Peticija dėl įstatymų pakeitimų

       Sausio 26 d. Peticijų komisijai pateikti siūlymai „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų“. Kreipimosi priežastis ir tikslas – patobulinti nurodytų įstatymų teisės normas.

       Toliau pateikiami įstatymų pakeitimo ir papildymo siūlymai bei paaiškinimas.

 

I. SIŪLOMI REFERENDUMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

       1) Pakeisti Referendumo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį vietoje žodžio „laisvas“ įrašant „privalomas“.

       Kodėl reikėtų privalomo balsavimo referendumuose ir kodėl nereikia rinkimuose.

       Pirma, rinkimuose labai maži reikalavimai rinkėjų dalyvavimui lyginant su reikalavimais referendumui, todėl rinkėjų dalyvavimas yra neaktualus. Jeigu referendume rinkėjų dalyvavimo reikalavimai būtų tokie pat, kaip rinkimuose, tai privalomo balsavimo nereikėtų. Antra, kadangi rinkimai pagal sprendimo reikšmę skiriasi nuo referendumo, tai yra rinkimuose pasirenkami tik atstovai, kuriems visa atsakomybė ir suteikiama, o kadangi pagal susiformavusią politinę tradiciją sprendimai nuo atskirų išrinktųjų deputatų mažai priklauso, todėl rinkimai nėra svarbūs. Referendumuose patys žmonės tampa atsakingais už sprendimų priėmimą bei jų padarinius, todėl kuo daugiau žmonių savo sprendimą išreiškia, tuo jis labiau atspindi Tautos valią ir valstybėje yra didesnis demokratijos laipsnis.

       Privalomas referendumas ne tik išmokytų piliečius domėtis valstybės reikalais, bet ir pripratintų prie minties, kad piliečio pareiga yra balsuoti ir išsakyti savo nuomonę. Paskui jau jie be prievartos mokėtų dalyvauti referendumuose ir priimti sprendimus. Taip pat, panaudojus privalomą balsavimą, galbūt pagaliau būtų nustatytas tikslus rinkėjų skaičius, nes dabar kai kurie skaičiai įtartinai atrodo (imu iš Vikipedijos, atsitiktinai parinktus miestus): pavyzdžiui, Alytaus miestas – 50922 rinkėjai, o pagal 2011 m. surašymą 60 302 gyventojai,  2014 m. - 56 364; Panevėžio m. – 84642 rinkėjai, pagal 2011 m. surašymą 99 690 gyventojų, 2013 m. - 97 589; Kauno m. – 261256 rinkėjai, pagal 2011 m. surašymą 315 993 gyventojai, 2013 m. - 311 148. Ir kažkodėl paprastai rinkėjų sąrašuose apie 100-150 tūkst. būna daugiau, kai tik su rinkimais vyksta referendumas, kurie po dviejų savaičių iškart stebuklingai išgaruoja (2008 m., 2012 m. rinkimai).  

       Taip pat reikia numatyti atsakomybę už nebalsavimą referendume. Žiūr. ATPK papildymo siūlymą.

2 straipsnis. Bendrieji referendumo principai

1. Dalyvavimas referendume yra privalomas ir grindžiamas demokratiniais rinkimų teisės principais: visuotinės, lygios ir tiesioginės rinkimų teisės bei slapto balsavimo. 

 

       2) Pakeisti 3 ir 5 straipsniuose pateikiamą sąvoką „Konsultaciniai (patariamieji) referendumai“ į „neprivalomi (fakultatyviniai) referendumai“ ir atitinkamai tai pakeisti 8 straipsnyje.

       Pakeitimas reikalingas, nes pagal konstitucinės teisės teoriją yra toks referendumų suskirstymas:

        - pagal būtinumą vykdyti referendumą, norint priimti tam tikrą sprendimą:

      a) privalomas (imperatyvinis) referendumas– kai konstitucijoje numatyta, jog sprendimas tam tikru klausimu gali būti priimamas tik referendumu;

      b) neprivalomas (fakultatyvinis) referendumas, organizuojamas konstitucijoje ar įstatyme numatytų subjektų, turinčių referendumo iniciatyvos teisę, nuožiūra.

       - pagal juridinę galią: 

       a) sprendžiantis referendumas – tokio referendumo priimti sprendimai nereikalauja papildomo patvirtinimo, įsigalioja šalies teritorijoje ir paprastai gali būti pakeisti tik referendumu;

       b) konsultacinis (patariamasis) referendumas – balsavimu išreiškiama rinkėjų nuomonė, į kurią parlamentas gali atsižvelgti arba neatsižvelgti.

       Jeigu įstatyme kalbama apie vieną referendumo rūšį, tai logiška būtų jos nepainioti su kita rūšimi. Jeigu 5 straipsnyje reglamentuojami referendumai, kurių neprivaloma rengti, tai logiška, kad jie ir turi būti vadinami neprivalomais (fakultatyviniais).

      Be to, Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato konsultacinių (patariamųjų) referendumų, Konstitucija tik nustato kokiais atvejais privaloma rengti referendumą, o Referendumo įstatyme leidžia numatyti tik referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką (Konstitucijos 9 straipsnis).

3 straipsnis. Referendumo rūšys

Lietuvos Respublikoje gali būti rengiami privalomieji ir neprivalomieji (fakultatyviniai) referendumai.

5 straipsnis. Neprivalomi (fakultatyviniai)referendumai

Neprivalomi (fakultatyviniai)referendumai gali būti rengiami kitais svarbiausiais Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimais, dėl kurių pagal šį Įstatymą nėra būtina rengti privalomąjį referendumą, bet juos siūlo svarstyti referendumu 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

 

       3) Referendumo institutas, nors ir yra reglamentuotas Konstitucijos I skirsnyje „Lietuvos valstybė“, tačiau pagal svarbą jis yra analogiškas kaip ir kiti piliečių rinkti institutai, kurių reglamentavimas yra kituose Konstitucijos skirsniuose, – Seimas, Prezidentas – jie visi yra  Tautos suverenios galios įgyvendinimo priemonės, demokratijos institutai, todėl jeigu pirmus du institutus reglamentuojančių teisės normų pakeitimui reikalavimus nustato Referendumo įstatymo 7 str. 4 d., tai būtų logiška ir teisinga, kad ir Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimui keliami reikalavimai būtų lygiaverčiai ir būtų pagal to pačio 7 str. 4 d.

       Todėl siūlau pakeisti 7 str. 3 d., įrašant „išskyrus 9 straipsnį“.

7 straipsnis. Privalomojo referendumo rezultatų nustatymas

3. Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“,  išskyrus 9 straipsnį, bei XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

 

       4) Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį, vietoje „3 mėnesių terminas” įrašant „12 mėnesių terminas”.

       Kol yra 300 tūkst. parašų reikalavimas, tai lyginant su kitomis valstybėmis, esamas parašų skaičius ir terminas yra pernelyg aukšti, kaip ir bet kurioje diktatūrinėje valstybėje, kurioje apie demokratiją kalbama tik teisės normose- pagrindiniame šalies Įstatyme, bet realiai tiesioginės demokratijos institutas neveikia, veikia tik atstovaujamosios demokratijos institutas. Pavyzdžiui, Šveicarija, kurioje yra apie 7,64 mln. gyventojų (2011 m.), 100 tūkst. parašų surinkimui duodamas 18 mėnesių terminas, o ir reikalavimai parašų įforminimui yra lengvesni.

11 straipsnis. Piliečių parašų rinkimas

5. Piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas 12 mėnesių terminas. Jis skaičiuojamas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje dienos.

 

       5) Pakeisti 13 straipsnio 4 dalį, vietoje „jo visi parašai neįskaičiuojami”, įrašant “įskaičiuojamas vienas jo parašas”. Tai kad pilietis pasirašė ne vieną kartą, neturėtų būti baudžiamas be kaltės, nes kaltė jo nenustatoma, todėl iš jo be kaltės negali būti atimta teisė pareikšti savo norą paremti referendumo iniciatyvą - vienas piliečio parašas yra teisingas.

13 straipsnis. Piliečių reikalavimo paskelbti referendumą preliminarinis nagrinėjimas

4. Jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du kartus ar daugiau, įskaičiuojamas vienas jo parašas, kiti parašai neįskaičiuojami. Parašai taip pat neįskaičiuojami, jeigu pažeidžiant šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalį duomenis apie pilietį parašų rinkimo lape įrašo ne jis pats, taip pat jeigu įrašyti ne visi šiame Įstatyme nustatyti duomenys arba jie įrašyti neteisingai.

 

II. SIŪLOMI ATPK PAKEITIMAI

       1) Kad pakeista Referendumo įstatymo 2 str. 1 d. norma veiktų, tai yra, kad privalomai piliečiai balsuotų referendume, reikia numatyti atsakomybę už nedalyvavimą referendume. ATPK papildyti 207(15) straipsniu.

207(15) straipsnis. Nedalyvavimas privalomame referendume

Nedalyvavimas referendume be pateisinamos priežasties -

užtraukia baudą nuo šimto iki šimto penkiasdešimt eurų.

Tokie pat veiksmai, padaryti pakartotinai –

užtraukia baudą nuo šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

2) Pakeisti ATPK 2071 straipsnio 1 d. priešais „rinkėjų parašų rinkimo lapų“ įrašant „parašais užpildytų“. Dabartinis šios teisės normos traktavimas yra keistas, kai Vyriausioji rinkimų komisija reikalauja grąžinti tuščius lapus, tarsi jie turėtų vertę, o juk tušti lapai tėra tik makulatūra. Todėl yra neteisinga ir nelogiška, kad už makulatūros praradimą dabar taikoma net administracinė bausmė.

2071 straipsnis. Rinkėjų sąrašų, piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąrašų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas

Rinkėjų sąrašų, piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąrašų, parašais užpildytų rinkėjų parašų rinkimo lapų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas, padarytas asmens, atsakingo už šių dokumentų saugojimą ir tvarkymą, –

 

       2016 m. kovo 16 d. įvyko Peticijų komisijos posėdis, kuriame priimtas sprendimas.

       "Komisija nusprendė kreipimesi „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų“ pateiktus pasiūlymus pakeisti Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 3, 5, 7, 11 ir 13 straipsnius pripažinti peticija ir priimti ją nagrinėti.

       Komisija, vadovaudamasi Peticijų įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu, taip pat nusprendė kreipimesi pateikto pasiūlymo pakeisti Referendumo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ir vietoj žodžio „laisvas“ įrašyti žodį „privalomas“ nenagrinėti Peticijų įstatymo nustatytais pagrindais, kadangi norint tenkinti šį pasiūlymą reikėtų keisti Lietuvos Respublikos Konstituciją (toliau – Konstitucija), tačiau Komisija neturi teisės teikti Seimui sumanymo keisti Konstituciją. Pagal Konstitucijos 147 straipsnį, sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų. Peticijų komisija tokios teisės neturi.    

       Konstitucijos 2 straipsnyje yra nustatyta, kad suverenitetas priklauso Tautai. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (Konstitucijos 4 straipsnis). Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus. Piliečių tiesioginis dalyvavimas valdant šalį yra ypač svarbi aukščiausios suverenios galios išraiška, todėl per referendumą turi būti nustatyta tikroji Tautos valia (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimas).

      Taigi Konstitucijoje yra įtvirtinta galimybė šalies piliečiams įgyvendinti Tautos suverenitetą tiesioginės demokratijos forma – referendumu. Pagal teisės teoriją ir konstitucines tradicijas referendumas suprantamas kaip piliečių visuotinis balsavimas Konstitucijos, įstatymo ar atskirų jo nuostatų priėmimo, vidaus ir užsienio politikos klausimais. Šio demokratijos instituto esmę nusako du pagrindiniai kriterijai: 1) tautos suverenių galių (supremapotestas) tiesioginis apibūdinimas ir 2) tiesioginės demokratijos įgyvendinimo procese priimtų aktų teisinė reikšmė (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimas).

       Pažymėtina ir tai, kad pilietybė yra nuolatinis asmens politinis teisinis ryšys su konkrečia valstybe, grindžiamas abipusėmis teisėmis bei pareigomis ir iš jų išplaukiančiu savitarpio pasitikėjimu, ištikimybe bei gynyba. Niekas kitas negali turėti tokių pilietinių ir politinių teisių ar pareigų, kurios Konstitucijoje nustatomos savo valstybės piliečiams. Šiuo atveju tai reiškia piliečio konstitucinę teisę tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį ir valstybės institucijų pareigą užtikrinti šios teisės įgyvendinimą. Referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė yra viena iš Tautos suvereniteto įgyvendinimo garantijų, todėl įstatymų leidėjas nustato tokias taisykles, kurios užtikrina, kad šią konstitucinę garantiją realizuotų rinkimų teisę turintys piliečiai (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 22 d. nutarimas).

       Taigi, kompleksiškai vertinant Konstituciją, Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatas, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo straipsnius, manytina, kad piliečių tiesioginis dalyvavimas valdant savo šalį ir priimant valstybinės reikšmės sprendimus turėtų būti siejamas su piliečių teise, bet ne pareiga, laisvai apsispręsti dėl dalyvavimo ir balsavimo referendume. Todėl siūlomi Referendumo įstatymo pakeitimai dėl privalomo dalyvavimo referendume galimai nesiderina su Konstitucijos nuostatomis, todėl ir Referendumo įstatyme negali būti nustatytos pareigos privalomai dalyvauti referendume bei asmenims negali būti taikoma ir atsakomybė už nedalyvavimą referendume, t. y. šiuo atveju asmuo turi teisę laisva valia apsispręsti, ar pasinaudoti jam įstatymo suteikta teise, ar ja nepasinaudoti, ir toks apsisprendimas negali sukelti jam neigiamų teisinių padarinių.

       Atsižvelgusi į visa tai, Komisija, vadovaudamasi Peticijų įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 4 dalimi, taip pat nusprendė ir kreipimesi pateikto pasiūlymo papildyti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą nauju 20715 straipsniu nenagrinėti Peticijų įstatymo nustatytais pagrindais.

       Kreipimesi pateikto pasiūlymo pakeisti kodekso 2071 straipsnį Komisija, vadovaudamasi Peticijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, nusprendė nenagrinėti Peticijų įstatymo nustatytais pagrindais, kadangi Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nuo šių metų balandžio 1 d. netenka galios."

 

Komentarai

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance kd shoes seriously isn't very ideal, although the results well, but the efficiency seriously isn't high, and his rear pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points are becoming a "black spots" instant, apparently, in hope that in this to prove himself.

No, after the opening, the three points in the database and didn't reach two shots, on your contrary, the knight a few points would hit quite a few over there. Garage or concentrate on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., continues to be people already, also get successful prevention.

In driving, did well in the particular Treasury, the ball into a teammate are fed adequately, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a number of steps away from the three-point line and it's necessary to make curry shoes actions, the ball! This is usually the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the bottom again in a 3 factors!

It is worth mentioning that this opening, the garage correct arm was wearing a new black gear, it is additionally because his right elbow inside game before the old injury incorporates a relapse, however, with the experience, he has to remove protective devices. Gear, this indicates, has affected the handle, before he took off while i feel much better.

With against lebron James, the defense has been doing very well in his Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee possesses stephen curry shoes blown the garage preventing foul, garage on the bottom is various, make action towards referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage is also a difficult moves, lots of people all the approach up his defense, which include lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, right after air and rival collision cases, the hard to be able to score.

Tag: kyrie irving shoes curry 2 nike air more uptempo nike zoom vaporfly kd shoes adidas zx flux kyrie irving shoes kyrie irving shoes stephen curry shoes kd shoes stephen curry shoes ultra boost 4.0 kyrie shoes 3 kyrie irving shoes kyire 3 kyrie 5 john wall shoes jordan 32 puma suede puma fenty slides kyrie 4 shoes lebron soldier 10 calvin klein lebron 16 nike free mizuno shoes kyrie 4 under armour shoes nike air presto lebron 14 shoes puma rihanna creepers camo adidas crazy explosive adidas yeezy boost vibram fivefingers hand spinner nike pg 2 kyrie 4 Cristiano Ronaldo CR7 kyrie 2 lebron soldier 11 puma fenty yeezy boost michael jordan shoes kd 10 nike air max 97 lebron shoes nike zoom vaporfly elite ultra boost shoes kyrie 4 confetti kobe 10 kyrie 4 halloween lebron 14 kobe 11 nike vapormax jordan retro air jordan shoes curry 5 ultra boost puma fenty adidas boost Cristiano Ronaldo CR7 kyrie 3 birkenstock adidas eqt nike vapormax pg shoes kyrie 3 lebron shoes Lebron Shoes curry 5 shoes asics gel kayano 23 adidas iniki Nike Pegasus 35 adidas porsche design new era caps lebron james shoes Lebron soldier 11 kyrie 4 kyrie 4 nike huarache nike epic react flyknit kyrie irving shoes vans shoes curry 5 harden vol 2 kyrie 2 shoes

Being a core point guard,

Being a core point guard, garage and other three split the difference is that she is the team bring in and organizer. In various other words, he can't become novak on the perimeter around awaiting kevin durant shoes someone else to give him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer aids objects, and to time, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit curry shoes with 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He the many 3-pointer this season, there are 105 of 3 seriously isn't sending (272), to put it differently, is to create prospects, nasty sto vote. This trick inside team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because an individual errs, physical strength consumption, to the number of times few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest inside alliance,stephen curry shoes even better than lebron James thrown in more all 3-pointers, and the shooting is in any league all five this sort of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Taken together, the three points to help thrown into space isn't an easy thing, need to have the forty percent three-point shots ought to create his own shots, this how tired! One of the most precious is, no make any difference when and where, and how to make moves, garage has an increased percentage. It is no wonder which the manager of the enthusiast when Bob myers not too long ago told the Associated Media said: "as long since it's garage, to obtain the ball is reasonable. ".

Tag: kyrie irving shoes nike mercurial adidas crazy explosive Nike Soccer Cleats nike free kd 10 stephen curry basketball shoes adidas nmd shoes nike hyperdunk nike pg 2 mizuno running shoes air jordan shoes Lebron soldier 11 kyrie 2 kobe 10 kyrie 3 Lebron Shoes ultra boost 3.0 kyrie 1 nike air force 1 kyrie 4 halloween lebron james shoes lebron 14 kyrie 4 halloween kyrie 5 nike air more uptempo nike air max 97 kyrie irving shoes Nike CR7 under armour shoes adidas eqt puma fenty slides ultra boost shoes kyrie 4 kd 11 curry 5 adidas boost jordan retro kyrie 2 shoes nike vapormax kyrie irving jersey vans shoes kobe shoes Nike lebron soldier 11 nike sock racer birkenstock adidas zx flux vibram shoes adidas ultra boost kyrie irving shoes adidas yeezy outlet adidas iniki puma suede yeezy boost kd 11 lebron 16 curry 4 puma fenty kyrie shoes puma fenty puma fenty Nike Pegasus 35 kyrie 4 kyrie 3 kobe bryant jersey stephen curry jersey michael jordan shoes lebron soldier 10 nike zoom vaporfly elite lebron 14 shoes curry 2 kyrie 4 nike air max 270 kyrie 4 kyrie 4 adidas deerupt runner lebron soldier 10 nike air max 270 kyrie shoes 3 pg shoes puma rihanna creepers camo kyire 3 vans sk8 hi stephen curry shoes curry 5 calvin klein underwear

Half-court complete,stephen

Half-court complete,stephen curry shoes the garage 12 points and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even his one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, such as finals last year, because season of Christmas battles, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to obtain the rhythm. Actually, today most of the time was clay - Thompson Master Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or to a certain extent, limits the Owen's assault. In only a few times facing single singled out throughout his Arsenal, although Owen has good performance, but also it's hard an extra shot for a knight.

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists in the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes shots. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points inside first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four on the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: kyrie irving shoes nike air vapormax nike zoom vaporfly elite kobe 11 kyire 3 air max 270 nike sock racer air jordan shoes birkenstock sandals kyrie 2 nike epic react flyknit kyrie 5 michael jordan shoes kyrie irving shoes birkenstock stephen curry basketball shoes curry 4 shoes nike air max 97 lebron 16 Lebron soldier 11 lebron soldier 10 nike free kyrie 4 confetti paul george shoes adidas soccer cleats james harden vol 2 yeezy boost asics gel kayano 23 nike air force 1 curry shoes lebron james shoes Nike Football Cleats ultra boost 3.0 Nike CR7 Football Boots kyrie 2 shoes kyrie 4 halloween Nike Pegasus 35 lebron soldier 10 kevin durant jersey calvin klein kyrie 3 kyrie 4 lebron shoes nike kd 11 new era caps kyrie irving jersey adidas boost puma rihanna creepers camo ultra boost 4.0 kd 10 puma fenty yeezy shoes adidas zx flux under armour shoes kyrie 4 curry 5 nike kyrie shoes kyrie 3 shoes kobe 10 ultra boost adidas nike zoom vaporfly vibram kyrie 4 stephen curry shoes john wall shoes kyrie 1 kd 11 air jordan 32 puma fenty kyrie irving jersey air max 90 nike air presto nike epic react flyknit porsche design shoes adidas iniki kobe bryant jersey puma fenty slides adidas crazy explosive mizuno shoes lebron james shoes nike huarache adidas deerupt adidas eqt curry 5 kobe shoes hand spinner

Throw three points just isn't

Throw three points just isn't the whole garage daily work, and don't overlook, Stephen curry is your team in assists and also steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 inside the league and the playoffs stephen curry shoes can be averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched many times, there are always many ball he wasn't within the outside, but the ball inside, attracted a double... What will happen subsequently? There was a man he is able to tell you the response, curry shoes he called clay -- Thompson, from the fantastic state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 time of year to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photographs in his Arsenal, up to 45. 3%; That season, Alan ball attack produce 3 ratio is lower than a quarter, compared along with 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less versus Treasury for three aids. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not just completed the sharpshooter backdrop, his teammates for his or her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball cutting-edge, stopped for no aids 3-pointer of shots. Additionally, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, may also urgent stopped, can produce more opportunities to other folks, this star, unique! I'm kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, also need to be in with the "great" rhetoric.

Tag: kyrie irving shoes adidas yeezy kobe bryant shoes nike air max 97 lebron 14 nike lebron shoes puma rihanna creepers velvet kobe shoes adidas yeezy boost curry 5 lebron shoes kyrie 4 kd shoes kyrie irving jersey curry 5 Nike Football Cleats adidas ultra boost vans shoes yeezy shoes Lebron soldier 11 soldier 11 adidas zx flux curry shoes nike huarache hand spinner kyrie 4 halloween kyire 3 james harden vol 2 john wall shoes nike mercurial kyrie 4 air max 270 birkenstock shoes air force 1 adidas nmd shoes kyrie irving shoes kd 11 Nike Lebron James Shoes kyrie 2 shoes under armour shoes asics gel kayano 23 jordan 32 puma fenty nike hyperdunk nike epic react air max 90 kyrie 3 adidas yeezy nike zoom vaporfly lebron 16 curry 2 kyrie 4 halloween nike epic react flyknit new era caps kyrie irving shoes stephen curry jersey lebron soldier 10 ultra boost 3.0 mizuno shoes nike pg 2 kyrie 2 puma fenty nike air vapormax adidas boost nike air more uptempo Cristiano Ronaldo CR7 kyrie 3 lebron james shoes lebron 14 kyrie 5 stephen curry basketball shoes adidas deerupt puma fenty vibram fivefingers jordan retro adidas porsche design shoes nike zoom vaporfly elite kyrie shoes 3 kevin durant shoes pegasus 35 kd 11 curry 5 vans sk8 hi air jordan shoes birkenstock sandals lebron soldier 10

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any chance, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as experience stephen curry shoes low, he mobilized, operate the other fear his edge ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds in the first half, durant overlooked shots from outside, this basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed in the basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he points ball durant, that finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have a lot of double again, help, perhaps surprisingly, JR in 1 with 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed on the ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken curry shoes after scoring started rising within his Arsenal, outside their 3-pointer by continuous, during that time he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points inside database is still strike, he this section one bomb under the 14 points.

Today will be June 1, the time kevin durant shoes could be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he's still the contribution for the brilliant stroke, but additionally pass a 3-pointer by Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in front of schedule, because the activity had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes nike air max 97 kyrie 4 confetti asics gel kayano 23 adidas eqt curry 5 shoes nike zoom vaporfly elite ultra boost shoes adidas yeezy outlet lebron 15 vans shoes mizuno running shoes lebron 14 shoes curry 5 adidas yeezy under armour shoes kyrie 2 puma fenty kyrie irving basketball shoes kyrie 3 shoes stephen curry jersey john wall shoes kyrie irving jersey kevin durant shoes ultra boost 3.0 kyrie 4 halloween nike vapormax calvin klein Nike Pegasus 35 curry shoes air max 90 nike free adidas boost kyrie 4 kyrie 4 vans sk8 hi kyrie 4 Nike Soccer Cleats kobe 11 puma fenty kd 11 adidas ultra boost 4 lebron james shoes james harden vol 2 air jordan 32 adidas yeezy boost kobe 10 kyrie 5 vibram fivefingers nike sock racer kobe bryant shoes nike air max 270 kobe bryant jersey kyrie irving jersey lebron shoes lebron james shoes kyrie 4 halloween jordan retro Lebron Shoes nike hyperdunk adidas crazy explosive kd shoes kyrie 4 curry shoes Lebron soldier 11 kyrie irving shoes curry 4 kyrie 2 shoes adidas shoes kd 10 soldier 11 curry 2 nike air force 1 kyrie 3 lebron soldier 10 lebron 16 kobe shoes adidas iniki kyrie 3 curry 5 nike huarache lebron 14 nike epic react ultra boost adidas kevin durant jersey Cristiano Ronaldo CR7

Being a core point guard,

Being a core point guard, garage along with three split the difference is that they is the team recruit and organizer. In different words, he can't resemble novak on the perimeter around expecting kd shoes someone else to supply him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer aids objects, and to time period, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit curry shoes in 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 is not sending (272), quite simply, is to create prospects, nasty sto vote. This trick inside team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because another person errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio is just not high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest inside alliance,stephen curry shoes even better when compared with lebron James thrown in more all 3-pointers, and also the shooting is in a new league all five this kind of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Considered together, the three points for you to thrown into space isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots must create his own photographs, this how tired! Essentially the most precious is, no subject when and where, and learning to make moves, garage has a higher percentage. It is no wonder the manager of the a warrior when Bob myers recently told the Associated Media said: "as long since it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

Tag: kyrie irving shoes kd shoes kyrie 4 harden vol 2 kyrie 4 lebron 15 Lebron Shoes nike lebron shoes vans shoes yeezy boost kyrie irving jersey curry shoes air jordan 32 puma fenty birkenstock sandals kyrie 4 confetti kd 10 puma fenty nike pg 2 adidas ultra boost uncaged under armour shoes nike kobe shoes nike free mizuno running shoes lebron soldier 10 ultra boost kyrie 3 shoes nike air more uptempo adidas nmd air jordan shoes calvin klein lebron 14 shoes Nike Pegasus 35 air max 270 kd 11 shoes Nike Football Cleats new era caps Nike CR7 Cleats adidas crazy explosive adidas deerupt nike kyrie 3 nike mercurial kyrie 4 halloween adidas football cleats nike zoom vaporfly elite kyrie 2 shoes curry 5 shoes puma fenty slides soldier 11 yeezy shoes curry 4 kyrie 5 lebron 14 shoes asics gel kayano 23 nike vapormax kyrie 4 kyrie 3 nike zoom vaporfly kyrie 4 birkenstock shoes nike air max 97 kevin durant jersey lebron soldier 10 air force 1 puma suede michael jordan shoes stephen curry jersey paul george shoes Cristiano Ronaldo CR7 nike air max 270 kyrie irving shoes adidas yeezy outlet curry 5 lebron james shoes vibram shoes kyrie irving basketball shoes kobe shoes kyrie irving jersey adidas zx flux nike sock racer kyrie 4 halloween kd 11 puma fenty adidas eqt nike epic react flyknit nike epic react

Knight's technique clearly,

Knight's technique clearly, today is to cling to garage, tend not to give him any chance, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as confront stephen curry shoes low, he mobilized, utilize other fear his outside ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds in the first half, durant missed shots from outside, this basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed into your basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he or she points ball durant, exactly who finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, curiously, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed towards ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken curry shoes right after scoring started rising within his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, at that time he was given the ability to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points inside the database is still reach, he this section one bomb within the 14 points.

Today can be June 1, the time kd shoes will be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, they are still the contribution towards the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes adidas ultra boost mizuno running shoes puma suede puma rihanna creepers suede vans shoes lebron shoes kobe shoes air jordan shoes adidas football cleats ultra boost harden vol 2 nike air vapormax nike air max 97 adidas iniki lebron 15 adidas yeezy boost Nike CR7 john wall shoes birkenstock shoes nike kyrie 4 michael jordan shoes kobe shoes kd shoes adidas yeezy kobe bryant jersey nike lebron shoes puma fenty nike zoom vaporfly vibram birkenstock sandals puma fenty slides kyrie 4 nike air vapormax kyrie irving jersey lebron soldier 11 kevin durant jersey jordan retro puma fenty kyrie irving shoes lebron 16 kyrie irving shoes kyrie irving shoes nike pg 2 kyrie 2 shoes Lebron James Shoes curry 2 air jordan 32 air max 270 stephen curry shoes nike zoom vaporfly elite kyrie 4 confetti Nike Pegasus 35 air max 270 nike hyperdunk curry 5 adidas eqt kobe 10 kyrie 4 nike kyrie 3 lebron james shoes kyrie 4 nike epic react ultra boost 4.0 kyrie 3 ultra boost 3.0 kyrie 4 halloween nike epic react flyknit air max 90 kd 11 kyrie 2 kyrie shoes 3 nike sock racer curry 5 nike mercurial stephen curry shoes air force 1 adidas yeezy Lebron soldier 11 adidas zx flux kd shoes adidas crazy explosive nike huarache curry shoes kobe 11 lebron soldier 10

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I had been too short, don't perform college basketball, then to the same reason that I can not play in the NBA. People don't think I can play shield, then said I am an excellent pure point guard, until October of not too long ago, I also found how the general manager of funny if you ask me as the league 3 rd good shooting guard. I've got not yet fully engage in their full potential, and so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "

"We've never met a person with curry shoes him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, capture hand, step back, leg, in the face connected with two double forced to be able to......, any thought of firing mode, you can see he could be astonishingly. We have by no means seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it is also a level. And his or her other like reggie callier, Chris mullin, such because dell and I enjoyed together - Ellis, dell -- Arsenal, they are all fantastic striker, but many people didn't garage so thorough, this guy is no limit. "

Timer and also dance, 6 minutes stephen curry shoes and 30 seconds, Davis has been doing everything we can to close to the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition on the body is still increasing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as involving the ball and floor a great additional 10 degrees Position. NBA players to moment takes 0. 6 seconds an average of, the garage from organizing action to dial the actual ball moves, it just takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up to the deficiency of the car port height, the ball well pun intended, the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves when the posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes nike epic react flyknit nike air presto lebron 15 ultra boost 3.0 curry 4 shoes under armour shoes nike huarache pegasus 35 kd shoes mizuno shoes kyrie 4 kevin durant jersey air force 1 Lebron soldier 11 kobe shoes john wall shoes puma fenty adidas ultra boost vans shoes kyrie 4 halloween kyrie shoes kd 11 shoes Lebron Shoes porsche design shoes adidas ultra boost 4 adidas football cleats kyire 3 calvin klein underwear kd 10 vans sk8 hi jordan retro Nike CR7 vibram shoes kyrie 4 halloween nike epic react flyknit adidas eqt nike air max 97 puma fenty lebron shoes birkenstock sandals adidas iniki kyrie 4 shoes michael jordan shoes adidas zx flux adidas nmd kyrie irving jersey adidas deerupt runner stephen curry jersey curry shoes Nike CR7 kobe 11 kobe bryant jersey puma fenty kyrie irving basketball shoes nike pg 2 kyrie 3 asics gel kayano 23 new era caps kyrie irving shoes lebron 16 curry 5 yeezy shoes adidas yeezy kyrie 4 lebron 14 yeezy boost kyrie irving shoes adidas yeezy boost nike sock racer kobe 10 kyrie 4 air jordan shoes nike zoom vaporfly adidas ultra boost lebron james shoes curry shoes pg shoes air jordan 32 lebron soldier 10 air max 90 nike vapormax Nike Soccer Cleats kyrie shoes 3 curry 5 kyrie 5

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas