Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Sprendimas dėl peticijos

2016 m. gegužės 4 d. Peticijų komisija iš esmės nagrinėjo peticiją „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų“, ir priėmė sprendimą atmesti joje pateiktus pasiūlymus:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 3 ir 5 straipsniuose nustatytas referendumų rūšis ir vietoj „konsultacinių (patariamųjų) referendumų“ sąvokos vartoti sąvoką „neprivalomieji (fakultatyviniai) referendumai“.

2. Pakeisti Referendumo įstatymo 7 straipsnį ir numatyti, kad sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimo laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

3. Pakeisti Referendumo įstatymo 11 straipsnio 5 dalį, numatant, kad piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas ne 3 mėnesių, bet 12 mėnesių terminas.

4. Pakeisti Referendumo įstatymo 13 straipsnio 4 dalį ir numatyti, kad jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du ar daugiau kartų, įskaičiuojamas vienas jo parašas.

Komisija šį sprendimą priėmė, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktą nuomonę, į Komisijos posėdyje pateiktus specialistų paaiškinimus ir dėl šių motyvų:

1. Peticijoje siūloma pakeisti Referendumo įstatymo 3 ir 5 straipsniuose nustatytas referendumų rūšis ir vietoj „konsultacinių (patariamųjų) referendumų“ sąvokos vartoti kitą sąvoką –

„neprivalomieji (fakultatyviniai) referendumai“.

Pažymėtina, kad dėl referendumų klasifikavimo koncepcijos tarp mokslininkų nėra vieningos nuomonės, todėl teisinėje literatūroje pateikiama įvairių referendumų klasifikacijų, kurios priklauso nuo kriterijų, pagal kuriuos referendumai klasifikuojami. Vieni mokslininkai referendumus skirsto į privalomuosius ir neprivalomuosius, tačiau šios vartojamos sąvokos nėra tikslios, kadangi neaišku, ar tokio referendumo rezultatai yra privalomi, ar referendumo privalomumas priklauso nuo klausimų, kuriems surengiamas referendumas, sąrašo. Profesorius habil. dr. A. Vaišvila referendumus skirsto į: 1) sprendžiamuosius referendumus, kai tauta visuotiniu balsavimu priima galutinius sprendimus; 2) patariamuosius referendumus, kai siekiama sužinoti tautos nuomonę konkrečiu klausimu, kurį valstybės institucijos rengiasi reglamentuoti; 3) ratifikacinius referendumus, kai tauta išreiškia pritarimą ar nepritarimą valstybės institucijų pasirašytai tarptautinei sutarčiai ir 4) privalomuosius referendumus, organizuojamus tais klausimais, kurie negali būti išspręsti kitaip, kaip tik referendumu. Kiti teisės teorijos mokslininkai numato dar kitokį referendumų klasifikavimą, pavyzdžiui, pagal būtinumą vykdyti referendumą, norint priimti tam tikrą sprendimą referendumai skirstomi į privalomuosius ir fakultatyvinius. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. liepos 22 d. nutarime referendumus suskirsto į sprendžiamuosius, per kuriuos Tauta visuotinio balsavimo būdu priima įstatymus, patariamuosius, kuriems teikiami svarstyti svarbiausi šalies gyvenimo klausimai, ir ratifikacinius, kurių metu Tauta išreiškia pritarimą ar nepritarimą parlamento priimtam įstatymui.

Įvertinus aukščiau pateiktą referendumų rūšių apibrėžimų įvairovę, manytina, kad pareiškėjos peticijoje pateiktas pasiūlymas Referendumo įstatymo 3 ir 5 straipsniuose pakeisti referendumo apibrėžimą ir vietoj „konsultacinių (patariamųjų) referendumų“ sąvokos vartoti „neprivalomų (fakultatyvinių) referendumų“ sąvoką yra atmestinas.

2. Peticijoje siūloma pakeisti Referendumo įstatymo 7 straipsnį ir numatyti, kad sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 9 straipsnio, kuris įeina į Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ sudėtį, pakeitimo laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Pagal dabar galiojantį Referendumo įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, sprendimas dėl Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

Konstitucijos 2 straipsnyje yra nustatyta, kad suverenitetas priklauso Tautai. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus, kai piliečiai perduoda įstatymų leidimo teisę parlamentui. Tauta pasilieka sau legislatyvinę diskreciją tik išimtiniams atvejams, kai rengiami referendumai itin svarbiais visai valstybei klausimais. Referendumas yra tiesioginės demokratijos – Tautos kolektyvinės valios išraiška, kai balsų dauguma priimami politiniai ir teisiniai sprendimai. Tiesioginis Tautos suverenių galių vykdymas ir suteikia didžiausią autoritetą sprendimams, priimtiems referendumu. Atsižvelgiant į referendumo svarbą visuomenei bei į tai, kad referendumo metu priimti sprendimai yra galutiniai, neskundžiami ir neginčijami, pareiškėjos peticijoje pateiktas pasiūlymas pakeisti Referendumo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatą, numatant, kad Konstitucijos 9 straipsnio, kuris apibrėžia referendumo institutą, pakeitimui būtų taikomi švelnesni reikalavimai, numatyti Referendumo įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje, yra atmestinas.

3. Peticijoje siūloma pakeisti Referendumo įstatymo 11 straipsnio 5 dalį, numatant, kad piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas ne 3 mėnesių, bet 12 mėnesių terminas. Kiekvienoje valstybėje referendumas yra unikalus reiškinys, kuris atspindi visuomenės ir valstybės ypatumus, jos aktualijas. Šiuo aspektu referendumą galima laikyti tam tikru visuomeninių vertybių nustatymo būdu. Referendumai skatina valdžios institucijas, taip pat politikus nuolat bendrauti su piliečiais ir aiškintis tas problemas, kurios jiems ypač svarbios. Nustačius pakankamai ilgą terminą piliečių parašų rinkimui dėl reikalavimo paskelbti referendumą, iškelta problema visuomenei gali tapti nebeaktuali. Kita vertus, Lietuvoje elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimas nuosekliai didėja, sparčiai gausėja interneto naudotojų skaičius, kasmet pasiekiami aukštesni kompiuterinio raštingumo rezultatai, todėl platus visuomenės informavimo, tarp jų ir elektroninių, priemonių naudojimas skatina piliečius žymiai greičiau ir aktyviau susipažinti ir prisidėti prie skelbiamų iniciatyvų.

4. Peticijoje siūloma pakeisti Referendumo įstatymo 13 straipsnio 4 dalį ir numatyti, kad jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du kartus ar daugiau, įskaičiuojamas vienas jo parašas. Pagal dabar galiojančią Referendumo įstatymo 13 straipsnio 4 dalį, jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du ar daugiau kartų, visi jo parašai neįskaičiuojami.

Pagal Konstituciją referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė yra viena iš Tautos suvereniteto įgyvendinimo garantijų, Konstitucijos ginama vertybė, neatskiriamas demokratinės santvarkos požymis ir reikšminga Konstitucijoje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio įgyvendinimo sąlyga (Konstitucinio teismo 2014 m. liepos 11d. nutarimas). Konstitucija garantuoja piliečiams galimybę savo valią dėl pritarimo referendumui pareikšti dviem būdais: paremti arba atsisakyti paremti patį reikalavimą paskelbti referendumą arba tiesiogiai pareikšti savo valią referendumo metu. Iš Konstitucijos kyla reikalavimas užtikrinti piliečių teisę dalyvauti visose referendumo inicijavimo ir organizavimo stadijose, būti informuotiems apie piliečių referendumo iniciatyvinės grupės siūlomą paskelbti referendumą dėl Konstitucijos pakeitimo, pasirašyti reikalavimą paskelbti referendumą dėl Konstitucijos pakeitimo arba jo nepasirašyti ir kt. Pagal Referendumo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, pilietis, pasirašydamas reikalavimą paskelbti referendumą, pats turi įrašyti savo duomenis, t. y. vardą, pavardę, paso arba asmens tapatybės kortelės numerį, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, taip pat pasirašymo datą. Tokiu būdu pilietis, vieną kartą jau apsisprendęs dėl paramos referendumo paskelbimo iniciatyvai, antrą kartą neturėtų pasirašyti. Todėl manytina, kad įstatymo leidėjas Referendumo įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje pagrįstai numatė būdą, kuriuo siekiama apsaugoti piliečių parašų rinkimo iniciatyvą nuo galimų piktnaudžiavimų.

 

2016 m. gegužės 10 d. Seimo rytiniame posėdyje priimtas protokolinis nutarimas dėl peticijos.

      13.35 val. SVARSTYTA. Seimo protokolinis nutarimas „Dėl peticijos“.

       Pranešėjas – Peticijų komisijos atstovas P. Čimbaras.

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

         Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl peticijos, n u t a r i a:

    Atmesti peticijoje „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų“ pateiktus pasiūlymus:

            1. Pakeisti Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 3 ir 5 straipsniuose nustatytas referendumų rūšis ir vietoj „konsultacinių (patariamųjų) referendumų“ sąvokos vartoti sąvoką „neprivalomieji (fakultatyviniai) referendumai“.

          2. Pakeisti Referendumo įstatymo 7 straipsnį ir numatyti, kad sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimo laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

        3. Pakeisti Referendumo įstatymo 11 straipsnio 5 dalį, numatant, kad piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti nustatomas ne 3 mėnesių, bet 12 mėnesių terminas.

          4. Pakeisti Referendumo įstatymo 13 straipsnio 4 dalį ir numatyti, kad jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė du ar daugiau kartų, įskaičiuojamas vienas jo parašas.

Pritarta bendru sutarimu.

 

      Pagal Seimo statuto 113 straipsnio 2 dalį "Sprendimai dėl protokolinių (įrašomų į protokolą) Seimo nutarimų, atskirų svarstomo klausimo nuostatų, atskirų įstatymo straipsnių ar teiginių, sesijos darbo tvarkos klausimų priimami balsavusių Seimo narių dauguma, šie sprendimai taip pat gali būti priimti ir be balsavimo (bendru sutarimu), t.y. po to, kai į posėdžio pirmininko klausimą: “Ar yra prieštaraujančių?” niekas neatsako, ir jis paskelbia: “Priimta”."

       Tai reiškia, kad visi – ir vaidinantys, kad atstovauja piliečių interesus ir siekia, kad jie įgautų realias, o ne popieriuje esančias tiesioginės demokratijos teises, ir nevaidinantys, atvirai pasisakantys prieš demokratiją ir Konstituciją, jos 4 straipsnyje pirmoje vietoje įtvirtintą Tautos teisę aukščiausią suverenią galią vykdyti tiesiogiai,- draugiškai sutaria, kad tik nebūtų sudarytos sąlygos jų valdžios apribojimui, kad ir toliau piliečiai dėl aukštų bei neįgyvendinamų reikalavimų negalėtų priimti sprendimų ir negalėtų tiesiogiai dalyvauti savo šalies valdyme, kaip tai buvo tarybinėje Lietuvoje. 

2016-05-17

 

Komentarai

After a brought the first

After a brought the first baseball, a garage at the match: each other organized a perfect diamond front, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the length between two steps guiding their closely, Danny granger is the only defender in tow line. This is the garage superior court intuition and knowing that embodies: his shot collection. He seems to fully grasp the defensive player from the ideas, can predict the next move, then strike ahead of time. "When other people tend to be doing gesture, garage in judgment, and the game, this is Stephen is the greatest place, in this respect the actual league may be an awesome experience. Find field space, know the location where the defense space will take place, it is the key from the art of his pictures. Because no matter the way good your shots, much more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote with his article.

Garage cautiously observing the defense, he also have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots in past times, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed from the right leg muscle strain of garage after only 1 of 4. For garage himself, this ball is very important: before a season, he hit a list in NBA history along with 272 grains of a few points, if again proven three points today, his three points in 2010 hit number will meet or exceed 200 mark. So that library can become the sixth in a row has at the least two season hit 2 hundred grains of three gamers, at the same period, still can have several points to continuous hit game streak keep 54 games - it's going to be the warriors team historical past record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] related to the shooting, " garage once said within the interview, "but with the greatest especially in perfect hands posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete a go, all series of joint actions is going to be calm and smooth, like waves. It's a amazing feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

After a brought the first

After a brought the first soccer ball, a garage at the match: each other organized a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers guard darren collison (microblogging) the length between two steps driving their closely, Danny granger could be the only defender in tow. This is the storage area superior court intuition and which embodies: his shot choice. He seems to realize the defensive player from the ideas, can predict their own next move, then strike in advance. "When other people tend to be doing gesture, garage within judgment, and the sport, this is Stephen is the greatest place, in this respect this league may be an awesome experience. Find field space, know in which the defense space will come about, it is the key on the art of his shots. Because no matter precisely how good your shots, more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote throughout his article.

Garage thoroughly observing the defense, he in addition have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle strain of garage after only one of 4. For storage himself, this ball is very important: before a season, he hit an archive in NBA history using 272 grains of about three points, if again set up three points today, his three points there is much surprise hit number will exceed 200 mark. So that library might be the sixth in a row has at least two season hit 2 hundred grains of three gamers, at the same period, still can have 3 points to continuous hit game streak carry on and 54 games - it will likely be the warriors team record record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said within an interview, "but with the maximum especially in perfect hands posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete a trial, all series of joint actions will likely be calm and smooth, including waves. It's a wonderful feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I seemed to be too short, don't enjoy college basketball, then with the same reason that I cannot play in the NBA. People don't think I can play shield, then said I am not only a pure point guard, until October of recently, I also found which the general manager of funny to me as the league next good shooting guard. We've not yet fully play their full potential, i really set a higher regular to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met anyone with him so great shooting in all directions, " warriors coach tag Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, catch hand, step back, calf, in the face involving two double forced to be able to......, any thought of firing mode, you can see he is astonishingly. We have by no means seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but it is usually a level. And their other like reggie cooper, Chris mullin, such since dell and I played out together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but many people didn't garage so detailed, this guy is not any limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesas well as 30 seconds, Davis is doing everything we can to near to the garage, but still delayed step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition with the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between ball and floor for an additional 10 degrees Position. NBA players to time takes 0. 6 seconds on average, the garage from preparing action to dial the particular ball moves, it solely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for the deficiency of the storage area height, the ball well pun intended, the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is usually along with them. His arm still moves if the posture, and of his / her teammates has begun to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

A pair of steals in his

A pair of steals in his Strategy, in the first quarter, and the two steals to garage a total of 106 times inside playoffs career steals, which usually transcends the rick Craig, became the steals in the history of the warriors team inside the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff historical past list. Distance comes 8th Chauncey billups, he likewise only six three things.

37 points in solely three games, came your, and this is his in 2010, including playoffs) 9th score 35 + activity with three alone, more than 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the initial world war, there is no doubt how the game can be reported to be the garage in this series played the most effective game. The first about three games, garage is averaging 27. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from about three, compared with the standard season shooting stage, a particular degree of decline, though the game, garage completely nuts. The blazers in various players to hound your pet, but no one can easily disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] several goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the old garage, it also appears to possess son's playing god are some incredible performance. The lens to the old garage, he can't help but shook the head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points with regards to own performance with overall confidence. In the 3rd quarter the warriors along with 88-58 big lead your blazers, garage outside your three-point line again, the ball away from the one hand, they turned back field, the ball firmly to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other party can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage day-to-day work, and don't ignore, Stephen curry is the actual team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched a multitude of times, there are always a number of ball he wasn't within the outside, but the golf ball inside, attracted a twice... What will happen subsequently? There was a man he'll tell you the solution, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay -- Thompson, from the glowing state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 of 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 shots in his Arsenal, as tall as 45. 3%; That yr, Alan ball attack create 3 ratio is less than a quarter, compared using 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less as opposed to Treasury for three facilitates. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not merely completed the sharpshooter track record, his teammates for their creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball development, stopped for no helps 3-pointer of shots. Additionally, he also can pass assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, may also urgent stopped, can develop more opportunities to people, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also have to be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

To be a core point guard,

To be a core point guard, garage and also other three split the difference is that she is the team sponsor and organizer. In additional words, he can't end up like novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to offer him the ball. We take novak into a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer allows objects, and to time period, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit within 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, there are 105 of 3 is not sending (272), put simply, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because someone errs, physical strength usage, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest in alliance, even better when compared with lebron James thrown directly into more all 3-pointers, along with the shooting is in any league all five this kind of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both equally quality and quantity. Obtained together, the three points to help thrown into space seriously isn't an easy thing, should have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! Essentially the most precious is, no issue when and where, and how to make simple moves, garage has a top percentage. It is no wonder that the manager of the enthusiast when Bob myers lately told the Associated Mass media said: "as long because it's garage, to obtain the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Following a brought the first

Following a brought the first baseball, a garage at your match: each other laid out a perfect diamond top, teammate Steve Blake flew to follow up, left the clippers guard darren collison (microblogging) the length between two steps powering their closely, Danny granger could be the only defender in pull. This is the garage superior court intuition and knowning that embodies: his shot choice. He seems to realize the defensive player with the ideas, can predict the next move, then strike beforehand. "When other people are usually doing gesture, garage within judgment, and the activity, this is Stephen is the foremost place, in this respect the particular league may be second to none. Find field space, know in which the defense space will take place, it is the key in the art of his photos. Because no matter the way good your shots, additional exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote in his article.

Garage meticulously observing the defense, he also have reason to be thus cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots before, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle pressure of garage after only one of 4. For storage area himself, this ball is important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history with 272 grains of three points, if again proven three points today, his three points this year hit number will go over 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has at least two season hit 2 hundred grains of three people, at the same period, still can have three points to continuous hit game streak still 54 games - will probably be the warriors team background record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in the interview, "but with the most especially in perfect hands posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet and incapacitated, his hands to complete a go, all series of joint actions will be calm and smooth, such as waves. It's a superb feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Two steals in his Arsenal,

Two steals in his Arsenal, in the first quarter, and the two steals to garage an overall total of 106 times inside the playoffs career steals, which often transcends the rick Barry, became the steals in the history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers within the game, this also let his / her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes eighth Chauncey billups, he in addition only six three things.

37 points in solely three games, came your, and this is his shock as to, including playoffs) 8th score 35 + game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt which the game can be reported to be the garage in this series played the top game. The first three games, garage is averaging 28. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% and 35. 3% from about three, compared with the regular season shooting stage, a specific degree of decline, however the game, garage completely ridiculous. The blazers in numerous players to hound him or her, but no one could disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to learn "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] 7 goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the actual old garage, it also appears to own son's playing god appear to be some incredible performance. The lens for the old garage, he cannot help but shook the head.

Of course, it doesn't matter what other people think, garage three points with regards to own performance with overall confidence. In the 3 rd quarter the warriors having 88-58 big lead the actual blazers, garage outside the three-point line again, the ball far from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is not very ideal, although the results well, but the efficiency is just not high, and his back pass error, defensive irvine was made key 3 points have become a "black spots" instant, apparently, in hope that in this to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points inside the database and didn't reach two shots, on the particular contrary, the knight about three points would hit a lot of over there. Garage or consentrate on defense, he para which includes lebron, Irwin, JR., has become people already, also include successful prevention.

In moving, did well in the Treasury, the ball to your teammate are fed adequately, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a number of steps away from the three-point line and it's necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] goes, the ball! This is also the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the base again in a 3 details!

It is worth mentioning which the opening, the garage appropriate arm was wearing a black gear, it is additionally because his right elbow inside the game before the old injury carries a relapse, however, with the action, he has to take off protective devices. Gear, seems like, has affected the take care of, before he took off once i feel much better.

With against lebron James, the defense has been doing very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee has blown the garage blocking foul, garage on the soil is various, make action towards referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, many people all the technique up his defense, which includes lebron, but Treasury first in all kinds of dazzling dribble move Thompson, right after air and rival accident cases, the hard in order to score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Two steals in his System, in

Two steals in his System, in the first quarter, and the two steals to garage an overall total of 106 times in the playoffs career steals, which transcends the rick Barry, became the steals inside the history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers inside the game, this also let his playoff three-pointers hit number approximately 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff record list. Distance comes eighth Chauncey billups, he in addition only six three points.

37 points in merely three games, came alive, and this is his in 2010, including playoffs) eighth score 35 + video game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the top of league.

So many record the initial world war, there is no doubt that the game can be considered the garage in this series played the very best game. The first three games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and some. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% in addition to 35. 3% from several, compared with the regular season shooting stage, a particular degree of decline, but the game, garage completely nuts. The blazers in many players to hound him or her, but no one may disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point collection out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] eight goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch the old garage, it also appears to possess son's playing god are some incredible performance. The lens towards the old garage, he could hardly help but shook his / her head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for his or her own performance with utter confidence. In the 3rd quarter the warriors having 88-58 big lead the particular blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball clear of the one hand, they turned back field, the ball firmly into the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this state, the other gathering can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage, 26, is one kd shoes

Storage, 26, is one kd shoes of the largest child, dell -- garage in 2002, his dad announced over 04 years of career, finally handed over 40. 2% on threes document card. From a very young age, Stephen around the shooting learned how to shoot in the feet of the get good at, when dad refused for taking him to the hornets education, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't go to see those big-name players, the old that you are, but because he also strive to be with my dad, to practice his shot.

At age 9, garage is of his very own amateur league teams connected with players, only if the coach would need to outside shot collapse for the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when We was a defense gurus, all start from right now there. "

To go to the original text, if the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again concurrently, she was in high school graduation played point guard, turning to the volleyball after in to the campus of Virginia technological, and meet the shed there's father. "If I dribble on the coast, I have to settle on to shoot or cross, it's my limit. "Dell stated, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit pictures, but before becoming a new striker, he already was an even better control player, people often ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his mother. ".

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas