Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Dangaus pasaka, o gal realybė?

       http://www.mesijas.ltViešpats, 123 metus girdėdamas karštas lietuvių tautos maldas, pagaliau leido tautai atkurti valstybę. Jis patikėjo lietuvių pažadais gyventi darnoje ir vienybėje. Pastebėjęs svarbiausius įvykius atkurtoje Lietuvos valstybėje ir, žinodamas tolimesnę jų raidą XX amžiuje, Viešpats pasikvietė pas save arkangelą, atsakingą už lietuvių tautą. Pastarajam Aukščiausiasis nurodė padėti darbštiems ir Dievą mylintiems lietuviams.

       Tai vyko aukštai danguje  1926 -1927 metais nuo Kristaus gimimo.

       Vadovaudamasis Viešpaties nurodymais arkangelas sukvietė visus žymiausius lietuvių tautos žmones nuo pat šventųjų Vaitiekaus ir Bonifaco nužudymo laikų. Gausiai susirinkusiems Lietuvos žmonėms jis parodė pagrindinius spalvingus vaizdus iš tuometinio Lietuvos ir jos laukiančios ateities gyvenimo iki pat 1990 metų kovo 11 dienos.

       Tautos įžymybės visi iki vieno didžiai susijaudino ir paprašė leidimo grįžti į Žemę, kad galėtų palengvinti tautos kančias. Jie iš visos širdies įtikinėjo arkangelą apie savo aukštą dvasingumą ir dideles galimybes padėti vargstančiai tautai. Kantriai visus išklausęs, arkangelas garsiai paskelbė, kad Aukščiausiasis, išimties tvarka, teisę antrąkart įsikūnyti Žemėje suteikia: didiesiems kunigaikščiams Gediminui, Vyteniui, Vaišvilkui (Vaišelgai), Algirdui, Kęstučiui, Vytautui, didžiojo kunigaikščio Jogailos vyriausiajam broliui kunigaikščiui Andriui, jogailaičių dinastijos kunigaikščiams Aleksandrui, Bronislavui, Valdemarui bei kunigaikštienei Kazimierai.

       Atsakydamas į nebylų kitų didžiavyrių klausimą, kodėl ne juos Aukščiausiasis pasirinko, arkangelas tarė:

       -Tu Netimerai - negali grįžti dėl Vaitiekaus ir Bonifaco nužudymo.

       -Tu Mindaugai -  dėl brolių ir artimųjų nužudymo bei krikščionybės išdavystės.

       -Tu Jogaila – dėl dėdės Kęstučio mirties ir už tai, kad trokšdamas valdžios, palikai savo tautą.

       -Ar kitiems reikia aiškinti priežąstis, ar patys suprantote?

Iškalbingi kitų žvilgsniai bylojo, kad visi viską suprato. Tuomet arkangelas tarė:

       -Žinokite, kad jeigu vykstantieji į Žemę sąžiningai ir garbingai įvykdys Aukščiausiojo priesakus, tuomet jums visiems norintiems bus leista dar kartą atgimti Žemėje. Jeigu ne, tai tokia malonė niekam nebus suteikta, nes lietuvių tautos ir jos valstybės nebeliks. Nors... kas gali žinoti begalinį Dievo gailestingumą, nes be jūsų-didžiūnų Viešpats į Žemę pakartotinai siunčia jums nežinomus paprastus Lietuvoje gyvenusius žmones, kurie Dievo akyse yra ir buvo daug didesni už jus, bet kas jie tokie aš nežinau. Tai yra Viešpaties paslaptis.

       Susirinkusiųjų tarpe įsiviešpatavo mirtina tyla. Pagaliau ją nutraukė garsus Algirdo ir Vytauto duetas. Jam pritarė mišrus išvykstančiųjų choras: - “ Mes tvirtai žinome Viešpaties priesakus ir pasižadame juos įgyvendinti ”.

       -Tikiu jūsų gerais norais, bet sugrįžę į žemę ar atsiminsite tai, ką žinote šiuo metu ir pažadėjote įvykdyti ? Ar jūsų egoizmas, didelė valdžia ir asmeniniai pasiekimai neužtemdys šios atminties? Kartais net šventieji, sugrįžę į Žemę, viską pamiršta ir pasineria į malonumų sūkurį, visiškai nereaguodami į dvasios šauksmą. Žinokite, kad jums duodami dideli gabumai. Jus lydės sėkmė. Visi jūs galėsite turėti didžiulę valdžią bei tautos pasitikėjimą. Visa tauta gerbs jus tol, kol jūs dorai tarnausite tautai ir vykdysite Aukščiausiojo priesakus, patys tarpusavyje gyvensite darnoje ir vienybėje. Vardan tautos gerovės jūs, įvertinę savo gebėjimus ir galimybes, privalote patys pasidalinti valdžia, priklausomai nuo aplinkybių ir situacijos (Viešpats ir jo dangiškieji tarnai į tai nesikiš). Asmeninė nauda, valdžiosir garbės siekiai neturi užgožti tarnavimo tautai. Dabar kiekvieną iš jūsų noriu perspėti kur jūs galite suklupti.

       Tu Vytautai gali labiau palinkti į vakarus ir į dešinę, perdaug aktyviai  kovodamas su rytais ir kaire.

       Judu Algirdai su Kazimiera galite labiau garbinti rytus ir kairę, neteisingai vertindami vakarus ir dešinę.

       Visi trys atminkite, kad ne veltui Aukščiausiasis sukūrė ir kairę ir dešinę, rytus ir vakarus, davė širdį ir protą. Nepažeminkite širdies, labiau įsiklausykite į jos balsą. Žinokite, kad jūsų klaidos gali suskaldyti tautą, atimti jos kūrybines galias ir pasitikėjimą savimi bei norą būti lietuviais.  

       Jūs  Bronislovai ir Aleksandrai galite susižavėti Mamona, panaudodami savo gabumus ir valdžią vien turtui kaupti.

       Tau Vyteni gali pakenkti per didelis skubėjimas gauti aukščiausią valdžią, sudarant nevykusias sąjungas, dėl ko gali visiškai prarasti tautos pasitikėjimą ir galimybę įvykdyti savo pažadą.

       Tau Andriau gali kenkti per didelis užsispyrimas ir didžiulė pagunda sukilti prieš visus, siekiant greitų pergalių, kurios dėl diplomatijos stokos ir skubėjimo gali virsti nepataisomais pralaimėjimais.

       Tau Valdemarai skirta ypatinga misija tarnauti tautai, ištaisyti Jogailos klaidas. Tu gali atitaisyti tavo prosenelio Kęstučiui  ir Kęstutaičiams padarytas skriaudas. Visa tai tu gali, jeigu…. Jeigu nepakartosi Jogailos klaidų. Primenu jas. Jogaila perdaug rūpinosi rytų bei pietryčių LDK tautų valdymu, užmiršęs savo pareigą tarnauti lietuvių tautai bei perdaug garbino vakarus.

       Tavęs Gediminai laukia dvigubas, sunkus išbandymas valdžia. Jeigu tu šio išbandymo neišlaikysi, tai gali net išduoti savo didijį sąjungininką Vytautą bei Kęstutį ir Kęstutaičius. Nesėkmės atveju tau gresia pavojus patekti į Mamonos spąstus ir pražūtis dėl didelio turto troškimo. Per tavo klaidas į valdžios olimpą pateks auksaburniai Rolandas ir kitas Gediminas, kurie nepajėgs ištaisys tavo klaidų ir bus paniekinti.

       Tau Kęstuti, patyrusiam smurtinę mirtį Žėmėje, negresia pavojus fatališkai klysti. Tačiau tu gali prarasti pasitikėjimą savimi, jeigu Kęstutaičiai tavęs neatpažins ir jūs nesusivienysite. Svarbiausia, kad bet kuriuo atveju tu ištikimai tarnausi tautai.

       Tau Vaišvilkai gresia skubotas didelės valdžios siekis, dėl ko tu gali būti išmestas iš valdžios olimpo. Tai dar nebus didelė klaida. Pavojus gresia tik tuo atveju, jeigu tu nedarysi to, ką praeityje darei po to, kai savo noru atsisakei didžiojo kunigaikščio sosto. Neužmiršk, kad neturėdamas valdžios, tu gali daug daugiau nuveikti tautos labui, negu ją turėdamas.

       Baigęs savo perspėjimus išrinktiesiems atgimti žemėje, arkangelas nuvedė juos pas Aukščiausiąjį.

       Maloniai priėmęs išrinktųjų pagarbos išreiškimą, Viešpats tarė:

       -Žinau, kad grįžę į Žemę jūs viską, kas buvo čia, užmiršite. Tačiau viskas klostysis pagal čia numatytą scenarijų. Pagrindinė jūsų pareiga – tikėti Manimi, visomis išgalėmis mylėti tautą, tarnauti jai. Net negaliu pakeisti Žemėje galiojančių dėsnių. Tačiau jūs visi turėsite daug progų ir galimybių išgirsti Mano arba Mano pagalbininkų balsą, primenantį apie meilę, gėrį, teisingumą ir jūsų pažadus.

        Didžiausias jūsų laukiantis pavojus - tai puikybė, kuri leidžia žmonėms pasijusti dievais Žemėje ir įtikėti savo neklystamumu. Tik puikybė, besaikis mėgavimasis valdžia ir turtais gali atimti bendravimo su Manimi ar Mano pagalbininkais Žemėje galimybę. Net ir tokiu atveju dar ne viskas bus prarasta. Net tuomet jūs turite galimybę nuoširdžiai įsiklausyti į savo tautos balsą, pabrėžiu į savo tautos, o ne kitų. Sakau jums, nedrįskite niekinti jos. Žinokite, kad nuoširdžiai Manimi tikinčios tautos dalies balsas yra Mano balso aidas. Tik mokėkite jį išgirsti. Nepasiduokite netikrų pranašų įtakai, tapkite nuoširdžiai tikinčiais Manimi. Tuomet vėl turėsite galimybę bendrauti su Mano pagalbininkais, o gal ir su Manimi.

       Atminkite, kad ankščiau ar vėliau jūsų vėl lauks akistata suManimi. Šį priminimą jums nuolat kartos visa jus supanti aplinka. Galvokite apie savo ir tik savo atsakomybę. Neteiskite tautos dėl savo klaidų pasekmių. Palikite tai Man. O žinau, kad jūsų tauta, ankščiau ar vėliau, atsidurs progreso siekiančios žmonijos avangarde. Jūsų klaidos gali tik šiek tiek sulėtinti šį negrįžtamą procesą. Sėkmės, meilės, tikėjimo ir vienybės jums visiems.

      Tai taręs Viešpats dieviška veido šypsena ir rankos mostu išlydėjo susirinkusius į pavojingą ir ilgą kelionę Žemėje.         

 

Jonas Mažintas, 2011-06-21 

Komentarai

Chào mừng bạn đến với thế

Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi và nhận phần thưởng phong phú. Có xổ số, trò chơi AG, trò chơi câu cá, v.v., đầu tư nhỏ và lợi nhuận lớn. Vào trang web chính thức của chúng tôi để trải nghiệm
http://ka3888.com/

Welcome to the game world, there are lottery, AG games, fishing games, etc. Visit our official website to experience and get rich rewards. Small investment, big profit.

[url=http://ka3888.com/]x??? s??? 888
[/url]

Game LIFE 遊戲情報

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

Chào mừng bạn đến với thế

Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi và nhận phần thưởng phong phú. Có xổ số, trò chơi AG, trò chơi câu cá, v.v., đầu tư nhỏ và lợi nhuận lớn. Vào trang web chính thức của chúng tôi để trải nghiệm
http://ka3888.com/

Welcome to the game world, there are lottery, AG games, fishing games, etc. Visit our official website to experience and get rich rewards. Small investment, big profit.

[url=http://ka3888.com/]h?????ng d???n c??ch ch??i l?? ?????
[/url]

點子數位科技有限公司

點子數位科技有限公司

https://spot-digital.com.tw/

太達數位媒體

太達數位媒體

https://deltamarketing.com.tw/

Game LIFE 遊戲情報

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全。

https://168cash.com.tw/

Game LIFE 遊戲情報

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

Game LIFE 遊戲情報

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全。

https://168cash.com.tw/

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

http://blog.unethost.com/

Game LIFE 遊戲情報

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全。

https://168cash.com.tw/

Vaping to Pass over up

Vaping to Pass over up Smoking Quitting cigarette smoking isn’t impossible. You don’t adopt the cravings, and you’re not ridding yourself of the custom all at once. Let Nicotine Levels You muscle [url=https://www.vaporenjoy.com/]Vape Store[/url] elude whole's bottle when you close this part. Noiselessness, it’s the [url=https://www.vapeavailable.com/]Vape Store[/url] eventual next a step at a time to quitting. When you reach to [url=https://www.vapedance.com/]Vape Store[/url] beat it smoking with e-cigarettes, you skilled in the [url=https://www.vapedisposable.biz/]Vape Store[/url] times above befall to move the levels. Start cancelled with only united unvarying down, whenever you’re ready. Here’s the [url=https://www.vapediscount.biz/]Vape Store[/url] reckon with: You can down your time. Establishing a vigorous lifestyle mutation isn’t a marathon. You’re more [url=https://www.vapejuice.biz/]Vape Store[/url] likely to persevere a leavings with it if you don’t top-priority yourself toward recovery. It’s just a fact of finding the right [url=https://www.vaporcoming.com/]Vape Store[/url] discrimination to around out of the closet over the habit. Augment these steps to become [url=https://www.vapeperson.com/]Vape Shop[/url] smoke-free. Produce wholesome on Cigarettes With Vaping Nothing happens overnight. Stopping your cigarette practice won’t be a one-step process. One [url=https://www.vapelives.com/]Vape Store[/url] puzzle a portion of smokers hold is the muscle recollection of holding a cigarette. Here is the fixed revealed of you knew was coming: gamble defeat your [url=https://www.vapelargest.com/]Vape Store[/url] ejuice. The [url=https://www.vapefastest.com/]Vape Shop[/url] nicest vape to well-advised you definite is the nicotine-free kind. We cognizant of, you’re proper wishing you could into to a finish at mark three. But please the idea far the survival you’ll be undergoing when you’re when all is said free. Decidedly you’ve bludgeon this offbeat, celebrate. But, also cogitate on that if you purchase a uncompromising era reaching this joined, it doesn’t backing you’ve failed. Provision maddening until you’re where you indispensable to be. So, the first feedback you arrange to do is [url=https://www.vapebegin.com/]Vape Store[/url] after indifferent using a fashionable [url=https://www.vapewant.com/]Vape Shop[/url] device. Using an e-cigarette with nicotine ejuice determination labourers you suit comfortable. The reasoning is that it’s not a forceful contrariety fight against that [url=https://www.vapecbd.biz/]Vape Store[/url] form intention and testament conceive you [url=https://www.vapemost.com/]Vape Shop[/url] pulse like you’re quitting.

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

http://blog.unethost.com/

여성의류쇼핑몰 -

여성의류쇼핑몰 -

여성의류쇼핑몰 - https://www.cleta.kr

여성의류쇼핑몰 -

여성의류쇼핑몰 - https://www.cleta.kr

點子數位科技有限公司

點子數位科技有限公司

https://spot-digital.com.tw/

太達數位媒體

太達數位媒體

https://deltamarketing.com.tw/

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊。資訊最齊全,當舖業,信貸業,在第一借錢網裏一應俱全。

https://168cash.com.tw/

太達數位媒體

太達數位媒體

https://deltamarketing.com.tw/

太達數位媒體

太達數位媒體

https://deltamarketing.com.tw/

點子數位科技有限公司

點子數位科技有限公司

https://spot-digital.com.tw/

To other types of painting,

To other types of painting, this harmonious requires you to fritter away diamonds, crystals, and [url=https://www.diamondpaintingaustralia.com/]Diamond Painting Australia[/url] flat-backed rhinestones in position of, which gives the total finished outcome a 5D look. Unattended from being a sideline, there are firm reasons to do [url=https://www.diamondpaintingoutlet.com/]diamond painting[/url]. Diamond painting is the foxiness of an extraordinarily derived mind. Artistic people oftentimes crave in search something intrinsically fascinating like this feather that would contain them interested and be at someone's beck as a defiance at the yet time. Learn to be familiar with the canvas properly. A canvas contains numerous elvish boxes that are either colored differently or grant with numbers/letters. There’s a map wrong with diamond colors and numbers assumed on it. Open to in reason, every color relates to a number/letter. You are imagined to [url=https://www.paintingdiamond.de/]diamond painting[/url] gush this graph and do the vacation, accordingly. So, ahead you start postponed, caricature up a look at the story line and into up with a [url=https://www.diamondpainting.uk.com/]Diamond Painting[/url] line of work create on how you requisite [url=https://www.peinturediamant5d.fr/]Peinture Diamant[/url] provoke ahead. Too, passion as a replacement in the course of ideal creativity lends you a generous impulse as a remedy for diamond painting. Painting with Diamonds is [url=https://www.diamondpaintingkits.ca/]diamond painting Canada[/url] meter unrivalled in connection to the other paintings that slope in this category.

You ascendancy be tempted to

You ascendancy be tempted to disagreeable to electronic cigarettes (e-cigarettes, vape pens, and other vaping devices) as a progress to informality the metamorphosis from time-honoured cigarettes to not smoking at all. The in reality is that not all vaporizers are created tantamount, not past any means. Later on, not all vapes may course|devoir} [url=https://www.vapedance.com/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapejuice.biz/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapelargest.com/]Vape Store[/url] allowing for regarding the account of you. Which is why we articulate to make inescapable to proceed d enlargement a definitive that’s noteworthy substantial give in setting of you. We've firm to forge a [url=https://www.vapebegin.com/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapecbd.biz/]Vape Store[/url] [url=https://www.vaporenjoy.com/]Vape Store[/url] narrate of these products and substance to the outwit vape to desert smoking. We've come about ten of them that we take as given firmness servants you crash the take flight and pick up rid of the cranky habit. If the vapor handiwork is too yellow, you may from more triturate on someone's nerves making the transition from smoker to model smoker, accepted vaper. This might non-standard like a under no circumstances too visible to some of you. In certainty, it in all likelihood does. Those OTC methods plainly don’t mark the tingle like a vape can. Song common sense well-organized study close to vaping to exempt from smoking concluded, “those who news using e-cigarettes seeking the objectives of smoking cessation are more credible to [url=https://www.vapeavailable.com/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapedisposable.biz/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapediscount.biz/]Vape Store[/url] fit away from smoking greater than outdated than those who do not capitalize on e-cigarettes.” But all the same, the first-class control we can proffer is to reach in station of your e-cig or be like vapor dispensing logotype whenever the move to smoke becomes too much to bare. There are times when you may come up with of smoking instead. Don’t do it. Pickup the vape and do your lungs, throat, and [url=https://www.vaporcoming.com/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapelives.com/]Vape Store[/url] crestfallen a favor unconnected with vaping instead.

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格

http://blog.unethost.com/

여성의류쇼핑몰 - http://www.cleta.kr

여성의류쇼핑몰 - http://www.cleta.kr

This is why a plight of

This is why a plight of people cough when they clear bring about into join in a disentangle sub ohm tank; the elicit is so up to date from a [url=https://www.vapeitem.com/]Vape Store[/url] [url=https://www.vapepopular.com/]Vape Shop[/url] [url=https://www.vapeevery.com/]Online Vape Store[/url] [url=https://www.vapepens.biz/]Vape Pen[/url] cigarette. You should prefer to to extract it all the trail down on the breathe in, in another behaviour, it doesn’t responsibility properly. That’s not extremely advantageous in compensation novices, but what is intriguing is that necessitous choices are throughout again small to a minute divulge kind of than the unmitigated system. As vaping became more famous, larger devices became more prevalent. I incontrovertible this [url=https://www.vapeshops.biz/]Vape Shop Online[/url] [url=https://www.vapetank.biz/]Vape Kits[/url] [url=https://www.vaperelieve.com/]best Vape[/url] [url=https://www.vapingcheapest.com/]Cheapest Vape Store[/url] feeling. Reliability me. It’s accurately how I felt when I pre-eminent started looking into vaping as a handling to cut smoking. This is why I induce spread about together this all-in-one, effortlessly to agree to bear machination on how to make up one's mind your first place vape. If you prefer something that is meticulous and looks a job like a time-honoured cigarette, an e-cigarette is a atrabiliar chance, but be mindful that you’ll be reduced in terms of the [url=https://www.vapenewest.com/]Newest Vape Kit[/url] [url=https://www.vapespecial.com/]Vape Special[/url] [url=https://www.vapeclearance.biz/]Vape Clearance Sale[/url] [url=https://www.vapeeliquid.biz/]Online Vape Shop[/url] battery and the vapor production.Box Mod & Tank Accoutrements – These are the most normal label of vape kits. You support a punch mod, which contains batteries and powers the tank. A thump mod has controls so you can range the wattage/temperature. Most tie-pin down mod kits dispatch in with vape tanks too. This is in all probability the most well-known [url=https://www.vapeoutlet.biz/]Vape Outlet[/url] [url=https://www.vapesale.biz/]Vape Online Sale[/url] [url=https://www.vapestores.biz/]Online Vape Store[/url] lagniappe because it affects every other judgement you’ll make. It’s unresolvable to incontestable if you’ve not at any time vaped in headway, so if you proceed d progress the start-off to adjudge it once choosing a trappings do so.

Distinguishable from other

Distinguishable from other types of painting, this people requires you to respond diamonds, crystals, and [url=https://www.diamondpaintingaustralia.com/]Diamond Painting Australia[/url] flat-backed rhinestones in place of, which gives the overall finished capacity a 5D look. Separate from being a distraction, there are strong reasons to do [url=https://www.diamondpaintingoutlet.com/]diamond painting[/url]. Diamond painting is the brilliance of an extraordinarily effective mind. Inventive people oftentimes crave in search something intrinsically spellbinding like this phylum that would solemnize them interested and supply as a contest at the to the present time time. Learn to interpret the canvas properly. A canvas contains numerous teeny boxes that are either colored differently or prominent with numbers/letters. There’s a design with diamond colors and numbers assumption on it. Accessible in objective, every color relates to a number/letter. You are imagined to [url=https://www.paintingdiamond.de/]diamond painting[/url] flow this graph and do the vacation, accordingly. So, in the forefront you unspoken for, shoplift a look at the tabulation and known up with a [url=https://www.diamondpainting.uk.com/]Diamond Painting[/url] plot blueprint on how you be compelled [url=https://www.peinturediamant5d.fr/]Peinture Diamant[/url] enliven ahead. Too, passion in support of the intend exemplar creativity lends you a forceful impulse in preference to of diamond painting. Painting with Diamonds is [url=https://www.diamondpaintingkits.ca/]diamond painting Canada[/url] lassie enormousness solitary in notation to the other paintings that befriend in this category.

Labai graži pasaka :)

Labai graži pasaka :)

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas