Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Skurdas

http://208.116.54.118/nisheta      Kalbant apie skurdą, reikia kalbėti apie sukurtą skurdo sistemą. Taigi, skurdas nėra asmens „nemokėjimo gyventi“ pasekmė, kaip bando įtikinti filosofai, mokslininkai, politologai ir kiti „specialistai“. Skurdas nėra įteisintas LR Konstitucijoje. Reiškia mes kalbėsim apie antikonstitucinį faktą - korupcijos ekonomines ir socialines pasekmes. Nėra nė vienos „demokratinės“ valstybės, kurioje nebūtų korupcijos ir labai gerai nefunkcionuotų nuskurdinimo sistema. Nuskurdinimo sistema yra socialinis įrankis valdyti ir supriešinti visuomenę bei atskiras jos grupes. O skurdo baubas įtikinimai veikia kaip „vergų auklėjimo“ priemonė, pradedant paprastais piliečiais ir baigiant valstybės tarnautojais. Tai yra universali priemonė įgyvendinant korupcinio nusikaltimo tikslus. Jeigu nebūtų skurdo, nebūtų korupcijos, nesuveiktų „juodosios rinkiminės technologijos“, nebūtų įmanoma panaudoti psichinės prievartos ir t. t. (apie tai dalinai buvo kalbėta skirsnyje „Korupcijos pagrindai“). Gal nebūtų ir „Eurosąjungos“. Pagal LR Konstituciją, skurdo ir vergijos negali būti. LR Konstitucija iš valdžios reikalauja nustatyti įstatymais tokį teisinį reguliavimą, kad kiekvienam žmogui (ne tik piliečiams) būtų užtikrintas laisvas pasirinkimas tarp verslo ir darbo, t. y. turi būti didelis darbuotojų poreikis, jeigu nėra poreikio, tai nėra ir pasirinkimo teisės. Verslas grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Betne asmens konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis. Jeigu asmuo pasirinko verslą, tai jam pateikiami reikalavimai (įpareigojimai ir jis praranda dalį savo konstitucinių teisių ir laisvių), t. y. verslas privalo užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, laikytis mokesčių ir kitų įstatymų, nustatyti teisingą apmokėjimą už darbą ir t. t.

       Išnagrinėsime pagrindinius aspektus. „Darbas“ – žmogaus fizinė arba protinė veikla gaminant visuomenei naudingą produktą. Nėra visuomenei naudingo produktonėra darbo. Tačiau pačiam darbo užtikrinimui reikalingas visuomenei naudingas patarnavimas, t. y. veikla, kuri pati negamina visuomenei naudingo produkto, bet netiesiogiai užtikrina produkto naudingumą (t. y. reguliuoja, kontroliuoja ir t. t.), ekonomiškumą, saugumą ir kt. Tai yra valdžia ir valdžios institucijos – Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, Teismas, prokuratūra, policija, inspekcijos ir t. t. Akivaizdu, kad santykis tarp visuomenei naudingo produkto ir visuomenei naudingo patarnavimo gali būti tik toks:

        Tačiau kaip jau buvo kalbėta ankščiau, korupcija iškreipia šį dėsningumą, išplesdama nereikalingą (Konstitucijoje nenumatytu) „tarnautojų“ kiekį ir sukurdama naujas valstybės įstaigas, kurios patarnauja jau pačiam Tautos „tarnui“, t. y. valdžiai. Taigi, korupcija iš esmės pakeičia šiuos santykius:

       Jeigu peržiūrėti visą žmonijos vystymosi istoriją, tai tik darbas sukuria valstybę. Taigi valstybės ypatinga pareiga – užtikrinti ir saugoti darbą, normalias darbo sąlygas bei teisingą apmokėjimą. Darbą ir darbo santykius, jų deformaciją ir pasekmes pilnai atskleidė K. Marksas („Kapitalas“ ir kt.). Tačiau siūlau moksliškai to nenagrinėti, nenaudoti formulių ir kt., o tiesiog paprastai (žmoniškai) padiskutuoti šia tema. Kad žmogus gyventų (LR Konstitucijos 19 str. - „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“), jis turi maitintis. Pagal istoriškai susiklosčiusius visuomenės santykius, sukuriant valstybę, žmogus negali apseiti ne tik be maisto, šeimos (kuri globos nelaimės atveju), bet ir nenaudodamas kitų žmonių pagamintų „visuomenei naudingų produktų“, pavyzdžiui:elektros, šilumos ir daugelio kitų.Negali pats apseiti ir be„visuomenei naudingų patarnavimų“,kurie užtikrinajo (šeimos) saugumą, sveikatą, tobulėjimą (išsilavinimą) ir kt. Akivaizdu, kad visa tai žmogus gali gauti mainais už pinigus (atlygis už darbą) arba mainais už pagamintą produktą (privačios iniciatyvos pagrindu). Taigi darbą (atitinkamai ir darbo laiką) galima „atskirti“: būtina darbinė veikla sau, kuri reikalinga darbo jėgos atstatymui (darbuotojo ir jo šeimos poreikiams tenkinti), t. y., darbo jėgos reprodukcijai; papildoma darbinė veikla, reikalinga „visuomenei naudingų patarnavimų“ egzistavimui. Atitinkamai darbo laikas ir darbo atlygis turi pasiskirstyti:

       Tai neprieštarauja ir LR Konstitucijai: „Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus ir t. t.“ O poilsis ir laisvalaikis turi būti „padengtas“ uždirbtais pinigais.

       Toks santykis įmanomas tik esant valstybės (visuomenės) kapitalui. Tačiau esant privačiam kapitalui atsiranda dar irpelnas (privačiam Kapitalui):

       Dauguma konstitucijų ir įstatymų darbo laiką riboja, Lietuvoje yra nustatyta 8 val. darbo trukmė. Todėl per aštuonias valandas žmogus yra priverstas uždirbti sau, valstybės valdžiai, „tarnams“ ir verslininkui (pelną). Žmogus neturi pasirinkimo teisės, jis tiesiog privalo mokėti tiek, kiek yra nustatyta (iš jo atimama) ir dirbti taip, kaip reikalauja Kapitalas. Tai ir yra paslėptas, Konstitucijos draudžiamas – priverstinis darbas. Noriu pabrėžti, kad vergijos laikais iš vergo buvo atimamas visas jo pagamintas produktas. Taigi, pažiūrėkim, kaip atrodo korupcijos „sureguliuoti“ darbo santykiai:

       Toks dirbančio žmogaus išnaudojimas paslėptas po visiškai „nekalta“ sąvoka, kaip darbo užmokestis. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, skurdas (darbo sau, siaurėjantis žalios spalvos laukas) atsiranda dėl valdžios ir Kapitalo (verslo) nekonstitucinių veiksmų. Palyginimui galima pateikti atskyrų sistemų darbo išnaudojimą (raudona spalva):

       1.Pirmykštės bendruomenės (visas darbas buvo naudojamas savo poreikių tenkinimui):

 

      

       2. Vergija (visą darbą pasisavindavo vergo šeimininkas):

        3. Feodalizmas (didžiausią dalį darbo valstiečiai dirbo feodalui):

 

 

       

       4. Kapitalizmas (didžiausia dalį „pasiima“ valstybė ir kapitalas, be to šita dalis, dėl korupcijos didėja. Pasiekus didžiausią (feodalinį) skurdą, prasideda „visokių paramų“ teikimas, bet iki tam tikros skurdo ribos), t. y. skurdą nustato ir reguliuoja valdžia:

 

      

       

       5. Socializmas (didžiausia dalispaliekama žmogui, apie 13 – 18 % „pasiima“ valstybė, nėra skurdo, t. y. kiekvienam pagal darbą):

 

      

     

        6. Komunizmas (nėra tiesioginio ryšio tarp darbo ir poreikių tenkinimo, t. y. kiekvienam pagal norą):

 

 

       

       Jeigu iš žmogaus darbo atimama mažai (jis gauna teisingą apmokėjimą už darbą), tai bus ir realus darbuotojo poreikis, be to, jam nereikės jokios paramos, nebent nelaimės atveju. Pvz, realiai socializmo niekur nebuvo, buvo tik pereinamas laikotarpis (nuo proletariato diktatūros iki socializmo). Socializmas pasiektas nebuvo, kadangi sukliudė Antras Pasaulinis karas ir „komunistinė“ partokratija. Socializmas, kaip sistema, pasižymi neklasine visuomene ir centrinės valdžios nebuvimu, o centrinė valdžia buvo visą laiką. Tačiau ir per tą trumpą laikotarpį (1924-1939 m.), buvo sumažintas darbo laikas (nemažinant atlygio), irnustatyta penkių dienų darbo savaitė, su 7 val. darbo diena (dirbant sunkius ir kenksmingus darbus – 6 val.). Ir resursų užtekdavo statyti naujoms gamykloms, elektrinėms ir t. t. Bet prasidėjus karui, 1940 m. buvo nustatyta 8 val. darbo diena ir 7 dienų darbo savaitė. Taigi, galima įsivaizduoti, kaip dabar „apvagiamas“ dirbantis žmogus, kuris gali patenkinti tik primityvius savo poreikius ir negali užtikrinti savo „reprodukcijos“. O darbo jėgos trukumą Kapitalas papildo iš imigrantų. Tai ir yra priverstinis darbas!

       Valstybė turi garantuoti socialinę apsaugą nedarbo atveju. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Vien tik iš šito daroma išvada, kad ilgalaikis nedarbas, kaip socialinis reiškinys, negalimas. Tai yra korupcinio nusikaltimo pasekmės. Žmogus, tuo labiau pilietis, oficialiai ieškantis darbo negali būti paliktas be socialinės paramos, jam turi būti mokama parama tiek laiko, kiek jis oficialiai (valstybės nustatyta tvarka) yra „bedarbis“, kadangi ne jis valdo valstybę ir reguliuoja ūkinę veiklą. Terminuotas paramos mokėjimas prieštarauja LR Konstitucijai. Pagal LR Konstituciją, jeigu asmuo turi teisę gauti kelias išmokas, tai įstatymai negali reikalauti iš žmogaus pasirinkti tik vieną išmoką arba numatyti tik vienos išmokos gavimą. Įstatymais negalima bloginti piliečių gerovės. Pvz: žmogus atleidžiamas iš darbo dėl ekonominės situacijos (krizė) ir jam darbdavys turi sumokėti išeitinę išmoką, tai „Darbo birža“ jam nemokės tiek mėnesių nedarbo pašalpos už kiek mėnesių jis gavo išeitinę išmoką. Dar daugiau, darbdavys neteisėtai turi teisę mokėti išmoką dalimis. Nors tai yra žmogaus darbu sukurta nuosavybės forma. Taigi, darbo santykiai nutraukti, o su žmogumi neatsiskaityta. Jeigu Darbo sutartis nutraukta, žmogus praranda teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Lieka tik teismas, bet reikia samdyti advokatą ir t. t. Tokia yra nuskurdinimo grandinė. Dar daugiau, LR Konstitucijoje yra nustatyta, kad verslininkas gali laisvai pasirinkti žmogų (darbuotoją), t. y. atsisakyti jį priimti į darbą arba atleisti iš darbo, jeigu žmogaus palikimas darbe gali iš esmės pažeisti darbdavio interesus? Kas yra darbdavys, tai yra kapitalo samdinys, arba pats kapitalo savininkas. Kaip parašyta LR Darbo Kodekse: „Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo įsteigimo momento. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbopareigas, taip pat jas įgyvendina per savo valdymo organus iradministraciją. Šie organai formuojami ir veikia pagal įstatymus ir darbdavių veiklos dokumentus. Individualių (personalinių) įmonių savininkai, ūkininkai ir darbdaviai, fiziniai asmenys darbo teises ir pareigas gali įgyvendinti patys“.

       Kas įdomiausia, įsteigiama juridinio asmens forma (tai nėra gyvas žmogus) bei pagal juridinio asmens veiklos nuostatas, skiriamas juridinio asmens įgaliotas atstovas, kuriam suteikiami riboti įgaliojimai, bet faktiškai juridinis asmuo įgyja žmogaus konstitucinės darbo teises ir pareigas.

       Kas inicijavo tokių ne prigimtinių „teisių įgijimą“? ... Konstitucinis Teismas : „ <...> Taigi konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu.Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai.“ (LT Konstitucinio Teismo, 1996 m. vasario 28 d. Nutarimas). Ar tai yra tiesa? Tai neigia net LR Aukščiausiasis Teismas : „<...>Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.) ir juridinio asmens interesai gali nesutapti. Interesų nesutapimas būdingas privatiems juridiniams asmenims. Privataus juridinio asmens dalyvio tikslas yra tenkinti privatų interesą – gauti pelno.“ Savo filosofija KT primena man studijos laikus, kada vienas studentas, interpretuojant filosofijos pavyzdžius, teigė, kad Napoleonas užpuolė Rusiją tam, kad išvaduotų Lietuvą, o Leninas „padarė revoliucijąRusijoje, tik dėl to, kad caras sušaudė jo brolį. Tai ir yra interpretyvizmas .Ar gali vienas žmogus iš esmės pažeisti darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d.)? Ir kokie tie interesai, kurie gali būti aukščiau už žmogaus konstitucines teises ir laisves? Kur Konstitucijoje yra „Verslo teisė“? LR Darbo kodeksas nustato, kad „Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, darbo santykius reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės normos, šis Kodeksas,<...>“

       Ar šaltinis, gali būti savo šaltiniu? Nepriklausomoje Lietuvos demokratinėje respublikoje pagrindinis šaltinis yra ir gali būti tik vienasLR Konstitucija.

       Akivaizdu, kad pasirinkdamas darbą, žmogus turi vadovautis, pirmiausia, savo sveikata, kvalifikaciniais reikalavimais ir galimybėmis atlikti darbą (laiku atvažiuoti ir t. t.). Verslininkas - užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas ir teisingai atlyginti. Tam yra numatytas bandomasis laikotarpis. Ar apskritai visuomenei gali būti naudingas sezoninis, terminuotas ir t. t. darbas? LR Konstitucijos 48 str. nustato : „ Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. <...> Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.“ Taigi, jeigu yra pažeidžiama bent viena šio straipsnio nuostata, t. y. saugios ir sveikos darbo sąlygos, gauti teisingą apmokėjimą už darbą, galima tvirtinti, kad darbas yra priverčiamasis. Darbo Kodekso 128 str. „Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių: 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui (autoriaus pastaba: o trumpesniam?), jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių (?), taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).“ Taip valdžia įteisina priverčiamo darbo santykius – darbuotojas be atlyginimo turi dirbti du mėnesius (verčiamas dirbti) iš eilės tik tada jam suteikiama teisė nutraukti darbo santykius bei gauti jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Taigi, akivaizdu, kad be pajamų per tokį laikotarpį, žmogaus skurdas žymiai padidės. Pagal Konstituciją bei atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, valdžia įstatymu privalo nustatyti darbdaviui reikalavimus dėl tinkamų, saugių ir sveikų darbo sąlygų bei teisingam apmokėjimui už darbą, o nepalikti šių konstitucinių nuostatų „šalių susitarimui“. Dar daugiau, už konstitucinių teisių pažeidimą (neteisėtas atleidimas, neteisėtas atsisakymas priimti į darbą ir t. t.) turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė(Nulla poena sine lege), t. y. valstybės represija, o ne pagal „visuotinai priimtus teisės principus“ ir teisinio nihilizmo doktriną - ubi ius, ibi remedium (kur teisė, ten ir jos gynyba, t. y. teisė, kurią reikia dar apginti). Tokia teisė yra ne teisė, o „veidrodinis“ atvaizdas tos teisės (ne materiali). Pažiūrim į LR BK, iš darbo teisių ten nieko nėra. Tik BK 176 str. „Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių,<...>“ Taigi, jeigu neatsitiko ir neatsirado, tai ir gerai, atsakomybės nėra. Galima ir jokių sąlygų nesudaryti. Atkreiptina, kad sąvoka „saugias ir sveikas darbo sąlygas“ pakeista į „darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe“, tai yra susiaurinta darbdavio naudai. Šio straipsnio antra dalis (nusižengimas) numatanti daug švelnesnę atsakomybę ir tik tuo atveju, jeigu bus įrodyta, kad tai galėjo įvykti. Kodėl ginti žmogaus konstitucines teises ir laisves būtina per valstybės prievartą? Pirma, tokios galia (ir pareiga valdžiai) numatyta pačioje konstitucijoje. Antra, tai dėl bausmės neišvengiamumo. Pabrėžtina, kad pasaulyje deklaruojamas žmogaus gyvybės neliečiamumas turi tiesioginį ryšį tik su sveikata ir gerove. Taigi nuo darbo pasirinkimo, darbinių santykių priklauso žmogaus sveikata ir žmogaus gyvybė. „Šiuolaikinio modernaus mokslo“ mokslininkai bando šiuolaikinę visuomenę „įkišti“ į senovinius Romėnų teisės reguliuojamus rėmus. Bet tada buvo išnaudotojai (vergų turėtojai) ir vergai. Pagal jų „piniginį“ mąstymą visa LR Konstitucija, įskaitant ir suverenitetas yra programinės nuostatos.

       Būtent apie tokį pseudo mokslą mes kalbėjome <Įžangoje>. Iš „Romėnų teisės“ pas mus atkeliavo ir „viešojo intereso“ samprata, atsirado „viešosios valdžios organizacijos“ ir t. t. Vis daugiau kalbama apie viešąją teisę. Taip yra šiukšlinama konstitucinė santvarka ir tuo pagrindu įvedama „feodalinė“ santvarka. Šiuo pagrindu formuojama ir „ES“. Pagal tokių „mokslininkų“ filosofiją bei naudojant jų sugalvotus „originalizminio interpretyvizmo“ metodus, žmogaus sveikata, darbo galimybės ir tuo pačiu egzistavimo sąlygos, t. y. gyvybė turi būti reguliuojama civiliniais, administraciniais ir kitų „teisių“ pagrindais. Kadangi taip galima „geriau“ užtikrinti nukentėjusių interesus, t. y. atsipirkti. Akivaizdu, kad tai yra visiškas nihilizmas. Žmogus atleidžiamas iš darbo, nesant jo kaltės, patiria tokį stresą, kad gali susirgti nepagydoma lyga ir praėjus 2- 3 metams numirti. Kas jam ir ką atlygins? Žmogus nėra mechanizmas, kad jam galima butų taikyti daikto teisę. Tik Romėnų teisininkai nenorėjo pripažinti vergų žmonėmis, jiems tai buvo daiktai. Kodėl visuomenė (valstybė) turi atlyginti už privataus asmens priimtus sprendimus, mokant nedarbo pašalpą, gydant ir t. t. Kuomet nuo pat pradžios privalo užkirsti tam kelią. Kaip matyti iš pateiktų faktų, valdžia skaldo visuomenę į dvi dalis: dirbantieji ir nedirbantieji (bedarbiai). Dirbantieji į dar dvi dalis: dirbantieji valstybės organizacijose ar privačiose. Daromas įvaizdis, kad valstybė rūpinasi nedirbančiais, deda daug pastangų įdarbinti. Tačiau faktiškai tai yra tik „bedarbių“ kastingas ir pinigų plovimo mechanizmas. Atliekami visokių rūšių apmokymai, užsiėmimai ir dar daug visko, siekiant išplauti valstybės pinigus į privačias „mokymo“ įstaigas. Tokių apmokymų rezultatas – tik 5-7 % (2-4 žmonės) yra įdarbinami. Žmonėms net žadamas darbas per „internetą“, jie skatinami siųsti savo „gyvenimo aprašymus“, tačiau darbo niekas nepasiūlo (nebent, siekiant dar išvilioti papildomai pinigų), o žmogus savo privataus gyvenimo duomenis siunčia į privačias rankas, kur jie vėliau naudojami bizniui. Pagal DK 87 str., Įdarbinimas yra sistema teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių, kurias teikia valstybės, savivaldybių arba kitos įmonės, įstaigos,organizacijos, padedančios sudaryti darbo sutartį“. DK 88 str., Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas nemokamai teikia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža). Valstybė (per Lietuvos darbo biržą) privalo vykdyti ne tarpininkavimo funkcijas (tokių įgaliojimų Konstitucijoje nėra), o įdarbinimą, darbo sąlygų ir teisingo apmokėjimo, t. y. siūlomo darbo kontrolę. Taigi darbdavys, įstatymu turi būti įpareigotas, pateikti visą būtiną darbo sutarties sudarymui informaciją. Įstatymu turi būti nustatyta ir atsakomybė už melagingos (nepilnos) informacijos pateikimą, bei atsisakymą priimti į darbą. Tikros teisinės valstybės principas – nepertraukiama (o ne pagal nusiskundimo faktus) darbo santykių kontrolė, t. y. iki darbo sutarties sudarymo kontroliuoja Lietuvos darbo birža, po sutarties sudarymo Valstybės darbo inspekcija. Lietuvos darbo birža privalo žmogui pateikti pilną ir teisingą informaciją apie busimos darbo santykius ir reikalauti iš darbdavio kad jis jų laikytųsi, tik taip realiai bedarbis (žmogus) gali pasirinkti sau tinkamą darbą ir teisingas apmokėjimo sąlygas. Taigi, konstitucinės santvarkos nebuvimas priveda prie to, kad darbas yra skirstomas, t. y. per konkursus, atrankas ir t. t. „įteisinami“ privilegijų principai (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės (t. sk. šeimyniniai ryšiai), socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, tame tarpe ir valstybinio stažo pagrindu). Visiškai paneigiamas LR Konstitucijos principas, piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. Jeigu laisvo darbo pasirinkimo nėra, darbas yra skirstomas, tai galima daryti išvadą, kad piliečių gerovė yra reguliuojama ir šio reguliavimo pasekmė yra skurdo dydis. Taigi, pagal Konstituciją, esant skurdui, abejotina ar galima pripažinti rinkimus, referendumus teisėtais, laisvais, atitinkančius tikros demokratijos principus. Tuo pačiu, paneigiamas pagrindinis Tautos principas: „įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje <...>“ Visos reformos vykdomos pagal vieną principą - neleisti Tauta laisvai vystytis, kurti ir gyventi protėvių žemėje. Valdžios konstituciniai įgaliojimai (galios), „pervedami“ į paslaugų sampratą, ir toliau tokias „paslaugas“ pradeda teikti privatus juridinis asmuo, arba valstybės institucijos už papildomus mokesčius. Taip paneigiamas principas - valdžios įstaigos (o ne privačios) tarnauja žmonėms. Tai prieštarauja net korupcijos „protingumo“ kriterijams. Pvz., kaip atrodytų, jeigu pasamdytas tarnas atlikti tam tikrą darbą, visko aprūpintas ir gaunantis už tai atlyginimą, pradėtų už tą darbą reikalauti dar papildomo apmokėjimo, kaip už paslaugą? Kaip jau buvo kalbėta, iš valstybės daroma „akcinė bendrovė“ – tam garantuojamos teisės ir laisvės, kas turi daugiau akcijų, t. y. pinigų (kapitalo). Visos reformos yra konstitucinės santvarkos griovimas ir vykdomos piliečių gerovės sąskaita. Taigi, korupcinio nusikaltimo pasekmės yra ir demografinės - virš 600 tūkst. Lietuvos piliečių priversti palikti Lietuvą, iš jų atimta teisė „laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Konstitucijoje nustatyta piliečių teisė ir pareiga gyventi santuokoje ir šeimoje. Taigi CK išdėstyta „Šeimos Teisė“, pagal savo turinį, kelia rimtų abejonių atitikimui LR Konstitucijai, tai yra svetima teisė, kadangi ji nesuponuoja su LR Konstitucija - valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kam naudinga tokia svetima teisė? Visų pirma, jį yra nukreipta prieš tautinę moralę ir religiją. Konstitucijos ir religijos požiūrių, homoseksualizmas laikomas amoraliu ir kartu nusikalstamų reiškiniu. Tai suprantama, kadangi homoseksualai negali sukurti natūralios šeimos, sulaukti savo atvaizdo palikuonių, gerbti tėvus ir t. t. Akivaizdu, tai yra psichiškai sergantys žmonės. Jiems svetimi meilės ir tėvynės jausmai.Viešai net teigiama, kad dauguma iš jų yra narkomanai ir užkrečiamų lygų nešiotojai.Jų gyvenimo tikslas yra instinktų tenkinimas. Tačiau daugelyje valstybių (Lietuvoje irgi) tokie žmonės dirbtinai laikomi „seksualine mažuma“, kuri turi tokias pat teises, kaip ir piliečiai. O kai kuriais atvejais ir dar daugiau. Tokių požiūrių pagrindų įteisinama tikrų piliečių diskriminaciją. Dėl „protinio bukumo“, bei narkotinių priklausomumų , jie lengviau valdomi bei besąlygiškai paklūsta kapitalui. O jų „atsiradimas“ valdžios struktūrose veda prie bet kokios tautos išnykimo. Akivaizdu, kad pagal seksualinę orientaciją, skirtumo tarp vergų nėra (vis tiek darbo „daiktas“), bet tarp piliečių skirtumas labai didelis. Po pasaulietinių auklėjimo įstaigų (mokyklų) reformų buvo įteisintas „seksualinis“ auklėjimas - testinis (be mąstymo) apmokymas. Kokios tokio auklėjimo pasekmės (prostitucija, nužudymai, prievartavimai ir t. t.) mes žinome. Tai rodo, kad korumpuota valdžia pati skatina nusikalstamas veikas. Valdžia sugriovė visuomenės sveikatos sistemą ir paneigdama konstitucinį principą, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, įteisina medicinos verslą. Akivaizdu, kad tokios sveikatos sistemos reformos tikslas yra susirgusio žmogaus pinigai, tame skaičiuje ir valstybės ligonių kasos pinigai (biudžeto). Taigi, į sergantį žmogų visų pirma žiūrima kaip į „paslaugos“ pirkėją bei jo socialinę padėtį. O taikomas pagal instrukcijas gydimas (kuo brangesnis) yra neefektyvus ir atskirais atvejais net žalingas (chemoterapija). Pvz.: „Ekonomiškai“ yra netikslinga reanimuoti sunkiai sergančius žmonės, svarbiausia, kaip po mirties galima nustatyti, ar jam reikėjo suteikti pagalbą (pajungti deguonį, įleisti vaistus ir kt.), ar jį reikėjo reanimuoti? Valstybė draudžia šalies rinkoje parduoti ir naudoti tradicinius vaistus, vien tik dėl to, kad jie negaminami ES šalyse (kadangi tokie pardavimai skatina svetimą verslą), tuo pažeidžiamos žmogaus konstitucinės teisės ir laisvės, tai galima vertinti, kaip prisidėjimą prie tokių ligonių kankinimo, mokslinių ir medicinos bandymų be jų laisvo sutikimo. Tai patvirtina toks aukštas mirtingumas valstybėje. Atitinkamai dabar bandoma užbaigti ir mokslo reformą. Esmė ta pati - padaryti mokslą verslu. Tikslas - kad jis būtų prieinamas tik gerai socialiai aprūpintiems žmonėms arba priversti studijuojančius praskolinti savo gyvenimą bankams. Taip galima tęsti be galo, bet užbaigiant šį skirsnį, noriu pateikti dar vieną faktą. Tai yra Seimo patvirtintas dokumentas: „Aiškinamasis raštas“, kuris lydi bet kokį naujo įstatymo projektą. Tas raštas turi 15 punktų, į kuriuos rengėjai turi atsakyti. Pabrėžtina, kad nei vienas punktas nėra skirtas LR Konstitucijai, tai yra ar atitinka jai siūlomas projektas. Tačiau net du punktai reikalauja įvertinti projekto atitikimą Europos Sąjungos dokumentams. Nors visa valdžia prisiekdinama LR Konstitucijai, Tautai ir Lietuvos valstybei. Tai ir rodo, kas iš tikro valdo Lietuvą ir kam tarnauja valdžios institucijos. Gerbiamas skaitytojau, dabar siūlau pačiam įvertinti tokią situaciją. LR Konstitucijoje nustatyta: Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kodėl tada Lietuvos Respublikoje renkami Europos Parlamento nariai, kurių skaičius nustatomas Europos Sąjungos teisės aktais? O ne LR Konstitucija. Ar tai yra demokratiškai išrinkti Tautos atstovai? Kada Tauta (nemažiau kaip 75% LR piliečių) apsisprendė šalia Respublikos Prezidento, Seimo turėti ir savo Europos Parlamentą? Arba politiniu spektakliu galima pavadinti situaciją, kada piliečiai (faktiškai vergai) renka sau valdžią (vergų turėtojus), kuri paklūsta kitų valstybių direktyvoms. Akivaizdu, kad skurdas Lietuvoje yra daromas dirbtinai, remiantis Europos Sąjungosteisės“ aktais. Skirtingose „valstybėse“ jis palaikomas skirtingas, kadangi reikia užtikrinti darbo jėgos „atstatymą“, t. y. galimybę teikti „darbo rinkai“ naujų vergų. Jeigu senais laikas vergus priverstinai veždavo pas „ponus“, tai dabar jie patys už savo pinigus, „atkeliauja“ į naują vergiją, kadangi ten yra mažesnis nuskurdimo lygis ir yra „darbo“. Taip neteisingas apmokėjimas priveda prie nedarbo (tuo pačiu sukraunamas turtas valdžiai ir Kapitalui) , nedarbas veda prie skurdo, o skurdas prie nusikaltimų (vagystės, nužudymai, terorizmas ir t. t.). Kol visuomenės dauguma nesidomės LR Konstitucijos nuostatomis ir galvos, kad jų tai neliečia, pasikliaus visokių judėjimu ir valdžios pažadais, tokia naudinga korupcijai situacija tik klestės. Pavyzdžiui, neįmanoma, nežinant eismo taisyklių, saugiai pravažiuoti per nepažįstamą miestą, taip ir be konstitucinių nuostatų saugiai pragyventi gyvenimo, tuo labiau dalyvauti rinkimuose, pagal korupcijos sukurtąs taisyklės, kenkiant savo Tautai.

Autorius: Jurijus, 2010-11-28

Šaltinis: korupcija.puslapiai.lt

KOPIJUOTI IR PLATINTI BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

 

 

 


 

Komentarai

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage along with three split the difference is he is the team recruit and organizer. In some other words, he can't be similar to novak on the perimeter around awaiting [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer facilitates objects, and to occasion, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] with 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 seriously isn't sending (272), put simply, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick from the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because another person errs, physical strength ingestion, to the number of times few, and the hit ratio isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better compared to lebron James thrown directly into more all 3-pointers, as well as the shooting is in any league all five this kind of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Consumed together, the three points to help thrown into space is not an easy thing, have to have the forty percent three-point shots must create his own photographs, this how tired! The most precious is, no subject when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder which the manager of the warriors when Bob myers lately told the Associated Mass media said: "as long while it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url]

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage along with three split the difference is that she is the team sponsor and organizer. In different words, he can't become novak on the perimeter around awaiting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer helps objects, and to occasion, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] inside 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 seriously isn't sending (272), to put it differently, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick within the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because someone errs, physical strength use, to the number of that time period few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest within alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better as compared to lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and also the shooting is in a new league all five like not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Consumed together, the three points to be able to thrown into space just isn't an easy thing, have to have the forty percent three-point shots need to create his own images, this how tired! The most precious is, no make a difference when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder which the manager of the players when Bob myers recently told the Associated Mass media said: "as long since it's garage, to receive the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url]

2 steals in his Arsenal,

2 steals in his Arsenal, [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] in the first one fourth, and the two steals to garage an overall total of 106 times within the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Barry, became the steals in the history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let the playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff history list. Distance comes 8th Chauncey billups, he also only six three items.

37 points in just three games, came [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] one's, and this is his shock as to, including playoffs) 9th score 35 + online game with three alone, a lot more than 7 times of Russell westbrook, the top of league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that this game can be reportedly the garage in this series played the top game. The first a few games, garage is averaging 28. 3 points and some. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% and 35. 3% from several, compared with the regular season shooting stage, a particular degree of decline, though the game, garage completely outrageous. The blazers in various players to hound him, but no one can easily disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to discover "day day" feeling.

11 three-point collection out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] several goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch the particular old garage, it also appears to get son's playing god are some incredible performance. The lens on the old garage, he cannot help but shook their head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for their own performance with absolute confidence. In the next quarter the warriors along with 88-58 big lead the particular blazers, garage outside the three-point line again, the ball far from the one hand, they turned back field, the ball firmly in the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this particular state, the other celebration can say what?

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url]

Knight's technique clearly,

Knight's technique clearly, today is to be able to cling to garage, never give him any opportunity, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as deal with [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, use the other fear his border ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds within the first half, durant missed shots from outside, your basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed into the basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then this individual points ball durant, that finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy is apparently shaken, they don't have an excessive amount double again, help, strangely enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the actual garage was pushed to the ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] soon after scoring started rising with his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, during that time he was given the chance to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points inside the database is still strike, he this section one bomb beneath the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] will be the international children's day, it seems in the "primary school" is among the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he could be still the contribution to the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer simply by Kevin durant. The past 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url]

Finals last season, Arsenal's

Finals last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] isn't very ideal, although the info well, but the efficiency isn't high, and his again pass error, defensive irvine was built key 3 points have become a "black spots" second, apparently, in hope that within this to prove himself.

Not any, after the opening, the three points within the database and didn't struck two shots, on the particular contrary, the knight a few points would hit many over there. Garage or consentrate on defense, he para including lebron, Irwin, JR., continues to be people already, also include successful prevention.

In driving, did well in your Treasury, the ball to some teammate are fed effectively, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left from the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and it's really necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] movements, the ball! This can be the warriors in the initial 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the camp again in a 3 factors!

It is worth mentioning that this opening, the garage correct arm was wearing any black gear, it is also because his right elbow within the game before the old injury incorporates a relapse, however, with the game, he has to remove protective devices. Gear, it seems like, has affected the manage, before he took off when i feel much better.

In against lebron James, the defense has been doing very well in his Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee possesses [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage hindering foul, garage on the floor is various, make action for the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, all sorts of people all the approach up his defense, as well as lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival wreck cases, the hard to be able to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url]

To be a core point guard,

To be a core point guard, garage and also other three split the difference is that he is the team sponsor and organizer. In various other words, he can't resemble novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to provide him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer facilitates objects, and to time, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson isn't any exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] throughout 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you can find 105 of 3 is just not sending (272), to put it differently, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick from the team's star, such while flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because a person errs, physical strength intake, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest with alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better compared to lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and the shooting is in the league all five this kind of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Consumed together, the three points to be able to thrown into space isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots must create his own shots, this how tired! The most precious is, no matter when and where, and making moves, garage has a top percentage. It is no wonder which the manager of the warriors when Bob myers not too long ago told the Associated Press said: "as long as it's garage, to have the ball is reasonable. inch.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url]

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage regular work, and don't overlook, Stephen curry is the actual team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 in the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched lots of times, there are always many ball he wasn't inside outside, but the soccer ball inside, attracted a two times... What will happen then? There was a man they can tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the older state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage area and ray Allen throughout '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 shots in his Arsenal, of up to 45. 3%; That yr, Alan ball attack generate 3 ratio is less than a quarter, compared together with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less as opposed to Treasury for three helps. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not only completed the sharpshooter qualifications, his teammates for his creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities while doing so, through the ball cutting-edge, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Furthermore, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will likely urgent stopped, can develop more opportunities to other folks, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, should also be in with a "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url]

Knight's tactic clearly,

Knight's tactic clearly, today is for you to cling to garage, tend not to give him any chance, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, make use of the other fear his border ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds within the first half, durant have missed shots from outside, this basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed into the basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he / she points ball durant, exactly who finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have a lot of double again, help, strangely enough, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed to the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] immediately after scoring started rising with his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, then he was given the ability to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points within the database is still struck, he this section one bomb underneath the 14 points.

Today will be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he or she is still the contribution towards brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer through Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url]

[url=http://www.stephencurry-

[url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost shoes[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url]
[url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url]
[url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url]
[url=http://www.stephencurry-shoes.us]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url]
[url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url]
[url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url]
[url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url]
[url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url]

[url=http://www.stephencurry-

[url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost shoes[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url]
[url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url]
[url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url]
[url=http://www.stephencurry-shoes.us]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url]
[url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url]
[url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url]
[url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url]
[url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url]

[url=http://www.stephencurry-

[url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost shoes[/url]
[url=http://www.adidasultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url]
[url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url]
[url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url]
[url=http://www.stephencurry-shoes.us]stephen curry shoes[/url]
[url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url]
[url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url]
[url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url]
[url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url]
[url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url]
[url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url]
[url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url]
[url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url]
[url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url]
[url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url]

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage everyday work, and don't neglect, Stephen curry is the team in assists and steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 from the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is usually averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched many times, there are always several ball he wasn't inside the outside, but the ball inside, attracted a twice... What will happen after that? There was a man he can tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the fantastic state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the storage and ray Allen with '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 pictures in his Arsenal, of up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack create 3 ratio is less than a quarter, compared with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the number 3. 7, less than the Treasury for three facilitates. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not only completed the sharpshooter background, his teammates for their creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball discovery, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. In addition, he also can move assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, will likely urgent stopped, can develop more opportunities to some others, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also need to be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url]

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] seriously isn't very ideal, although the info well, but the efficiency is not high, and his returning pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points are becoming a "black spots" moment, apparently, in hope that on this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points in the database and didn't reach two shots, on the contrary, the knight several points would hit a lot of over there. Garage or focus on defense, he para including lebron, Irwin, JR., have been people already, also get successful prevention.

In driving, did well in this Treasury, the ball to some teammate are fed effectively, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a number of steps away from the three-point line and it's necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] goes, the ball! This can be the warriors in the 1st 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the base again in a 3 factors!

It is worth mentioning which the opening, the garage appropriate arm was wearing a new black gear, it can also be because his right elbow within the game before the old injury has a relapse, however, with the experience, he has to take off protective devices. Gear, it appears, has affected the take care of, before he took off after i feel much better.

Inside against lebron James, the defense has been doing very well in the Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee features [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage obstructing foul, garage on the ground is various, make action on the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, many people all the technique up his defense, which include lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival crash cases, the hard to be able to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url]

Garage underneath the stephen

Garage underneath the stephen curry shoes second dribbling is toward the first turn on the left side in the body without any slowdown, their footsteps choiceness and fast, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the center of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action far more concise. Don't waste any hard work, just jump off the earth, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words for making the definition, the total shooting art played some sort of revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position organized the ball, the index finger and also middle finger instinct to get gaps in the rubber ball center. His wrist gently lifted back, quit his palm the baseball, but still control involving his fingers. His right arm into every one of the joints is close in order to 90 degree Angle, on the shoulder to the elbow, from the elbow towards wrist, from wrist to reference, as if a cafe waiter in carrying a new tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, curry shoes need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting can continue perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed another factor: enough deep muscles memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any player, able to throw a fantastic shooting there is but one secret to all - day after day, year after year training, until a set of complex dynamic chain implanted into parts of your muscles. Garage never resist such as monks meditate boring process, it also helped any time he graduated from secondary school, eventually grow into some other leading little-known Davidson college NCAA elite last 8.

"Game changing, there is no time to kevin durant shoes you see your own shooting actions is correct, " curry said, "you can only count on their daily at the courses ground building muscle memory, hit and believe that individuals can. We're so lots of practice in training, as a way to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will feel very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes nike kd 11 puma rihanna creepers suede curry 5 ultra boost 3.0 calvin klein underwear air max 270 kyrie 4 adidas deerupt runner nike kyrie shoes under armour shoes nike epic react flyknit kyrie 4 confetti nike zoom vaporfly elite adidas ultra boost 4 john wall shoes nike sock racer nike huarache adidas zx flux birkenstock sandals kyrie 1 lebron 14 shoes nike mercurial puma fenty slides stephen curry jersey yeezy shoes kyrie 5 kyrie irving shoes asics gel kayano 23 kd shoes adidas soccer cleats kyrie irving jersey kyrie 2 shoes curry 4 shoes Lebron soldier 11 lebron soldier 10 kobe 10 curry 5 Nike Football Cleats nike epic react kyrie 4 shoes kyrie 3 kyrie shoes 3 curry shoes puma fenty nike hyperdunk Cristiano Ronaldo CR7 puma fenty adidas yeezy outlet kevin durant jersey kobe bryant jersey vibram lebron 16 Nike Lebron James Shoes paul george shoes new era caps kyrie irving shoes adidas yeezy jordan retro lebron 14 shoes pegasus 35 vans shoes yeezy boost kd 11 lebron james shoes adidas crazy explosive kyrie 4 halloween air max 90 kyrie irving basketball shoes nike pg 2 lebron soldier 11 vans sk8 hi nike air vapormax kobe bryant shoes nike air more uptempo lebron 15 nike free birkenstock curry 5 hand spinner air force 1 kobe 11 nike kyrie 3 kyrie 4 halloween harden vol 2 nike air presto

"I got utilized to my

"I got utilized to my evaluation, " curry recalled,kevin durant shoes "people said I has been too short, don't participate in college basketball, then with the same reason that I can't play in the NBA. People don't believe I can play safeguard, then said I am not just a pure point guard, until October of a year ago, I also found which the general manager of funny in my opinion as the league third good shooting guard. I've got not yet fully play their full potential, i really set a higher typical to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you aren't curry shoes him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, hook hand, step back, lower-leg, in the face connected with two double forced to be able to......, any thought of filming mode, you can see he is astonishingly. We have never ever seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is equally a level. And the other like reggie burns, Chris mullin, such since dell and I played together - Ellis, dell : Arsenal, they are many fantastic striker, but they will didn't garage so thorough, this guy is zero limit. "

Timer and dance, 6 minutes stephen curry shoes along with 30 seconds, Davis has been doing everything we can to towards the garage, but still late step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as involving the ball and floor a great additional 10 degrees Position. NBA players to time takes 0. 6 seconds an average of, the garage from organizing action to dial the ball moves, it simply takes 0. 4 moments. Fast to make up for your deficiency of the garage height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is actually along with them. His arm still moves once the posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes adidas iniki Nike Soccer Cleats vans sk8 hi kyrie irving shoes kevin durant jersey pegasus 35 kyrie 4 nike air presto kyrie 4 halloween kyrie irving shoes lebron 14 puma fenty kobe bryant jersey nike sock racer kyrie 3 ultra boost 3.0 new era caps puma fenty birkenstock sandals kyrie 4 Nike CR7 Cleats kyrie 4 curry 4 shoes nike air max 97 kyrie 4 confetti nike vapormax air jordan 32 adidas deerupt runner lebron shoes adidas yeezy outlet nike hyperdunk hand spinner adidas zx flux kyrie 1 lebron 14 asics gel kayano 23 kobe shoes puma fenty slides air jordan shoes kyrie 4 halloween kd 10 vans shoes jordan retro kyrie shoes 3 curry 5 nike zoom vaporfly elite lebron soldier 10 curry 5 adidas crazy explosive under armour shoes yeezy boost nike epic react flyknit calvin klein underwear lebron james shoes puma fenty nike free lebron soldier 11 kyrie 2 shoes puma rihanna creepers suede lebron james shoes curry shoes puma suede stephen curry jersey nike air vapormax john wall shoes porsche design shoes lebron 16 nike kyrie 4 nike mercurial nike air more uptempo nike air force 1 lebron 15 adidas ultra boost kyrie irving shoes mizuno shoes adidas ultra boost nike epic react flyknit yeezy shoes kyrie irving jersey nike air max 270 lebron soldier 10 kyrie irving shoes kyrie irving jersey kd 11 paul george shoes

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is for you to cling to garage, will not give him any likelihood, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as experience stephen curry shoes low, he mobilized, utilize the other fear his perimeter ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds in the first half, durant had missed shots from outside, the particular basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed in the basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then they points ball durant, which finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have excessive double again, help, strangely enough, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put this garage was pushed on the ground.

Sure enough, this knight defensive shaken curry shoes after scoring started rising with his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during that time he was given the means to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points inside database is still attack, he this section one bomb within the 14 points.

Today will be June 1, the time kd shoes would be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he could be still the contribution towards brilliant stroke, but additionally pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The final 3 minutes, garage off before schedule, because the online game had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes adidas football cleats kyrie 4 halloween Nike CR7 Cleats kobe 10 adidas ultra boost kyrie 4 lebron james shoes curry 5 kd shoes puma fenty slides adidas shoes Nike Football Cleats curry 5 stephen curry jersey kyrie irving shoes nike zoom vaporfly elite Nike Lebron James Shoes nike huarache curry shoes Nike CR7 Football Boots james harden vol 2 nike zoom vaporfly curry 5 shoes nike lebron shoes puma rihanna creepers lebron 14 kyrie 5 kobe bryant jersey adidas ultra boost 4 paul george shoes hand spinner adidas yeezy vans sk8 hi lebron james shoes kyrie irving jersey kyrie 4 Nike Pegasus 35 kyrie 4 new era caps air force 1 kyrie 4 confetti jordan retro nike epic react air jordan shoes kyrie irving shoes lebron 16 vibram shoes nike air presto yeezy boost kyrie irving shoes jordan 32 kyrie 2 stephen curry shoes kobe shoes vans shoes nike kyrie 3 mizuno shoes curry shoes michael jordan shoes kyrie 2 shoes puma suede kobe shoes kyrie 1 nike air more uptempo lebron 15 Lebron soldier 11 Nike lebron soldier 11 ultra boost 3.0 nike epic react kyrie 4 john wall shoes nike hyperdunk kyrie irving jersey adidas boost kyrie 4 nike pg 2 lebron soldier 10 birkenstock sandals puma fenty nike vapormax shoes kevin durant jersey air max 270 nike free curry 2 adidas deerupt runner

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage everyday work, and don't forget about, Stephen curry is the actual team in assists and steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 from the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a picture, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched a multitude of times, there are always a few ball he wasn't inside the outside, but the baseball inside, attracted a double... What will happen and then? There was a man he'll tell you the reply, curry shoes he called clay - Thompson, from the golden state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the car port and ray Allen throughout '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. Of which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 pictures in his Arsenal, up to 45. 3%; That yr, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared having 38. 6% in database; That year, Allen's assists the number 3. 7, less than the Treasury for three aids. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand along the garage outline: he besides completed the sharpshooter background, his teammates for his creation of free-throw options into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball development, stopped for no helps 3-pointer of shots. Additionally, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, may also urgent stopped, can develop more opportunities to others, this star, unique! I'm kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.

Tag: kyrie irving shoes kyrie irving shoes michael jordan shoes nike sock racer Nike CR7 Cleats kyire 3 nike lebron shoes air max 270 adidas ultra boost nike pg 2 new era caps lebron james shoes curry 4 curry 5 shoes Nike Football Cleats james harden vol 2 lebron soldier 10 john wall shoes stephen curry jersey air jordan shoes kd 11 nike vapormax shoes nike epic react puma fenty kyrie 5 Nike CR7 Football Boots nike kyrie 4 adidas football cleats kobe 11 birkenstock sandals curry shoes kyrie 4 adidas iniki kyrie irving shoes nike zoom vaporfly elite curry 5 adidas yeezy boost ultra boost adidas jordan 32 nike kyrie shoes kyrie 2 shoes nike mercurial lebron 14 shoes calvin klein underwear kyrie 3 Nike Lebron James Shoes kobe shoes kyrie 4 nike hyperdunk pg shoes puma fenty adidas eqt air max 90 curry shoes nike air more uptempo kevin durant shoes kobe bryant jersey kyrie 2 curry 2 puma suede curry 5 kyrie 1 curry 5 shoes kd 11 nike zoom vaporfly puma fenty kyrie 3 shoes kyrie 4 halloween kyrie 4 birkenstock lebron 16 yeezy shoes adidas crazy explosive lebron 15 kd shoes nike air vapormax nike air max 97 hand spinner jordan retro kyrie 3 kyrie irving jersey ultra boost 3.0 puma fenty slides nike huarache ultra boost 4.0 kyrie irving jersey

Knight's approach clearly,

Knight's approach clearly, today is to cling to garage, do not give him any probability, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as face [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, operate the other fear his border ability garage easily won two points.

The last 80 seconds from the first half, durant have missed shots from outside, this basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, as a result, the Treasury rushed into your basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds inside knight encirclement! Then this individual points ball durant, who finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, curiously, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed for the ground.

Sure enough, your knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] after scoring started rising in his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, then he was given the means to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points in the database is still hit, he this section one bomb underneath the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] may be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested a lot of the holiday to battle, he is still the contribution towards brilliant stroke, but also pass a 3-pointer by simply Kevin durant. The final 3 minutes, garage off before schedule, because the activity had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url]

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is in order to cling to garage, never give him any opportunity, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as face stephen curry shoes low, he mobilized, operate the other fear his edge ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant skipped shots from outside, your basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, consequently, the Treasury rushed in to the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he / she points ball durant, whom finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy looks like it's shaken, they don't have excessive double again, help, curiously, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed towards the ground.

Sure enough, the knight defensive shaken curry shoes following scoring started rising in his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, during those times he was given the ability to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points in the database is still struck, he this section one bomb under the 14 points.

Today can be June 1, the time kevin durant shoes may be the international children's day, it seems in the "primary school" is amongst the holiday today.

Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, they are still the contribution towards the brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off before schedule, because the online game had no suspense.

Tag: kyrie irving shoes curry 2 kyrie irving shoes nike kobe shoes lebron soldier 11 nike air max 270 lebron 15 Lebron Shoes kyrie 1 kobe 11 kyrie 2 yeezy shoes stephen curry shoes mizuno running shoes hand spinner nike sock racer adidas eqt curry 5 nike vapormax lebron 16 under armour shoes kyrie 3 shoes lebron james shoes nike mercurial curry 5 air jordan shoes kobe 10 Nike CR7 kd 11 nike air max 97 nike air more uptempo james harden vol 2 lebron soldier 10 vibram birkenstock sandals nike air presto kyrie 5 jordan 32 puma rihanna creepers suede adidas zx flux curry 5 shoes nike epic react flyknit adidas yeezy outlet adidas deerupt adidas soccer cleats kyrie 4 confetti lebron james shoes curry 5 kyrie 4 shoes curry shoes kyrie 4 kyrie 4 adidas yeezy boost adidas crazy explosive porsche design shoes nike zoom vaporfly puma fenty lebron 14 shoes adidas boost kd shoes jordan retro kyrie 4 nike kd 11 michael jordan shoes kyrie irving shoes lebron 14 shoes adidas ultra boost 4 kyrie 3 lebron soldier 10 stephen curry jersey nike air max 270 kobe bryant jersey lebron shoes nike epic react vans shoes nike hyperdunk puma fenty slides kyrie 4 halloween curry 4 shoes Lebron soldier 11 kyire 3 adidas yeezy kyrie 3 nike zoom vaporfly elite calvin klein underwear kyrie 4

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas