Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Valentino Katasonovo „Kapitalizmas“. Kai daiktai pavadinti savo vardais

www.fondsk.ru        Profesoriaus Valentino Jurjevičiaus Katasonovo knygos „Kapitalizmas. „Pinigų civilizacijos“ istorija ir ideologija“ (1) pasirodymas teisėtai gali būti būti laikomas įvykiu jau vien dėl to, kad šis fundamentalus darbas, kurio apimtis daugiau kaip 1000 puslapių, tęsia Rusijos įžymaus mąstytojo L.A.Tichomirovo, tyriamojo darbo „Istorijos religiniai ir filosofiniai pagrindai“ autoriaus, kuris parašytas 1913-1918 m., didžiojo revoliucinio lūžio metu,  tradicijas. Tačiau jeigu L.A.Tichomirovas atskleidė pasaulio istorijos religinius pagrindus, tai V.J.Katasonovo knygoje į dvasinę kultūrą žiūrima, kaip į raktą šiuolaikinės civilizacijos prasmės supratimui, pirmiausia, jos žemiškos formos – ūkinio vystymosi. Tokie grynai ekonominiai reiškiniai, kaip finansai, pinigai, autoriaus analizuojami ne kaip turintys savarankišką vystymąsi, o kaip metafiziškai sąlygoti. Taip formuojasi vientisos pažiūros į žmonijos ūkio istoriją – pažiūros, kylančios iš istorijos supratimo, kaip žmonių dvasinio kūrybiškumo, kuris priklausomai nuo vyraujančių moralinių vertybių įsikūnija į vienas ar kitas materialines formas.

       „Joks tarnas negali tarnauti dviems ponams... Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“(Lk 16, 13). Šie Kristaus žodžiai V.J.Katasonovui tapo atspirties tašku atrandant du žmonijos, dviejų civilizacijų, viena iš kurių galėtų būti grindžiama Dievo įsakymais, kita būtų pastatyta ant tarnavimo turto stabui, galimo vystymosi kelius.

       Žmonija nuėjo antru keliu, ir duota prasme kapitalizmas – tai ne „Naujų laikų“ reiškinys, o tik „pinigų civilizacijos“ atskiras atvejis, kuri gali vystytis tik neigdama krikščionybę, su kuria ji visiškai nesuderinama. XXI amžiuje ši pinigų civilizacija savo vystymesi atėjo iki tos stadijos, kai jos pagrindinis principas – pinigų kaupimas – tiek persismelkė į visuomenės visas poras ir išplito visose žmogaus veiklos rūšyse, kad jau ir dvasios dovanos tampa „religine preke“.

       Pinigų civilizacijos užuomazgos (pagal Katasonovą „kapitalizmo virusas“) egzistavo dar senovės pasaulyje, ir autorius pateikia „viruso“ griaunančios veiklos Babilone, Asirijoje, Romos imperijoje puikią analizę. Tačiau ypač sėkmingas pinigų civilizacijos vystymasis prasidėjo po to, kai jos idėjinis –pasaulėžiūrinis pagrindimas buvo įtvirtintas Talmude, kuriame pirmą kartą buvo aiškiai suformuluoti pagrindiniai „pinigų religijos“, išpažįstamos Mamonos tarnautojų – bankininkų – lupikautojų, principai. Kapitalistinėje visuomenėje tai ir yra tie „išrinktieji“, kurių dvasinis proto aptemimas pasireiškė siekimu būti „dievais“, trokštant valdyti pasaulį – ne tik daiktus, bet ir žmones ir, svarbiausia, žmonių sielas. Tai ir yra bankininkų – lupikautojų aukščiausias tikslas, o turtai ir pinigai – tai tik priemonė padaryti pavaldžiais visus kitus.

       „Aukščiausio tikslo“ pasiekimui buvo reikalinga pasaulėžiūrinė revoliucija, kurios prasmė yra ta, kad priversti „pinigų religiją“ išpažinti visus ir, pirmiausia, krikščionis. Kadangi krikščionių pasaulyje į palūkanų praktiką buvo žiūrima, kaip nepriimtiną, lupikautojams reikėjo ne tik pasiekti palūkanų legalizavimo, bet ir priversti visus į pinigus žiūrėti ne kaip į priemonę, o kaip į tikslą, kurio pasiekimui turi būti skirtos žmogaus visos kūrybinės jėgos.

       Vertingiausia V.J.Katasonovo darbe yra tos didžiulės transformacijos analizė, kuri, praeidama eilę istoriškai vietinių pinigų revoliucijų, pavirto į „permanentinę revoliuciją“ ir panašu, kad dabar artėja prie savo galutinės stadijos.

       Autorius čia išskiria šiuos etapus:

       - „pusiau legalios“ lupikavimo padėties pasiekimas (nuolaidžiavimas palūkanų normų praktikai, esant formaliam jos uždraudimui);

       - lupikavimo legalizavimas, panaikinant draudimus imti nustatyto apriboto maksimalaus dydžio palūkanas;

       - bankų su lupikautojų įsipareigojimų savo klientams daliniu rezervavimu sukūrimas (tai yra paskolos operacijų, kurios neturi patikimo garantavimo, įgyvendinimas) ir lupikautojų perėjimas prie naujų pinigų „iš oro“ kūrimo;

       - „centrinių bankų“ įsteigimas – lupikautojų „generalinių štabų“, su kurių pagalba jiems pavyko įvesti visišką valstybės iždo ir pinigų apyvartos kontrolę; pagrindinį vaidmenį čia vaidina JAV FED;

       - pinigų apyvartoje įvedimas taip vadinamo „aukso standarto“, kuris įtvirtino pagrindines pozicijas tų lupikautojų, kurie kontroliavo aukso išgavimą ir savo rankose sukoncentravo jo didžiausias atsargas (pirmiausia, Rotšildai); 

      - aukso standarto panaikinimas, leidęs pereiti prie neužtikrintų pinigų (dolerių, užėmusių aukso vietą) emisijos ir pilnu pajėgumu įjungti FED spausdinimo mašiną;  

       - galiausiai, visuotinė pasaulinė liberalizacija pagal „Vašingtono konsensuso“ schemą, kaip pastovios kredito pinigų paklausos formavimo būdas.

       Kredito pinigai, lupikautojų gaunami „iš oro“, tapo jų pagrindiniu didžiausiu išradimu, leidžiančiu savo skolininkais paversti visą žmoniją ir palaipsniui į savo rankas pasiimti jos sukurtus turtus. Išradę kredito pinigus (tą „sunaikinimo virusą“), lupikautojai sukūrė tokią skolos ekonomiką, kuriai esant visos tautos yra chroniškų skolininkių padėtyje. Norint atsiskaityti, gaminami nauji pinigai, tai yra eilinės skolos, ir galiausiai, kuo didesnė pinigų masė, tuo didesnė skolų suma. Skolininkėmis yra visos šiuolaikinės valstybės, kurių priekyje stambiausia skolininkė – JAV... Skolų augimas ir yra reali šiuolaikinės finansų krizės priežastis, tačiau nutylėdami tą faktą, lupikautojai toliau į ekonomiką pumpuoja vis naujus kreditus, didindami skolas. Šio proceso logiška pabaiga gali būti tik JAV ir visos Vakarų civilizacijos finansų ir politinės sistemos žlugimas.

       Į tai galima žiūrėti, kaip į beprotybę, jeigu nesupranti pasaulio lupikautojų tikslų. Šiandien visos jų jėgos mestos į tai, kad užtikrintų paklausą dolerio popierėliams, su kurių pagalba jie superka viso pasaulio realius turtus. Tam kol kas ir reikalingi doleriai, kurių atsikratys, kai tik visas realus turtas bus sukoncentruotas vienose rankose – pasaulio šeimininkų rankose. Tuo tikslu ir įgyvendinamas pasaulinis liberalizavimas.

       Svarbiausias čia elementas – kainų ir tarptautinio kapitalo judėjimo liberalizavimas, kuriam esant prasidėjo audringas ofšorų suvešėjimas, „tradicinių“ finansų rinkų su jų visokiomis manipuliacijomis modernizavimas, į prekių ir pinigų sferos santykius įtraukimas naujų „objektų“ – žemės, gelmių, gamtinių išteklių, valstybės turto, valstybės biudžeto lėšų. Pigia preke, kaip ir kapitalizmo aušroje, tampa vaikų ir moterų darbo jėga. Pagaliau, konstruojami nauji „nematerialūs aktyvai“, sukuriantys jau grynai firmų ir prekių ženklų virtualią ekonomiką, reikalaujančią prekės ženklo religijos su specialiomis žmonių sąmonės valdymo technologijomis. Pinigų revoliucijos paskutiniu įvykiu tapo išvestiniai finansų instrumentai arba derivatyvai – tai naujausia virtualių aktyvų klasė, kuriai atsiradus įvyko galutinis finansų sektoriaus atotrūkis nuo realaus ir galutinis kapitalizmo pavirtimas į pinigų kapitalizmą arba „kazino ekonomiką“, kur realus sektorius pasmerktas mirti.

      Tuo pačiu tikslu (siekiant garantuoti paklausą popierinei FED „produkcijai“) sąmoningai stiprinamas finansų rinkų nestabilumas, leidžiantis lupikautojams daryti didesnius pinigus,  svyruojant valiutų kursams ir palūkanų normoms. Dėl to pastoviai provokuojamos krizės. „Po krizių kilimo, - rašo J.V.Katasonovas, - užsienio investuotojai labai pigiai superka sugriautos ekonomikos „šukes“ (nuvertėjusius nekilnojamo turto ir bankininkystės sektoriaus aktyvus). Pinigai sugriauna, pinigai daromi iš sugriovimų“.

       Autorius pabrėžia, kad tas viso pasaulio chaosas, į kurį žmoniją bando įstumti dabartiniai pasaulio šeimininkai, jiems matomas, kaip paskutinė pasaulio revoliucijos stadija, kurios rezultatas jiems suteikia viltį įtvirtinti politinę ir dvasinę Antikristo valdžią. Kaip J.V.Katasonovas rašo, bus naujos vergovinės santvarkos istorija, kur vergų savininkais bus buvę lupikautojai („auksinis milijardas“), o vergais – visi likusieji. O buvusiais jie taps, nes pinigai, kurie yra tik jų valdžios įtvirtinimo instrumentas, jiems daugiau nebebus reikalingi.       

       Tačiau čia jie susiduria su pagrindine problema – suspėti sukurti savo pasaulio tvarką iki tol, kol žmonija praregės ir atsikratys „smaragdo miesto“ iliuzijos. Ir dėl to, kad žmonėms neleisti išmesti akinius, iškraipančius supančio pasaulio vaizdą, dirba milžiniška finansinio elito propagandinė mašina, naudojanti visas informacinės, intelektualinės ir psichologinės žmonijos kontrolės formas. V.J.Katasonovo mokslinių tyrimų vertė ir yra ta, kad atskleidžiant pinigų civilizacijos prigimtį, pasaulio finansų elito tikslus, uždavinius ir metodus, autorius dėmesingam, nepraradusiam valios pagrindų skaitytojui nurodo būdą, kaip atsikratyti pražūtingų iliuzijų.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) В.Ю.Катасонов. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 1067 стр.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olga Četverikova, 2013-04-06

Šaltinis: Fondsk

 

Komentarai

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I was too short, don't participate in college basketball, then for your same reason that Could not play in the NBA. People don't believe I can play protect, then said I am not only a pure point guard, until October of not too long ago, I also found which the general manager of funny if you ask me as the league third good shooting guard. I've got not yet fully participate in their full potential, well, i set a higher standard to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "

"We've never met anyone with him so great shooting everywhere, " warriors coach indicate Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, hook hand, step back, leg, in the face involving two double forced for you to......, any thought of taking pictures mode, you can see they are astonishingly. We have by no means seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but it's also a level. And his other like reggie cooper, Chris mullin, such since dell and I performed together - Ellis, dell - Arsenal, they are all fantastic striker, but many people didn't garage so extensive, this guy is zero limit. "

Timer as well as dance, 6 minutesalong with 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still past due step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition of the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as relating to the ball and floor on an additional 10 degrees Position. NBA players to moment takes 0. 6 seconds typically, the garage from preparing action to dial the particular ball moves, it merely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up to the deficiency of the garage height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is usually along with them. His arm still moves once the posture, and of their teammates has begun in order to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is for you to cling to garage, don't give him any likelihood, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as encounter stephen curry shoes low, he mobilized, utilize other fear his circumference ability garage easily have scored two points.

The last 80 seconds inside first half, durant missed shots from outside, the basket three players are generally knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed to the basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds inside knight encirclement! Then they points ball durant, which finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy is shaken, they don't have a lot of double again, help, interestingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the actual garage was pushed to the ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken after scoring started rising in his Arsenal, outside their 3-pointer by continuous, in those days he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points in the database is still reach, he this section one bomb within the 14 points.

Today is usually June 1, the time kevin durant shoes would be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, they are still the contribution to the brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer through Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off in front of schedule, because the game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry recalled,kd shoes "people said I was too short, don't perform college basketball, then for the same reason that I can't play in the NBA. People don't even think I can play shield, then said I am not just a pure point guard, until October of a year ago, I also found that the general manager of funny to my opinion as the league 3rd good shooting guard. I've got not yet fully engage in their full potential, i really set a higher normal to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting in all directions, " warriors coach draw Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, hook hand, step back, knee, in the face of two double forced for you to......, any thought of capturing mode, you can see they are astonishingly. We have never seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but additionally it is a level. And his other like reggie miller, Chris mullin, such while dell and I enjoyed together - Ellis, dell : Arsenal, they are all fantastic striker, but that they didn't garage so detailed, this guy is zero limit. "

Timer and also dance, 6 minutesas well as 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still overdue step. Garage again to finish a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition in the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between the ball and floor with an additional 10 degrees Angle. NBA players to moment takes 0. 6 seconds an average of, the garage from arranging action to dial the actual ball moves, it merely takes 0. 4 moments. Fast to make up for your deficiency of the car port height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is usually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of the teammates has begun to be able to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage and other three split the difference is that she is the team mentor and organizer. In various other words, he can't end up like novak on the perimeter around expecting kd shoes someone else to provide him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer assists objects, and to moment, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is often a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit throughout 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 just isn't sending (272), in other words, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick in the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because somebody errs, physical strength intake, to the number of times few, and the hit ratio is not high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest inside alliance, even better as compared to lebron James thrown straight into more all 3-pointers, as well as the shooting is in a new league all five this kind of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Obtained together, the three points to help thrown into space is not an easy thing, need to have the forty percent three-point shots have to create his own pictures, this how tired! One of the most precious is, no make a difference when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder which the manager of the players when Bob myers recently told the Associated Push said: "as long as it's garage, to have the ball is reasonable. inches.

Tag: yeezy shoes

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage along with other three split the difference is that they is the team mentor and organizer. In some other words, he can't end up like novak on the perimeter around waiting for kevin durant shoes someone else to offer him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer allows objects, and to time, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the other more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit throughout 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 is just not sending (272), quite simply, is to create chances, nasty sto vote. This trick within the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because an individual errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio is just not high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is just not assists quantity highest within alliance, even better in comparison with lebron James thrown in more all 3-pointers, and also the shooting is in some sort of league all five these kinds of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Used together, the three points in order to thrown into space isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots ought to create his own shots, this how tired! One of the most precious is, no matter when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder which the manager of the enthusiast when Bob myers recently told the Associated Push said: "as long since it's garage, to find the ball is reasonable. inches.

Tag: yeezy shoes

"I got used to my evaluation,

"I got used to my evaluation, " curry remembered,kevin durant shoes "people said I had been too short, don't enjoy college basketball, then for that same reason that I can't play in the NBA. People do not think I can play guard, then said I am not just a pure point guard, until October of a year ago, I also found that this general manager of funny to me as the league finally good shooting guard. I've not yet fully play their full potential, therefore i set a higher common to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met anyone with him so great shooting everywhere, " warriors coach indicate Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, knee, in the face associated with two double forced in order to......, any thought of taking pictures mode, you can see he is astonishingly. We have certainly not seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but it is also a level. And his / her other like reggie cooper, Chris mullin, such as dell and I played out together - Ellis, dell : Arsenal, they are most fantastic striker, but many people didn't garage so comprehensive, this guy is no limit. "

Timer and dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still past due step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition on the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as relating to the ball and floor with an additional 10 degrees Perspective. NBA players to time period takes 0. 6 seconds normally, the garage from arranging action to dial the particular ball moves, it just takes 0. 4 seconds. Fast to make up for that deficiency of the garage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves in the event the posture, and of their teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

After a brought the first

After a brought the first baseball, a garage at your match: each other outlined a perfect diamond entry, teammate Steve Blake flew to follow up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the space between two steps behind their closely, Danny granger would be the only defender in tow. This is the storage area superior court intuition and understanding that embodies: his shot assortment. He seems to understand the defensive player in the ideas, can predict their next move, then strike beforehand. "When other people usually are doing gesture, garage in judgment, and the game, this is Stephen is best place, in this respect the particular league may be first rate. Find field space, know where the defense space will take place, it is the key on the art of his shots. Because no matter precisely how good your shots, additional exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Donald thorpe, once wrote inside his article.

Garage very carefully observing the defense, he in addition have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle anxiety of garage after only 1 of 4. For storage himself, this ball is essential: before a season, he hit an archive in NBA history with 272 grains of 3 points, if again established three points today, his three points this season hit number will meet or exceed 200 mark. So that library can become the sixth in a row has a minimum of two season hit 250 grains of three gamers, at the same occasion, still can have three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it will likely be the warriors team record record.

"I like everything kd shoes related to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the maximum especially in perfect give posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an effort, all series of joint actions is going to be calm and smooth, just like waves. It's a wonderful feeling. ".

Tag: yeezy shoes

Half-court concluded, the

Half-court concluded, the garage 12 things and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even the one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, since the season of Christmas wars, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photos. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points within the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four of the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: yeezy shoes

As being a core point guard,

As being a core point guard, garage along with other three split the difference is that they is the team mentor and organizer. In various other words, he can't end up like novak on the perimeter around expecting kevin durant shoes someone else to allow him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer helps objects, and to occasion, after statistics, novak found there is much surprise hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit with 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, you can find 105 of 3 isn't sending (272), quite simply, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick from the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because someone errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is just not assists quantity highest with alliance, even better compared to lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and the shooting is in some sort of league all five these kinds of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Used together, the three points to thrown into space is not an easy thing, must have the forty percent three-point shots should create his own shots, this how tired! By far the most precious is, no subject when and where, and how to make moves, garage has a higher percentage. It is no wonder how the manager of the players when Bob myers lately told the Associated Push said: "as long seeing that it's garage, to have the ball is reasonable. ".

Tag: yeezy shoes

From brought the first

From brought the first soccer ball, a garage at the match: each other organized a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the length between two steps guiding their closely, Danny granger would be the only defender in tow. This is the garage superior court intuition and which embodies: his shot choice. He seems to comprehend the defensive player in the ideas, can predict their own next move, then strike beforehand. "When other people are doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the foremost place, in this respect the particular league may be an awesome experience. Find field space, know in which the defense space will take place, it is the key on the art of his photographs. Because no matter precisely how good your shots, far more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote throughout his article.

Garage meticulously observing the defense, he have reason to be so cautious. Before this, the warriors have have missed 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed with the right leg muscle stress of garage after only one of 4. For garage himself, this ball is essential: before a season, he hit a list in NBA history together with 272 grains of 3 points, if again established three points today, his three points shock as to hit number will surpass 200 mark. So that library might be the sixth in a row has no less than two season hit two hundred grains of three people, at the same occasion, still can have several points to continuous hit game streak always 54 games - it will be the warriors team history record.

"I like everything kd shoes relevant to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the most especially in perfect hand posture. When your body's in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete an effort, all series of joint actions will be calm and smooth, including waves. It's a great feeling. ".

Tag: yeezy shoes

Knight's technique clearly,

Knight's technique clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any probability, and Kevin durant is always one-to-one with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as encounter stephen curry shoes low, he mobilized, utilize the other fear his edge ability garage easily won two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant skipped shots from outside, the basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, consequently, the Treasury rushed into your basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then this individual points ball durant, whom finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, interestingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed towards ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken after scoring started rising throughout his Arsenal, outside the 3-pointer by continuous, in those days he was given an opportunity to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points within the database is still reach, he this section one bomb within the 14 points.

Today will be June 1, the time kd shoes is the international children's day, it seems in the "primary school" is amongst the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he is still the contribution on the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer by Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in front of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: yeezy shoes

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage regular work, and don't ignore, Stephen curry is this team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 in the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched many times, there are always several ball he wasn't inside the outside, but the basketball inside, attracted a double... What will happen after that? There was a man the guy can tell you the solution, curry shoes he called clay - Thompson, from the older state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the shed and ray Allen with '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, up to 45. 3%; That year, Alan ball attack develop 3 ratio is below a quarter, compared using 38. 6% in data bank; That year, Allen's assists the number 3. 7, less versus Treasury for three helps. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter background, his teammates for his creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities as well, through the ball state-of-the-art, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Also, he also can go assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, will also urgent stopped, can build more opportunities to other people, this star, unique! I'm kd shoes afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also need to be in with any "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

From brought the first ball,

From brought the first ball, a garage at the match: each other presented a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the space between two steps guiding their closely, Danny granger could be the only defender in tow line. This is the storage superior court intuition and knowning that embodies: his shot choice. He seems to fully grasp the defensive player on the ideas, can predict their particular next move, then strike early in advance. "When other people are generally doing gesture, garage inside judgment, and the video game, this is Stephen is the greatest place, in this respect the league may be first rate. Find field space, know the spot that the defense space will come about, it is the key with the art of his pictures. Because no matter just how good your shots, additional exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote inside his article.

Garage very carefully observing the defense, he have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed from the right leg muscle strain of garage after only 1 of 4. For shed himself, this ball is critical: before a season, he hit a list in NBA history having 272 grains of several points, if again recognized three points today, his three points there is much surprise hit number will meet or exceed 200 mark. So that library can be the sixth in a row has no less than two season hit 250 grains of three participants, at the same moment, still can have 3 points to continuous hit game streak continue to 54 games - it'll be the warriors team background record.

"I like everything kevin durant shoes in connection with the shooting, " garage once said within an interview, "but with the maximum especially in perfect side posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete a go, all series of joint actions will likely be calm and smooth, similar to waves. It's a superb feeling. ".

Tag: yeezy shoes

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry recalled,kd shoes "people said I seemed to be too short, don't engage in college basketball, then with the same reason that I can't play in the NBA. People don't even think I can play shield, then said I am an excellent pure point guard, until October of a year ago, I also found the general manager of funny to my opinion as the league finally good shooting guard. I've not yet fully perform their full potential, and so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, find hand, step back, lower-leg, in the face associated with two double forced in order to......, any thought of shooting mode, you can see he could be astonishingly. We have certainly not seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but additionally it is a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such since dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are most fantastic striker, but they will didn't garage so detailed, this guy is zero limit. "

Timer as well as dance, 6 minutesas well as 30 seconds, Davis has been doing everything we can to nearby the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition in the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to complete the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between the ball and floor on an additional 10 degrees Angle. NBA players to time period takes 0. 6 seconds normally, the garage from planning action to dial the ball moves, it merely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up with the deficiency of the garage height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves if your posture, and of the teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas