Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Piliečio politinis veiksnumas

       Pagal Civilinį kodeksą asmuo visišką civilinį veiksnumą įgyja sulaukęs pilnametystės, t.y. aštuoniolikos metų, o tai reiškia, kad tada jis jau gali savo veikomis įgyti teises bei prisiimti pareigas. Neveiksniu gali būti pripažintas asmuo, kuris dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

       Sulaukęs pilnametystės pilietis taip pat įgyja ir visas politines teises. Pagal Konstituciją viena iš svarbiausių piliečio – valstybės, kuri dar vadinama politine bendrija, nario, politinių teisių yra teisė dalyvauti valdant savo šalį tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus atstovus. Tikriausiai ne veltui Konstitucijoje pirmoje vietoje įtvirtinta teisė valdyti savo šalį tiesiogiai, nes demokratija reiškia žmonių valdžią ir yra valdymo forma, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti valstybės valdyme, priimti sprendimus ir tuo skiriasi nuo diktatūrinės valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienam asmeniui, vienai klasei ar tam tikrai grupei. Juk Lietuvos Konstitucijos 1 straipsnyje deklaruojama, kad Lietuva yra demokratinė valstybė.

       Šiemet pavasaryje minėjome 23-ąsias Nepriklausomybės metines. Amžius jau gerokai perlipęs pilnametystę. Bet ir praėjus tiek metų piliečiai vis dar yra politiškai neveiksnūs, t.y. negalintys priimti sprendimų, išskyrus tais klausimais, kuriuos jų išrinkti atstovai – globėjai ar rūpintojai jiems leidžia. Bet dėl to, kad demokratinėje valstybėje tiek metų augę ir gyvenę piliečiai vis dar yra politiškai neveiksnūs galbūt jų kaltinti labai nereikėtų. Pradžioje, kada buvo priimama Konstitucija, piliečiai dar buvo politiškai ir pilietiškai nesubrendę, o vėliau jų veiksnumą jau ribojo įstatymas, nustatęs tokią referendumo parašų kvotą, kad per 20 metų nė vienai piliečių, panorusių būti politiškai veiksniais ir, kaip Konstitucijos 9 straipsnyje nurodyta, spręsti svarbiausius valstybės bei Tautos gyvenimo klausimus, grupei nepavyko šį parašų barjerą įveikti.

       O ir Tata, globėjai bei rūpintojai vis sako, kad jie yra daug protingesni už Tautą, nepaisant to, kad kai kurie iš jų vidurines mokyklas tik baigę, o gali būti ir nebaigę, arba mokėsi aukštosiose mokyklose, rengiančiose aktorius, muzikus, režisierius, sporto trenerius ir pan. Tai yra į Seimą išrinkti atstovai nelabai ir skiriasi nuo likusios visuomenės dalies. Pagal protinius sugebėjimus išrinkti atstovai gali net nusileisti Tautai. Dažnai paprastas, žemę dirbantis kaimietis mąsto daug protingiau, racionaliau nei Seime sėdintis išrinktas atstovas. Nors, tikriausiai, Seimas yra kažkokia stebuklinga vieta, į kurią patekę neišsilavinę arba turintys profesijas visiškai nesusijusias su įstatymų leidyba žmonės, staiga automatiškai tampa ir protingais, ir viską žinančiais bei suprantančiais, ir gali įstatymus leisti, nors neturi net elementarių teisės pagrindų.

       Visus išrinktus atstovus ir jų politines organizacijas galima suprasti, kodėl jie piliečius nori įtikinti, kad Tauta yra kvaila. Jie nenori prarasti valdžios, nenori, kad jų globojamieji taptų savarankiškais ir iš jų atimtų neribotą valdžią ir galiausiai pradėtų juos kontroliuoti. Todėl tik ant rankos pirštų galima suskaičiuoti partijas, kurios parėmė P.Šliužo inicijuojamą referendumą. O dar mažiau partijų, kurios aktyviai įsijungė į parašų rinkimą.

       Iš visų partijų labiausiai tikros demokratijos bijo ir nenori Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partija. Tai parodė Seime spalio 1 d. įvykęs balsavimas dėl referendumo, kuriame Tautos sprendimui būtų pateiktas klausimas dėl referendumui inicijuoti reikalaujamo piliečių parašų skaičiaus sumažinimo iki 100 tūkst., kai šios partijos nariai savo balsavimu nepritarė tokiam referendumui. Tai parodė ir šios partijos prezidiumo siūlymas visiems partijos nariams nepalaikyti referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams ir nedalyvauti referendumo organizavimo grupėse.

       Bet ne vien tik partijos menkina Tautos protinius sugebėjimus, tačiau ir kai kurie visuomenės veikėjai ar atskiri piliečiai. „Tauta absoliučiai nemokšiška, nes tamsi ir savanaudiška”,  „Facebook“ rašo N.Oželytė. Todėl ji valdžią vykdo per savo atstovus. Kitaip tariant, Lietuvos piliečiai yra arba vaikų protinio lygio, arba silpnapročiai, t.y. neveiksnūs, todėl jiems reikalingas atstovavimas – globėjai arba rūpintojai. Bet tada apskritai, ar rinkimai yra galiojantys ir išrinkti atstovai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja tokia silpnaprotė Tauta? Pagal įstatymą rinkimuose neleidžiama balsuoti neveiksniems piliečiams.

       Didžioji pagyvenusių žmonių gyvenimo dalis praleista totalitarinėje valstybėje, kurioje už juos mąstė, už juos sprendė ir jais rūpinosi komunistų partija. Todėl galima suprasti, kai jie nesupranta, kad demokratija ir yra tam, kad piliečiai dalyvautų valstybės valdyme, referendumuose priimdami sprendimus vienais ar kitais valstybei ar administraciniam teritoriniam vienetui svarbiais klausimais. Priešingu atveju, kam demokratija reikalinga. Kad būtų galima balsuoti rinkimuose? Bet rinkimai yra visose diktatūrinėse valstybėse, balsuok kiek tik nori. Autokratinėse valstybėse net skatina rinkėjus balsuoti, diktatoriui paprastai svarbu, kad kuo daugiau žmonių balsuotų ir jo valdžia būtų legitimesnė.

       Gal kiek labiau stebina jauni, išsilavinę piliečiai, kurie augo ne sovietinėje Lietuvoje. Bet ir juos galima suprasti, kodėl jie nenori būti politiškai veiksniais. Juk tiek metų kartotas melas, kad demokratija yra rinkimai, jau tapęs tiesa. Pabalsuok vieną kartą į 4-5 metus ir būk ramus, viskuo pasirūpins ir nuspręs išrinktas atstovas. Todėl kitoks gyvenimas, be globėjų, rūpintojų ar turto administratorių sunkiai įsivaizduojamas.

       Todėl dėl aukščiau išdėstytų priežasčių dabar parašus referendumui renkantys aktyvūs piliečiai ir susiduria su griežtai prieš referendumą pasisakančiais žmonėmis, net pasitaiko, kad ir su besityčiojančiais iš parašų rinkėjų ir referendumo, kaip demokratijos instrumento, idėjos. Į nesąmoningus piliečius galima žiūrėti pritaikant perfrazuotą posakį: ką tu iš neveiksnaus paimsi, o sąmoningai kenkiantiems ir trukdantiems politiškai veiksniems piliečiams įgyvendinti savo politines teises yra teisinė atsakomybė.

       Pabaigai, pažiūrėkime, kaip tiesioginė demokratija veikia Šveicarijoje, kad įsivaizduotumėme ką reiškia, kada piliečiai yra politiškai veiksnūs, ir kokia yra tiesioginės demokratijos nauda.

       Šveicarijoje gyvena apie 8 mln. gyventojų. Konstitucinių klausimų referendumų inicijavimui reikia surinkti 100 tūkst. rinkėjų parašų, parašų rinkimo terminas yra 18 mėnesių. Šveicarijoje įvyksta keletas referendumų per metus. Tai yra ne kiekvieną mėnesį, kaip V.Landsbergis savo paskleistuose referendūmuose įsivaizduoja.

       Paimkime referendumų pavyzdžius, kuriuose galbūt slypi atsakymas, kodėl Šveicarija yra turtinga valstybė, kurioje vidutinis darbo užmokestis daugiau kaip 4000 dolerių.

       Šiais metais Šveicarijos vienas kantonas balsavo referendume dėl žiemos Olimpiados surengimo 2022 metais. Maždaug trečdalis kantono rinkėjų pasisakė prieš, nes mano, kad toks renginys yra brangus ir prasmės neturintis malonumas. Toks referendumas Šveicarijoje yra ne pirmas. 2002 m. Berno kantono gyventojai taip pat pasisakė prieš Olimpiadą, kuri turėjo vykti 2010 m. 

       Šiais metais Šveicarijos piliečiai pritarė iniciatyvai, kurios šūkis buvo “Prieš sukčiavimą, godumą ir neuždirbtas pajamas”, t.y. referendume nusprendė, kad kompanijų vadovų atlyginimai ir premijos turi būti apriboti.

       Atliktas Šveicarijos 25 kantonų tyrimas, kuriame buvo analizuojamos vyriausybių išlaidos už 100 metų laikotarpį, parodė, kad kantonuose, kuriuose egzistuoja teisė rengti referendumus finansų klausimais, ir jie vyksta automatiškai kiekvieną kartą, kai vyriausybė viršija biudžetą, išlaidos yra maždaug 12procentų mažesnės. Taip pat tyrimas nustatė, kad kuo mažiau reikia surinkti parašų referendumui ir dėl to yra lengviau užkirsti kelią vyriausybės projekto įsigaliojimui, tuo yra mažesnės kantono išlaidos. O pats tokio referendumo egzistavimas yra prevencinė priemonė, trukdanti politikams švaistyti pinigus, nes politikai supranta, kad rinkėjai lengvai jų sprendimą gali pakeisti.  

       Dažnai girdimas argumentas, kad referendumai brangiai kainuoja. Prancūzijos Vidaus reikalų ministro pavaduotojas, ekonomikos profesorius I.Blo į klausimą, ar Šveicarijai ne per brangiai kainuoja jos meilė demokratijai, atsakė, kad referendumų kaina yra minimali lyginant su nauda, kurią referendumai duoda visuomenės finansų valdymo srityje. Jis teigė, kad valstybėms, kuriose yra įvestas tiesioginės demokratijos instrumentas, būdingas didelis ekonomikos augimas bei pateikė JAV Vakarų ir Rytų pakrančių skirtingo vystymosi pavyzdį.

       Neseniai internete pasklido informacija, kad Šveicarijoje įvyks referendumas dėl valstybės pajamų paskirstymo, t.y., kad kiekvienas suaugęs šveicaras galėtų turėti teisę į „pagrindines pajamas”, kurios yra 2800 dolerių per mėnesį. Žiniasklaida šveicarų referendumą pavadino žodžiu, kuriuo Lietuvoje, kaip baubu, daug metų gąsdinama, t.y. referendumu už komunizmą.

       Bėgant metams, žmonės politiškai bręsta, išauga iš vaikų amžiaus, įgyja patirties, įgauna proto, kuris reikalingas veiksniam žmogui, ir jiems jau senelių ar net jaunuolių sekamos pasakos apie baisius „referendūmus” ir kitus baubus atrodo visai nebaisios, bet net juokingos. Jomis gąsdinti galima nebent tik vaikus ar suaugusius, kurių protinis išsivystymas, kaip vaikų.

       Lietuvos demokratija jau seniai yra pilnametė ir dauguma piliečių išaugę iš pasakų amžiaus. Ar nemanote, kad per ilgai buvome politiškai neveiksniais, kad per ilgai valstybę ir jos turtą valdyti bei tvarkyti buvome patikėję išrinktiems atstovams - globėjams, rūpintojams ar turto administratoriams, kurie turtą taip patvarkė ir pasirūpino jį išparduoti, neretai pusvelčiui, kad iš tų sandorių nepajutome jokios naudos, o ir turto sąlyginai nedaug beturime. Todėl gal jau laikas, kaip šveicarams, tapti politiškai veiksniais ir pradėti tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme ir rūpintis mūsų valstybės turtu. O kad galėtume įgyvendinti savo politinę teisę – priimti sprendimus valstybei ir visuomenei svarbiais klausimais, tereikia labai nedaug - savo parašu prisidėti prie to, kad referendumas įvyktų. O jau kokį sprendimą referendume priimsime, tai yra kiekvieno referendume balsuojančio valia bei pasirinkimas. Referendume svarbu dalyvauti. Tai yra kiekvieno save gerbiančio, politiškai veiksnaus piliečio pareiga ir garbė.

Emilija, 2013-10-20

 

Susiję:

Skaitytojos laiškas redakcijai: Keletas pasiūlymų diskusijai, kaip įveikti politinę krizę

Tautos teisė rinktis

Ar Lietuvoje kam nors rūpi demokratija?

Lietuviškos demokratijos grimasa

 

Komentarai

From a brought the first

From a brought the first soccer ball, a garage at the particular match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the space between two steps behind their closely, Danny granger would be the only defender in tow line. This is the storage area superior court intuition and understanding that embodies: his shot choice. He seems to fully grasp the defensive player from the ideas, can predict their particular next move, then strike early in advance. "When other people usually are doing gesture, garage with judgment, and the activity, this is Stephen is the better place, in this respect your league may be the best. Find field space, know the spot that the defense space will take place, it is the key in the art of his images. Because no matter exactly how good your shots, a lot more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's David thorpe, once wrote in his article.

Garage very carefully observing the defense, he have reason to be so cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed from the right leg muscle anxiety of garage after only one of 4. For shed himself, this ball is vital: before a season, he hit accurate documentation in NBA history using 272 grains of 3 points, if again set up three points today, his three points this season hit number will go beyond 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has a minimum of two season hit 2 hundred grains of three avid gamers, at the same period, still can have a few points to continuous hit game streak always 54 games - it's going to be the warriors team heritage record.

"I like everything kd shoes in connection with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the best especially in perfect give posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an attempt, all series of joint actions is going to be calm and smooth, similar to waves. It's a amazing feeling. ".

Tag: yeezy shoes

Throw three points just isn't

Throw three points just isn't the whole garage regular work, and don't overlook, Stephen curry is this team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 within the league and the playoffs stephen curry shoes is averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always many ball he wasn't within the outside, but the golf ball inside, attracted a twice... What will happen and then? There was a man the guy can tell you the answer, curry shoes he called clay - Thompson, from the fantastic state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third in the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the storage area and ray Allen throughout '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 of 653 three-point shots, opportunity 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 pictures in his Arsenal, as high as 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack generate 3 ratio is below a quarter, compared having 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the quantity 3. 7, less as opposed to Treasury for three assists. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he besides completed the sharpshooter history, his teammates for the creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball state-of-the-art, stopped for no assists 3-pointer of shots. Additionally, he also can go assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, may also urgent stopped, can build more opportunities to other people, this star, unique! I am kevin durant shoes afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, must also be in with a "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

From a brought the first

From a brought the first soccer ball, a garage at your match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the distance between two steps at the rear of their closely, Danny granger may be the only defender in tow. This is the garage superior court intuition and knowing that embodies: his shot assortment. He seems to comprehend the defensive player from the ideas, can predict their own next move, then strike beforehand. "When other people usually are doing gesture, garage in judgment, and the sport, this is Stephen is the best place, in this respect the league may be an awesome experience. Find field space, know in which the defense space will take place, it is the key in the art of his photographs. Because no matter how good your shots, more exquisite technology, no room is useless. "ESPN's David thorpe, once wrote within his article.

Garage thoroughly observing the defense, he in addition have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots previously, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle pressure of garage after only 1 of 4. For car port himself, this ball is vital: before a season, he hit an increasing in NBA history with 272 grains of about three points, if again established three points today, his three points there is much surprise hit number will exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at the least two season hit 250 grains of three players, at the same time period, still can have several points to continuous hit game streak still 54 games - it's going to be the warriors team record record.

"I like everything kd shoes in connection with the shooting, " garage once said in an interview, "but with the highest especially in perfect palm posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete a shot, all series of joint actions will be calm and smooth, including waves. It's a superb feeling. ".

Tag: yeezy shoes

Half-court concluded, the

Half-court concluded, the garage 12 factors and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 gets the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his or her one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, as the season of Christmas wars, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists in the Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photos. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four on the mighty, and only Erika Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: yeezy shoes

"I got employed to my

"I got employed to my evaluation, " curry recalled,kd shoes "people said I had been too short, don't play college basketball, then to the same reason that I am unable to play in the NBA. People do not think I can play guard, then said I am not only a pure point guard, until October of not too long ago, I also found how the general manager of funny in my opinion as the league 3rd good shooting guard. I have not yet fully play their full potential, so i set a higher common to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you aren't him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and roll, stop and go empty-handed, hook hand, step back, lower-leg, in the face of two double forced for you to......, any thought of capturing mode, you can see he could be astonishingly. We have by no means seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it is usually a level. And his other like reggie burns, Chris mullin, such seeing that dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are many fantastic striker, but that they didn't garage so thorough, this guy is no limit. "

Timer and dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still later step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition of the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury physique slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as relating to the ball and floor a great additional 10 degrees Perspective. NBA players to occasion takes 0. 6 seconds on average, the garage from arranging action to dial the actual ball moves, it solely takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up to the deficiency of the storage height, the ball well pun intended, the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is usually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of the teammates has begun in order to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is in order to cling to garage, don't give him any likelihood, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as deal with stephen curry shoes low, he mobilized, use the other fear his edge ability garage easily won two points.

The last 80 seconds within the first half, durant overlooked shots from outside, the actual basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed in the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds inside knight encirclement! Then he / she points ball durant, whom finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have too much double again, help, interestingly, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed towards the ground.

Sure enough, the actual knight defensive shaken following scoring started rising with his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, then he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points within the database is still strike, he this section one bomb beneath the 14 points.

Today is actually June 1, the time kd shoes could be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, he could be still the contribution on the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off prior to schedule, because the sport had no suspense.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas