Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Triukšmas inter alia dėl nieko

       Atvirai prisipažinsiu, kad taip ir nesupratau dėl ko Lietuvoje kilo toks šurmulys po 2014 m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo nutarimo, ir kodėl jis buvo susietas su inicijuojamu referendumu. Visas šis referendumo ir kartu demokratijos priešininkų sukurtas balaganas galėtų būti pavadintas „Vargas dėl proto“ arba „Griebimasis už paskutinio įsivaizduojamo šiaudo“.

       Labiausiai nustebino Vyriausiosios komisijos nariai kėlę klausimą dėl referendumo proceso stabdymo ir balsavę prieš referendumą. Logiškai mąstant, tokioje vietoje turėtų dirbti teisę gerai suprantantys žmonės, o ne virėjai. Todėl VRK nariai turėtų gerai išmanyti Konstituciją, įstatymus ir neperžengti savo kompetencijos ribų, netapti aukščiau Seimo bei Konstitucinio teismo. Jeigu net Seimas pagal Referendumo įstatymą, kurio 14 str. 2 d.  rašoma, kad „Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo”, neturi teisės sutrukdyti referendumui, tai ką jau kalbėti apie Tautos net nerinktus, o tik Seimo paskirtus komisijos narius.  

       Jeigu atsirastų neišmanančių teisės ir suabejotų, ar ši įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijai, tai šiuo atveju tikrai to nėra, nes tuo klausimu Konstitucinis teismas yra pasisakęs dar 1994 m. liepos 22 d. nutarime. Tuo metu jis nagrinėjo Referendumo įstatymo straipsnių atitikimą Konstitucijai. Straipsniuose buvo nustatyti suvaržymai referendumui: kad ekonomikos klausimais referendumas skelbiamas tik   atlikus ekonominę ekspertizę dėl būsimų pasekmių; kad Seimui, konstatavus, jog referendumui teikiamas  įstatymo nuostatų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, pirmiausia turi būti   nagrinėjamas Konstitucijos keitimo klausimas. Šias įstatymo nuostatas Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai, nes jos riboja suverenios Tautos galias, o tai reiškia prieštaravimą atitinkamiems Konstitucijos straipsniams, be to, tokios sąlygos bei ribojimai nėra numatyti Konstitucijoje. 

       Prie viso to verta paminėti ir 2014 m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo nutarimą, kuriame pasakyta, kad Seimas svarstydamas ne mažesnės kaip  1/4  visų  Seimo narių grupės arba ne mažiau kaip   300 tūkstančių  rinkėjų pateiktus Konstitucijos keitimo įstatymų projektus gali daryti tik neesminius pakeitimus, t. y. tik tokius, kurie iš esmės nekeičia pateikto projekto turinio, kuriais siekiama Konstitucijos pataisos  projekto tekstą geriau suredaguoti lietuvių kalbos ir teisinės  technikos  požiūriu, patikslinti ar sukonkretinti siūlomas formuluotes nekeičiant siūlomo konstitucinio teisinio reguliavimo apimties.

       Atsižvelgiant į tai kas aukščiau pasakyta, referendumo paskelbimas Seime turėtų praeiti sklandžiai, be tokio cirko, kuris vyko Vyriausioje rinkimų komisijoje, kai kam iš komisijos narių panorėjus būti aukščiau suvereno -Tautos, Tautos rinktos institucijos - Seimo, Konstitucinio teismo, o galbūt net ir Dievo.

       Ką tokio Konstitucinis teismas pasakė, kad dėl busimo referendumo kilo toks triukšmas. Iš tikrųjų nieko. Konstitucinis teismas nagrinėjo tik Seimo veiklą, darant Konstitucijos pakeitimus, aiškino jų keitimų tvarką. Aiškinti apie piliečių inicijuojamus referendumus Teismas ir negalėjo, nes niekas jo to neklausė. Konstitucinis teismas nustatė, kad Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai. O toks faktas sukelia pagrįstų abejonių ir dėl kitų Seimo padarytų Konstitucijos pakeitimų: ar jie taip pat neprieštarauja Konstitucijai. Kad ir, pavyzdžiui, Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimas, įsigaliojęs 2003 m., dėl kurio artimiausiu metu Seimas turėtų paskelbti referendumą. Beje, sambūris „Patirtis“ 2013 m. gruodžio mėn. 2 d. išsiuntė laišką Seimo pirmininkei L.Graužinienei, prašydami patikrinti  Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo 2003 metais teisėtumą, atkreipdami dėmesį į priėmimo tvarkos pažeidimą. Pagal Konstitucinio teismo nutarimą, Konstitucijos straipsnio pakeitimo priėmimo tvarkos pažeidimas reiškia, kad toks pakeitimas prieštarauja Konstitucijai.

       Tiesa, Konstitucinis teismas savo nutarime sukūrė vieną atvejį, kuris tikriausiai apima ne tik Seimo skelbiamus referendumus, bet ir piliečių referendumų iniciatyvas, tai yra pasakė, kad referendumu negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, „kuriomis, atitinkamai nekeičiant  Konstitucijos  I skirsnio "Lietuvos  valstybė", XIV skirsnio "Konstitucijos keitimas" nuostatų, būtų nustatomas joms priešingas konstitucinis teisinis reguliavimas“. Kyla klausimai: kiek toks aiškinimas neprieštarauja pačiai Konstitucijai, kurioje nėra nustatyta jokių apribojimų referendumu priimti siūlomam sprendimui, ir ar piliečių referendumo iniciatyvos atveju tai nebus Tautos kolektyvinės valios ir jos suverenios galios ribojimas.

       Kažkodėl triukšmo dėl referendumo sukėlėjai visiškai neatkreipė dėmesio į Konstitucinio teismo pasakytus Lietuvos valstybei, jos nepriklausomybei žymiai svarbesnius dalykus. Bet užtat to nepraleido nepatenkintieji Europos Sąjunga, kurių skaičius kasdien auga, nes prie 2003 metais buvusių už visišką valstybės nepriklausomybę, prieš stojimą į ES, šiandien prisideda žmonės, kurie nesulaukė stojimo į ES agitatorių žadėtų aukso kalnų ir geresnio gyvenimo po įstojimo. Ypač toks Konstitucijos teismo aiškinimas pradžiugino svajojančius apie TSRS atkūrimą. Konstitucinio teismo pacituota Konstitucinio akto  "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" 2 straipsnio nuostata, kad „Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“, bei Teismo aiškinimas, kad negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, jeigu nepanaikinami Konstitucinio akto 1 ir 2 straipsniuose nurodyti pagrindai, žmonėms iškėlė pagrįstą klausimą: ar stojimo referendumas yra teisėtas, nes jeigu naikinama valstybės nepriklausomybė, tai jame turėjo būti keliami kiti reikalavimai nei stojimui į tarptautinę organizaciją, t. y. už stojimą į ES turėjo pasisakyti ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.

       Pagal juridinę galią Konstitucinis aktas, įstatymas yra po Konstitucijos, t. y. Konstitucija yra viršesnė, tai reiškia, kad aktas negali pažeisti Konstitucijos. Konstituciniame teismo nutarime trūksta paaiškinimo, kuris buvo 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio teismo nutarime, kad Konstituciniame akte nustatyta konkuravimo taisyklė Konstitucijai netaikoma, t. y. Lietuvos Konstitucija turi viršenybę prieš Europos Sąjungos teisės normas. Iš Konstitucijos viršenybės sektų, kad ne visais atvejais turėtų galioti tarptautinių sutarčių nuostatos, o tik tais atvejais, kai jos neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai.

       Stebina Konstitucinio teismo aiškinimas, kad Seimo, o ne Tautos, priimto Konstitucinio akto "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" 1 ir 2 straipsnio  nuostatas galima keisti ar panaikinti tik referendumu, nors Konstitucijos XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas“ aiškiai apibrėžia, kurias Konstitucijos nuostatas privaloma keisti referendumu.Ar tai reiškia, kad Konstitucinio teismo aiškinimas prieštarauja Tautos priimtai Konstitucijai? Beje, pagal nutarimo prasmę ir Konstituciją, šis reikalavimas keliamas ne piliečių Konstitucijos keitimo iniciatyvoms, bet Seimui, norinčiam priimti Konstitucijos straipsnių pakeitimus. Seimas negali priimti Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Bet tokią teisę turi aukščiausios suverenios galios turėtoja - Tauta.  

       Taip pat lieka neaišku, kam reikia referendumu naikinti Konstitucinio akto teisines normas, kurios yra priimtos Seimo, ir prieš kurias Konstitucija turi viršenybę, norint aukštesnės juridinės galios Pagrindiniame įstatyme padaryti pakeitimus. Ar tai reiškia, kad Konstitucinis teismas įstatymų leidėjo priimtą Konstitucinį aktą pastato aukščiau Tautos priimtos Konstitucijos ir imasi naujų Konstitucijos teisės normų kūrimo, nors tokios teisės pati Konstitucija jam nesuteikia?

P.S. Inter alia skamba labai gražiai ir paslaptingai, tiesiog šamaniškai. Bet gal vis dėl to Konstitucinis teismas, kaip Lietuvos valstybės teisminė institucija, savo nutarimus galėtų rašyti valstybine kalba, nors ir pradingtų paslaptingumas, ir tai reikštų tik paprasčiausią: be visa kita, tarp kitko.

Emilija, 2014-02-02

 

Komentarai

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage everyday work, and don't neglect, Stephen curry is your team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 inside the league and the playoffs stephen curry shoes is actually averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched lots of times, there are always some ball he wasn't inside the outside, but the baseball inside, attracted a dual... What will happen and then? There was a man he is able to tell you the answer, curry shoes he called clay - Thompson, from the older state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the garage and ray Allen in '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 photos in his Arsenal, of up to 45. 3%; That year, Alan ball attack generate 3 ratio is a lot less than a quarter, compared having 38. 6% in database; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less than the Treasury for three helps. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not simply completed the sharpshooter background, his teammates for his / her creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball discovery, stopped for no assists 3-pointer of shots. In addition, he also can move assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, may also urgent stopped, can develop more opportunities to some others, this star, unique! I'm kd shoes afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, also need to be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: yeezy shoes

Garage underneath the second

Garage underneath the second dribbling is toward the start the left side in the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the floor, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the whole shooting art played some sort of revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Counter frames in 6 units and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position organized the ball, the index finger and also middle finger instinct to find gaps in the plastic ball center. His hand gently lifted back, eventually left his palm the soccer ball, but still control concerning his fingers. His right arm into all of the joints is close in order to 90 degree Angle, on the shoulder to the knee, from the elbow towards the wrist, from wrist to refer to, as if a cafe waiter in carrying any tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can keep perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage features a precise shot needed another factor: enough deep muscle memory. Shooting touch is not a proper adjective, any one player, able to throw a good shooting there is yet one secret to all - 7 days a week, year after year practice, until a set of complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist for example monks meditate boring train, it also helped when he graduated from secondary school, eventually grow into a different leading little-known Davidson higher education NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to kd shoes you approach your own shooting actions is correct, " curry claimed, "you can only make use of their daily at working out ground building muscle storage, hit and believe that individuals can. We're so plenty of practice in training, as a way to the game, you can depend upon instinct to react. But if it is not correctly, the game will really feel very strange. ".

Tag: yeezy shoes

A couple steals in his

A couple steals in his System, in the first 1 fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times inside playoffs career steals, which in turn transcends the rick Craig, became the steals within the history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let the playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff background list. Distance comes 8th Chauncey billups, he likewise only six three items.

37 points in only three games, came one's, and this is his this year, including playoffs) 8th score 35 + video game with three alone, over 7 times of Russell westbrook, top of the league.

So many record the first world war, there is no doubt the game can be considered to be the garage in this series played the top game. The first 3 games, garage is averaging 28. 3 points and four. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from three, compared with the standard season shooting stage, a particular degree of decline, however the game, garage completely crazy. The blazers in numerous players to hound your pet, but no one may disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

11 three-point series out hand, hit kd shoes 7 goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch your old garage, it also appears to get son's playing god look like some incredible performance. The lens to the old garage, he couldn't help but shook their head.

Of course, it doesn't matter what other people think, garage three points because of their own performance with total confidence. In the 3 rd quarter the warriors with 88-58 big lead the blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball clear of the one hand, he / she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this particular state, the other bash can say what?

Tag: yeezy shoes

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry were recalled,kevin durant shoes "people said I ended up being too short, don't play college basketball, then to the same reason that I cannot play in the NBA. People don't even think I can play defend, then said I am not only a pure point guard, until October of a year ago, I also found the general manager of funny to me as the league finally good shooting guard. I've not yet fully engage in their full potential, well, i set a higher normal to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "

"We've never met you aren't him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, lower-leg, in the face regarding two double forced in order to......, any thought of filming mode, you can see he or she is astonishingly. We have never seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is equally a level. And his or her other like reggie miller, Chris mullin, such as dell and I enjoyed together - Ellis, dell - Arsenal, they are most fantastic striker, but they didn't garage so comprehensive, this guy is simply no limit. "

Timer and also dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still late step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it may not be strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition from the body is still increasing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as relating to the ball and floor for an additional 10 degrees Position. NBA players to period takes 0. 6 seconds usually, the garage from organizing action to dial this ball moves, it solely takes 0. 4 moments. Fast to make up for that deficiency of the car port height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves if your posture, and of his teammates has begun for you to pose three gestures...

Tag: yeezy shoes

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage and other three split the difference is he is the team attract and organizer. In some other words, he can't be similar to novak on the perimeter around waiting for kd shoes someone else to offer him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer assists objects, and to time, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the other more this season Ryan - Anderson isn't any exception, he hit with 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He all the 3-pointer this season, there are 105 of 3 isn't sending (272), quite simply, is to create prospects, nasty sto vote. This trick from the team's star, such because flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because somebody errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio is just not high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times just isn't assists quantity highest throughout alliance, even better than lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and the shooting is in the league all five such not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both equally quality and quantity. Used together, the three points to be able to thrown into space is not an easy thing, need to have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! Probably the most precious is, no make a difference when and where, and how to make simple moves, garage has a top percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers not long ago told the Associated Click said: "as long as it's garage, to get the ball is reasonable. inches.

Tag: yeezy shoes

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage as well as other three split the difference is he is the team recruit and organizer. In some other words, he can't be similar to novak on the perimeter around anticipating kd shoes someone else to offer him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer assists objects, and to period, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the other more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit inside 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 just isn't sending (272), to put it differently, is to create chances, nasty sto vote. This trick from the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because another person errs, physical strength use, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest throughout alliance, even better compared to lebron James thrown in more all 3-pointers, and the shooting is in a league all five such not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Consumed together, the three points to thrown into space seriously isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots have to create his own pictures, this how tired! One of the most precious is, no make a difference when and where, and making moves, garage has an increased percentage. It is no wonder that this manager of the enthusiast when Bob myers not long ago told the Associated Press said: "as long as it's garage, to get the ball is reasonable. inch.

Tag: yeezy shoes

Half-court finished, the

Half-court finished, the garage 12 points and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 gets the upper hand slightly. But as knight defeat from the second half, even his / her one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, because season of Christmas wars, with their strong particular fortunes turned.

But today the warriors of the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point kevin durant shoes shots. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four with the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to complete better.

Tag: yeezy shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas