Triukšmas inter alia dėl nieko

       Atvirai prisipažinsiu, kad taip ir nesupratau dėl ko Lietuvoje kilo toks šurmulys po 2014 m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo nutarimo, ir kodėl jis buvo susietas su inicijuojamu referendumu. Visas šis referendumo ir kartu demokratijos priešininkų sukurtas balaganas galėtų būti pavadintas „Vargas dėl proto“ arba „Griebimasis už paskutinio įsivaizduojamo šiaudo“.

       Labiausiai nustebino Vyriausiosios komisijos nariai kėlę klausimą dėl referendumo proceso stabdymo ir balsavę prieš referendumą. Logiškai mąstant, tokioje vietoje turėtų dirbti teisę gerai suprantantys žmonės, o ne virėjai. Todėl VRK nariai turėtų gerai išmanyti Konstituciją, įstatymus ir neperžengti savo kompetencijos ribų, netapti aukščiau Seimo bei Konstitucinio teismo. Jeigu net Seimas pagal Referendumo įstatymą, kurio 14 str. 2 d.  rašoma, kad „Jeigu Seimo sudaryta ekspertų grupė padaro išvadą, kad piliečių reikalavime paskelbti referendumą teikiamas sprendimo tekstas gali neatitikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimas šią išvadą turi paskelbti visuomenei, tačiau ši išvada negali būti pagrindas neskelbti referendumo”, neturi teisės sutrukdyti referendumui, tai ką jau kalbėti apie Tautos net nerinktus, o tik Seimo paskirtus komisijos narius.  

       Jeigu atsirastų neišmanančių teisės ir suabejotų, ar ši įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijai, tai šiuo atveju tikrai to nėra, nes tuo klausimu Konstitucinis teismas yra pasisakęs dar 1994 m. liepos 22 d. nutarime. Tuo metu jis nagrinėjo Referendumo įstatymo straipsnių atitikimą Konstitucijai. Straipsniuose buvo nustatyti suvaržymai referendumui: kad ekonomikos klausimais referendumas skelbiamas tik   atlikus ekonominę ekspertizę dėl būsimų pasekmių; kad Seimui, konstatavus, jog referendumui teikiamas  įstatymo nuostatų projektas neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, pirmiausia turi būti   nagrinėjamas Konstitucijos keitimo klausimas. Šias įstatymo nuostatas Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančiomis Konstitucijai, nes jos riboja suverenios Tautos galias, o tai reiškia prieštaravimą atitinkamiems Konstitucijos straipsniams, be to, tokios sąlygos bei ribojimai nėra numatyti Konstitucijoje. 

       Prie viso to verta paminėti ir 2014 m. sausio 24 d. Konstitucinio teismo nutarimą, kuriame pasakyta, kad Seimas svarstydamas ne mažesnės kaip  1/4  visų  Seimo narių grupės arba ne mažiau kaip   300 tūkstančių  rinkėjų pateiktus Konstitucijos keitimo įstatymų projektus gali daryti tik neesminius pakeitimus, t. y. tik tokius, kurie iš esmės nekeičia pateikto projekto turinio, kuriais siekiama Konstitucijos pataisos  projekto tekstą geriau suredaguoti lietuvių kalbos ir teisinės  technikos  požiūriu, patikslinti ar sukonkretinti siūlomas formuluotes nekeičiant siūlomo konstitucinio teisinio reguliavimo apimties.

       Atsižvelgiant į tai kas aukščiau pasakyta, referendumo paskelbimas Seime turėtų praeiti sklandžiai, be tokio cirko, kuris vyko Vyriausioje rinkimų komisijoje, kai kam iš komisijos narių panorėjus būti aukščiau suvereno -Tautos, Tautos rinktos institucijos - Seimo, Konstitucinio teismo, o galbūt net ir Dievo.

       Ką tokio Konstitucinis teismas pasakė, kad dėl busimo referendumo kilo toks triukšmas. Iš tikrųjų nieko. Konstitucinis teismas nagrinėjo tik Seimo veiklą, darant Konstitucijos pakeitimus, aiškino jų keitimų tvarką. Aiškinti apie piliečių inicijuojamus referendumus Teismas ir negalėjo, nes niekas jo to neklausė. Konstitucinis teismas nustatė, kad Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio 1 daliai. O toks faktas sukelia pagrįstų abejonių ir dėl kitų Seimo padarytų Konstitucijos pakeitimų: ar jie taip pat neprieštarauja Konstitucijai. Kad ir, pavyzdžiui, Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimas, įsigaliojęs 2003 m., dėl kurio artimiausiu metu Seimas turėtų paskelbti referendumą. Beje, sambūris „Patirtis“ 2013 m. gruodžio mėn. 2 d. išsiuntė laišką Seimo pirmininkei L.Graužinienei, prašydami patikrinti  Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo 2003 metais teisėtumą, atkreipdami dėmesį į priėmimo tvarkos pažeidimą. Pagal Konstitucinio teismo nutarimą, Konstitucijos straipsnio pakeitimo priėmimo tvarkos pažeidimas reiškia, kad toks pakeitimas prieštarauja Konstitucijai.

       Tiesa, Konstitucinis teismas savo nutarime sukūrė vieną atvejį, kuris tikriausiai apima ne tik Seimo skelbiamus referendumus, bet ir piliečių referendumų iniciatyvas, tai yra pasakė, kad referendumu negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, „kuriomis, atitinkamai nekeičiant  Konstitucijos  I skirsnio "Lietuvos  valstybė", XIV skirsnio "Konstitucijos keitimas" nuostatų, būtų nustatomas joms priešingas konstitucinis teisinis reguliavimas“. Kyla klausimai: kiek toks aiškinimas neprieštarauja pačiai Konstitucijai, kurioje nėra nustatyta jokių apribojimų referendumu priimti siūlomam sprendimui, ir ar piliečių referendumo iniciatyvos atveju tai nebus Tautos kolektyvinės valios ir jos suverenios galios ribojimas.

       Kažkodėl triukšmo dėl referendumo sukėlėjai visiškai neatkreipė dėmesio į Konstitucinio teismo pasakytus Lietuvos valstybei, jos nepriklausomybei žymiai svarbesnius dalykus. Bet užtat to nepraleido nepatenkintieji Europos Sąjunga, kurių skaičius kasdien auga, nes prie 2003 metais buvusių už visišką valstybės nepriklausomybę, prieš stojimą į ES, šiandien prisideda žmonės, kurie nesulaukė stojimo į ES agitatorių žadėtų aukso kalnų ir geresnio gyvenimo po įstojimo. Ypač toks Konstitucijos teismo aiškinimas pradžiugino svajojančius apie TSRS atkūrimą. Konstitucinio teismo pacituota Konstitucinio akto  "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" 2 straipsnio nuostata, kad „Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“, bei Teismo aiškinimas, kad negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai, jeigu nepanaikinami Konstitucinio akto 1 ir 2 straipsniuose nurodyti pagrindai, žmonėms iškėlė pagrįstą klausimą: ar stojimo referendumas yra teisėtas, nes jeigu naikinama valstybės nepriklausomybė, tai jame turėjo būti keliami kiti reikalavimai nei stojimui į tarptautinę organizaciją, t. y. už stojimą į ES turėjo pasisakyti ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.

       Pagal juridinę galią Konstitucinis aktas, įstatymas yra po Konstitucijos, t. y. Konstitucija yra viršesnė, tai reiškia, kad aktas negali pažeisti Konstitucijos. Konstituciniame teismo nutarime trūksta paaiškinimo, kuris buvo 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio teismo nutarime, kad Konstituciniame akte nustatyta konkuravimo taisyklė Konstitucijai netaikoma, t. y. Lietuvos Konstitucija turi viršenybę prieš Europos Sąjungos teisės normas. Iš Konstitucijos viršenybės sektų, kad ne visais atvejais turėtų galioti tarptautinių sutarčių nuostatos, o tik tais atvejais, kai jos neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai.

       Stebina Konstitucinio teismo aiškinimas, kad Seimo, o ne Tautos, priimto Konstitucinio akto "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" 1 ir 2 straipsnio  nuostatas galima keisti ar panaikinti tik referendumu, nors Konstitucijos XIV skirsnis „Konstitucijos keitimas“ aiškiai apibrėžia, kurias Konstitucijos nuostatas privaloma keisti referendumu.Ar tai reiškia, kad Konstitucinio teismo aiškinimas prieštarauja Tautos priimtai Konstitucijai? Beje, pagal nutarimo prasmę ir Konstituciją, šis reikalavimas keliamas ne piliečių Konstitucijos keitimo iniciatyvoms, bet Seimui, norinčiam priimti Konstitucijos straipsnių pakeitimus. Seimas negali priimti Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai. Bet tokią teisę turi aukščiausios suverenios galios turėtoja - Tauta.  

       Taip pat lieka neaišku, kam reikia referendumu naikinti Konstitucinio akto teisines normas, kurios yra priimtos Seimo, ir prieš kurias Konstitucija turi viršenybę, norint aukštesnės juridinės galios Pagrindiniame įstatyme padaryti pakeitimus. Ar tai reiškia, kad Konstitucinis teismas įstatymų leidėjo priimtą Konstitucinį aktą pastato aukščiau Tautos priimtos Konstitucijos ir imasi naujų Konstitucijos teisės normų kūrimo, nors tokios teisės pati Konstitucija jam nesuteikia?

P.S. Inter alia skamba labai gražiai ir paslaptingai, tiesiog šamaniškai. Bet gal vis dėl to Konstitucinis teismas, kaip Lietuvos valstybės teisminė institucija, savo nutarimus galėtų rašyti valstybine kalba, nors ir pradingtų paslaptingumas, ir tai reikštų tik paprasčiausią: be visa kita, tarp kitko.

Emilija, 2014-02-02

 

Komentarai

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry remembered,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I has been too short, don't engage in college basketball, then for your same reason that I cannot play in the NBA. People don't think I can play shield, then said I am not really a pure point guard, until October of a year ago, I also found that the general manager of funny in my experience as the league next good shooting guard. I have not yet fully engage in their full potential, so i set a higher common to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you are not [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] him so great shooting everywhere, " warriors coach level Jackson said, "and throw, stop and go empty-handed, catch hand, step back, lower-leg, in the face regarding two double forced for you to......, any thought of shooting mode, you can see he is astonishingly. We have by no means seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but it is usually a level. And his or her other like reggie callier, Chris mullin, such as dell and I played together - Ellis, dell - Arsenal, they are all fantastic striker, but these people didn't garage so comprehensive, this guy is no limit. "

Timer and dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] and 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still past due step. Garage again to finish a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition from the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to complete the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as relating to the ball and floor on an additional 10 degrees Point of view. NBA players to occasion takes 0. 6 seconds on average, the garage from planning action to dial your ball moves, it solely takes 0. 4 seconds. Fast to make up for your deficiency of the garage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves if the posture, and of the teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url]

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] isn't very ideal, although the info well, but the efficiency is just not high, and his back pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points are getting to be a "black spots" instant, apparently, in hope that in this particular to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points within the database and didn't attack two shots, on the contrary, the knight 3 points would hit a lot of over there. Garage or concentrate on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has been people already, also possess successful prevention.

In passing, did well in the Treasury, the ball with a teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he or she is confident the take several steps away from the three-point line and it is necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] techniques, the ball! This is also the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the beds base again in a 3 things!

It is worth mentioning which the opening, the garage correct arm was wearing a new black gear, it is additionally because his right elbow inside the game before the old injury has a relapse, however, with the action, he has to lift off protective devices. Gear, it appears, has affected the handle, before he took off while i feel much better.

Within against lebron James, the defense does very well in their Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee features [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage preventing foul, garage on the soil is various, make action towards the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, a myriad of people all the approach up his defense, which includes lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, following air and rival impact cases, the hard to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url]

After a brought the first

After a brought the first [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] golf ball, a garage at the match: each other laid out a perfect diamond entry, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the gap between two steps at the rear of their closely, Danny granger may be the only defender in pull. This is the storage area superior court intuition and knowing that embodies: his shot collection. He seems to comprehend the defensive player from the ideas, can predict their next move, then strike beforehand. "When other people are usually doing gesture, garage throughout judgment, and the activity, this is Stephen is the foremost place, in this respect the particular league may be first rate. Find field space, know where the defense space will take place, it is the key from the art of his pictures. Because no matter just how good your shots, additional exquisite technology, no room is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote with his article.

Garage thoroughly [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he also have reason to be thus cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots in past times, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle tension of garage after just one of 4. For storage himself, this ball is important: before a season, he hit a list in NBA history using 272 grains of three points, if again recognized three points today, his three points there is much surprise hit number will go beyond 200 mark. So that library will become the sixth in a row has a minimum of two season hit 2 hundred grains of three gamers, at the same occasion, still can have about three points to continuous hit game streak still 54 games - it'll be the warriors team heritage record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] linked to the shooting, " garage once said in an interview, "but with the best especially in perfect give posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet and incapacitated, his hands to complete an attempt, all series of joint actions will be calm and smooth, like waves. It's a great feeling. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url]

Shed, 26, is one kd shoes in

Shed, 26, is one kd shoes in the largest child, dell - garage in 2002, their dad announced over 07 years of career, finally handed over 40. 2% on threes report card. From a incredibly young age, Stephen across the shooting learned how to shoot in the feet of the learn, when dad refused for taking him to the hornets training, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also desire to be with my dad, to train his shot.

At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams regarding players, only if the coach needs to outside shot collapse with the opponent's zone will always be sent. Recalled the your self, garage proudly said: "when When i was a defense professionals, all start from right now there. "

To go here we are at curry shoes the original text, when the garage near the golf ball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again concurrently, she was in senior high school played point guard, embracing the volleyball after in to the campus of Virginia tech, and meet the storage there's father. "If I dribble on the coast, I have to settle on to shoot or go, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit photos, but before becoming a striker, he already was a greater control player, people often ignore it. After his dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his / her mother. ".

Tag: kyrie irving shoes lebron soldier 10 nike lebron 14 nike air max 97 kobe shoes nike air more uptempo nike mercurial Nike CR7 Football Boots kobe 10 michael jordan shoes puma fenty slides kyrie 2 nike zoom vaporfly elite kyrie irving jersey calvin klein kobe shoes yeezy shoes lebron soldier 10 mizuno running shoes adidas yeezy adidas zx flux curry 5 birkenstock kobe 11 air force 1 hand spinner kyrie irving basketball shoes kyrie 1 nike air max 270 kyrie 4 puma fenty vans shoes nike huarache adidas boost kyrie irving shoes air max 90 curry 4 Nike CR7 kevin durant jersey nike hyperdunk nike epic react flyknit kyrie 4 halloween Nike Football Cleats yeezy boost nike pg 2 kyrie 4 lebron 16 jordan retro nike kyrie 3 kyrie 3 shoes adidas deerupt runner nike zoom vaporfly kyrie 2 shoes nike free adidas iniki vans sk8 hi kyrie shoes asics gel kayano 23 curry 5 shoes new era caps kyire 3 ultra boost 4.0 adidas eqt kyrie 3 lebron 15 adidas shoes kyrie 5 air jordan shoes pg shoes kyrie 4 halloween curry 5 kd shoes stephen curry shoes kyrie 4 confetti air jordan 32 nike epic react nike lebron shoes ultra boost shoes stephen curry jersey kobe bryant jersey kd 10 Lebron soldier 11 lebron 14 shoes ultra boost adidas Lebron Shoes lebron shoes

"I got used to my evaluation,

"I got used to my evaluation, " curry remembered,kd shoes "people said I has been too short, don't participate in college basketball, then for your same reason that I can not play in the NBA. People don't even think I can play guard, then said I am not only a pure point guard, until October of this past year, I also found how the general manager of funny to me as the league third good shooting guard. I've got not yet fully enjoy their full potential, so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve being more outstanding. "

"We've never met you are not curry shoes him so great shooting everywhere, " warriors coach tag Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, find hand, step back, lower-leg, in the face connected with two double forced in order to......, any thought of capturing mode, you can see he's astonishingly. We have by no means seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but additionally it is a level. And the other like reggie burns, Chris mullin, such while dell and I played out together - Ellis, dell : Arsenal, they are just about all fantastic striker, but they didn't garage so detailed, this guy is no limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutes stephen curry shoes as well as 30 seconds, Davis is doing everything we can to close to the garage, but still overdue step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition from the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to finish the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between your ball and floor to have an additional 10 degrees Angle. NBA players to occasion takes 0. 6 seconds normally, the garage from organizing action to dial this ball moves, it solely takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up for your deficiency of the storage height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves if the posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: kyrie irving shoes new era caps kobe 11 lebron 16 adidas deerupt runner puma fenty nike epic react flyknit nike kobe shoes kyrie 5 lebron soldier 10 nike huarache curry shoes nike kyrie 4 adidas eqt kobe shoes Nike CR7 nike air vapormax adidas crazy explosive kyrie 2 shoes nike vapormax puma rihanna creepers camo birkenstock air max 270 kyrie 4 halloween Lebron soldier 11 adidas nmd Cristiano Ronaldo CR7 lebron james shoes kyrie 4 kyrie 1 jordan retro kyrie 4 nike free kyrie irving jersey air max 90 curry 2 under armour shoes nike zoom vaporfly kobe bryant jersey nike zoom vaporfly elite kyire 3 porsche design shoes curry 5 kyrie irving shoes yeezy boost adidas soccer cleats vans sk8 hi kd shoes puma suede john wall shoes nike air max 97 lebron 15 paul george shoes nike air max 270 Nike lebron soldier 11 asics gel kayano 23 kyrie 4 halloween puma fenty slides adidas iniki kyrie irving shoes nike epic react ultra boost 3.0 curry 5 kyrie 4 nike lebron 14 yeezy boost michael jordan shoes nike kd 11 kyrie irving jersey puma fenty kyrie shoes 3 hand spinner vibram fivefingers vans shoes ultra boost adidas nike air force 1 kevin durant shoes mizuno shoes james harden vol 2 kevin durant jersey ultra boost shoes air jordan shoes kyrie irving shoes yeezy shoes puma fenty birkenstock shoes

Finals previous season,

Finals previous season, Arsenal's performance kevin durant shoes seriously isn't very ideal, although the information well, but the efficiency just isn't high, and his again pass error, defensive irvine was made key 3 points are getting to be a "black spots" second, apparently, in hope that in this to prove himself.

No, after the opening, the three points in the database and didn't strike two shots, on this contrary, the knight 3 points would hit quite a few over there. Garage or focus on defense, he para such as lebron, Irwin, JR., has become people already, also have successful prevention.

In passing, did well in your Treasury, the ball to some teammate are fed properly, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but they are confident the take some steps away from the three-point line and it is necessary to make curry shoes movements, the ball! This is usually the warriors in the 1st 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the base again in a 3 things!

It is worth mentioning how the opening, the garage proper arm was wearing some sort of black gear, it can also be because his right elbow within the game before the old injury features a relapse, however, with the game, he has to lose protective devices. Gear, seems like, has affected the take care of, before he took off while i feel much better.

In against lebron James, the defense has been doing very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee offers stephen curry shoes blown the garage blocking foul, garage on the soil is various, make action for the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage is also a difficult moves, many people all the method up his defense, including lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, soon after air and rival impact cases, the hard to help score.

Tag: kyrie irving shoes kyrie 4 kd 11 stephen curry shoes Nike lebron soldier 11 ultra boost 3.0 puma fenty kd 10 puma fenty hand spinner Nike Football Cleats calvin klein kevin durant jersey stephen curry shoes kobe shoes kyrie 5 curry 4 shoes asics gel kayano 23 kobe 11 ultra boost adidas nike mercurial lebron 14 pg shoes nike air max 97 kyrie 4 halloween lebron soldier 10 nike air presto yeezy boost nike air vapormax kyrie 4 kyrie irving jersey stephen curry jersey nike kyrie 3 new era caps vans shoes curry 2 Nike Lebron James Shoes nike zoom vaporfly elite kd shoes curry 5 adidas nmd puma suede kd shoes adidas zx flux curry 5 nike hyperdunk adidas ultra boost kd 11 nike air max 270 kyrie irving shoes air max 270 adidas ultra boost 4 adidas iniki kyrie 4 kyire 3 michael jordan shoes Nike CR7 lebron james shoes kyrie irving shoes air jordan shoes air max 90 jordan retro puma fenty slides adidas yeezy outlet adidas crazy explosive stephen curry basketball shoes nike air vapormax nike zoom vaporfly kyrie irving jersey kyrie 2 shoes Nike CR7 kyrie 4 kyrie 3 nike sock racer adidas boost jordan 32 kobe 10 lebron 16 curry 5 kyrie 4 Lebron soldier 11 yeezy shoes birkenstock sandals nike epic react flyknit lebron james shoes nike pg 2

After having a brought the

After having a brought the first curry shoes baseball, a garage at this match: each other spelled out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers defend darren collison (microblogging) the distance between two steps driving their closely, Danny granger will be the only defender in pull. This is the storage area superior court intuition and knowing that embodies: his shot variety. He seems to understand the defensive player on the ideas, can predict the next move, then strike before hand. "When other people are generally doing gesture, garage in judgment, and the game, this is Stephen is the best place, in this respect the particular league may be first rate. Find field space, know the place that the defense space will take place, it is the key from the art of his shots. Because no matter how good your shots, more exquisite technology, no area is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote in his article.

Garage very carefully stephen curry shoes observing the defense, he have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle strain of garage after just one of 4. For storage area himself, this ball is critical: before a season, he hit a list in NBA history along with 272 grains of several points, if again proven three points today, his three points there is much surprise hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at the least two season hit 190 grains of three people, at the same period, still can have three points to continuous hit game streak always 54 games - it will be the warriors team historical past record.

"I like everything kd shoes associated with the shooting, " garage once said within the interview, "but with the most especially in perfect hands posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete an attempt, all series of joint actions will be calm and smooth, just like waves. It's a superb feeling. ".

Tag: kyrie irving shoes kyrie 4 halloween curry 5 nike hyperdunk adidas ultra boost 4 mizuno running shoes new era caps puma fenty john wall shoes lebron james shoes adidas crazy explosive Lebron James Shoes nike lebron 14 kyrie 4 confetti nike free asics gel kayano 23 pg shoes ultra boost shoes Nike CR7 Cleats harden vol 2 kd 10 curry 5 nike pg 2 curry shoes nike huarache yeezy boost stephen curry jersey curry 5 shoes curry 2 nike kobe shoes adidas eqt kd 11 kobe shoes kyrie irving shoes michael jordan shoes adidas yeezy kyrie 1 puma fenty kyrie 4 shoes nike zoom vaporfly elite nike air more uptempo nike air vapormax kyrie irving jersey yeezy shoes adidas iniki Nike Football Cleats Nike lebron soldier 11 calvin klein underwear curry 5 air jordan shoes puma suede kyrie irving jersey kd shoes birkenstock kobe 10 adidas deerupt nike epic react flyknit vans shoes adidas football cleats kobe 11 adidas porsche design kevin durant jersey birkenstock sandals kyrie 4 kyrie 4 halloween puma fenty slides ultra boost adidas nike sock racer air max 90 lebron james shoes kyrie 3 curry shoes lebron soldier 10 pegasus 35 lebron 15 puma rihanna stephen curry shoes nike air max 270 under armour shoes kyrie 4 vans sk8 hi air jordan 32 kyrie 3 kd 11 ultra boost 3.0 nike air max 97

Two steals in his Toolbox,

Two steals in his Toolbox, stephen curry shoes in the first quarter, and the two steals to garage an overall total of 106 times inside playoffs career steals, which usually transcends the rick Craig, became the steals in the history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside the game, this also let his playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff historical past list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three factors.

37 points in simply three games, came curry shoes alive, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + sport with three alone, a lot more than 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the very first world war, there is no doubt the game can be reported to be the garage in this series played the most effective game. The first 3 games, garage is averaging 35. 3 points and some. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% and 35. 3% from 3, compared with the frequent season shooting stage, a clear degree of decline, nevertheless the game, garage completely nuts. The blazers in various players to hound your ex, but no one could disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit kevin durant shoes several goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the old garage, it also appears to have son's playing god are some incredible performance. The lens on the old garage, he can't help but shook the head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for own performance with utter confidence. In the 3rd quarter the warriors using 88-58 big lead this blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in the basket, the whole upheaval. Can put the three points within this state, the other bash can say what?

Tag: kyrie irving shoes nike huarache adidas crazy explosive nike pg 2 kd 10 adidas eqt yeezy boost kyrie irving basketball shoes Lebron soldier 11 paul george shoes air max 90 curry shoes kyrie shoes nike air vapormax asics gel kayano 23 curry 5 kyire 3 mizuno running shoes stephen curry jersey kyrie 4 lebron soldier 10 Lebron Shoes kyrie 1 under armour shoes nike air max 97 soldier 11 ultra boost john wall shoes adidas football cleats lebron soldier 10 Nike Soccer Cleats lebron 15 kyrie 4 halloween nike hyperdunk puma fenty puma suede nike kobe shoes adidas zx flux nike free kyrie 5 yeezy shoes adidas deerupt kyrie 2 shoes nike epic react vans sk8 hi kyrie irving jersey nike air max 270 adidas porsche design jordan retro ultra boost 3.0 air jordan 32 curry 5 kyrie 2 Nike CR7 Cleats kyrie irving shoes vans shoes kobe 10 stephen curry shoes adidas boost nike zoom vaporfly michael jordan shoes nike vapormax adidas iniki kyrie 4 halloween kyrie irving shoes air force 1 calvin klein underwear lebron shoes lebron james shoes lebron james shoes kd shoes birkenstock kyrie 3 shoes stephen curry shoes nike sock racer kyrie 3 kobe bryant jersey new era caps puma fenty lebron 14 adidas ultra boost 4 adidas yeezy outlet hand spinner vibram puma fenty curry 2

Half-court concluded,stephen

Half-court concluded,stephen curry shoes the garage 12 points and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat from the second half, even his one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, such as finals last year, because the season of Christmas conflicts, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to get the rhythm. Actually, today most likely was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead facing him, but clay height reach or to some degree, limits the Owen's attack. In only a few times in the face of single singled out within his Arsenal, although Owen possesses good performance, but also it's hard an extra chance for a knight.

Full play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photos. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four in the mighty, and only Erika Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: kyrie irving shoes under armour shoes Nike Lebron James Shoes kobe shoes vibram shoes stephen curry basketball shoes puma fenty slides nike air more uptempo asics gel kayano 23 nike zoom vaporfly elite john wall shoes james harden vol 2 adidas nmd runner kobe 10 nike air vapormax lebron james shoes nike pg 2 kyrie 4 halloween puma fenty adidas boost lebron 14 shoes Cristiano Ronaldo CR7 kd 11 shoes kyrie 3 shoes puma fenty lebron soldier 10 Nike CR7 Cleats air max 90 mizuno shoes lebron soldier 10 kyrie 4 curry 5 porsche design shoes puma fenty nike air presto soldier 11 jordan 32 vans sk8 hi kevin durant jersey yeezy shoes nike free adidas zx flux nike epic react ultra boost 3.0 birkenstock sandals kyrie 1 hand spinner curry shoes air max 270 nike hyperdunk curry 5 nike zoom vaporfly kobe 11 adidas yeezy new era caps kyrie irving jersey Lebron soldier 11 kyrie 4 halloween adidas yeezy boost stephen curry jersey kyrie 2 kyrie 4 confetti adidas soccer cleats kd 10 kyrie irving shoes nike epic react lebron james shoes kd shoes birkenstock nike kobe shoes kyire 3 nike sock racer curry 4 shoes adidas iniki nike air max 97 air jordan shoes adidas crazy explosive nike kyrie shoes michael jordan shoes nike vapormax jordan retro kd 11 puma suede nike kyrie 3 kobe bryant jersey kyrie 2 shoes

Half-court concluded,stephen

Half-court concluded,stephen curry shoes the garage 12 items and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his or her one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, since the season of Christmas competitions, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen curry shoes to find the rhythm. Actually, today more often than not was clay - Thompson The almighty Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or up to a point, limits the Owen's assault. In only a few times facing single singled out throughout his Arsenal, although Owen has good performance, but also it's hard to return for a knight.

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point kd shoes photographs. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four on the mighty, and only Erina Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: kyrie irving shoes yeezy shoes nike kobe shoes nike sock racer curry 5 nike zoom vaporfly elite nike vapormax adidas nmd shoes nike free new era caps kyrie 2 kyrie 4 nike epic react flyknit nike air force 1 kd 10 kevin durant jersey pegasus 35 hand spinner Nike CR7 kyrie shoes 3 ultra boost kyrie 3 puma suede asics gel kayano 23 kyire 3 nike air more uptempo stephen curry shoes adidas crazy explosive nike air max 270 lebron shoes air max 90 lebron 14 kyrie irving jersey lebron james shoes kyrie irving jersey Lebron Shoes jordan retro birkenstock adidas yeezy kobe bryant jersey pg shoes curry shoes Lebron soldier 11 adidas shoes nike epic react kyrie 2 shoes kyrie 4 halloween kyrie 1 mizuno shoes vans shoes nike pg 2 adidas yeezy boost ultra boost 4.0 puma fenty nike zoom vaporfly kyrie irving shoes adidas boost lebron soldier 10 nike air max 97 kobe 10 nike mercurial jordan 32 lebron soldier 11 adidas football cleats kyrie irving shoes adidas yeezy nike air presto adidas eqt lebron 14 shoes nike hyperdunk adidas iniki puma fenty slides kd 11 Nike Soccer Cleats kyrie 4 adidas deerupt runner curry 5 puma rihanna creepers camo michael jordan shoes kyrie 4 curry 4 birkenstock sandals nike air max 270 kyrie 4 confetti puma fenty kyrie irving shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas