Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Homo sovieticus

       Tikriausiai tėra mažai žmonių, kurie nėra girdėję termino „homo sovieticus“, bet tikriausiai ne visi žino, kad šio tipo žmogų savo knygoje yra aprašęs sovietų ir rusų mokslininkas - logikas, sociologas ir socialinis filosofas, rašytojas Aleksandras Zinovjevas (1922-2006). Kai kurie šaltiniai jam priskiria ir šio termino autorystę, nors tuo abejoju, kadangi Vakaruose šis terminas buvo vartojamas dar prieš A.Zinovjevo knygą „Homo sovieticus”, o štai terminas “homososas” tikrai yra A.Zinovjevo.

 

       Paprastame žmoguje slypintys didelis protas, išmintis ir kūrybingumas, taip apibūdinčiau A.Zinovjevą. Ir įdomi asmenybė, kurio gyvenimas vertas ne vieno romano. Nors jis gerai žinomas, kaip sovietinis disidentas, bet savęs juo nelaikė. Nors nebuvo visuomeninės santvarkos, kuri susikūrė po Spalio revoliucijos, apologetu, ir ją kritikavo, bet siekė iš jos įsisavinti viską, kas joje yra geriausia, ir stengėsi iš savęs padaryti idealų žmogų, idealų komunistą, kuriuo tuo metu buvo laikomas žmogus, kuris vadovavosi šiais principais: gyventi ir dirbti vardan kolektyvo ir visos tautos interesų, aukoti savo asmeninius interesus dėl savo tautos, tenkintis mažu, nesiekti nuosavybės ir karjeros, ir t.t. A.Zinovjevas buvo tikras savo šalies patriotas. Ne, tai ne tas patrioto tipas, kuris mums įprastas ir suvokiamas, ir kurį dar XX a. 3- ame dešimtmetyje savo pjesėje „Patriotai“ vaizdavo P.Vaičiūnas. Tai toks patriotas, kuris matydamas savo šalies sistemos ydas, jas atvirai kritikavo, ir savo veiksmais nepakluso neteisingoms režimo taisyklėms. O darė jis dėl to, kad savo šaliai ir jos žmonėms gero norėjo. Nors kada, kritikuojantys sistemą, politinį režimą, atvirai įvardijantys jų ydas ir siūlantys sisteminius pakeitimus, nepaklusnūs neteisingiems ir kvailiems režimo valdžios reikalavimams, buvo patriotais, argi Lietuvoje tokie asmenys vadinami patriotais? Jie priešai, be to, įprasta manyti, kad dirbantys svetimoms sistemoms: Sovietų Lietuvoje priešai dirbo Vakarams, šiandien priešai dirba Rytams, Rusijai.  

       Už 1972 m. Šveicarijoje išleistą knygą „Žiojėjančios aukštumos“, kurioje su humoru ir ironija aprašė visuomenės gyvenimą Sovietų Sąjungoje, iš A.Zinovjevo buvo atimti visi moksliniai laipsniai, kariniai apdovanojimai, išmestas iš darbo, ir jam pasiūlyta rinktis arba kalėjimą, arba išvykti iš šalies. Jis pasirinko išvykimą į Vakarus. Bet Vokietijoje taip pat netapo jau kitos sistemos – Vakarų numylėtiniu. Jam sakė, nekritikuok Vakarų santvarkos, visuomenės gyvenimo taisyklių, rašyk teigiamai, gyvensi puikiai ir be jokio vargo. Tačiau dėl privilegijų jis negalėjo parduoti savo sąžinės, išduoti savo principus ir įsitikinimus. O bet kuriai sistemai – ar Rytų, ar Vakarų reikalingi jos liaupsintojai, o ne kritikai ir sistemų trūkumų viešintojai. 

         Viena iš Vakaruose parašytų A.Zinovjevo knygų buvo „Homo sovieticus” (1981). Pasak autoriaus, ji yra apie sovietinį žmogų, kuriam jis sugalvojo savo pavadinimą - homososas (simboliškai skambantis pavadinimas, rusų žodis „sosat“ reiškia čiulpti), ir apie gyvenimo Vakaruose ypatumus. 

       Savo knygoje A.Zinovjevas pastebėjo, kad iš tikrųjų sovietinio žmogaus požymiai nėra kažkuo išsiskiriantys ir ypatingi, jie būdingi gyvai būtybei, o ne SSRS piliečiui, homo sovieticus elgesio požymius galima aptikti įvairiose epochose ir įvairiose valstybėse. Bet tik sovietinės santvarkos sąlygos labiausiai yra palankios žmonių masei, turinčiai daugiau ar mažiau pilną homososinių savybių rinkinį, atsirasti, susiformuoti ir egzistuoti, ir iš kartos į kartą tas savybes perduoti. Kitaip tariant, nedemokratinis politinis režimas, ypač totalitarinis režimas toks, koks buvo Sovietų Sąjungoje, yra palankiausia terpė jų gyvavimui ir socialinio organizmo sukūrimui, kurio egzistavimas neįsivaizduojamas be pačių homosovietikų.

       A.Zinovjevas sovietinį žmogų apibūdina, kaip lankstų ir plastišką, kad atrodo, jog jis yra bestuburis. Galbūt ši savybė jam ir padeda prisitaikyti prie visų sistemų, politinių režimų ir jų tvarkų: vakar jis buvo komjaunimo aktyvistas, komunistas – iš tikrųjų ne iš idėjos, bet dėl karjeros, marksizmo ir leninizmo idėjų propagandistas, aktyvus sovietinės sistemos sargas, Valstybės saugumo komitetui rašantis skundus ir ataskaitas apie savo tėvynainius, persekiojantis tikinčiuosius, o šiandien jis jau patriotas, pamaldus katalikas, keikiantis sovietinę santvarką, buvusią valstybę SSRS ir jos teisių perėmėją Rusiją, kuriai kažkada savo veikla uoliai tarnavo.

       Pasikeitus sistemoms, homosovietikų sąmonė nesikeitė, niekur nedingo baimės dėl grėsmių ir tų baimių sukuriami priešai: vakar priešai buvo tie žmonės, kurie kritikavo sovietinę sistemą, jos tvarką, sovietinę valdžią ir jos veiksmus, šiandien priešai tie, kurie esamoje sistemoje, santvarkoje mato trūkumus ir nori juos taisyti, tobulinti politinio gyvenimo taisykles, siekia demokratinių pertvarkymų. Homo sovieticus visada yra sistemos ir valdžios, kuri yra tos sistemos išsaugojimo garantas, pusėje. Pasak A.Zinovjevo, jis siekia sutrukdyti tiems, kurie pažeidžia įprasto elgesio formas, keliaklupsčiauja prieš valdžią, solidarus su dauguma tų piliečių, kuriems pritaria valdžia.        

       Tik jeigu sovietinėje visuomenėje homososams užtekdavo nuo sistemai tinkamo elgesio normų nukrypusį asmenį apskųsti atitinkamoms represinėms struktūroms ir organizmas iškart būdavo apvalytas, tai šiais laikais jiems prieš savo priešus tenka kovoti daugiau savo jėgomis, dalyvaujant psichologiniuose karuose, pasinaudojant informacinėmis priemonėmis.   

       Ar girdėjote, kaip garsiai nuskambėjo psichologiniame kare paleistas pirmas šūvis: referendūmai. O jį atkartojo ir kartoja šimtai homosovietikų. Tokia yra jų gąsdinimo priemonė, kuri iš tikrųjų skirta ne jų sąmonėje susikurtiems priešams, kurių dūmais nepagąsdinsi, bet saviškiams. Apskritai homososų masę lengva valdyti ir ja manipuliuoti – vakar užtekdavo pagąsdinti Vakarų imperializmu, šiandien – Rytais ir pasiųsti signalinius šūvius apie pavojus iš Rusijos pusės, grėsmes valstybės viduje ir pan., ir ši bendruomenė iškart mobilizuojasi sistemos stabilumo gynimui.

       Jūs neturite proto, esate kvaili, todėl ne jums spręsti valstybės ir Tautos klausimus, jums užteks balsuoti rinkimuose, -dar vieną šūvį paleidžia pagrindinis homo sovieticus. Referendūmai, -jam pritaria homososų masė, pasmerkdama išsišokėlius, užsimaniusius ne tik demokratijos, bet ir paprieštarauti ES. Iš tikrųjų, kaip jie drįsta prieštarauti didžiajai imperijai! Nors galiausiai Z.Vaišvila išsklaido homososinius dūmus ir paaiškėja, kad visi tie gąsdinimai Europos Sąjunga yra tik vietinės valdžios ir jos atramos – homososų prasimanymas. Pagal Civilinio kodekso teisės normas Lietuva nei Stojimo į ES sutartimi, nei Stojimo į ES aktu nėra įsipareigojusi užsienio subjektams parduoti žemę,-kaip teisininkas, situaciją išaiškina Z.Vaišvila. Bet ar jį išgirdo homososų bendrija, juk jis ne valdžios atstovas, o jie sugeba priimti tik valdžios ar jos poziciją atstovaujančių asmenų, organizacijų siunčiamus signalus. Jeigu valdžios partija pasakė, kad referendumas kelia grėsmę, nors tai būtų tas pats, jeigu pasakytų, kad demokratija kelia grėsmę, ir kad į referendumą reikia neiti, tai yra atsisakyti savo sprendimo teisės, ir kaip neveiksniam, šiuo atveju politiškai neveiksniam, tai yra negalinčiam protauti ir priimti sprendimų, savo sprendimo teisę atiduoti protingai valdžiai ir partijai,-toks pasiųstas signalas pasiekia adresatą ir homo sovieticus aklai paklusta partijos nurodymams, ir vykdo.

       Žiūrint iš sistemos ir jos garanto - valdžios interesų, homosovietikų savybės, kurias įvardina A.Zinovjevas, yra visai ne trūkumai, o atvirkščiai, privalumai.

       Padidėjus maisto produktų kainoms, homosovietikai nekels protesto demonstracijų, jie pripratę gyventi sąlyginai blogose sąlygose, pasirengę sunkumams, nuolat laukia, kad bus blogiau, paklusnūs valdžios sprendimams. Šį A.Zinovjevo sąrašą būtų galima papildyti: geriau pasirinks emigraciją nei savo tėvynėje stengsis pakeisti tvarką, kad jam ir kitiems būtų gera gyventi. Kitose valstybėse gyvenančiam Lietuvos piliečiui vėlgi dažniausiai tėvynės reikalai nerūpi, todėl daugiau kaip iš pusės milijono emigravusių, į rinkimus balsuoti ateina tik apie 13 tūkst. Valdančiajam elitui ir nereikia, kad balsuotų, ir net gerai, kai „mirusių“ rinkėjų yra daugiau kaip pusė visų sąraše esančių rinkėjų. Ypač rinkėjai nepageidautini referendumuose, kuriuose sprendžiami valdžiai netinkantys klausimai, ir jau iš anksto nujaučiama, kad rinkėjai nuspręs ne taip, kaip nori politinis elitas. Valdžiai tiesioginė demokratija  nereikalinga, nes rinkėjai referendumais iš jos atima sprendimų priėmimo teisę ir apriboja jos absoliučią galią. Dėl šios priežasties ir atsiranda valdančiojo elito gąsdinimai, kad neva referendumas kelia grėsmę valstybės pamatams. Bet išgirdus tokius gąsdinimus, iškart kyla mintis: o gal tie pamatai labai jau supuvę, jeigu net tiesioginė demokratija gali pakenkti jų stabilumui. Ar ne laikas ir pačius pamatus pakeisti naujais, tvirtais, kol visas pastatas, vadinamas Lietuva, nepradėjo griūti.  

       Dar viena A.Zinovjevo nurodyta homo sovieticus savybė, kuri būdinga daugiau didžiųjų valstybių gyventojams, yra ta, kad jis visada remia savo valstybės militarizaciją, jos aktyvumo pasaulyje augimą, ir net intervencines tradicijas, nes turi standartinę ideologinę sąmonę, atsakomybę už savo šalį, pasirengęs aukotis ir aukoti kitus. Jeigu vakar tokie homososai buvo reikalingi SSRS, siekiančiai, kad visame pasaulyje įsiviešpatautų socializmas, tai šiandien jie yra Vakarų pasaulio, nešančio visam pasauliui demokratiją, atrama. Tačiau abiem atvejais esmė yra vienoda: po gražiais socializmo ar demokratijos šūkiais, žmones viliojančiais pažadais apie geresnį gyvenimą, slypi vienintelis tikslas – įsiviešpatavimas visame pasaulyje.

       Mūsų visuomenėje, kurią sudarantys žmonės atėjo iš komunistinės totalitarinės santvarkos – ar patys didesnę ar mažesnę savo gyvenimo dalį joje praleido, ar homosovietikų savybes, kaip palikimą, perėmė iš savo tėvų,- labiausiai ir pasireiškia homososinės savybės. Žuvis pūva nuo galvos – visiems gerai žinomas posakis. O pažiūrėkime, kas sudaro tą galvą, pasak homososų, protingą valdžią. Dauguma joje esančių yra baigę partinius mokslus, studijavę socializmo ekonomiką, ir apskritai statę homososų rojų – sovietinį komunizmą, aktyviai dalyvaudami sovietinėse jaunimo organizacijose ir komunistų partijoje, arba jų vaikai. Galbūt dėl to jų supratimas apie demokratiją užsibaigia ties autokratiniu lygiu – jokiu būdu neleisti, kad Lietuvoje žmonės turėtų politines teises ir galėtų realiai pasinaudoti demokratinėje Konstitucijoje įtvirtinta politine teise: Tautos aukščiausią suverenią galią įgyvendinti tiesiogiai. O pasipriešinimui prieš žmonių norą turėti daugiau demokratijos panaudojama homososų armija, pradedant nuo jų partijų, kurios dabar Lietuvoje yra vienvaldės, analogiškai kaip Sovietų Lietuvoje komunistų partija, žiniasklaidos ir t.t., ir baigiant bažnyčia, kurios tarnai turėtų būti tarpininkais tarp žmonių ir Dievo, o ne tarp žmonių ir valdžios, ir jie turėtų rūpintis tikinčiųjų religiniu gyvenimu, o ne užsiimti politikavimu. Ir visos tos armijos užduotis yra Lietuvos gyventojus įtikinti, kad tikroji demokratija yra blogis, grėsmė Lietuvai. Iš tikrųjų referendumai yra grėsmė politinio elito ir jų partijų vienvaldystės pamatams, nes jeigu birželio 29 d. vyksiantis referendumas pavyktų, tai piliečiai pagaliau, po daugiau kaip dvidešimties metų, įgautų valdžios kontrolės mechanizmą, o tai reiškia, kad valdantysis elitas jau negalėtų laisvai kurti korupcinių įstatymų ir projektų, kuriais iš valstybės išmelžiami milijonai ir net milijardai. Deja, ne visi žmonės suvokia referendumo svarbą valstybei ir Tautai, ir net nenori suvokti, nes jų manymu už juos viską nuspręsti gali protinga valdžia.  

        „Žmogau! Įsižiūrėk į save, ir tu savyje pamatysi mažiausiai embrioną šios būtybės. Tu pats ir esi homososas“, - skyrių apie homo sovieticus požymius pabaigia A.Zinovjevas.

       Žmogau, ar tu tikrai ir toliau nori būti homososu?

Emilija, 2014-06-18

 

 

Komentarai

Storage, 26, is one

Storage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] with the largest child, dell - garage in 2002, their dad announced over sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes report card. From a quite young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot at the feet of the get good at, when dad refused to adopt him to the hornets education, Stephen will be pursed jaws, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also strive to be with my dad, to train his shot.

At the age of 9, garage is of his own amateur league teams involving players, only if the coach needs to outside shot collapse with the opponent's zone will become sent. Recalled the your self, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense experts, all start from generally there. "

To go to the original text, if your garage near the golf ball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in high school graduation played point guard, looking towards the volleyball after in to the campus of Virginia technological, and meet the car port there's father. "If I dribble towards coast, I have to choose to shoot or go, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all the guy can beautiful posture hit photographs, but before becoming a new striker, he already was an even better control player, people are likely to ignore it. After the dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to their mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I ended up being too short, don't participate in college basketball, then with the same reason that I cannot play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am an excellent pure point guard, until October of a year ago, I also found the general manager of funny to me as the league next good shooting guard. I have not yet fully enjoy their full potential, so i set a higher normal to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met anyone with him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, find hand, step back, lower-leg, in the face associated with two double forced in order to......, any thought of taking pictures mode, you can see they are astonishingly. We have by no means seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a top level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but additionally it is a level. And his or her other like reggie callier, Chris mullin, such as dell and I played together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but that they didn't garage so complete, this guy is zero limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesas well as 30 seconds, Davis has been doing everything we can to close to the garage, but still late step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out from the ground, under the condition of the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as between ball and floor on an additional 10 degrees Position. NBA players to time takes 0. 6 seconds on average, the garage from organizing action to dial the particular ball moves, it just takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for the deficiency of the garage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves in the event the posture, and of his or her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals very last season,

Finals very last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] just isn't very ideal, although the data well, but the efficiency just isn't high, and his again pass error, defensive irvine was built key 3 points have become a "black spots" moment, apparently, in hope that within this to prove himself.

Zero, after the opening, the three points in the database and didn't hit two shots, on your contrary, the knight 3 points would hit numerous over there. Garage or concentrate on defense, he para which includes lebron, Irwin, JR., has been people already, also have got successful prevention.

In moving past, did well in this Treasury, the ball to your teammate are fed appropriately, but Mr Chu in a number of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he could be confident the take a couple of steps away from the three-point line and it's really necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] actions, the ball! This is usually the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances within the right side of the base again in a 3 details!

It is worth mentioning the opening, the garage proper arm was wearing a new black gear, it is usually because his right elbow inside the game before the old injury includes a relapse, however, with the overall game, he has to take off protective devices. Gear, it appears, has affected the deal with, before he took off when i feel much better.

With against lebron James, the defense has been doing very well in their Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee provides blown the garage blocking foul, garage on the floor is various, make action to the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can also be a difficult moves, all kinds of people all the technique up his defense, which includes lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, soon after air and rival crash cases, the hard to score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage within the second

Garage within the second dribbling is toward the first turn on the left side on the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the biggest market of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action far more concise. Don't waste any hard work, just jump off the ground, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the full shooting art played any revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Kitchen counter frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to discover gaps in the rubber ball center. His arm gently lifted back, quit his palm the golf ball, but still control concerning his fingers. His right arm into the many joints is close to help 90 degree Angle, from your shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to refer to, as if a eating place waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, need to speed up their action inside Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can keep perfect posture and strength. And in addition to master hand movements, garage incorporates a precise shot needed a different factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch just isn't a proper adjective, anyone player, able to throw a fantastic shooting there is however one secret to all - 7 days a week, year after year process, until a set associated with complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist for instance monks meditate boring training, it also helped any time he graduated from school, eventually grow into another leading little-known Davidson higher education NCAA elite last ten.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you consider your own shooting activity is correct, " curry said, "you can only make use of their daily at the education ground building muscle recollection, hit and believe that any of us can. We're so plenty of practice in training, so as to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will sense very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's technique clearly,

Knight's technique clearly, today is for you to cling to garage, don't give him any opportunity, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive search for opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize other fear his border ability garage easily won two points.

The last 80 seconds inside first half, durant missed shots from outside, your basket three players are knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed in the basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds in the knight encirclement! Then he or she points ball durant, who finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy looks like it's shaken, they don't have a lot of double again, help, perhaps surprisingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed towards the ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken following scoring started rising within his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, in those days he was given the chance to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points in the database is still strike, he this section one bomb under the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] could be the international children's day, it seems in the "primary school" is one of the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, he or she is still the contribution towards brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer through Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the video game had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Like a core point guard,

Like a core point guard, garage as well as other three split the difference is he is the team recruit and organizer. In other words, he can't be similar to novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer helps objects, and to time, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and attack; Three-point shots hit the other more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit throughout 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 is just not sending (272), quite simply, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick in the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because an individual errs, physical strength consumption, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest in alliance, even better than lebron James thrown in more all 3-pointers, as well as the shooting is in a new league all five like not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Considered together, the three points to be able to thrown into space is not an easy thing, should have the forty percent three-point shots should create his own shots, this how tired! The most precious is, no issue when and where, and how to make simple moves, garage has a higher percentage. It is no wonder that the manager of the enthusiast when Bob myers just lately told the Associated Media said: "as long because it's garage, to obtain the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals previous season,

Finals previous season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] isn't very ideal, although the information well, but the efficiency is just not high, and his back pass error, defensive irvine was built key 3 points are getting to be a "black spots" second, apparently, in hope that within this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points inside the database and didn't strike two shots, on the actual contrary, the knight 3 points would hit many over there. Garage or focus on defense, he para including lebron, Irwin, JR., has become people already, also possess successful prevention.

In passing, did well in your Treasury, the ball to your teammate are fed correctly, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and it is necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] movements, the ball! This can be the warriors in the initial 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the beds base again in a 3 points!

It is worth mentioning how the opening, the garage right arm was wearing some sort of black gear, it is also because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the experience, he has to lift off protective devices. Gear, it seems like, has affected the handle, before he took off when i feel much better.

In against lebron James, the defense does very well in their Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee has blown the garage preventing foul, garage on the earth is various, make action for the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, many people all the method up his defense, such as lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, immediately after air and rival accident cases, the hard for you to score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the start up the left side on the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and rapid, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like the biggest market of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action additional concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the soil, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the entire shooting art played the revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position held up the ball, the index finger along with middle finger instinct to find gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, left his palm the ball, but still control involving his fingers. His right arm into each of the joints is close in order to 90 degree Angle, from the shoulder to the shoulder, from the elbow towards the wrist, from wrist to consider, as if a bistro waiter in carrying a tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can continue perfect posture and energy. And in addition to master hand movements, garage features a precise shot needed another factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch is not a proper adjective, a single player, able to throw a good shooting there is yet one secret to all - day after day, year after year exercise, until a set connected with complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist for instance monks meditate boring process, it also helped whenever he graduated from secondary school, eventually grow into some other leading little-known Davidson school NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you approach your own shooting steps is correct, " curry said, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle storage, hit and believe that people can. We're so many practice in training, to be able to the game, you can count on instinct to react. But if it is not correctly, the game will feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

To be a core point guard,

To be a core point guard, garage and other three split the difference is that he is the team bring in and organizer. In some other words, he can't resemble novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to allow him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer allows objects, and to occasion, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit in 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 just isn't sending (272), in other words, is to create options, nasty sto vote. This trick within the team's star, such because flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because someone errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio is not high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest with alliance, even better when compared with lebron James thrown in to more all 3-pointers, along with the shooting is in a new league all five like not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Considered together, the three points for you to thrown into space seriously isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots must create his own shots, this how tired! One of the most precious is, no subject when and where, and making moves, garage has an increased percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers just lately told the Associated Push said: "as long since it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Shed, 26, is one

Shed, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in the largest child, dell -- garage in 2002, their dad announced over 04 years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a incredibly young age, Stephen about the shooting learned how to shoot for the feet of the get good at, when dad refused to adopt him to the hornets instruction, Stephen will be pursed jaws, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also want to be with my dad, to train his shot.

At age 9, garage is of his own amateur league teams associated with players, only if the coach should outside shot collapse with the opponent's zone will be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when We was a defense specialists, all start from at this time there. "

To go returning to the original text, once the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in high school played point guard, checking out the volleyball after in to the campus of Virginia technical, and meet the car port there's father. "If I dribble for the coast, I have to settle on to shoot or move, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit images, but before becoming some sort of striker, he already was an even better control player, people are likely to ignore it. After his dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to the mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage regular work, and don't forget about, Stephen curry is the particular team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists from the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched a large number of times, there are always some ball he wasn't inside outside, but the basketball inside, attracted a two times... What will happen after that? There was a man he is able to tell you the answer, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the older state warriors, he made in 2010 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage area and ray Allen throughout '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack generate 3 ratio is below a quarter, compared using 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less versus Treasury for three assists. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter qualifications, his teammates for his / her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball state-of-the-art, stopped for no allows 3-pointer of shots. Furthermore, he also can move assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, will urgent stopped, can build more opportunities to other folks, this star, unique! I am just [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, also have to be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court done, the garage

Half-court done, the garage 12 items and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat inside second half, even the one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, as the season of Christmas battles, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four in the mighty, and only Michael Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is for you to cling to garage, do not give him any chance, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive look for opportunities, such as deal with [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, make use of the other fear his edge ability garage easily have scored two points.

The last 80 seconds from the first half, durant had missed shots from outside, the particular basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed to the basket from the very long position, unexpectedly the offensive rebounds in the knight encirclement! Then he / she points ball durant, exactly who finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy is apparently shaken, they don't have a lot of double again, help, curiously, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed to the ground.

Sure enough, the knight defensive shaken immediately after scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, then he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points within the database is still attack, he this section one bomb within the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] would be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he's still the contribution to the brilliant stroke, but likewise pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the sport had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court finished, the

Half-court finished, the garage 12 points and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his / her one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, as the season of Christmas competitions, with their strong private fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] shots. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points within the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four with the mighty, and only Jordan Owen in one-on-one acquire garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

2 steals in his Toolbox, in

2 steals in his Toolbox, in the first 1 / 4, and the two steals to garage earnings of 106 times in the playoffs career steals, which usually transcends the rick Craig, became the steals inside history of the warriors team inside playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let his or her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff historical past list. Distance comes 8th Chauncey billups, he also only six three details.

37 points in simply three games, came alive, and this is his shock as to, including playoffs) 8th score 35 + online game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the top of league.

So many record the primary world war, there is no doubt that this game can be reported to be the garage in this series played the most effective game. The first several games, garage is averaging 35. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from 3, compared with the typical season shooting stage, some degree of decline, even so the game, garage completely crazy. The blazers in various players to hound your ex, but no one may disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point range out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] several goals, including vast kilometers of three points. Wearing warriors baseball hat sitting in the stands to watch the old garage, it also appears to possess son's playing god are some incredible performance. The lens towards old garage, he could not help but shook his or her head.

Of course, whatever other people think, garage three points because of their own performance with utter confidence. In the 3rd quarter the warriors together with 88-58 big lead the particular blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other celebration can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

After a brought the first

After a brought the first ball, a garage at the match: each other spelled out a perfect diamond front, teammate Steve Blake flew to check out up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the space between two steps at the rear of their closely, Danny granger may be the only defender in pull. This is the car port superior court intuition and knowing that embodies: his shot selection. He seems to fully grasp the defensive player in the ideas, can predict the next move, then strike early in advance. "When other people tend to be doing gesture, garage with judgment, and the activity, this is Stephen is the foremost place, in this respect your league may be first rate. Find field space, know the place that the defense space will happen, it is the key of the art of his pictures. Because no matter how good your shots, more exquisite technology, no area is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote with his article.

Garage with great care observing the defense, he in addition have reason to be so cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots before, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed with the right leg muscle anxiety of garage after just one of 4. For storage area himself, this ball is important: before a season, he hit a list in NBA history using 272 grains of a few points, if again proven three points today, his three points shock as to hit number will go over 200 mark. So that library might be the sixth in a row has at the least two season hit 250 grains of three gamers, at the same time, still can have a few points to continuous hit game streak keep 54 games - it'll be the warriors team record record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] linked to the shooting, " garage once said within the interview, "but with the highest especially in perfect palm posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an effort, all series of joint actions will probably be calm and smooth, such as waves. It's a fantastic feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I has been too short, don't perform college basketball, then for your same reason that I can not play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am not really a pure point guard, until October of this past year, I also found that this general manager of funny in my experience as the league next good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, i really set a higher normal to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "

"We've never met having it . him so great shooting everywhere, " warriors coach tag Jackson said, "and roll, stop and go empty-handed, catch hand, step back, knee, in the face involving two double forced in order to......, any thought of firing mode, you can see he could be astonishingly. We have never seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it's also a level. And his / her other like reggie burns, Chris mullin, such while dell and I enjoyed together - Ellis, dell - Arsenal, they are most fantastic striker, but that they didn't garage so thorough, this guy is no limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesand also 30 seconds, Davis is doing everything we can to near to the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between your ball and floor a great additional 10 degrees Position. NBA players to moment takes 0. 6 seconds typically, the garage from preparing action to dial the ball moves, it just takes 0. 4 seconds. Fast to make up for the deficiency of the car port height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is usually along with them. His arm still moves once the posture, and of the teammates has begun to be able to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points seriously

Throw three points seriously isn't the whole garage day-to-day work, and don't forget about, Stephen curry is the particular team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 in the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched dozens of times, there are always some ball he wasn't in the outside, but the golf ball inside, attracted a two times... What will happen after that? There was a man they can tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the gold state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage and ray Allen with '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photographs in his Arsenal, of up to 45. 3%; That season, Alan ball attack build 3 ratio is below a quarter, compared together with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three allows. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand straight down the garage outline: he not just completed the sharpshooter background, his teammates for his / her creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball breakthrough, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. In addition, he also can go assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will also urgent stopped, can produce more opportunities to some others, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, should be in with any "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry were recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I has been too short, don't participate in college basketball, then for your same reason that I am unable to play in the NBA. People don't even think I can play protect, then said I am not only a pure point guard, until October of recently, I also found how the general manager of funny in my opinion as the league finally good shooting guard. We have not yet fully perform their full potential, therefore i set a higher common to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met anyone with him so great shooting in all directions, " warriors coach tag Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, hook hand, step back, calf, in the face associated with two double forced for you to......, any thought of capturing mode, you can see he's astonishingly. We have never seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it's also a level. And his or her other like reggie cooper, Chris mullin, such seeing that dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are just about all fantastic striker, but many people didn't garage so complete, this guy is zero limit. "

Timer in addition to dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis is doing everything we can to towards the garage, but still overdue step. Garage again to perform a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be outside the ground, under the condition from the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between the ball and floor with an additional 10 degrees Angle. NBA players to moment takes 0. 6 seconds on average, the garage from getting ready action to dial the ball moves, it merely takes 0. 4 mere seconds. Fast to make up for that deficiency of the garage height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket in the act, the look of garage is actually along with them. His arm still moves if the posture, and of his or her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage underneath the second

Garage underneath the second dribbling is toward the turn on the left side with the body without any slowdown, his footsteps choiceness and quickly, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to accomplish, the garage action a lot more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the bottom, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the total shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Kitchen counter frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position organized the ball, the index finger as well as middle finger instinct to find gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, remaining his palm the baseball, but still control between his fingers. His right arm into all the joints is close to help 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow towards wrist, from wrist to talk about, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting will keep perfect posture and energy. And in addition to perfect hand movements, garage carries a precise shot needed another factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch is just not a proper adjective, a single player, able to throw a superb shooting there is yet one secret to all - every single day, year after year train, until a set regarding complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist including monks meditate boring practice, it also helped any time he graduated from high school graduation, eventually grow into another leading little-known Davidson college or university NCAA elite last 8.

"Game changing, there is no time to kevin durant shoes you think about your own shooting steps is correct, " curry explained, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle ram, hit and believe that we can. We're so many practice in training, in order to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will really feel very strange. ".

Tag: yeezy shoes

From brought the first

From brought the first baseball, a garage at this match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the distance between two steps driving their closely, Danny granger could be the only defender in pull. This is the storage area superior court intuition and which embodies: his shot assortment. He seems to recognize the defensive player on the ideas, can predict their own next move, then strike ahead of time. "When other people tend to be doing gesture, garage within judgment, and the sport, this is Stephen is the foremost place, in this respect this league may be first rate. Find field space, know where the defense space will happen, it is the key in the art of his photographs. Because no matter precisely how good your shots, much more exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote inside his article.

Garage very carefully observing the defense, he also have reason to be therefore cautious. Before this, the warriors have skipped 12 goals in 13 shots in the past, is now 33 for you to 37 behind the clippers, disturbed by the right leg muscle tension of garage after only 1 of 4. For shed himself, this ball is important: before a season, he hit a list in NBA history along with 272 grains of 3 points, if again set up three points today, his three points this season hit number will meet or exceed 200 mark. So that library can become the sixth in a row has at the very least two season hit two hundred grains of three players, at the same time, still can have 3 points to continuous hit game streak keep 54 games - it will be the warriors team heritage record.

"I like everything kevin durant shoes linked to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the maximum especially in perfect hand posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete a go, all series of joint actions will probably be calm and smooth, such as waves. It's a wonderful feeling. ".

Tag: yeezy shoes

Finals final season,

Finals final season, Arsenal's performance kevin durant shoes isn't very ideal, although the results well, but the efficiency isn't high, and his back pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points have grown to be a "black spots" moment, apparently, in hope that within this to prove himself.

No, after the opening, the three points from the database and didn't reach two shots, on your contrary, the knight 3 points would hit a lot of over there. Garage or consentrate on defense, he para which include lebron, Irwin, JR., has become people already, also possess successful prevention.

In transferring, did well in the actual Treasury, the ball to some teammate are fed appropriately, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but they are confident the take a few steps away from the three-point line and it's really necessary to make yeezy shoes moves, the ball! This is additionally the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the beds base again in a 3 factors!

It is worth mentioning that the opening, the garage appropriate arm was wearing the black gear, it is also because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the action, he has to lose protective devices. Gear, seems like, has affected the take care of, before he took off as i feel much better.

Inside against lebron James, the defense is progressing very well in his or her Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee features blown the garage hindering foul, garage on the floor is various, make action for the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage is also a difficult moves, a myriad of people all the method up his defense, as well as lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, after air and rival wreck cases, the hard in order to score.

Tag: yeezy shoes

Mitas nr.1: “Referendumas

Mitas nr.1: “Referendumas prieštarauja konstitucijai”

Mitas nr.2:“Referendumas pažeidžia įstojimo į Europos sajungą sutartį”

Mitas nr.3:“Užsienio investuotojai suteiks ekonominę naudą”

Mitas nr.4:“Žemės užsienietis niekur neišveš”

Mitas nr.5: “Referendumui pavykus, išmes iš Europos Sąjungos”

Mitas nr.6:“Europos sąjunga atims duotas lėšas ir turėsime sumokėti baudas.”

Mitas nr.7:“Žemę vistiek pirks”

Mitas nr.8:“Nenaudojamą žemę reikia būtinai įdirbti”

Mitas nr.9:“Kitos valstybės neriboja žemės įsigyjimo užsieniečiams”

Mitas nr.10:“Sumažinus parašų skaičių iškils grėsmė mažumoms keisti įstatymus savo naudai”

Skaityti:

http://budruspilietis.lt/referendumo-skeptiku-mitai/

Kokių dar bendražygių čia

Kokių dar bendražygių čia ieškote, šiame tinklapyje HOMOSOSAI beveik nesilanko, todėl jūsų kreipimasis skirtas niekam. Netrinu šio HOMOSOSŲ gaujos kreipimosi tik vien dėl to, kad skirtingai nuo jūsų homososų, vertinu demokratijos teisę į įsitikinimų reiškimą ir skleidimą.

Raginame nedalyvauti

Raginame nedalyvauti referendume
Mieli bendražygiai,
birželio 29 d. vyks referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai yra aiškiai išsakę savo poziciją šio referendumo klausimu: visus Lietuvos žmones, o ypač partijos narius primygtinai raginame referendume nedalyvauti (neiti į jį).
Referendume bus sprendžiami trys esminiai klausimai: siekiama sumažinti referendumui surengti reikalingų parašų kiekį nuo 300 iki 100 tūkst. parašų; siekiama visiškai uždrausti žemės ūkio paskirties žemę parduoti kitų ES šalių piliečiams; uždrausti Lietuvos gamtos išteklius eksploatuoti be referendumo.
Referendumo formuluotė, nors kai kam ir skambanti patraukliai, bet yra antikonstituciška, galinti pakenkti Lietuvos narystei Europos Sąjungoje ar netgi vesti prie Lietuvos pasitraukimo iš ES. Referendumo iniciatyva šiurkščiai pažeidžia Lietuvos kaip ES narės įsipareigojimus, nes numato uždrausti žemės pardavimą net ES valstybių piliečiams. Žemės pardavimo problemos jau yra išspręstos mūsų frakcijai Seime iniciavus žemės saugiklių įstatymus ir normaliai sureguliavus žemės rinką. TS-LKD inicijuoti saugikliai neleis spekuliuoti žeme ir užtikrins, kad ją įsigys tik tie asmenys, kurie iš tikrųjų norės dirbti žemę, užsiimti žemės ūkiu. Tolimesnis draudimų eskalavimas ir jų įteisinimas referendumu reikštų ne Lietuvos žemės apsaugą, o tik sukeltų Lietuvos narystės ES problemas, nes Lietuva neįvykdys 2004 m. referendumu patvirtintos stojimo į ES sutarties įsipareigojimų.
Referendumo iniciatoriai taip pat siūlo Konstitucijos pataisą, kurią priėmus, būtų sumažintas referendumui surengti Konstitucijos reikalaujamas 300 tūkst. iniciatyvą remiančių piliečių skaičius iki 100 tūkst. Toks sumažinimas galimai atvertų kelią neatsakingoms iniciatyvoms, sukeltų politinę sumaištį ir sumenkintų parlamentinę demokratiją. Referendumo inicijavimui reikalingo piliečių parašų skaičiaus sumažinimas yra žalingas ir galimai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai akivaizdžiai įrodo panašios „referendumų“ iniciatyvos, kokias matėme Ukrainos Kryme. Ne veltui tokiose senose demokratijose kaip Vokietija yra taikomi netgi žymiai griežtesni barjerai referendumų organizavimui.
O taip pat, pritarus referendumo teiginiams (balsuojant referendume būtų pritariama visiems teiginiams iš karto) iškils ir tokių absurdiškų situacijų kaip, pavyzdžiui, dėl žemės gelmių turtų eksploatavimo, kai ūkininkas be referendumo pritarimo negalės atsidaryti žvyro karjero, kad galėtų pažvyruoti savo ūkio reikmėms naudojamus kelius.
Akivaizdu, kad tai yra politizuotas referendumas. Jo iniciatoriai ir jį rėmusios grupės ar partijos referendumo iniciatyvą panaudojo savo siauriems politiniams tikslams Europos Parlamento rinkimuose, jų agitacijoje. Tačiau tai yra trumparegiškas ir pavojingas požiūris. Tai yra kelias, atveriantis Pandoros skrynią kitoms panašioms ir netgi pavojingesnėms referendumų iniciatyvoms, pavyzdžiui, prokremliškų grupių siekiui surengti referendumą dėl Lietuvos išstojimo iš ES.
Mes, TS-LKD, nariai esame tikri Lietuvos patriotai, siekiantys saugios Lietuvos tvirtoje Europoje. Todėl nepasitikime tokiomis pseudodemokratinėmis iniciatyvomis, kuriomis siekiama ne stiprinti valstybę, o kaip tik naikinti jos pamatus, pasukti provakarietišką Lietuvos kursą atgal į Rytus.
Todėl birželio 29 d. kviečiame boikotuoti referendumą ir paraginti į jį neiti savo šeimos narius, draugus ir kaimynus. Būkime tvirti, patriotiški ir apginkime tikruosius Lietuvos interesus.
TS-LKD pirmininkas Andrius KUBILIUS
TS-LKD pirmininko pavaduotojas Kazys STARKEVIČIUS

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas