Skurdas

http://208.116.54.118/nisheta      Kalbant apie skurdą, reikia kalbėti apie sukurtą skurdo sistemą. Taigi, skurdas nėra asmens „nemokėjimo gyventi“ pasekmė, kaip bando įtikinti filosofai, mokslininkai, politologai ir kiti „specialistai“. Skurdas nėra įteisintas LR Konstitucijoje. Reiškia mes kalbėsim apie antikonstitucinį faktą - korupcijos ekonomines ir socialines pasekmes. Nėra nė vienos „demokratinės“ valstybės, kurioje nebūtų korupcijos ir labai gerai nefunkcionuotų nuskurdinimo sistema. Nuskurdinimo sistema yra socialinis įrankis valdyti ir supriešinti visuomenę bei atskiras jos grupes. O skurdo baubas įtikinimai veikia kaip „vergų auklėjimo“ priemonė, pradedant paprastais piliečiais ir baigiant valstybės tarnautojais. Tai yra universali priemonė įgyvendinant korupcinio nusikaltimo tikslus. Jeigu nebūtų skurdo, nebūtų korupcijos, nesuveiktų „juodosios rinkiminės technologijos“, nebūtų įmanoma panaudoti psichinės prievartos ir t. t. (apie tai dalinai buvo kalbėta skirsnyje „Korupcijos pagrindai“). Gal nebūtų ir „Eurosąjungos“. Pagal LR Konstituciją, skurdo ir vergijos negali būti. LR Konstitucija iš valdžios reikalauja nustatyti įstatymais tokį teisinį reguliavimą, kad kiekvienam žmogui (ne tik piliečiams) būtų užtikrintas laisvas pasirinkimas tarp verslo ir darbo, t. y. turi būti didelis darbuotojų poreikis, jeigu nėra poreikio, tai nėra ir pasirinkimo teisės. Verslas grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Betne asmens konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis. Jeigu asmuo pasirinko verslą, tai jam pateikiami reikalavimai (įpareigojimai ir jis praranda dalį savo konstitucinių teisių ir laisvių), t. y. verslas privalo užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, laikytis mokesčių ir kitų įstatymų, nustatyti teisingą apmokėjimą už darbą ir t. t.

       Išnagrinėsime pagrindinius aspektus. „Darbas“ – žmogaus fizinė arba protinė veikla gaminant visuomenei naudingą produktą. Nėra visuomenei naudingo produktonėra darbo. Tačiau pačiam darbo užtikrinimui reikalingas visuomenei naudingas patarnavimas, t. y. veikla, kuri pati negamina visuomenei naudingo produkto, bet netiesiogiai užtikrina produkto naudingumą (t. y. reguliuoja, kontroliuoja ir t. t.), ekonomiškumą, saugumą ir kt. Tai yra valdžia ir valdžios institucijos – Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, Teismas, prokuratūra, policija, inspekcijos ir t. t. Akivaizdu, kad santykis tarp visuomenei naudingo produkto ir visuomenei naudingo patarnavimo gali būti tik toks:

        Tačiau kaip jau buvo kalbėta ankščiau, korupcija iškreipia šį dėsningumą, išplesdama nereikalingą (Konstitucijoje nenumatytu) „tarnautojų“ kiekį ir sukurdama naujas valstybės įstaigas, kurios patarnauja jau pačiam Tautos „tarnui“, t. y. valdžiai. Taigi, korupcija iš esmės pakeičia šiuos santykius:

       Jeigu peržiūrėti visą žmonijos vystymosi istoriją, tai tik darbas sukuria valstybę. Taigi valstybės ypatinga pareiga – užtikrinti ir saugoti darbą, normalias darbo sąlygas bei teisingą apmokėjimą. Darbą ir darbo santykius, jų deformaciją ir pasekmes pilnai atskleidė K. Marksas („Kapitalas“ ir kt.). Tačiau siūlau moksliškai to nenagrinėti, nenaudoti formulių ir kt., o tiesiog paprastai (žmoniškai) padiskutuoti šia tema. Kad žmogus gyventų (LR Konstitucijos 19 str. - „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“), jis turi maitintis. Pagal istoriškai susiklosčiusius visuomenės santykius, sukuriant valstybę, žmogus negali apseiti ne tik be maisto, šeimos (kuri globos nelaimės atveju), bet ir nenaudodamas kitų žmonių pagamintų „visuomenei naudingų produktų“, pavyzdžiui:elektros, šilumos ir daugelio kitų.Negali pats apseiti ir be„visuomenei naudingų patarnavimų“,kurie užtikrinajo (šeimos) saugumą, sveikatą, tobulėjimą (išsilavinimą) ir kt. Akivaizdu, kad visa tai žmogus gali gauti mainais už pinigus (atlygis už darbą) arba mainais už pagamintą produktą (privačios iniciatyvos pagrindu). Taigi darbą (atitinkamai ir darbo laiką) galima „atskirti“: būtina darbinė veikla sau, kuri reikalinga darbo jėgos atstatymui (darbuotojo ir jo šeimos poreikiams tenkinti), t. y., darbo jėgos reprodukcijai; papildoma darbinė veikla, reikalinga „visuomenei naudingų patarnavimų“ egzistavimui. Atitinkamai darbo laikas ir darbo atlygis turi pasiskirstyti:

       Tai neprieštarauja ir LR Konstitucijai: „Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus ir t. t.“ O poilsis ir laisvalaikis turi būti „padengtas“ uždirbtais pinigais.

       Toks santykis įmanomas tik esant valstybės (visuomenės) kapitalui. Tačiau esant privačiam kapitalui atsiranda dar irpelnas (privačiam Kapitalui):

       Dauguma konstitucijų ir įstatymų darbo laiką riboja, Lietuvoje yra nustatyta 8 val. darbo trukmė. Todėl per aštuonias valandas žmogus yra priverstas uždirbti sau, valstybės valdžiai, „tarnams“ ir verslininkui (pelną). Žmogus neturi pasirinkimo teisės, jis tiesiog privalo mokėti tiek, kiek yra nustatyta (iš jo atimama) ir dirbti taip, kaip reikalauja Kapitalas. Tai ir yra paslėptas, Konstitucijos draudžiamas – priverstinis darbas. Noriu pabrėžti, kad vergijos laikais iš vergo buvo atimamas visas jo pagamintas produktas. Taigi, pažiūrėkim, kaip atrodo korupcijos „sureguliuoti“ darbo santykiai:

       Toks dirbančio žmogaus išnaudojimas paslėptas po visiškai „nekalta“ sąvoka, kaip darbo užmokestis. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, skurdas (darbo sau, siaurėjantis žalios spalvos laukas) atsiranda dėl valdžios ir Kapitalo (verslo) nekonstitucinių veiksmų. Palyginimui galima pateikti atskyrų sistemų darbo išnaudojimą (raudona spalva):

       1.Pirmykštės bendruomenės (visas darbas buvo naudojamas savo poreikių tenkinimui):

 

      

       2. Vergija (visą darbą pasisavindavo vergo šeimininkas):

        3. Feodalizmas (didžiausią dalį darbo valstiečiai dirbo feodalui):

 

 

       

       4. Kapitalizmas (didžiausia dalį „pasiima“ valstybė ir kapitalas, be to šita dalis, dėl korupcijos didėja. Pasiekus didžiausią (feodalinį) skurdą, prasideda „visokių paramų“ teikimas, bet iki tam tikros skurdo ribos), t. y. skurdą nustato ir reguliuoja valdžia:

 

      

       

       5. Socializmas (didžiausia dalispaliekama žmogui, apie 13 – 18 % „pasiima“ valstybė, nėra skurdo, t. y. kiekvienam pagal darbą):

 

      

     

        6. Komunizmas (nėra tiesioginio ryšio tarp darbo ir poreikių tenkinimo, t. y. kiekvienam pagal norą):

 

 

       

       Jeigu iš žmogaus darbo atimama mažai (jis gauna teisingą apmokėjimą už darbą), tai bus ir realus darbuotojo poreikis, be to, jam nereikės jokios paramos, nebent nelaimės atveju. Pvz, realiai socializmo niekur nebuvo, buvo tik pereinamas laikotarpis (nuo proletariato diktatūros iki socializmo). Socializmas pasiektas nebuvo, kadangi sukliudė Antras Pasaulinis karas ir „komunistinė“ partokratija. Socializmas, kaip sistema, pasižymi neklasine visuomene ir centrinės valdžios nebuvimu, o centrinė valdžia buvo visą laiką. Tačiau ir per tą trumpą laikotarpį (1924-1939 m.), buvo sumažintas darbo laikas (nemažinant atlygio), irnustatyta penkių dienų darbo savaitė, su 7 val. darbo diena (dirbant sunkius ir kenksmingus darbus – 6 val.). Ir resursų užtekdavo statyti naujoms gamykloms, elektrinėms ir t. t. Bet prasidėjus karui, 1940 m. buvo nustatyta 8 val. darbo diena ir 7 dienų darbo savaitė. Taigi, galima įsivaizduoti, kaip dabar „apvagiamas“ dirbantis žmogus, kuris gali patenkinti tik primityvius savo poreikius ir negali užtikrinti savo „reprodukcijos“. O darbo jėgos trukumą Kapitalas papildo iš imigrantų. Tai ir yra priverstinis darbas!

       Valstybė turi garantuoti socialinę apsaugą nedarbo atveju. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Vien tik iš šito daroma išvada, kad ilgalaikis nedarbas, kaip socialinis reiškinys, negalimas. Tai yra korupcinio nusikaltimo pasekmės. Žmogus, tuo labiau pilietis, oficialiai ieškantis darbo negali būti paliktas be socialinės paramos, jam turi būti mokama parama tiek laiko, kiek jis oficialiai (valstybės nustatyta tvarka) yra „bedarbis“, kadangi ne jis valdo valstybę ir reguliuoja ūkinę veiklą. Terminuotas paramos mokėjimas prieštarauja LR Konstitucijai. Pagal LR Konstituciją, jeigu asmuo turi teisę gauti kelias išmokas, tai įstatymai negali reikalauti iš žmogaus pasirinkti tik vieną išmoką arba numatyti tik vienos išmokos gavimą. Įstatymais negalima bloginti piliečių gerovės. Pvz: žmogus atleidžiamas iš darbo dėl ekonominės situacijos (krizė) ir jam darbdavys turi sumokėti išeitinę išmoką, tai „Darbo birža“ jam nemokės tiek mėnesių nedarbo pašalpos už kiek mėnesių jis gavo išeitinę išmoką. Dar daugiau, darbdavys neteisėtai turi teisę mokėti išmoką dalimis. Nors tai yra žmogaus darbu sukurta nuosavybės forma. Taigi, darbo santykiai nutraukti, o su žmogumi neatsiskaityta. Jeigu Darbo sutartis nutraukta, žmogus praranda teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Lieka tik teismas, bet reikia samdyti advokatą ir t. t. Tokia yra nuskurdinimo grandinė. Dar daugiau, LR Konstitucijoje yra nustatyta, kad verslininkas gali laisvai pasirinkti žmogų (darbuotoją), t. y. atsisakyti jį priimti į darbą arba atleisti iš darbo, jeigu žmogaus palikimas darbe gali iš esmės pažeisti darbdavio interesus? Kas yra darbdavys, tai yra kapitalo samdinys, arba pats kapitalo savininkas. Kaip parašyta LR Darbo Kodekse: „Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo įsteigimo momento. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbopareigas, taip pat jas įgyvendina per savo valdymo organus iradministraciją. Šie organai formuojami ir veikia pagal įstatymus ir darbdavių veiklos dokumentus. Individualių (personalinių) įmonių savininkai, ūkininkai ir darbdaviai, fiziniai asmenys darbo teises ir pareigas gali įgyvendinti patys“.

       Kas įdomiausia, įsteigiama juridinio asmens forma (tai nėra gyvas žmogus) bei pagal juridinio asmens veiklos nuostatas, skiriamas juridinio asmens įgaliotas atstovas, kuriam suteikiami riboti įgaliojimai, bet faktiškai juridinis asmuo įgyja žmogaus konstitucinės darbo teises ir pareigas.

       Kas inicijavo tokių ne prigimtinių „teisių įgijimą“? ... Konstitucinis Teismas : „ <...> Taigi konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu.Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai.“ (LT Konstitucinio Teismo, 1996 m. vasario 28 d. Nutarimas). Ar tai yra tiesa? Tai neigia net LR Aukščiausiasis Teismas : „<...>Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.) ir juridinio asmens interesai gali nesutapti. Interesų nesutapimas būdingas privatiems juridiniams asmenims. Privataus juridinio asmens dalyvio tikslas yra tenkinti privatų interesą – gauti pelno.“ Savo filosofija KT primena man studijos laikus, kada vienas studentas, interpretuojant filosofijos pavyzdžius, teigė, kad Napoleonas užpuolė Rusiją tam, kad išvaduotų Lietuvą, o Leninas „padarė revoliucijąRusijoje, tik dėl to, kad caras sušaudė jo brolį. Tai ir yra interpretyvizmas .Ar gali vienas žmogus iš esmės pažeisti darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d.)? Ir kokie tie interesai, kurie gali būti aukščiau už žmogaus konstitucines teises ir laisves? Kur Konstitucijoje yra „Verslo teisė“? LR Darbo kodeksas nustato, kad „Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, darbo santykius reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės normos, šis Kodeksas,<...>“

       Ar šaltinis, gali būti savo šaltiniu? Nepriklausomoje Lietuvos demokratinėje respublikoje pagrindinis šaltinis yra ir gali būti tik vienasLR Konstitucija.

       Akivaizdu, kad pasirinkdamas darbą, žmogus turi vadovautis, pirmiausia, savo sveikata, kvalifikaciniais reikalavimais ir galimybėmis atlikti darbą (laiku atvažiuoti ir t. t.). Verslininkas - užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas ir teisingai atlyginti. Tam yra numatytas bandomasis laikotarpis. Ar apskritai visuomenei gali būti naudingas sezoninis, terminuotas ir t. t. darbas? LR Konstitucijos 48 str. nustato : „ Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. <...> Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.“ Taigi, jeigu yra pažeidžiama bent viena šio straipsnio nuostata, t. y. saugios ir sveikos darbo sąlygos, gauti teisingą apmokėjimą už darbą, galima tvirtinti, kad darbas yra priverčiamasis. Darbo Kodekso 128 str. „Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių: 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui (autoriaus pastaba: o trumpesniam?), jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių (?), taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).“ Taip valdžia įteisina priverčiamo darbo santykius – darbuotojas be atlyginimo turi dirbti du mėnesius (verčiamas dirbti) iš eilės tik tada jam suteikiama teisė nutraukti darbo santykius bei gauti jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Taigi, akivaizdu, kad be pajamų per tokį laikotarpį, žmogaus skurdas žymiai padidės. Pagal Konstituciją bei atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, valdžia įstatymu privalo nustatyti darbdaviui reikalavimus dėl tinkamų, saugių ir sveikų darbo sąlygų bei teisingam apmokėjimui už darbą, o nepalikti šių konstitucinių nuostatų „šalių susitarimui“. Dar daugiau, už konstitucinių teisių pažeidimą (neteisėtas atleidimas, neteisėtas atsisakymas priimti į darbą ir t. t.) turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė(Nulla poena sine lege), t. y. valstybės represija, o ne pagal „visuotinai priimtus teisės principus“ ir teisinio nihilizmo doktriną - ubi ius, ibi remedium (kur teisė, ten ir jos gynyba, t. y. teisė, kurią reikia dar apginti). Tokia teisė yra ne teisė, o „veidrodinis“ atvaizdas tos teisės (ne materiali). Pažiūrim į LR BK, iš darbo teisių ten nieko nėra. Tik BK 176 str. „Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių,<...>“ Taigi, jeigu neatsitiko ir neatsirado, tai ir gerai, atsakomybės nėra. Galima ir jokių sąlygų nesudaryti. Atkreiptina, kad sąvoka „saugias ir sveikas darbo sąlygas“ pakeista į „darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe“, tai yra susiaurinta darbdavio naudai. Šio straipsnio antra dalis (nusižengimas) numatanti daug švelnesnę atsakomybę ir tik tuo atveju, jeigu bus įrodyta, kad tai galėjo įvykti. Kodėl ginti žmogaus konstitucines teises ir laisves būtina per valstybės prievartą? Pirma, tokios galia (ir pareiga valdžiai) numatyta pačioje konstitucijoje. Antra, tai dėl bausmės neišvengiamumo. Pabrėžtina, kad pasaulyje deklaruojamas žmogaus gyvybės neliečiamumas turi tiesioginį ryšį tik su sveikata ir gerove. Taigi nuo darbo pasirinkimo, darbinių santykių priklauso žmogaus sveikata ir žmogaus gyvybė. „Šiuolaikinio modernaus mokslo“ mokslininkai bando šiuolaikinę visuomenę „įkišti“ į senovinius Romėnų teisės reguliuojamus rėmus. Bet tada buvo išnaudotojai (vergų turėtojai) ir vergai. Pagal jų „piniginį“ mąstymą visa LR Konstitucija, įskaitant ir suverenitetas yra programinės nuostatos.

       Būtent apie tokį pseudo mokslą mes kalbėjome <Įžangoje>. Iš „Romėnų teisės“ pas mus atkeliavo ir „viešojo intereso“ samprata, atsirado „viešosios valdžios organizacijos“ ir t. t. Vis daugiau kalbama apie viešąją teisę. Taip yra šiukšlinama konstitucinė santvarka ir tuo pagrindu įvedama „feodalinė“ santvarka. Šiuo pagrindu formuojama ir „ES“. Pagal tokių „mokslininkų“ filosofiją bei naudojant jų sugalvotus „originalizminio interpretyvizmo“ metodus, žmogaus sveikata, darbo galimybės ir tuo pačiu egzistavimo sąlygos, t. y. gyvybė turi būti reguliuojama civiliniais, administraciniais ir kitų „teisių“ pagrindais. Kadangi taip galima „geriau“ užtikrinti nukentėjusių interesus, t. y. atsipirkti. Akivaizdu, kad tai yra visiškas nihilizmas. Žmogus atleidžiamas iš darbo, nesant jo kaltės, patiria tokį stresą, kad gali susirgti nepagydoma lyga ir praėjus 2- 3 metams numirti. Kas jam ir ką atlygins? Žmogus nėra mechanizmas, kad jam galima butų taikyti daikto teisę. Tik Romėnų teisininkai nenorėjo pripažinti vergų žmonėmis, jiems tai buvo daiktai. Kodėl visuomenė (valstybė) turi atlyginti už privataus asmens priimtus sprendimus, mokant nedarbo pašalpą, gydant ir t. t. Kuomet nuo pat pradžios privalo užkirsti tam kelią. Kaip matyti iš pateiktų faktų, valdžia skaldo visuomenę į dvi dalis: dirbantieji ir nedirbantieji (bedarbiai). Dirbantieji į dar dvi dalis: dirbantieji valstybės organizacijose ar privačiose. Daromas įvaizdis, kad valstybė rūpinasi nedirbančiais, deda daug pastangų įdarbinti. Tačiau faktiškai tai yra tik „bedarbių“ kastingas ir pinigų plovimo mechanizmas. Atliekami visokių rūšių apmokymai, užsiėmimai ir dar daug visko, siekiant išplauti valstybės pinigus į privačias „mokymo“ įstaigas. Tokių apmokymų rezultatas – tik 5-7 % (2-4 žmonės) yra įdarbinami. Žmonėms net žadamas darbas per „internetą“, jie skatinami siųsti savo „gyvenimo aprašymus“, tačiau darbo niekas nepasiūlo (nebent, siekiant dar išvilioti papildomai pinigų), o žmogus savo privataus gyvenimo duomenis siunčia į privačias rankas, kur jie vėliau naudojami bizniui. Pagal DK 87 str., Įdarbinimas yra sistema teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių, kurias teikia valstybės, savivaldybių arba kitos įmonės, įstaigos,organizacijos, padedančios sudaryti darbo sutartį“. DK 88 str., Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas nemokamai teikia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža). Valstybė (per Lietuvos darbo biržą) privalo vykdyti ne tarpininkavimo funkcijas (tokių įgaliojimų Konstitucijoje nėra), o įdarbinimą, darbo sąlygų ir teisingo apmokėjimo, t. y. siūlomo darbo kontrolę. Taigi darbdavys, įstatymu turi būti įpareigotas, pateikti visą būtiną darbo sutarties sudarymui informaciją. Įstatymu turi būti nustatyta ir atsakomybė už melagingos (nepilnos) informacijos pateikimą, bei atsisakymą priimti į darbą. Tikros teisinės valstybės principas – nepertraukiama (o ne pagal nusiskundimo faktus) darbo santykių kontrolė, t. y. iki darbo sutarties sudarymo kontroliuoja Lietuvos darbo birža, po sutarties sudarymo Valstybės darbo inspekcija. Lietuvos darbo birža privalo žmogui pateikti pilną ir teisingą informaciją apie busimos darbo santykius ir reikalauti iš darbdavio kad jis jų laikytųsi, tik taip realiai bedarbis (žmogus) gali pasirinkti sau tinkamą darbą ir teisingas apmokėjimo sąlygas. Taigi, konstitucinės santvarkos nebuvimas priveda prie to, kad darbas yra skirstomas, t. y. per konkursus, atrankas ir t. t. „įteisinami“ privilegijų principai (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės (t. sk. šeimyniniai ryšiai), socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, tame tarpe ir valstybinio stažo pagrindu). Visiškai paneigiamas LR Konstitucijos principas, piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. Jeigu laisvo darbo pasirinkimo nėra, darbas yra skirstomas, tai galima daryti išvadą, kad piliečių gerovė yra reguliuojama ir šio reguliavimo pasekmė yra skurdo dydis. Taigi, pagal Konstituciją, esant skurdui, abejotina ar galima pripažinti rinkimus, referendumus teisėtais, laisvais, atitinkančius tikros demokratijos principus. Tuo pačiu, paneigiamas pagrindinis Tautos principas: „įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje <...>“ Visos reformos vykdomos pagal vieną principą - neleisti Tauta laisvai vystytis, kurti ir gyventi protėvių žemėje. Valdžios konstituciniai įgaliojimai (galios), „pervedami“ į paslaugų sampratą, ir toliau tokias „paslaugas“ pradeda teikti privatus juridinis asmuo, arba valstybės institucijos už papildomus mokesčius. Taip paneigiamas principas - valdžios įstaigos (o ne privačios) tarnauja žmonėms. Tai prieštarauja net korupcijos „protingumo“ kriterijams. Pvz., kaip atrodytų, jeigu pasamdytas tarnas atlikti tam tikrą darbą, visko aprūpintas ir gaunantis už tai atlyginimą, pradėtų už tą darbą reikalauti dar papildomo apmokėjimo, kaip už paslaugą? Kaip jau buvo kalbėta, iš valstybės daroma „akcinė bendrovė“ – tam garantuojamos teisės ir laisvės, kas turi daugiau akcijų, t. y. pinigų (kapitalo). Visos reformos yra konstitucinės santvarkos griovimas ir vykdomos piliečių gerovės sąskaita. Taigi, korupcinio nusikaltimo pasekmės yra ir demografinės - virš 600 tūkst. Lietuvos piliečių priversti palikti Lietuvą, iš jų atimta teisė „laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Konstitucijoje nustatyta piliečių teisė ir pareiga gyventi santuokoje ir šeimoje. Taigi CK išdėstyta „Šeimos Teisė“, pagal savo turinį, kelia rimtų abejonių atitikimui LR Konstitucijai, tai yra svetima teisė, kadangi ji nesuponuoja su LR Konstitucija - valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kam naudinga tokia svetima teisė? Visų pirma, jį yra nukreipta prieš tautinę moralę ir religiją. Konstitucijos ir religijos požiūrių, homoseksualizmas laikomas amoraliu ir kartu nusikalstamų reiškiniu. Tai suprantama, kadangi homoseksualai negali sukurti natūralios šeimos, sulaukti savo atvaizdo palikuonių, gerbti tėvus ir t. t. Akivaizdu, tai yra psichiškai sergantys žmonės. Jiems svetimi meilės ir tėvynės jausmai.Viešai net teigiama, kad dauguma iš jų yra narkomanai ir užkrečiamų lygų nešiotojai.Jų gyvenimo tikslas yra instinktų tenkinimas. Tačiau daugelyje valstybių (Lietuvoje irgi) tokie žmonės dirbtinai laikomi „seksualine mažuma“, kuri turi tokias pat teises, kaip ir piliečiai. O kai kuriais atvejais ir dar daugiau. Tokių požiūrių pagrindų įteisinama tikrų piliečių diskriminaciją. Dėl „protinio bukumo“, bei narkotinių priklausomumų , jie lengviau valdomi bei besąlygiškai paklūsta kapitalui. O jų „atsiradimas“ valdžios struktūrose veda prie bet kokios tautos išnykimo. Akivaizdu, kad pagal seksualinę orientaciją, skirtumo tarp vergų nėra (vis tiek darbo „daiktas“), bet tarp piliečių skirtumas labai didelis. Po pasaulietinių auklėjimo įstaigų (mokyklų) reformų buvo įteisintas „seksualinis“ auklėjimas - testinis (be mąstymo) apmokymas. Kokios tokio auklėjimo pasekmės (prostitucija, nužudymai, prievartavimai ir t. t.) mes žinome. Tai rodo, kad korumpuota valdžia pati skatina nusikalstamas veikas. Valdžia sugriovė visuomenės sveikatos sistemą ir paneigdama konstitucinį principą, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, įteisina medicinos verslą. Akivaizdu, kad tokios sveikatos sistemos reformos tikslas yra susirgusio žmogaus pinigai, tame skaičiuje ir valstybės ligonių kasos pinigai (biudžeto). Taigi, į sergantį žmogų visų pirma žiūrima kaip į „paslaugos“ pirkėją bei jo socialinę padėtį. O taikomas pagal instrukcijas gydimas (kuo brangesnis) yra neefektyvus ir atskirais atvejais net žalingas (chemoterapija). Pvz.: „Ekonomiškai“ yra netikslinga reanimuoti sunkiai sergančius žmonės, svarbiausia, kaip po mirties galima nustatyti, ar jam reikėjo suteikti pagalbą (pajungti deguonį, įleisti vaistus ir kt.), ar jį reikėjo reanimuoti? Valstybė draudžia šalies rinkoje parduoti ir naudoti tradicinius vaistus, vien tik dėl to, kad jie negaminami ES šalyse (kadangi tokie pardavimai skatina svetimą verslą), tuo pažeidžiamos žmogaus konstitucinės teisės ir laisvės, tai galima vertinti, kaip prisidėjimą prie tokių ligonių kankinimo, mokslinių ir medicinos bandymų be jų laisvo sutikimo. Tai patvirtina toks aukštas mirtingumas valstybėje. Atitinkamai dabar bandoma užbaigti ir mokslo reformą. Esmė ta pati - padaryti mokslą verslu. Tikslas - kad jis būtų prieinamas tik gerai socialiai aprūpintiems žmonėms arba priversti studijuojančius praskolinti savo gyvenimą bankams. Taip galima tęsti be galo, bet užbaigiant šį skirsnį, noriu pateikti dar vieną faktą. Tai yra Seimo patvirtintas dokumentas: „Aiškinamasis raštas“, kuris lydi bet kokį naujo įstatymo projektą. Tas raštas turi 15 punktų, į kuriuos rengėjai turi atsakyti. Pabrėžtina, kad nei vienas punktas nėra skirtas LR Konstitucijai, tai yra ar atitinka jai siūlomas projektas. Tačiau net du punktai reikalauja įvertinti projekto atitikimą Europos Sąjungos dokumentams. Nors visa valdžia prisiekdinama LR Konstitucijai, Tautai ir Lietuvos valstybei. Tai ir rodo, kas iš tikro valdo Lietuvą ir kam tarnauja valdžios institucijos. Gerbiamas skaitytojau, dabar siūlau pačiam įvertinti tokią situaciją. LR Konstitucijoje nustatyta: Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kodėl tada Lietuvos Respublikoje renkami Europos Parlamento nariai, kurių skaičius nustatomas Europos Sąjungos teisės aktais? O ne LR Konstitucija. Ar tai yra demokratiškai išrinkti Tautos atstovai? Kada Tauta (nemažiau kaip 75% LR piliečių) apsisprendė šalia Respublikos Prezidento, Seimo turėti ir savo Europos Parlamentą? Arba politiniu spektakliu galima pavadinti situaciją, kada piliečiai (faktiškai vergai) renka sau valdžią (vergų turėtojus), kuri paklūsta kitų valstybių direktyvoms. Akivaizdu, kad skurdas Lietuvoje yra daromas dirbtinai, remiantis Europos Sąjungosteisės“ aktais. Skirtingose „valstybėse“ jis palaikomas skirtingas, kadangi reikia užtikrinti darbo jėgos „atstatymą“, t. y. galimybę teikti „darbo rinkai“ naujų vergų. Jeigu senais laikas vergus priverstinai veždavo pas „ponus“, tai dabar jie patys už savo pinigus, „atkeliauja“ į naują vergiją, kadangi ten yra mažesnis nuskurdimo lygis ir yra „darbo“. Taip neteisingas apmokėjimas priveda prie nedarbo (tuo pačiu sukraunamas turtas valdžiai ir Kapitalui) , nedarbas veda prie skurdo, o skurdas prie nusikaltimų (vagystės, nužudymai, terorizmas ir t. t.). Kol visuomenės dauguma nesidomės LR Konstitucijos nuostatomis ir galvos, kad jų tai neliečia, pasikliaus visokių judėjimu ir valdžios pažadais, tokia naudinga korupcijai situacija tik klestės. Pavyzdžiui, neįmanoma, nežinant eismo taisyklių, saugiai pravažiuoti per nepažįstamą miestą, taip ir be konstitucinių nuostatų saugiai pragyventi gyvenimo, tuo labiau dalyvauti rinkimuose, pagal korupcijos sukurtąs taisyklės, kenkiant savo Tautai.

Autorius: Jurijus, 2010-11-28

Šaltinis: korupcija.puslapiai.lt

KOPIJUOTI IR PLATINTI BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

 

 

 


 

Komentarai

"I got used to my evaluation,

"I got used to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I had been too short, don't engage in college basketball, then for that same reason that I can't play in the NBA. People don't even think I can play safeguard, then said I am not just a pure point guard, until October of a year ago, I also found how the general manager of funny in my experience as the league 3 rd good shooting guard. We've not yet fully participate in their full potential, so i set a higher standard to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met having it . [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] him so great shooting in all directions, " warriors coach tag Jackson said, "and move, stop and go empty-handed, hook hand, step back, knee, in the face involving two double forced to......, any thought of taking pictures mode, you can see he or she is astonishingly. We have in no way seen anyone can get to this level, his Steve Nash (microblogging) played a higher level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is usually a level. And the other like reggie miller, Chris mullin, such while dell and I enjoyed together - Ellis, dell - Arsenal, they are all fantastic striker, but they didn't garage so complete, this guy is simply no limit. "

Timer as well as dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] and 30 seconds, Davis has been doing everything we can to close to the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition on the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury human body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as involving the ball and floor a great additional 10 degrees Position. NBA players to moment takes 0. 6 seconds on average, the garage from arranging action to dial your ball moves, it solely takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for your deficiency of the car port height, the ball well avoid the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is usually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url]

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any probability, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as face [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, use the other fear his perimeter ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds within the first half, durant overlooked shots from outside, the basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, because of this, the Treasury rushed into the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he points ball durant, that finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy is apparently shaken, they don't have excessive double again, help, curiously, JR in 1 with 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] immediately after scoring started rising throughout his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, then he was given the chance to just like Kevin durant got chance inside first half. After three points within the database is still hit, he this section one bomb under the 14 points.

Today will be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] is the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, he or she is still the contribution towards the brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The final 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url]

Storage area, 26, is one

Storage area, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] on the largest child, dell : garage in 2002, his dad announced over sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes record card. From a really young age, Stephen about the shooting learned how to shoot in the feet of the master, when dad refused to take him to the hornets training, Stephen will be pursed lips, not because can't visit those big-name players, the old you might be, but because he also strive to be with my dad, to train his shot.

At age 9, garage is of his very own [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] amateur league teams of players, only if the coach must outside shot collapse on the opponent's zone will become sent. Recalled the yourself, garage proudly said: "when I was a defense gurus, all start from right now there. "

To go back to [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] the original text, if your garage near the basketball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in high school played point guard, looking at the volleyball after into your campus of Virginia technological, and meet the storage area there's father. "If I dribble towards the coast, I have to choose to shoot or complete, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit photos, but before becoming any striker, he already was a much better control player, people often ignore it. After their dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his or her mother. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url]

Storage, 26, is one kevin

Storage, 26, is one kevin durant shoes with the largest child, dell : garage in 2002, his dad announced over of sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a very young age, Stephen about the shooting learned how to shoot at the feet of the grasp, when dad refused to adopt him to the hornets coaching, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you might be, but because he also strive to be with my dad, to rehearse his shot.

At the age of 9, garage is of his or her own stephen curry shoes amateur league teams connected with players, only if the coach should outside shot collapse for the opponent's zone will become sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when My partner and i was a defense authorities, all start from generally there. "

To go time for curry shoes the original text, if your garage near the basketball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks to his mother, then the 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in school played point guard, checking out the volleyball after in the campus of Virginia tech, and meet the shed there's father. "If I dribble to the coast, I have to pick to shoot or move, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit shots, but before becoming some sort of striker, he already was a better control player, people usually ignore it. After his or her dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to their mother. ".

Tag: kyrie irving shoes kyrie irving shoes adidas zx flux nike epic react flyknit kyrie 4 confetti kyrie 3 kobe bryant jersey nike epic react lebron soldier 10 nike mercurial yeezy boost stephen curry jersey vans sk8 hi curry 5 kyrie 4 halloween Nike Soccer Cleats adidas crazy explosive curry shoes adidas deerupt runner nike vapormax shoes adidas boost kobe shoes kyrie irving shoes kyire 3 birkenstock Nike CR7 Football Boots adidas iniki lebron 16 adidas ultra boost uncaged nike free calvin klein underwear nike air max 97 nike pg 2 Lebron James Shoes kyrie 4 kyrie 4 halloween kyrie irving basketball shoes kobe shoes stephen curry shoes ultra boost curry 5 lebron james shoes mizuno running shoes adidas soccer cleats curry 5 new era caps pg shoes air jordan shoes kyrie irving shoes kobe 10 michael jordan shoes stephen curry shoes pegasus 35 birkenstock shoes lebron 14 shoes nike air more uptempo yeezy boost nike hyperdunk vans shoes harden vol 2 air max 90 kd 11 kyrie 3 lebron 15 kyrie 5 kyrie 4 kyrie 3 shoes curry 4 kyrie 2 curry 5 under armour shoes lebron soldier 10 nike air max 270 nike zoom vaporfly nike vapormax kyrie irving jersey puma fenty Nike lebron soldier 11 nike zoom vaporfly elite vibram nike lebron 14 jordan retro yeezy shoes kyrie 2 shoes nike kyrie 4 hand spinner

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage along with other three split the difference is that they is the team sponsor and organizer. In various other words, he can't be similar to novak on the perimeter around looking forward to kevin durant shoes someone else to supply him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer aids objects, and to occasion, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit curry shoes throughout 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 seriously isn't sending (272), put simply, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick within the team's star, such because flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because an individual errs, physical strength intake, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times just isn't assists quantity highest with alliance,stephen curry shoes even better when compared with lebron James thrown into more all 3-pointers, as well as the shooting is in any league all five this kind of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Taken together, the three points to thrown into space seriously isn't an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots have to create his own photos, this how tired! The most precious is, no make a difference when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder that this manager of the players when Bob myers just lately told the Associated Media said: "as long seeing that it's garage, to get the ball is reasonable. ".

Tag: kyrie irving shoes kyrie 2 shoes michael jordan shoes kyrie shoes puma fenty kyrie irving jersey curry 5 kd 11 nike pg 2 air jordan shoes adidas soccer cleats vans sk8 hi kobe bryant jersey adidas zx flux kobe shoes nike lebron 14 calvin klein vans shoes kyrie 4 halloween stephen curry shoes kyrie irving jersey hand spinner kyrie irving shoes kobe 11 pegasus 35 kyrie 1 asics gel kayano 23 nike lebron shoes adidas nmd birkenstock stephen curry shoes stephen curry shoes nike huarache kyire 3 kyrie 3 lebron james shoes adidas yeezy outlet adidas deerupt runner air max 270 lebron 15 adidas ultra boost curry 4 lebron 14 air max 90 kyrie 4 ultra boost 3.0 kd shoes kyrie 4 kyrie 4 halloween adidas crazy explosive stephen curry jersey kyrie irving shoes ultra boost 4.0 nike vapormax lebron james shoes Lebron soldier 11 lebron soldier 10 kyrie 4 vibram nike zoom vaporfly kyrie 4 adidas iniki nike free lebron soldier 10 kd shoes puma rihanna creepers camo nike air max 270 nike epic react flyknit puma fenty curry 5 jordan retro kobe 10 lebron 16 adidas porsche shoes kyrie 4 confetti kyrie irving shoes Nike CR7 nike mercurial kd 10 adidas yeezy air jordan 32 Nike lebron soldier 11 nike hyperdunk curry 5 shoes yeezy boost nike zoom vaporfly elite

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage day-to-day work, and don't forget, Stephen curry is the team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 inside league and the playoffs stephen curry shoes will be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game inside the Treasury, attack launched a large number of times, there are always many ball he wasn't within the outside, but the soccer ball inside, attracted a twice... What will happen and then? There was a man the guy can tell you the remedy, curry shoes he called clay - Thompson, from the older state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 time of year to contrast the shed and ray Allen in '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 pictures in his Arsenal, up to 45. 3%; That calendar year, Alan ball attack create 3 ratio is under a quarter, compared having 38. 6% in database; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less as opposed to Treasury for three helps. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not only completed the sharpshooter history, his teammates for their creation of free-throw options into; He will also look for opportunities as well, through the ball cutting-edge, stopped for no assists 3-pointer of shots. Moreover, he also can complete assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will urgent stopped, can build more opportunities to others, this star, unique! Now i am kd shoes afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, also need to be in with a new "great" rhetoric.

Tag: kyrie irving shoes nike hyperdunk kyrie 4 halloween jordan retro kyrie 3 shoes Nike Soccer Cleats stephen curry shoes air max 90 under armour shoes adidas iniki kyrie irving shoes mizuno shoes curry 5 adidas deerupt runner pg shoes stephen curry shoes birkenstock kyrie irving shoes birkenstock shoes curry 5 shoes Nike Pegasus 35 james harden vol 2 Lebron Shoes kyrie 3 kyrie 4 adidas ultra boost 4 calvin klein nike zoom vaporfly elite kd 11 kyrie 4 kyrie irving jersey nike kyrie 4 adidas nmd Cristiano Ronaldo CR7 nike air presto adidas yeezy nike air more uptempo vans shoes vibram fivefingers kyire 3 asics gel kayano 23 kyrie 5 adidas zx flux kyrie 1 nike air vapormax kd shoes curry 5 nike lebron shoes ultra boost adidas boost ultra boost 3.0 kevin durant shoes puma fenty slides lebron soldier 10 kyrie irving jersey puma fenty kyrie irving shoes adidas football cleats nike epic react flyknit kyrie 4 halloween puma fenty nike air max 97 adidas eqt kyrie 2 lebron 14 nike kobe shoes kyrie 4 kobe shoes kyrie 4 confetti nike sock racer nike huarache kyrie 4 yeezy boost lebron 15 air jordan shoes stephen curry jersey lebron 16 Lebron soldier 11 Nike CR7 Football Boots curry 2 nike mercurial curry 5 shoes vans sk8 hi nike air max 270 new era caps nike pg 2

Garage beneath stephen curry

Garage beneath stephen curry shoes second dribbling is toward the turn on the left side with the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action far more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the soil, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the whole shooting art played the revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position organized the ball, the index finger and also middle finger instinct to uncover gaps in the plastic ball center. His wrist gently lifted back, remaining his palm the baseball, but still control among his fingers. His right arm into each of the joints is close to be able to 90 degree Angle, through the shoulder to the elbow, from the elbow towards wrist, from wrist to make reference to, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, curry shoes need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can continue perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed yet another factor: enough deep muscles memory. Shooting touch is not a proper adjective, anybody player, able to throw a great shooting there is but one secret to all - month after month, year after year process, until a set of complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist including monks meditate boring practice, it also helped any time he graduated from secondary school, eventually grow into a separate leading little-known Davidson college or university NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to kd shoes you consider your own shooting action is correct, " curry said, "you can only depend upon their daily at the training ground building muscle ram, hit and believe we can. We're so a great deal of practice in training, so as to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will think very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes kyrie 4 confetti Cristiano Ronaldo CR7 Nike CR7 lebron 16 kyire 3 adidas iniki adidas football cleats under armour shoes mizuno running shoes curry 5 kyrie 4 curry 5 kyrie 1 yeezy boost hand spinner adidas eqt harden vol 2 birkenstock Nike Football Cleats nike sock racer nike pg 2 new era caps lebron james shoes kyrie 2 adidas ultra boost uncaged kobe 10 kd shoes nike epic react flyknit puma suede kyrie 4 lebron 14 kobe bryant jersey puma fenty lebron soldier 10 nike vapormax kd shoes kyrie 4 halloween air force 1 porsche design shoes vans sk8 hi nike hyperdunk nike lebron 14 birkenstock kyrie 3 stephen curry shoes kyrie 4 halloween yeezy shoes nike huarache lebron 15 kyrie irving shoes jordan retro curry 4 shoes vibram fivefingers adidas zx flux nike air max 97 air jordan shoes nike zoom vaporfly kyrie 5 kyrie 4 shoes asics gel kayano 23 nike air more uptempo curry 2 Lebron soldier 11 vans shoes air max 270 ultra boost 3.0 curry 5 calvin klein underwear curry 5 shoes lebron soldier 10 Nike Pegasus 35 adidas boost kobe 11 kyrie 4 air jordan 32 adidas crazy explosive stephen curry jersey michael jordan shoes nike kd 11 Nike lebron soldier 11 nike zoom vaporfly elite kobe bryant shoes stephen curry shoes john wall shoes pg shoes

Being a core point guard,

Being a core point guard, garage as well as other three split the difference is that she is the team sponsor and organizer. In other words, he can't be like novak on the perimeter around awaiting kevin durant shoes someone else to provide him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer allows objects, and to time, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and hit; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit curry shoes with 213, has 206 will depend on your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 just isn't sending (272), quite simply, is to create chances, nasty sto vote. This trick within the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because somebody errs, physical strength intake, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is just not assists quantity highest with alliance,stephen curry shoes even better when compared with lebron James thrown directly into more all 3-pointers, and also the shooting is in the league all five these kinds of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Obtained together, the three points in order to thrown into space isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! Probably the most precious is, no make any difference when and where, and making moves, garage has a high percentage. It is no wonder that the manager of the players when Bob myers not long ago told the Associated Mass media said: "as long because it's garage, to obtain the ball is reasonable. inches.

Tag: kyrie irving shoes lebron soldier 11 jordan retro adidas ultra boost kyrie 4 halloween Lebron soldier 11 nike sock racer michael jordan shoes kyrie irving jersey hand spinner adidas boost kobe 11 adidas nmd nike zoom vaporfly adidas ultra boost 4 Nike Soccer Cleats curry 5 Cristiano Ronaldo CR7 kd 11 shoes curry 2 lebron james shoes Nike CR7 Football Boots new era caps adidas zx flux nike pg 2 kyrie irving jersey kyrie 4 halloween harden vol 2 adidas deerupt nike kyrie 3 air max 270 stephen curry basketball shoes kyire 3 lebron 15 kyrie 4 asics gel kayano 23 vans shoes lebron soldier 10 adidas eqt puma fenty slides kyrie 4 nike epic react flyknit puma fenty adidas soccer cleats nike air presto kyrie irving shoes lebron 14 yeezy shoes kyrie 5 adidas yeezy outlet air max 90 nike free adidas yeezy boost air jordan shoes adidas ultra boost mizuno running shoes kd 10 kobe shoes curry 4 shoes kyrie 2 shoes yeezy boost kyrie 3 kyrie 4 kyrie 4 confetti birkenstock sandals lebron shoes curry 5 curry 5 kobe bryant jersey puma fenty adidas crazy explosive kobe 10 lebron james shoes birkenstock sandals nike hyperdunk nike kyrie 4 kyrie 2 kd shoes nike air max 270 under armour shoes nike air vapormax ultra boost 3.0 pegasus 35 kd shoes adidas iniki kyrie shoes 3

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas