Skurdas

http://208.116.54.118/nisheta      Kalbant apie skurdą, reikia kalbėti apie sukurtą skurdo sistemą. Taigi, skurdas nėra asmens „nemokėjimo gyventi“ pasekmė, kaip bando įtikinti filosofai, mokslininkai, politologai ir kiti „specialistai“. Skurdas nėra įteisintas LR Konstitucijoje. Reiškia mes kalbėsim apie antikonstitucinį faktą - korupcijos ekonomines ir socialines pasekmes. Nėra nė vienos „demokratinės“ valstybės, kurioje nebūtų korupcijos ir labai gerai nefunkcionuotų nuskurdinimo sistema. Nuskurdinimo sistema yra socialinis įrankis valdyti ir supriešinti visuomenę bei atskiras jos grupes. O skurdo baubas įtikinimai veikia kaip „vergų auklėjimo“ priemonė, pradedant paprastais piliečiais ir baigiant valstybės tarnautojais. Tai yra universali priemonė įgyvendinant korupcinio nusikaltimo tikslus. Jeigu nebūtų skurdo, nebūtų korupcijos, nesuveiktų „juodosios rinkiminės technologijos“, nebūtų įmanoma panaudoti psichinės prievartos ir t. t. (apie tai dalinai buvo kalbėta skirsnyje „Korupcijos pagrindai“). Gal nebūtų ir „Eurosąjungos“. Pagal LR Konstituciją, skurdo ir vergijos negali būti. LR Konstitucija iš valdžios reikalauja nustatyti įstatymais tokį teisinį reguliavimą, kad kiekvienam žmogui (ne tik piliečiams) būtų užtikrintas laisvas pasirinkimas tarp verslo ir darbo, t. y. turi būti didelis darbuotojų poreikis, jeigu nėra poreikio, tai nėra ir pasirinkimo teisės. Verslas grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Betne asmens konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis. Jeigu asmuo pasirinko verslą, tai jam pateikiami reikalavimai (įpareigojimai ir jis praranda dalį savo konstitucinių teisių ir laisvių), t. y. verslas privalo užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, laikytis mokesčių ir kitų įstatymų, nustatyti teisingą apmokėjimą už darbą ir t. t.

       Išnagrinėsime pagrindinius aspektus. „Darbas“ – žmogaus fizinė arba protinė veikla gaminant visuomenei naudingą produktą. Nėra visuomenei naudingo produktonėra darbo. Tačiau pačiam darbo užtikrinimui reikalingas visuomenei naudingas patarnavimas, t. y. veikla, kuri pati negamina visuomenei naudingo produkto, bet netiesiogiai užtikrina produkto naudingumą (t. y. reguliuoja, kontroliuoja ir t. t.), ekonomiškumą, saugumą ir kt. Tai yra valdžia ir valdžios institucijos – Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, Teismas, prokuratūra, policija, inspekcijos ir t. t. Akivaizdu, kad santykis tarp visuomenei naudingo produkto ir visuomenei naudingo patarnavimo gali būti tik toks:

        Tačiau kaip jau buvo kalbėta ankščiau, korupcija iškreipia šį dėsningumą, išplesdama nereikalingą (Konstitucijoje nenumatytu) „tarnautojų“ kiekį ir sukurdama naujas valstybės įstaigas, kurios patarnauja jau pačiam Tautos „tarnui“, t. y. valdžiai. Taigi, korupcija iš esmės pakeičia šiuos santykius:

       Jeigu peržiūrėti visą žmonijos vystymosi istoriją, tai tik darbas sukuria valstybę. Taigi valstybės ypatinga pareiga – užtikrinti ir saugoti darbą, normalias darbo sąlygas bei teisingą apmokėjimą. Darbą ir darbo santykius, jų deformaciją ir pasekmes pilnai atskleidė K. Marksas („Kapitalas“ ir kt.). Tačiau siūlau moksliškai to nenagrinėti, nenaudoti formulių ir kt., o tiesiog paprastai (žmoniškai) padiskutuoti šia tema. Kad žmogus gyventų (LR Konstitucijos 19 str. - „Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“), jis turi maitintis. Pagal istoriškai susiklosčiusius visuomenės santykius, sukuriant valstybę, žmogus negali apseiti ne tik be maisto, šeimos (kuri globos nelaimės atveju), bet ir nenaudodamas kitų žmonių pagamintų „visuomenei naudingų produktų“, pavyzdžiui:elektros, šilumos ir daugelio kitų.Negali pats apseiti ir be„visuomenei naudingų patarnavimų“,kurie užtikrinajo (šeimos) saugumą, sveikatą, tobulėjimą (išsilavinimą) ir kt. Akivaizdu, kad visa tai žmogus gali gauti mainais už pinigus (atlygis už darbą) arba mainais už pagamintą produktą (privačios iniciatyvos pagrindu). Taigi darbą (atitinkamai ir darbo laiką) galima „atskirti“: būtina darbinė veikla sau, kuri reikalinga darbo jėgos atstatymui (darbuotojo ir jo šeimos poreikiams tenkinti), t. y., darbo jėgos reprodukcijai; papildoma darbinė veikla, reikalinga „visuomenei naudingų patarnavimų“ egzistavimui. Atitinkamai darbo laikas ir darbo atlygis turi pasiskirstyti:

       Tai neprieštarauja ir LR Konstitucijai: „Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus ir t. t.“ O poilsis ir laisvalaikis turi būti „padengtas“ uždirbtais pinigais.

       Toks santykis įmanomas tik esant valstybės (visuomenės) kapitalui. Tačiau esant privačiam kapitalui atsiranda dar irpelnas (privačiam Kapitalui):

       Dauguma konstitucijų ir įstatymų darbo laiką riboja, Lietuvoje yra nustatyta 8 val. darbo trukmė. Todėl per aštuonias valandas žmogus yra priverstas uždirbti sau, valstybės valdžiai, „tarnams“ ir verslininkui (pelną). Žmogus neturi pasirinkimo teisės, jis tiesiog privalo mokėti tiek, kiek yra nustatyta (iš jo atimama) ir dirbti taip, kaip reikalauja Kapitalas. Tai ir yra paslėptas, Konstitucijos draudžiamas – priverstinis darbas. Noriu pabrėžti, kad vergijos laikais iš vergo buvo atimamas visas jo pagamintas produktas. Taigi, pažiūrėkim, kaip atrodo korupcijos „sureguliuoti“ darbo santykiai:

       Toks dirbančio žmogaus išnaudojimas paslėptas po visiškai „nekalta“ sąvoka, kaip darbo užmokestis. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, skurdas (darbo sau, siaurėjantis žalios spalvos laukas) atsiranda dėl valdžios ir Kapitalo (verslo) nekonstitucinių veiksmų. Palyginimui galima pateikti atskyrų sistemų darbo išnaudojimą (raudona spalva):

       1.Pirmykštės bendruomenės (visas darbas buvo naudojamas savo poreikių tenkinimui):

 

      

       2. Vergija (visą darbą pasisavindavo vergo šeimininkas):

        3. Feodalizmas (didžiausią dalį darbo valstiečiai dirbo feodalui):

 

 

       

       4. Kapitalizmas (didžiausia dalį „pasiima“ valstybė ir kapitalas, be to šita dalis, dėl korupcijos didėja. Pasiekus didžiausią (feodalinį) skurdą, prasideda „visokių paramų“ teikimas, bet iki tam tikros skurdo ribos), t. y. skurdą nustato ir reguliuoja valdžia:

 

      

       

       5. Socializmas (didžiausia dalispaliekama žmogui, apie 13 – 18 % „pasiima“ valstybė, nėra skurdo, t. y. kiekvienam pagal darbą):

 

      

     

        6. Komunizmas (nėra tiesioginio ryšio tarp darbo ir poreikių tenkinimo, t. y. kiekvienam pagal norą):

 

 

       

       Jeigu iš žmogaus darbo atimama mažai (jis gauna teisingą apmokėjimą už darbą), tai bus ir realus darbuotojo poreikis, be to, jam nereikės jokios paramos, nebent nelaimės atveju. Pvz, realiai socializmo niekur nebuvo, buvo tik pereinamas laikotarpis (nuo proletariato diktatūros iki socializmo). Socializmas pasiektas nebuvo, kadangi sukliudė Antras Pasaulinis karas ir „komunistinė“ partokratija. Socializmas, kaip sistema, pasižymi neklasine visuomene ir centrinės valdžios nebuvimu, o centrinė valdžia buvo visą laiką. Tačiau ir per tą trumpą laikotarpį (1924-1939 m.), buvo sumažintas darbo laikas (nemažinant atlygio), irnustatyta penkių dienų darbo savaitė, su 7 val. darbo diena (dirbant sunkius ir kenksmingus darbus – 6 val.). Ir resursų užtekdavo statyti naujoms gamykloms, elektrinėms ir t. t. Bet prasidėjus karui, 1940 m. buvo nustatyta 8 val. darbo diena ir 7 dienų darbo savaitė. Taigi, galima įsivaizduoti, kaip dabar „apvagiamas“ dirbantis žmogus, kuris gali patenkinti tik primityvius savo poreikius ir negali užtikrinti savo „reprodukcijos“. O darbo jėgos trukumą Kapitalas papildo iš imigrantų. Tai ir yra priverstinis darbas!

       Valstybė turi garantuoti socialinę apsaugą nedarbo atveju. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Vien tik iš šito daroma išvada, kad ilgalaikis nedarbas, kaip socialinis reiškinys, negalimas. Tai yra korupcinio nusikaltimo pasekmės. Žmogus, tuo labiau pilietis, oficialiai ieškantis darbo negali būti paliktas be socialinės paramos, jam turi būti mokama parama tiek laiko, kiek jis oficialiai (valstybės nustatyta tvarka) yra „bedarbis“, kadangi ne jis valdo valstybę ir reguliuoja ūkinę veiklą. Terminuotas paramos mokėjimas prieštarauja LR Konstitucijai. Pagal LR Konstituciją, jeigu asmuo turi teisę gauti kelias išmokas, tai įstatymai negali reikalauti iš žmogaus pasirinkti tik vieną išmoką arba numatyti tik vienos išmokos gavimą. Įstatymais negalima bloginti piliečių gerovės. Pvz: žmogus atleidžiamas iš darbo dėl ekonominės situacijos (krizė) ir jam darbdavys turi sumokėti išeitinę išmoką, tai „Darbo birža“ jam nemokės tiek mėnesių nedarbo pašalpos už kiek mėnesių jis gavo išeitinę išmoką. Dar daugiau, darbdavys neteisėtai turi teisę mokėti išmoką dalimis. Nors tai yra žmogaus darbu sukurta nuosavybės forma. Taigi, darbo santykiai nutraukti, o su žmogumi neatsiskaityta. Jeigu Darbo sutartis nutraukta, žmogus praranda teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Lieka tik teismas, bet reikia samdyti advokatą ir t. t. Tokia yra nuskurdinimo grandinė. Dar daugiau, LR Konstitucijoje yra nustatyta, kad verslininkas gali laisvai pasirinkti žmogų (darbuotoją), t. y. atsisakyti jį priimti į darbą arba atleisti iš darbo, jeigu žmogaus palikimas darbe gali iš esmės pažeisti darbdavio interesus? Kas yra darbdavys, tai yra kapitalo samdinys, arba pats kapitalo savininkas. Kaip parašyta LR Darbo Kodekse: „Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo įsteigimo momento. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbopareigas, taip pat jas įgyvendina per savo valdymo organus iradministraciją. Šie organai formuojami ir veikia pagal įstatymus ir darbdavių veiklos dokumentus. Individualių (personalinių) įmonių savininkai, ūkininkai ir darbdaviai, fiziniai asmenys darbo teises ir pareigas gali įgyvendinti patys“.

       Kas įdomiausia, įsteigiama juridinio asmens forma (tai nėra gyvas žmogus) bei pagal juridinio asmens veiklos nuostatas, skiriamas juridinio asmens įgaliotas atstovas, kuriam suteikiami riboti įgaliojimai, bet faktiškai juridinis asmuo įgyja žmogaus konstitucinės darbo teises ir pareigas.

       Kas inicijavo tokių ne prigimtinių „teisių įgijimą“? ... Konstitucinis Teismas : „ <...> Taigi konstitucinis asmenų lygybės principas savaime nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu.Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, nes jie paprastai yra fizinių asmenų susivienijimai.“ (LT Konstitucinio Teismo, 1996 m. vasario 28 d. Nutarimas). Ar tai yra tiesa? Tai neigia net LR Aukščiausiasis Teismas : „<...>Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens dalyvio (akcininko, nario, dalininko ir pan.) ir juridinio asmens interesai gali nesutapti. Interesų nesutapimas būdingas privatiems juridiniams asmenims. Privataus juridinio asmens dalyvio tikslas yra tenkinti privatų interesą – gauti pelno.“ Savo filosofija KT primena man studijos laikus, kada vienas studentas, interpretuojant filosofijos pavyzdžius, teigė, kad Napoleonas užpuolė Rusiją tam, kad išvaduotų Lietuvą, o Leninas „padarė revoliucijąRusijoje, tik dėl to, kad caras sušaudė jo brolį. Tai ir yra interpretyvizmas .Ar gali vienas žmogus iš esmės pažeisti darbdavio interesus (DK 129 str. 4 d.)? Ir kokie tie interesai, kurie gali būti aukščiau už žmogaus konstitucines teises ir laisves? Kur Konstitucijoje yra „Verslo teisė“? LR Darbo kodeksas nustato, kad „Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, darbo santykius reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės normos, šis Kodeksas,<...>“

       Ar šaltinis, gali būti savo šaltiniu? Nepriklausomoje Lietuvos demokratinėje respublikoje pagrindinis šaltinis yra ir gali būti tik vienasLR Konstitucija.

       Akivaizdu, kad pasirinkdamas darbą, žmogus turi vadovautis, pirmiausia, savo sveikata, kvalifikaciniais reikalavimais ir galimybėmis atlikti darbą (laiku atvažiuoti ir t. t.). Verslininkas - užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas ir teisingai atlyginti. Tam yra numatytas bandomasis laikotarpis. Ar apskritai visuomenei gali būti naudingas sezoninis, terminuotas ir t. t. darbas? LR Konstitucijos 48 str. nustato : „ Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. <...> Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.“ Taigi, jeigu yra pažeidžiama bent viena šio straipsnio nuostata, t. y. saugios ir sveikos darbo sąlygos, gauti teisingą apmokėjimą už darbą, galima tvirtinti, kad darbas yra priverčiamasis. Darbo Kodekso 128 str. „Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių: 1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui (autoriaus pastaba: o trumpesniam?), jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių (?), taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).“ Taip valdžia įteisina priverčiamo darbo santykius – darbuotojas be atlyginimo turi dirbti du mėnesius (verčiamas dirbti) iš eilės tik tada jam suteikiama teisė nutraukti darbo santykius bei gauti jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Taigi, akivaizdu, kad be pajamų per tokį laikotarpį, žmogaus skurdas žymiai padidės. Pagal Konstituciją bei atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, valdžia įstatymu privalo nustatyti darbdaviui reikalavimus dėl tinkamų, saugių ir sveikų darbo sąlygų bei teisingam apmokėjimui už darbą, o nepalikti šių konstitucinių nuostatų „šalių susitarimui“. Dar daugiau, už konstitucinių teisių pažeidimą (neteisėtas atleidimas, neteisėtas atsisakymas priimti į darbą ir t. t.) turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė(Nulla poena sine lege), t. y. valstybės represija, o ne pagal „visuotinai priimtus teisės principus“ ir teisinio nihilizmo doktriną - ubi ius, ibi remedium (kur teisė, ten ir jos gynyba, t. y. teisė, kurią reikia dar apginti). Tokia teisė yra ne teisė, o „veidrodinis“ atvaizdas tos teisės (ne materiali). Pažiūrim į LR BK, iš darbo teisių ten nieko nėra. Tik BK 176 str. „Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių,<...>“ Taigi, jeigu neatsitiko ir neatsirado, tai ir gerai, atsakomybės nėra. Galima ir jokių sąlygų nesudaryti. Atkreiptina, kad sąvoka „saugias ir sveikas darbo sąlygas“ pakeista į „darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe“, tai yra susiaurinta darbdavio naudai. Šio straipsnio antra dalis (nusižengimas) numatanti daug švelnesnę atsakomybę ir tik tuo atveju, jeigu bus įrodyta, kad tai galėjo įvykti. Kodėl ginti žmogaus konstitucines teises ir laisves būtina per valstybės prievartą? Pirma, tokios galia (ir pareiga valdžiai) numatyta pačioje konstitucijoje. Antra, tai dėl bausmės neišvengiamumo. Pabrėžtina, kad pasaulyje deklaruojamas žmogaus gyvybės neliečiamumas turi tiesioginį ryšį tik su sveikata ir gerove. Taigi nuo darbo pasirinkimo, darbinių santykių priklauso žmogaus sveikata ir žmogaus gyvybė. „Šiuolaikinio modernaus mokslo“ mokslininkai bando šiuolaikinę visuomenę „įkišti“ į senovinius Romėnų teisės reguliuojamus rėmus. Bet tada buvo išnaudotojai (vergų turėtojai) ir vergai. Pagal jų „piniginį“ mąstymą visa LR Konstitucija, įskaitant ir suverenitetas yra programinės nuostatos.

       Būtent apie tokį pseudo mokslą mes kalbėjome <Įžangoje>. Iš „Romėnų teisės“ pas mus atkeliavo ir „viešojo intereso“ samprata, atsirado „viešosios valdžios organizacijos“ ir t. t. Vis daugiau kalbama apie viešąją teisę. Taip yra šiukšlinama konstitucinė santvarka ir tuo pagrindu įvedama „feodalinė“ santvarka. Šiuo pagrindu formuojama ir „ES“. Pagal tokių „mokslininkų“ filosofiją bei naudojant jų sugalvotus „originalizminio interpretyvizmo“ metodus, žmogaus sveikata, darbo galimybės ir tuo pačiu egzistavimo sąlygos, t. y. gyvybė turi būti reguliuojama civiliniais, administraciniais ir kitų „teisių“ pagrindais. Kadangi taip galima „geriau“ užtikrinti nukentėjusių interesus, t. y. atsipirkti. Akivaizdu, kad tai yra visiškas nihilizmas. Žmogus atleidžiamas iš darbo, nesant jo kaltės, patiria tokį stresą, kad gali susirgti nepagydoma lyga ir praėjus 2- 3 metams numirti. Kas jam ir ką atlygins? Žmogus nėra mechanizmas, kad jam galima butų taikyti daikto teisę. Tik Romėnų teisininkai nenorėjo pripažinti vergų žmonėmis, jiems tai buvo daiktai. Kodėl visuomenė (valstybė) turi atlyginti už privataus asmens priimtus sprendimus, mokant nedarbo pašalpą, gydant ir t. t. Kuomet nuo pat pradžios privalo užkirsti tam kelią. Kaip matyti iš pateiktų faktų, valdžia skaldo visuomenę į dvi dalis: dirbantieji ir nedirbantieji (bedarbiai). Dirbantieji į dar dvi dalis: dirbantieji valstybės organizacijose ar privačiose. Daromas įvaizdis, kad valstybė rūpinasi nedirbančiais, deda daug pastangų įdarbinti. Tačiau faktiškai tai yra tik „bedarbių“ kastingas ir pinigų plovimo mechanizmas. Atliekami visokių rūšių apmokymai, užsiėmimai ir dar daug visko, siekiant išplauti valstybės pinigus į privačias „mokymo“ įstaigas. Tokių apmokymų rezultatas – tik 5-7 % (2-4 žmonės) yra įdarbinami. Žmonėms net žadamas darbas per „internetą“, jie skatinami siųsti savo „gyvenimo aprašymus“, tačiau darbo niekas nepasiūlo (nebent, siekiant dar išvilioti papildomai pinigų), o žmogus savo privataus gyvenimo duomenis siunčia į privačias rankas, kur jie vėliau naudojami bizniui. Pagal DK 87 str., Įdarbinimas yra sistema teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių, kurias teikia valstybės, savivaldybių arba kitos įmonės, įstaigos,organizacijos, padedančios sudaryti darbo sutartį“. DK 88 str., Įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas nemokamai teikia Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža). Valstybė (per Lietuvos darbo biržą) privalo vykdyti ne tarpininkavimo funkcijas (tokių įgaliojimų Konstitucijoje nėra), o įdarbinimą, darbo sąlygų ir teisingo apmokėjimo, t. y. siūlomo darbo kontrolę. Taigi darbdavys, įstatymu turi būti įpareigotas, pateikti visą būtiną darbo sutarties sudarymui informaciją. Įstatymu turi būti nustatyta ir atsakomybė už melagingos (nepilnos) informacijos pateikimą, bei atsisakymą priimti į darbą. Tikros teisinės valstybės principas – nepertraukiama (o ne pagal nusiskundimo faktus) darbo santykių kontrolė, t. y. iki darbo sutarties sudarymo kontroliuoja Lietuvos darbo birža, po sutarties sudarymo Valstybės darbo inspekcija. Lietuvos darbo birža privalo žmogui pateikti pilną ir teisingą informaciją apie busimos darbo santykius ir reikalauti iš darbdavio kad jis jų laikytųsi, tik taip realiai bedarbis (žmogus) gali pasirinkti sau tinkamą darbą ir teisingas apmokėjimo sąlygas. Taigi, konstitucinės santvarkos nebuvimas priveda prie to, kad darbas yra skirstomas, t. y. per konkursus, atrankas ir t. t. „įteisinami“ privilegijų principai (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės (t. sk. šeimyniniai ryšiai), socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir pažiūrų, tame tarpe ir valstybinio stažo pagrindu). Visiškai paneigiamas LR Konstitucijos principas, piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. Jeigu laisvo darbo pasirinkimo nėra, darbas yra skirstomas, tai galima daryti išvadą, kad piliečių gerovė yra reguliuojama ir šio reguliavimo pasekmė yra skurdo dydis. Taigi, pagal Konstituciją, esant skurdui, abejotina ar galima pripažinti rinkimus, referendumus teisėtais, laisvais, atitinkančius tikros demokratijos principus. Tuo pačiu, paneigiamas pagrindinis Tautos principas: „įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje <...>“ Visos reformos vykdomos pagal vieną principą - neleisti Tauta laisvai vystytis, kurti ir gyventi protėvių žemėje. Valdžios konstituciniai įgaliojimai (galios), „pervedami“ į paslaugų sampratą, ir toliau tokias „paslaugas“ pradeda teikti privatus juridinis asmuo, arba valstybės institucijos už papildomus mokesčius. Taip paneigiamas principas - valdžios įstaigos (o ne privačios) tarnauja žmonėms. Tai prieštarauja net korupcijos „protingumo“ kriterijams. Pvz., kaip atrodytų, jeigu pasamdytas tarnas atlikti tam tikrą darbą, visko aprūpintas ir gaunantis už tai atlyginimą, pradėtų už tą darbą reikalauti dar papildomo apmokėjimo, kaip už paslaugą? Kaip jau buvo kalbėta, iš valstybės daroma „akcinė bendrovė“ – tam garantuojamos teisės ir laisvės, kas turi daugiau akcijų, t. y. pinigų (kapitalo). Visos reformos yra konstitucinės santvarkos griovimas ir vykdomos piliečių gerovės sąskaita. Taigi, korupcinio nusikaltimo pasekmės yra ir demografinės - virš 600 tūkst. Lietuvos piliečių priversti palikti Lietuvą, iš jų atimta teisė „laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“. Konstitucijoje nustatyta piliečių teisė ir pareiga gyventi santuokoje ir šeimoje. Taigi CK išdėstyta „Šeimos Teisė“, pagal savo turinį, kelia rimtų abejonių atitikimui LR Konstitucijai, tai yra svetima teisė, kadangi ji nesuponuoja su LR Konstitucija - valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Kam naudinga tokia svetima teisė? Visų pirma, jį yra nukreipta prieš tautinę moralę ir religiją. Konstitucijos ir religijos požiūrių, homoseksualizmas laikomas amoraliu ir kartu nusikalstamų reiškiniu. Tai suprantama, kadangi homoseksualai negali sukurti natūralios šeimos, sulaukti savo atvaizdo palikuonių, gerbti tėvus ir t. t. Akivaizdu, tai yra psichiškai sergantys žmonės. Jiems svetimi meilės ir tėvynės jausmai.Viešai net teigiama, kad dauguma iš jų yra narkomanai ir užkrečiamų lygų nešiotojai.Jų gyvenimo tikslas yra instinktų tenkinimas. Tačiau daugelyje valstybių (Lietuvoje irgi) tokie žmonės dirbtinai laikomi „seksualine mažuma“, kuri turi tokias pat teises, kaip ir piliečiai. O kai kuriais atvejais ir dar daugiau. Tokių požiūrių pagrindų įteisinama tikrų piliečių diskriminaciją. Dėl „protinio bukumo“, bei narkotinių priklausomumų , jie lengviau valdomi bei besąlygiškai paklūsta kapitalui. O jų „atsiradimas“ valdžios struktūrose veda prie bet kokios tautos išnykimo. Akivaizdu, kad pagal seksualinę orientaciją, skirtumo tarp vergų nėra (vis tiek darbo „daiktas“), bet tarp piliečių skirtumas labai didelis. Po pasaulietinių auklėjimo įstaigų (mokyklų) reformų buvo įteisintas „seksualinis“ auklėjimas - testinis (be mąstymo) apmokymas. Kokios tokio auklėjimo pasekmės (prostitucija, nužudymai, prievartavimai ir t. t.) mes žinome. Tai rodo, kad korumpuota valdžia pati skatina nusikalstamas veikas. Valdžia sugriovė visuomenės sveikatos sistemą ir paneigdama konstitucinį principą, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, įteisina medicinos verslą. Akivaizdu, kad tokios sveikatos sistemos reformos tikslas yra susirgusio žmogaus pinigai, tame skaičiuje ir valstybės ligonių kasos pinigai (biudžeto). Taigi, į sergantį žmogų visų pirma žiūrima kaip į „paslaugos“ pirkėją bei jo socialinę padėtį. O taikomas pagal instrukcijas gydimas (kuo brangesnis) yra neefektyvus ir atskirais atvejais net žalingas (chemoterapija). Pvz.: „Ekonomiškai“ yra netikslinga reanimuoti sunkiai sergančius žmonės, svarbiausia, kaip po mirties galima nustatyti, ar jam reikėjo suteikti pagalbą (pajungti deguonį, įleisti vaistus ir kt.), ar jį reikėjo reanimuoti? Valstybė draudžia šalies rinkoje parduoti ir naudoti tradicinius vaistus, vien tik dėl to, kad jie negaminami ES šalyse (kadangi tokie pardavimai skatina svetimą verslą), tuo pažeidžiamos žmogaus konstitucinės teisės ir laisvės, tai galima vertinti, kaip prisidėjimą prie tokių ligonių kankinimo, mokslinių ir medicinos bandymų be jų laisvo sutikimo. Tai patvirtina toks aukštas mirtingumas valstybėje. Atitinkamai dabar bandoma užbaigti ir mokslo reformą. Esmė ta pati - padaryti mokslą verslu. Tikslas - kad jis būtų prieinamas tik gerai socialiai aprūpintiems žmonėms arba priversti studijuojančius praskolinti savo gyvenimą bankams. Taip galima tęsti be galo, bet užbaigiant šį skirsnį, noriu pateikti dar vieną faktą. Tai yra Seimo patvirtintas dokumentas: „Aiškinamasis raštas“, kuris lydi bet kokį naujo įstatymo projektą. Tas raštas turi 15 punktų, į kuriuos rengėjai turi atsakyti. Pabrėžtina, kad nei vienas punktas nėra skirtas LR Konstitucijai, tai yra ar atitinka jai siūlomas projektas. Tačiau net du punktai reikalauja įvertinti projekto atitikimą Europos Sąjungos dokumentams. Nors visa valdžia prisiekdinama LR Konstitucijai, Tautai ir Lietuvos valstybei. Tai ir rodo, kas iš tikro valdo Lietuvą ir kam tarnauja valdžios institucijos. Gerbiamas skaitytojau, dabar siūlau pačiam įvertinti tokią situaciją. LR Konstitucijoje nustatyta: Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kodėl tada Lietuvos Respublikoje renkami Europos Parlamento nariai, kurių skaičius nustatomas Europos Sąjungos teisės aktais? O ne LR Konstitucija. Ar tai yra demokratiškai išrinkti Tautos atstovai? Kada Tauta (nemažiau kaip 75% LR piliečių) apsisprendė šalia Respublikos Prezidento, Seimo turėti ir savo Europos Parlamentą? Arba politiniu spektakliu galima pavadinti situaciją, kada piliečiai (faktiškai vergai) renka sau valdžią (vergų turėtojus), kuri paklūsta kitų valstybių direktyvoms. Akivaizdu, kad skurdas Lietuvoje yra daromas dirbtinai, remiantis Europos Sąjungosteisės“ aktais. Skirtingose „valstybėse“ jis palaikomas skirtingas, kadangi reikia užtikrinti darbo jėgos „atstatymą“, t. y. galimybę teikti „darbo rinkai“ naujų vergų. Jeigu senais laikas vergus priverstinai veždavo pas „ponus“, tai dabar jie patys už savo pinigus, „atkeliauja“ į naują vergiją, kadangi ten yra mažesnis nuskurdimo lygis ir yra „darbo“. Taip neteisingas apmokėjimas priveda prie nedarbo (tuo pačiu sukraunamas turtas valdžiai ir Kapitalui) , nedarbas veda prie skurdo, o skurdas prie nusikaltimų (vagystės, nužudymai, terorizmas ir t. t.). Kol visuomenės dauguma nesidomės LR Konstitucijos nuostatomis ir galvos, kad jų tai neliečia, pasikliaus visokių judėjimu ir valdžios pažadais, tokia naudinga korupcijai situacija tik klestės. Pavyzdžiui, neįmanoma, nežinant eismo taisyklių, saugiai pravažiuoti per nepažįstamą miestą, taip ir be konstitucinių nuostatų saugiai pragyventi gyvenimo, tuo labiau dalyvauti rinkimuose, pagal korupcijos sukurtąs taisyklės, kenkiant savo Tautai.

Autorius: Jurijus, 2010-11-28

Šaltinis: korupcija.puslapiai.lt

KOPIJUOTI IR PLATINTI BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

 

 

 


 

Komentarai

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage every day work, and don't forget, Stephen curry is the particular team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched many times, there are always many ball he wasn't in the outside, but the baseball inside, attracted a two times... What will happen and then? There was a man the guy can tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the gold state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the garage and ray Allen with '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, opportunity 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photographs in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack build 3 ratio is under a quarter, compared with 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three aids. So the outline, the image of an alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he not only completed the sharpshooter backdrop, his teammates for his / her creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball cutting-edge, stopped for no assists 3-pointer of shots. Also, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will also urgent stopped, can build more opportunities to others, this star, unique! I am [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, also need to be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url]

As a core point guard, garage

As a core point guard, garage and other three split the difference is he is the team sponsor and organizer. In different words, he can't resemble novak on the perimeter around awaiting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer allows objects, and to moment, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] in 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 isn't sending (272), in other words, is to create chances, nasty sto vote. This trick from the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because an individual errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest inside alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better compared to lebron James thrown into more all 3-pointers, and the shooting is in the league all five this kind of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Used together, the three points for you to thrown into space is just not an easy thing, have to have the forty percent three-point shots ought to create his own photos, this how tired! By far the most precious is, no make a difference when and where, and how to make moves, garage has an increased percentage. It is no wonder which the manager of the warriors when Bob myers not long ago told the Associated Media said: "as long as it's garage, to find the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url]

After having a brought the

After having a brought the first [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] golf ball, a garage at the particular match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the gap between two steps driving their closely, Danny granger could be the only defender in pull. This is the car port superior court intuition and and the embodies: his shot assortment. He seems to understand the defensive player of the ideas, can predict the next move, then strike ahead of time. "When other people are usually doing gesture, garage with judgment, and the video game, this is Stephen is the greatest place, in this respect the league may be an awesome experience. Find field space, know the location where the defense space will arise, it is the key from the art of his photos. Because no matter precisely how good your shots, much more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Brian thorpe, once wrote in his article.

Garage meticulously [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] observing the defense, he likewise have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots in past times, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed with the right leg muscle strain of garage after only 1 of 4. For car port himself, this ball is very important: before a season, he hit a record in NBA history with 272 grains of several points, if again founded three points today, his three points this year hit number will meet or exceed 200 mark. So that library can be the sixth in a row has no less than two season hit 2 hundred grains of three participants, at the same moment, still can have about three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it's going to be the warriors team background record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] relevant to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the best especially in perfect hand posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an attempt, all series of joint actions will probably be calm and smooth, including waves. It's a amazing feeling. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url]

Half-court

Half-court done,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] the garage 12 details and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even his or her one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen really should have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, since the season of Christmas wars, with their strong private fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] to discover the rhythm. Actually, today quite often was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead looking at him, but clay height reach or to a certain extent, limits the Owen's invasion. In only a few times in the face of single singled out with his Arsenal, although Owen possesses good performance, but also it's hard to return for a knight.

Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four of the mighty, and only Michael Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url]

Garage under the

Garage under the [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the turn on the left side of the body without any slowdown, his footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like the biggest market of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action additional concise. Don't waste any hard work, just jump off the ground, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the whole shooting art played the revolutionary role. "The bobcats go scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Table frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to get gaps in the plastic ball center. His hand gently lifted back, remaining his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into all of the joints is close to 90 degree Angle, from your shoulder to the elbow, from the elbow towards wrist, from wrist to talk about, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can keep perfect posture and power. And in addition to master hand movements, garage has a precise shot needed one more factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch is not a proper adjective, a single player, able to throw a fantastic shooting there is however one secret to all - day after day, year after year training, until a set associated with complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist including monks meditate boring practice, it also helped when he graduated from school, eventually grow into some other leading little-known Davidson college or university NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you think about your own shooting actions is correct, " curry explained, "you can only count on their daily at working out ground building muscle recollection, hit and believe that we can. We're so a lot of practice in training, in order to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url]

Garage within the stephen

Garage within the stephen curry shoes second dribbling is toward the turn on the left side from the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you wish to go. Unlike most pitcher like the biggest market of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action much more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the ground, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the complete shooting art played a revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position organized the ball, the index finger and middle finger instinct to discover gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, left his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into all the joints is close in order to 90 degree Angle, in the shoulder to the shoulder, from the elbow towards wrist, from wrist to refer to, as if a diner waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, curry shoes need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting can keep perfect posture and power. And in addition to master hand movements, garage includes a precise shot needed an additional factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch is just not a proper adjective, anyone player, able to throw a great shooting there is but one secret to all - day after day, year after year training, until a set regarding complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist for example monks meditate boring training, it also helped whenever he graduated from school, eventually grow into a separate leading little-known Davidson college NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to kd shoes you see your own shooting steps is correct, " curry claimed, "you can only make use of their daily at working out ground building muscle ram, hit and believe that individuals can. We're so lots of practice in training, so as to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the right way, the game will feel very strange. ".

Tag: kyrie irving shoes air jordan 32 adidas soccer cleats ultra boost 4.0 nike air max 270 nike hyperdunk kyrie 4 kyrie irving shoes kd 11 calvin klein underwear kyrie irving jersey adidas yeezy outlet nike air max 97 kyrie 2 nike free kobe 11 asics gel kayano 23 mizuno shoes puma fenty nike vapormax lebron soldier 10 kyrie irving jersey kevin durant jersey lebron shoes adidas iniki curry 5 adidas ultra boost nike epic react curry 5 nike epic react Nike Soccer Cleats lebron 14 adidas boost nike pg 2 kyrie 5 air max 270 kyrie 4 stephen curry shoes kyire 3 john wall shoes new era caps nike zoom vaporfly elite nike air presto ultra boost kobe 10 kyrie 4 halloween yeezy shoes adidas nmd runner soldier 11 kyrie 4 jordan retro vans sk8 hi nike vapormax puma fenty kyrie 3 lebron james shoes curry 5 shoes nike kyrie shoes kobe shoes nike kyrie 3 nike sock racer lebron 16 curry 2 kd shoes curry shoes kyrie 2 shoes stephen curry shoes kd 11 lebron soldier 10 adidas yeezy boost under armour shoes nike zoom vaporfly Lebron soldier 11 adidas crazy explosive ultra boost 3.0 nike air force 1 birkenstock sandals air max 90 kd 10 kyrie irving shoes Nike CR7 vibram fivefingers curry 4 kyrie irving shoes pegasus 35 air jordan shoes

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas