Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Kodėl įslaptinta skalūnų dujų sutartis?

http://podrobnosti.ua       Daugybė žurnalistų bandymų oficialia tvarka iš Ukrainos vyriausybės gauti 2013 metų vasario 24 d. Davose tarp Ukrainos ir „Shell“ bei „Nadra Yuzovsky“ kompanijų sudarytą Sutartį dėl produkcijos iš skalūnų dujų gavybos Juzovskio sklype pasidalinimo iki šiol buvo nesėkmingi. Pasirodė, kad tekstas „įslaptintas“, kad nebūtų pakenkta deryboms, kurios vedamos su „Chevron“ kompanija dėl skalūnų dujų išgavimo Oleskos dujų plote. Nepaisant to, šiomis dienomis Sutarties tekstas nežinomais keliais pasirodė internete...  [1]

                                             „Mes įstatymų nepažeidžiame“

       Mes ne veltui paminėjome apie Sutarties su „Shell“  „paslaptingumą“: pats faktas jau yra Ukrainos įstatymo „Dėl galimybės naudotis viešąja informacija“ pažeidimas, nes ši Sutartis yra dokumentas, kuris turi didelę visuomeninę reikšmę. Jau vien dėl to, kad susijęs su nesaugios ekologiniu požiūriu gamybos įkūrimu tankiausiai apgyvendintame Ukrainos regione. Ekologinės rizikos – tai atskira tema, apie kurią mes čia nekalbėsime. Mus domina pačio dokumento „keistumai“.

       Atsirašinėdami į žurnalistų paklausimus, neva „slaptumas“ susijęs su vedamomis derybomis su kitu investuotoju, Ukrainos valdininkai, švelniai tariant, gudravo, 33.3 straipsnis sako: „Konfidencialumo terminas. Nėra apribojimų naudojimui ir informacijos atskleidimui, kuri yra kokioje nors kitoje sutartyje, apribojimai taikomi konfidencialios informacijos naudojimui ir atskleidimui Šalių suderinti šiame 33 straipsnyje, veikia visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir nutrūksta pasibaigus 5 (penkeriems) metams po šios Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo“.  

       Į sąvoką „konfidenciali informacija“, aptartą 1 straipsnyje, patenka visi duomenys apie „Shell“ skirtą plotą, bet kokie duomenys apie Sutarties sąlygas ir šalių veiklą ją įgyvendinant, bet kokie įgaliotos valstybės institucijos, kuri atsakinga už bendradarbiavimą su „Shell“, svarstymai ir sprendimai, bet kokio biudžeto arba darbų kiekvienam konkrečiam dujų gavybos plotui sudėtis ir statusas, visi dokumentai, duomenys, informacija, turintys informaciją apie „Shell“ darbą jai skirtame plote. Įskaitant rezultatus, kuriuos kompanija pasieks. Na, o kadangi aukščiau minėta „valstybės įgaliota institucija“ atsako ir už sprendimų priėmimą tuo atveju, kai kyla pavojus gyvybei, sveikatai ir aplinkos būklei, ji net neturės teisės žmonėms pranešti apie tą grėsmę, nepaviešinusi duomenis, priskirtus „konfidencialių“ kategorijai.    

       Apie ką galvojo Ukrainos derybininkai, atstovaujantys valstybę, rengdami duotą Sutartį, nežinoma. Jie paprasčiausiai melavo, kai sakė, kad valstybė, pasirašydama dokumentą, garantuoja, kad „... šios Sutarties sudarymas, perdavimas ir vykdymas nepažeidžia jokių nuostatų... Ukrainos bet kokio įstatymo arba normatyvinio akto“ (29.1 (iii) (c) straipsnis). Melavo todėl, kad toks slaptumas akivaizdžiai prieštarauja, kaip jau sakyta, Ukrainos įstatymui „Dėl galimybės naudotis viešąja informacija“.

                                             „Neatlygintinai, tai reiškia, kad dykai“

       Siekimas gauti už dyką lenda iš visų Sutarties plyšių. Nemokamai investuotojui, Ukrainos kompanijai „Nadra Yuzovsky“ yra tai, kad ši kompanija neįdeda savo lėšų, nors turi 50% dalį (2.4 straipsnis). Už Ukrainos investuotoją sumoka užsienio investuotojas (!): „4.12.1. Pagal 4.5 straipsnio nuostatas, „Užsienio investuotojas finansuos su 0% (nulio procentų) palūkanų norma Nadra Yuzovsky“ dalyvavimo naftos ir dujų veikloje išlaidų dalį pradinio geologinio tyrimo, kuris yra numatytas Pirminio geologinio tyrimo už kokio nors eksploatuojamo ploto ribų programoje, laikotarpiu“.

       Tas pats pasakytina ir apie investuotojų mokėjimus valstybei, kurie susiję su įvairių darbų etapų pradžia: „4.12.4. Pagal 4.12.2 ir 4.12.3 straipsnių nuostatas, „Užsienio investuotojas taip pat finansuos „Nadra Yuzovsky“ dalyvavimo dalį, susijusią su bonusų mokėjimu, kurie išvardinti 4.11, 5.7 ir 5.8 straipsniuose, ir tokios išlaidos yra išlaidomis, kurias Užsienio investuotojas turi atlyginti“. Į klausimą, kodėl pinigus skaičiuoti puikiai mokantys britų naftininkai iš „Shell“ taip pamilo niekam nežinomą Ukrainos kompaniją, atsakymo siūlome paieškoti savarankiškai.

       Dykai 4 milijonus dolerių už specialių leidimų geologiniams tyrimams gavimą ir 5 milijonus už dulkančių be naudos duomenų apie sutarties plotą naudojimą gauna valstybė. Po to prie jų prisideda bonusai už dyką: 25 mln. už Sutarties pasirašymą, 25 mln. už pirmųjų dujų gavimą, 50 mln. už pirmo eksploatavimo pradžią, 100 mln. už gavybos pikinio lygio pasiekimą (ne mažiau kaip 20 mlrd. kubinių metrų dujų per metus). Sutarties pirmais veikimo metais – 2 mln. socialinių išmokų, kitais – po 3 mln. plius pusė procento investicijų metinio biudžeto. Pusė milijono – dovanos Ukrainos universitetams dujų netradicinių išgavimo metodų studijavimui. Nevertinant nekilnojamo turto ir technikos, kuri perduodama valstybei, po to, kai jos nebereikės dujas išgaunančiai kompanijai.

       Na ir žinoma, nemokamai dujos (nuo 40 iki 60% priklausomai nuo investuotojo išlaidų), liekančios po to, kai bus kompensuotos išlaidos už dujų išgavimą ir investuotojų sumokėtus bonusus, o taip pat taip toliau, taip toliau, taip toliau...

                                                           Muitinė pritaria

       Jeigu kas mano, kad visus tuos meduolius Ukraina gaus išimtinai dėl anglosaksų meilės jai, tai jis labai klysta. Britai filantropija niekada nepiktnaudžiavo. Mainais į bonusus (kurie, priminsime, anglams atlyginami per išgautų dujų pardavimus), socialinio draudimo įmokas, dovanas ir reikalingumą apmokėti už Ukrainos investuotoją, „Shell“ kompanija iš tikrųjų gauna fantastiškai naudingas sąlygas savo verslui Ukrainoje. Pirmiausia, ir ji, ir „Nadra Yuzovsky“ penkiasdešimt metų nemokės jokių mokesčių, išskyrus PVM, pelno mokesčio ir mokesčio už žemės gelmių išteklių naudojimą (28.1 straipsnis), jeigu neskaičiuoti mokesčių ir rinkliavų, priskaičiuojamų darbuotojų atlyginimui. Nuo bet kokių kitų mokėjimų abi kompanijos atleidžiamos: „28.2.2. ... kiekviena investuotojų kompanija už veiklą, susijusią su šios Sutarties vykdymu, nebus apmokestinta mokesčiu už žemę, rentos mokesčiu už išgautas dujas, muitais, ekologiniu mokesčiu, mokesčiu už specialų vandens naudojimą, tikslinio mokesčio priemoka prie galiojančio tarifo už gamtines dujas visų nuosavybės formų vartotojams, mokesčiais privalomam valstybiniam pensijų draudimui, įskaitant, be kita ko, mokesčius, kurie atsiranda perkant ir parduodant užsienio valiutas, už mobilaus ryšio paslaugas, įgyjant nekilnojamą turtą ir perduodant nuosavybės teises į automobilius“.  

       Be to, mokami mokesčiai apmokestinami ne vadovaujantis bendru pagrindu, o lengvatiniais tarifais. Pavyzdžiui, pelno mokestis bus skaičiuojamas ne 19, o 16% dydžio (28.5.17 straipsnis). Be to, jeigu net kada nors vėliau mokesčio tarifas padidės visai Ukrainai, mūsų investuotojams jis liks ankstesnio dydžio. Arba sumažės kartu su bendru sumažėjimu (28.4 straipsnis). Pagal 28.6.1 straipsnį, PVM abiems investuotojams negalės viršyti 17% vietoje dabartinių 20%, net jeigu įstatymų bazė pasikeistų ir visos Ukrainos įmonės pradėtų mokėti daugiau. Užtat pradelsus sugrąžinti PVM, Ukrainos valstybė skalūnų dujų gavybos investuotojams privalės mokėti delspinigius skaičiuojant 120%  nuo Nacionalinio banko palūkanų normos (28.6.13 straipsnis). O ir apskritai: „23.2.2. Bet kokie Ukrainos įstatymų pakeitimai arba papildymai, kurie padaromi po Sutarties įsigaliojimo datos [Дати Набуття Чинності], kurie įtakoja investuotojo kompanijos padėtį arba operatoriaus padėtį, įskaitant jų laukiamą ekonominę naudą pagal šią Sutartį, tokiai investuotojo kompanijai arba operatoriui netaikomi“. Su išlyga, jeigu šie pakeitimai kompanijoms „Nadra Yuzovsky“ ir„Shell“ nepagerins verslo sąlygų.

       Abiems investuotojams ir operatoriui, kuriuo taip pat yra „Shell“, netaikomi jokie reguliavimai ir apribojimai, susiję su valiutų ir užsienio prekybos operacijomis: „22.2. Valstybė garantuoja, kad, pradedant nuo šios Sutarties pradžios datos ir viso veikimo laikotarpiu, investuotojų kompanijoms netaikomi jokie draudimai arba apribojimai, kurie numatyti Ukrainos įstatymais ir normatyviniais aktais“. Įskaitant, įstatymų numatytą išankstinių mokėjimų užsienio tiekėjams kontroliavimą. Paslaugų apmokėjimas didelėmis sumomis taip pat nereikalaus privalomos valstybinės ekspertizės.

       O „saldžiausia“ lengvata skalūnų dujų išgavėjams ir investuotojams yra visiškas muitų už įvežamas ir išvežamas prekes nebuvimas pagal  17.5 straipsnio punktus (j), (p), (q). O 28.6.17 straipsnis ir išvis šį režimą taiko bet kuriai firmai, nors kažkiek „susietai“ su Sutartyje figūruojančiomis kompanijomis, kai kalbama apie „investuotojo kompanijos, operatoriaus, juridinio asmens – rangovo arba pastovaus rangovo – ne rezidento atstovo įvežimo į Ukrainos muitinės teritoriją prekių, įskaitant įrangos, įrengimų, atsargų, transporto priemonių, atsarginių dalių ir bet kokių kitų prekių, tame tarpe surinkimo, derinimo, testavimo tikslais, skirtų naudoti naftos ir dujų veikloje“ atvejus.

       Ar reikia pasakoti, kad dabar kažkam, turinčiam teisę prekiauti įvežtais daiktais, pervežant per sieną nereikės prabangius kabrioletus apiforminti, kaip humanitarinę pagalbą?

       „Slaptos“ Sutarties dėl skalūnų dujų gavybos Ukrainoje „įdomių“ nuostatų sąrašas nėra baigtinis. Todėl jo nagrinėjimo tęsinys būtinai bus ir drįsčiau patikinti, kad jis bus ne mažiau įdomus. Tačiau net to, kas jau pasakyta, pakanka, norint suprasti: priežasčių „įslaptinti“ Sutartį Didžiosios Britanijos ir Ukrainos derybininkai turėjo pakankamai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Sutarties tarp Ukrainos ir „Shell“ bei „Nadra Yuzovsky“ kompanijų straipsnių tekstas apie produkcijos pasidalinimą iš skalūnų dujų gavybos pateiktas išverstas iš ukrainiečių kalbos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksandr‘as Gorochov‘as, 2013-04-15

Šaltinis: Fondsk

 

 

 

Susiję:

Prisiminimas apie apiplėšimą

Nikolajus Sologubovskis: negaliu tylėti!

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas