Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Muamaro Kadafio „Žalia knyga“

http://ru.wikipedia.org. autorius Victor Korniyenko        Rugpjūčio 26 d. vienas tinklaraštininkas parašė apie tai, kad prie Libijos ambasados, kuri yra Kazachstano sostinėje Astanoje, šiukšlių konteineryje rado išmestas knygas, kurių pavadinimas “Žalia knyga”. Smalsumas paskatino perskaityti šią knygą.

       Žalia knyga“ – tai Libijos lyderio Muamaro Kadafio programinis teorinis darbas. Ji susideda iš trijų dalių: pirma dalis (pasirodė 1976 metų sausio mėn.) vadinasi „Demokratijos problemos sprendimas (tautos valdžia). Trečios pasaulio teorijos politinis aspektas“; antra dalis (išleista 1978 metų vasario mėn.) – „Ekonominės problemos sprendimas (Socializmas). Trečios pasaulio teorijos ekonominis aspektas“; trečia dalis (išleista 1979 metų birželio mėn.) – „Trečios pasaulio teorijos visuomeninis aspektas“.

       Pirmos dvi dalys, ypač pirmoji turėtų būti įdomios visuomenininkams, besidomintiems Lietuvos politine ir ekonomine situacija, jai neabejingiems ir siūlantiems įvairius politinės bei ekonominės sistemos keitimo variantus. Jos įdomios ir istorine prasme. Tai, ką M.Kadafis suprato ir išdėstė savo darbe daugiau kaip prieš trisdešimt metų, mes tik dabar, po dvidešimties metų praktikos, pradedame suvokti.

       Pirmoje dalyje išdėstytas politinis Trečios pasaulio teorijos aspektas. Joje M.Kadafis sukritikuoja tradicinę demokratinę sistemą ir jos elementus. 

       Parlamentas, kuris yra demokratijos pagrindas, pasak M.Kadafio nėra tautos valdžia ir jos atstovavimas parlamentuose yra apgaulė, o parlamentarizmas – tai ydingas demokratijos problemos sprendimas. Kadangi demokratija – tai tautos valdžia, o ne valdžia tų, kurie ją atstovauja jos vardu, tai parlamentarizmas arba atstovavimas jau pats savaime yra nedemokratiškas. Parlamentas yra įteisintas barjeras, kuris trukdo tautai pačiai įgyvendinti savo valdžią, nušalina mases nuo dalyvavimo politikoje ir monopolizuoja jos valdžią. 

       Patys rinkimų metodai taip pat negali būti laikomi demokratiniais, kadangi išrinktas deputatas atstovauja tūkstančius, šimtus tūkstančių ar net milijonus rinkėjų, todėl jis jokiais organizaciniais ryšiais nėra susijęs su savo rinkėjais, jis atstovauja visą tautą. Deputatas monopolizuoja tautos valdžią ir jos teisę spręsti. Iš esmės parlamentas atstovauja ne tautą, bet rinkimuose laimėjusią partiją ar partijų koaliciją. Tauta politinėms jėgoms reikalinga ir ja pasinaudojama tik kovojant dėl valdžios. Rinkimų sistema yra demagoginė, kadangi ji paremta agitacija, siekiant gauti balsus, ir balsų pirkimu bei klastojimu. Rinkimuose laimi turintys pinigų, neturtingi negali konkuruoti.

       Partijas M.Kadafis laiko šiuolaikine diktatūra, šiuolaikiniu diktatūriniu valdymo įrankiu, kai yra mažos visuomenės dalies valdžia visai visuomenei. Partija nėra demokratinis įrankis, kadangi ją sudaro žmonių grupės, kurių tikslas yra valdžia ir savų interesų įgyvendinimas. Jos gali būti paperkamos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Nors partija tautos atžvilgiu yra mažuma, tačiau ji valdo visą tautą. Tikroje demokratijoje tai yra negalima, kadangi partija turi savo ideologiją, o tauta susideda iš įvairių interesų, pažiūrų ir įsitikinimų. Vadinasi didelės dalies visuomenės interesų valdžioje esanti partija neatstovauja. Partijų skaičius esmės nekeičia. Kuo daugiau partijų, tuo aštresnė tarp jų kova vyksta už valdžią. Dėl šios konkurencinės kovos, kurioje naudojamos bet kokios priemonės, neigiamai veikiamos politinė, socialinė ir ekonominė visuomenės gyvenimo pusės, nukenčia visuomenės interesai. O kovos rezultatas – laimi naujas valdymo įrankis, kuris tapatus ankstesniam, t.y. vienos partijos pralaimėjimas atneša pergalę kitai, o tauta bet kuriuo atveju pralaimi. Arba drakonas mirė, tegyvuoja naujas drakonas. 

       Parlamentas, kurį sudaro laimėjusi partija, yra šios partijos parlamentas, o šio parlamento suformuota vykdomoji valdžia yra partijos valdžia virš tautos. Partija, kuri, kaip manoma, atstovauja visą tautą iš tiesų yra dalies tautos priešas, opozicinės partijos priešas. Opozicija nėra valdančios partijos kontrolės organas, ji tik laukia tinkamo momento, kad galėtų užimti valdančios partijos vietą prie valdžios lovio. Kadangi demokratijoje teisėtas kontrolės organas yra parlamentas, tai reiškia, kad kontrolė yra valdančios partijos rankose, o valdžia yra partijos rankose, kuri vykdo kontrolę.

      M.Kadafis partiją sulygina su klanu. Jo nuomone partijų kova už valdžią niekuo nesiskiria nuo kovos už valdžią tarp genčių ir klanų. Šio tipo kova visuomenei turi tik neigiamą ir griaunantį poveikį.

      Knygos autorius teigia: „Partija atstovauja dalį tautos, kai tuo tarpu TAUTOS SUVERENITETAS NEDALOMAS. Partija valdo tautos vardu, tačiau iš tiesų JOKS ATSTOVAVIMAS TAUTOS VARDU negalimas“.

       M.Kadafis sukritikuoja ir tiesioginės demokratijos institutą – referendumą. Jis teigia, kad referendumas – tai demokratijos falsifikacija. Savo teiginiui pagrįsti jis pateikia argumentą – referendume balsuojantys tegali tik pasakyti „taip“ arba „ne“. Jis mano, kad kiekvienas turi teisę paaiškinti savo pasirinkimą, pagrįsti savo norą, pritarimo arba nepritarimo priežastis. 

       Demokratija bus tik tada, kai bus sukurtas toks valdymas, kuriame bus ne atstovavimas tautos vardu, bet pačios tautos dalyvavimas valdyme. M.Kadafis siūlo sukurti tokią valdymo struktūrą, kur valdo tauta, kontroliuoja tauta ir dingsta apibrėžimas: demokratija – tai tautos vyriausybės kontrolė. Jį pakeičia naujas apibrėžimas: demokratija – tai tautos savikontrolė. Tai yra jis siūlo tiesioginės demokratijos modelį. 

       Hierarchinę valdymo struktūrą sudaro tautos kongresai ir komitetai. Visuomenė susiskirsto į pirminius, žemiausius tautos kongresus. Kiekvienas kongresas renka komitetą. Komitetai formuoja tautos kongresus rajonuose, kurie yra jau ne pirminiai. Toliau, žmonės, susijungę į pirminius tautos kongresus renka administracinius tautos komitetus, kurie yra vietoj valstybės administracijos ir vadovauja visoms ūkio šakoms. Šie komitetai yra atskaitingi pirminiams tautos kongresams, kurie nustato jų politiką ir kontroliuoja vykdymą. Tokiu būdu valdo tauta, kontroliuoja tauta. Kadangi žmonės, sudarantys pirminius kongresus ir komitetus, priklauso skirtingiems visuomenės sluoksniams ir turi skirtingus interesus, jie kūria profsąjungas ir profesionalius susivienijimus. Klausimai, kurie diskutuojami tautos kongresuose ir komitetuose, profsąjungose ir profesionaliuose susivienijimuose, galutinai suformuluojami Visuotiniame tautos kongrese, kuris vyksta vieną kartą per metus, ir į kurį susirenka kongresų, komitetų, sąjungų vadovaujantys organai. Visuotinio tautos kongreso sprendimai perduodami vykdymui tautos kongresams, tautos komitetams, prosąjungoms ir profesionaliems susivienijimams. Ši valdymo sistema efektyviai veikė Libijoje, kol „NATO sukilėliai“ neįsiveržė į šią valstybę.

      Knygos autorius teigia: „Liaudies demokratijos vienintelis įgyvendinimo būdas yra tautos kongresai. Visos kitos valdymo sistemos yra nedemokratinės. Visos šiuo metu pasaulyje egzistuojančios valdymo sistemos yra nedemokratinės, jeigu jos nesilaiko šio valdymo metodo. Tautos kongresai yra galutinis tikslas tautų judėjimo kelyje į demokratiją. Tautos kongresai ir tautos komitetai yra galutinis tautų kovos už demokratiją rezultatas“. 

       Pirmoje knygos dalyje taip pat dar kalbama apie klases, spaudą ir visuomenės įstatymą.

       Antroje knygos dalyje rašoma apie Trečios pasaulio teorijos ekonominį aspektą. Šioje dalyje M.Kadafis kritikuoja samdomo darbo pobūdį, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas samdomas privačios įmonės, ar valstybės įmonės. Knygos autorius teigia, kad koks bebūtų didelis atlyginimas už darbą, samdomi darbuotojai vistiek yra vergai ir jų darbas nėra našus. Pagal jį teisingas principas yra tada, kai „kas gamina, tas ir vartoja“. Dabar gi darbuotojas gamina, tačiau savo pagaminto produkto negauna, o turi jį atiduoti mainais į darbo užmokestį. 

       1977 metais M.Kadafis, kaip ūkinio gyvenimo vystymosi pagrindą, iškėlė „savivaldos ekonomikoje“ principą. Pagal jį įmonės turi atitekti kolektyviniam valdymui tiems, kurie jose dirba. Vėliau buvo paskelbtas šūkis: „Partneriai, o ne samdomi darbuotojai“. 

      „Naujos socialistinės santvarkos tikslas – sukurti laimingą visuomenę, kuri būtų laiminga dėl savo laisvės, o tai įgyvendinama tik patenkinant žmogaus materialinius ir dvasinius poreikius, esant sąlygai, kad niekas nekliudys patenkinti šiuos poreikius ir jų nekontroliuos“.

       Žmogaus laisvė yra nepilna, jeigu jo poreikius valdo kiti žmonės. Todėl, žmogus visiškai laisvas gali būti tik turėdamas: 1) savo nuosavą, o ne nuomojamą, gyvenamąjį būstą. 1978 metais Libijoje buvo priimtas įstatymas, pagal kurį gyvenamųjų patalpų nuomojimas buvo draudžiams, o buvę nuomininkai tapo nuomojamų butų ir namų savininkais; 2) žemę, kuri nepriklauso niekam, tačiau kiekvienas turi teisę naudotis žeme visą savo ir paveldėtojų gyvenimą, ir kuri naudojama tik savo poreikių patenkinimui, o ne pelno siekimui; 3) transporto priemones, kurios priklauso tik žmogui ir niekas neturi teisės, nei fizinis asmuo, nei įmonės užsiimti transporto priemonių nuomavimu; 4) pragyvenimo lėšas, kurios yra ne darbo užmokestis už pagamintą produkciją, o asmeninė žmogaus nuosavybė, kurią jis pats tvarko ir naudoja savo asmeniniams poreikiams, tai yra jo dalis gamyboje, kurios pagrindiniu elementu jis yra.

       Žmogus turi dirbti pagal savo išgales ir jam turi nieko netrukti, kad galėtų patenkinti savo poreikius. O pagamintas perteklius turi būti nukreiptas visuomenės turto kaupimui. M.Kadafis pabrėžia, kad niekas neturi teisės kaupti pertekliaus, gauti daugiau negu reikia jo asmeniniams poreikiams. Šis perteklius, viršijantis asmeninius žmogaus poreikius, teisėtai priklauso kitiems žmonėms. Kadangi pasaulio ištekliai yra riboti, o taip pat ribotas bet kurios visuomenės turtas, tai vienų žmonių pertekliaus kaupimas, sumažina kitų žmonių poreikių patenkinimo galimybes, t.y. žmogus kaupiantis turtus trukdo kitiems žmonėms patenkinti savo poreikius. Šį teiginį patvirtina Lietuvos pavyzdys, kai vieni žmonės nežino, kur turtus dėti, o kiti žmonės skaičiuoja centus, perka pigiausią maistą, o kartais iki pensijos ar atlyginimo ir maistui nebelieka pinigų. 

       Knygos autorius teikia, kad galutinis etapas bus, kai socialistinė visuomenė pasieks naują stadiją, „kurioje galutinai pranyks pelnas ir pinigai, kai visuomenė taps gaminančia, o gamyba visiškai patenkins materialius visos visuomenės narių poreikius. Šiame galutiniame etape pelnas pranyks savaime, ir reiškia, nustos egzistuoti pinigai“. Pelno pripažinimas – tai eksploatavimo pripažinimas.

       Iki „NATO sukilėliams“ okupuojant Libiją, kiekvienas Libijos gyventojas gaudavo tiek, kad galėtų patenkinti savo fiziologinius poreikius: duona, vanduo ir kiti maisto produktai buvo pigūs, transportas ir benzinas beveik nemokami; visi gyventojai buvo aprūpinti nemokamu gyvenamuoju plotu, turėjo nemokamą mokslą ir gydymą. 

       Trečioje knygos dalyje nagrinėjamas Trečios pasaulio teorijos visuomeninis aspektas. Joje autorius išdėsto savo požiūrį apie visuomenės darinius ir visuomenės gyvenimo puses: šeimą, gentis, naciją, moterų padėtį, juodaodžius žmones, švietimo sistemą, muziką ir meną, sportą. 

       „Žalia knyga“ yra nedidelės apimties, parašyta glaustai, aiškiai išdėstant esminius dalykus, todėl jai perskaityti reikia nedaug laiko. O kas susidomėjo ir nori ją paskaityti, gali rasti internete.

2011-08-28

 

„Žalios knygos“ garso įrašas rusų kalba

 

"Žalia knyga" lietuvių kalba

 

Eurazijos universiteto“ seminaras, 2011-03-01

 

 

 

Susiję:

Tautos teisė rinktis

 

 

Komentarai

Throw three points is just

Throw three points is just not the whole garage regular work, and don't ignore, Stephen curry is the team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 inside league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched lots of times, there are always a number of ball he wasn't inside outside, but the basketball inside, attracted a two times... What will happen next? There was a man he is able to tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the glowing state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the storage and ray Allen in '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 images in his Arsenal, up to 45. 3%; That yr, Alan ball attack build 3 ratio is a lot less than a quarter, compared with 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three facilitates. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter qualifications, his teammates for his creation of free-throw opportunities into; He will also look for opportunities simultaneously, through the ball cutting-edge, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. In addition, he also can pass assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will even urgent stopped, can develop more opportunities to other folks, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, must also be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage, 26, is one

Storage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] with the largest child, dell -- garage in 2002, their dad announced over 16 years of career, finally paid 40. 2% on threes document card. From a really young age, Stephen across the shooting learned how to shoot at the feet of the learn, when dad refused to look at him to the hornets training, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also strive to be with my dad, to apply his shot.

At age 9, garage is of their own amateur league teams connected with players, only if the coach needs to outside shot collapse at the opponent's zone will end up being sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when We was a defense specialists, all start from presently there. "

To go returning to the original text, if your garage near the basketball in midfield, people tend to overlook just about the most important thing: pool basketball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in high school graduation played point guard, turning to the volleyball after into the campus of Virginia technology, and meet the shed there's father. "If I dribble towards the coast, I have to select to shoot or complete, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit images, but before becoming a new striker, he already was a much better control player, people tend to ignore it. After their dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to their mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's strategy clearly,

Knight's strategy clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any possibility, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive hunt for opportunities, such as encounter [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, use the other fear his outside ability garage easily won two points.

The last 80 seconds from the first half, durant missed shots from outside, the actual basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, consequently, the Treasury rushed into the basket from the prolonged position, unexpectedly the offensive rebounds inside the knight encirclement! Then he points ball durant, who finished scores!

And the second half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, interestingly, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed towards ground.

Sure enough, this knight defensive shaken soon after scoring started rising with his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during that time he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance in the first half. After three points within the database is still strike, he this section one bomb within the 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] will be the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he is still the contribution to the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer by Kevin durant. The previous 3 minutes, garage off prior to schedule, because the game had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got used to my evaluation,

"I got used to my evaluation, " curry were recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I seemed to be too short, don't perform college basketball, then for the same reason that I can't play in the NBA. People do not think I can play defend, then said I am not just a pure point guard, until October of not too long ago, I also found which the general manager of funny in my opinion as the league 3rd good shooting guard. I have not yet fully play their full potential, and so i set a higher normal to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met a person with him so great shooting in all directions, " warriors coach mark Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, hook hand, step back, lower-leg, in the face involving two double forced to be able to......, any thought of capturing mode, you can see he is astonishingly. We have by no means seen anyone can attain this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is usually a level. And the other like reggie miller, Chris mullin, such because dell and I played together - Ellis, dell -- Arsenal, they are almost all fantastic striker, but they didn't garage so extensive, this guy is not any limit. "

Timer and also dance, 6 minutesand 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it's not strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition from the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between the ball and floor for an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to time takes 0. 6 seconds normally, the garage from planning action to dial your ball moves, it only takes 0. 4 moments. Fast to make up for your deficiency of the storage height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is actually along with them. His arm still moves if the posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Car port, 26, is one

Car port, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] on the largest child, dell - garage in 2002, his / her dad announced over 07 years of career, finally handed over 40. 2% on threes record card. From a incredibly young age, Stephen across the shooting learned how to shoot in the feet of the get better at, when dad refused for taking him to the hornets coaching, Stephen will be pursed jaws, not because can't visit those big-name players, the old that you are, but because he also want to be with my dad, to practice his shot.

At the age of 9, garage is of their own amateur league teams regarding players, only if the coach should outside shot collapse with the opponent's zone will always be sent. Recalled the your self, garage proudly said: "when My partner and i was a defense specialists, all start from at this time there. "

To go time for the original text, when the garage near the baseball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool golf ball skills. Sonya, thanks to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in senior high school played point guard, embracing the volleyball after in the campus of Virginia technology, and meet the shed there's father. "If I dribble towards the coast, I have to decide on to shoot or pass, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit photographs, but before becoming some sort of striker, he already was a greater control player, people have a tendency to ignore it. After the dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to his / her mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals last season, Arsenal's

Finals last season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] seriously isn't very ideal, although the info well, but the efficiency seriously isn't high, and his again pass error, defensive irvine was manufactured key 3 points have become a "black spots" second, apparently, in hope that on this to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points inside the database and didn't reach two shots, on this contrary, the knight 3 points would hit numerous over there. Garage or consentrate on defense, he para including lebron, Irwin, JR., has become people already, also possess successful prevention.

In transferring, did well in the particular Treasury, the ball to a teammate are fed adequately, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble towards the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a few steps away from the three-point line and it is necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] moves, the ball! This is additionally the warriors in the 1st 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances on the right side of the beds base again in a 3 items!

It is worth mentioning the opening, the garage proper arm was wearing a black gear, it can be because his right elbow within the game before the old injury carries a relapse, however, with the sport, he has to take off protective devices. Gear, it seems, has affected the take care of, before he took off as i feel much better.

Inside against lebron James, the defense has been doing very well in their Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee possesses blown the garage hindering foul, garage on the soil is various, make action towards the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, many people all the way up his defense, which include lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, right after air and rival collision cases, the hard in order to score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court complete, the

Half-court complete, the garage 12 things and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his / her one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, as the season of Christmas competitions, with their strong particular fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Full play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points from the second half. Facing the big four of the mighty, and only Michael Owen in one-on-one earn garage have chances, but today's garage to complete better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points is not the

Throw three points is not the whole garage every day work, and don't forget about, Stephen curry is your team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched many times, there are always a number of ball he wasn't from the outside, but the soccer ball inside, attracted a twice... What will happen and then? There was a man he is able to tell you the solution, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the older state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 year to contrast the storage area and ray Allen inside '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 shots in his Arsenal, as tall as 45. 3%; That season, Alan ball attack create 3 ratio is lower than a quarter, compared with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to the Treasury for three facilitates. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he not only completed the sharpshooter history, his teammates for his creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball breakthrough, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Additionally, he also can pass assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, may also urgent stopped, can generate more opportunities to other people, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, also need to be in with the "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court complete, the

Half-court complete, the garage 12 details and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even his or her one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen must have certain advantages in counterpoint, such as finals last year, as the season of Christmas battles, with their strong particular fortunes turned.

But today the warriors with the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] photographs. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points inside the first half, he scored seven points inside the second half. Facing the big four in the mighty, and only Erina Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court done, the garage

Half-court done, the garage 12 things and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat from the second half, even his one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, such as finals last year, as the season of Christmas battles, with their strong private fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, a couple of assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four of the mighty, and only Erika Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court done, the garage

Half-court done, the garage 12 things and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even his one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, for the reason that season of Christmas competitions, with their strong personal fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] photos. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four in the mighty, and only Erika Owen in one-on-one gain garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Shed, 26, is one

Shed, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] on the largest child, dell -- garage in 2002, their dad announced over 04 years of career, finally paid 40. 2% on threes document card. From a really young age, Stephen around the shooting learned how to shoot on the feet of the learn, when dad refused for taking him to the hornets teaching, Stephen will be pursed jaws, not because can't go to see those big-name players, the old that you are, but because he also want to be with my dad, to employ his shot.

At age 9, garage is of his own amateur league teams associated with players, only if the coach needs to outside shot collapse on the opponent's zone will be sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when We was a defense specialists, all start from there. "

To go to the original text, if the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in secondary school played point guard, looking towards the volleyball after into your campus of Virginia technology, and meet the car port there's father. "If I dribble on the coast, I have to choose to shoot or move, it's my limit. "Dell stated, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit shots, but before becoming the striker, he already was a better control player, people often ignore it. After his / her dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to his mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the start the left side from the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action additional concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the ground, slightly triggered his taking pictures action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the total shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 units and 31 seconds, garage from his chest muscles slightly next point position organized the ball, the index finger along with middle finger instinct to discover gaps in the plastic ball center. His wrist gently lifted back, eventually left his palm the basketball, but still control between his fingers. His right arm into all of the joints is close to 90 degree Angle, on the shoulder to the knee, from the elbow towards the wrist, from wrist to consider, as if a restaurant waiter in carrying any tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in the front, need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting can keep perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage includes a precise shot needed a different factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a fantastic shooting there is yet one secret to all - every single day, year after year train, until a set involving complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist such as monks meditate boring training, it also helped when he graduated from high school graduation, eventually grow into a separate leading little-known Davidson college NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you think about your own shooting action is correct, " curry explained, "you can only count on their daily at working out ground building muscle memory, hit and believe that individuals can. We're so a great deal of practice in training, in order to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points just isn't

Throw three points just isn't the whole garage everyday work, and don't neglect, Stephen curry is your team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 within the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] will be averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always many ball he wasn't from the outside, but the basketball inside, attracted a increase... What will happen and then? There was a man he is able to tell you the solution, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the fantastic state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the car port and ray Allen inside '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 shots in his Arsenal, as high as 45. 3%; That yr, Alan ball attack build 3 ratio is a lot less than a quarter, compared together with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less versus Treasury for three aids. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he besides completed the sharpshooter background, his teammates for his creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities as well, through the ball state-of-the-art, stopped for no aids 3-pointer of shots. Also, he also can cross assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not only can catch vote, will urgent stopped, can build more opportunities to people, this star, unique! I'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, should be in with a "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Two steals in his Arsenal,

Two steals in his Arsenal, in the first 1 / 4, and the two steals to garage an overall total of 106 times from the playoffs career steals, which transcends the rick Barry, became the steals inside the history of the warriors team inside the playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let their playoff three-pointers hit number approximately 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff record list. Distance comes eighth Chauncey billups, he furthermore only six three factors.

37 points in simply three games, came alive, and this is his in 2010, including playoffs) eighth score 35 + online game with three alone, more than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

So many record the primary world war, there is no doubt the game can be said to be the garage in this series played the most beneficial game. The first a few games, garage is averaging 35. 3 points and some. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from 3, compared with the typical season shooting stage, a clear degree of decline, even so the game, garage completely nuts. The blazers in several players to hound your ex, but no one can easily disturb his rhythm. Car port, as it were, in the game again to learn "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] seven goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch this old garage, it also appears to own son's playing god are some incredible performance. The lens towards the old garage, he cannot help but shook his / her head.

Of course, no matter what other people think, garage three points for their own performance with absolute confidence. In the next quarter the warriors with 88-58 big lead your blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball clear of the one hand, he turned back field, the ball firmly to the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this particular state, the other celebration can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

To be a core point guard,

To be a core point guard, garage and also other three split the difference is that she is the team bring in and organizer. In various other words, he can't end up like novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak to some comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer facilitates objects, and to time period, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit throughout 213, has 206 relies on your friend's passing.

The garage He all the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 just isn't sending (272), in other words, is to create chances, nasty sto vote. This trick in the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because another person errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest within alliance, even better when compared with lebron James thrown into more all 3-pointers, along with the shooting is in any league all five such not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both equally quality and quantity. Taken together, the three points for you to thrown into space seriously isn't an easy thing, have to have the forty percent three-point shots should create his own shots, this how tired! The most precious is, no matter when and where, and how to make moves, garage has a top percentage. It is no wonder the manager of the warriors when Bob myers just lately told the Associated Push said: "as long since it's garage, to have the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

A couple of steals in his

A couple of steals in his System, in the first 1 fourth, and the two steals to garage an overall of 106 times in the playoffs career steals, which transcends the rick Craig, became the steals in the history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside game, this also let the playoff three-pointers hit number nearly 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff history list. Distance comes 8th Chauncey billups, he in addition only six three factors.

37 points in just three games, came alive, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + online game with three alone, a lot more than 7 times of Russell westbrook, the top of league.

So many record the primary world war, there is no doubt the game can be considered the garage in this series played the most effective game. The first about three games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% and 35. 3% from 3, compared with the typical season shooting stage, a particular degree of decline, but the game, garage completely outrageous. The blazers in many players to hound your pet, but no one can certainly disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point brand out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] several goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting in the stands to watch the old garage, it also appears to obtain son's playing god are some incredible performance. The lens for the old garage, he could not help but shook his / her head.

Of course, whatever other people think, garage three points with regards to own performance with utter confidence. In the next quarter the warriors with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside your three-point line again, the ball clear of the one hand, this individual turned back field, the ball firmly to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points on this state, the other get together can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

A couple of steals in his

A couple of steals in his Arsenal, in the first fraction, and the two steals to garage an overall of 106 times inside playoffs career steals, which transcends the rick Craig, became the steals within the history of the warriors team from the playoffs.

Garage into seven three-pointers within the game, this also let their playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff historical past list. Distance comes 8th Chauncey billups, he also only six three factors.

37 points in only three games, came your, and this is his shock as to, including playoffs) 8th score 35 + video game with three alone, more than 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the first world war, there is no doubt the game can be said to be the garage in this series played the best game. The first three games, garage is averaging twenty-seven. 3 points and several. 7 rebounds, 6 facilitates, shooting 40. 3% and also 35. 3% from 3, compared with the regular season shooting stage, a certain degree of decline, but the game, garage completely crazy. The blazers in several players to hound your ex, but no one could disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to discover "day day" feeling.

11 three-point series out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] several goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside the stands to watch the old garage, it also appears to have son's playing god look like some incredible performance. The lens towards the old garage, he couldn't help but shook the head.

Of course, no matter what other people think, garage three points with regards to own performance with overall confidence. In the third quarter the warriors along with 88-58 big lead the blazers, garage outside the particular three-point line again, the ball far from the one hand, this individual turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this state, the other party can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court finished, the

Half-court finished, the garage 12 things and 4 rebounds 6 facilitates, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his or her one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, for the reason that season of Christmas battles, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points inside first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four in the mighty, and only Michael Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court done, the garage

Half-court done, the garage 12 items and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even their one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, because season of Christmas conflicts, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors with the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four in the mighty, and only Erina Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I was too short, don't participate in college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play safeguard, then said I am not just a pure point guard, until October of recently, I also found that the general manager of funny to my opinion as the league finally good shooting guard. I've not yet fully participate in their full potential, i really set a higher regular to himself, committed to continuously improve to get more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting in all directions, " warriors coach tag Jackson said, "and roll, stop and go empty-handed, catch hand, step back, leg, in the face associated with two double forced to......, any thought of shooting mode, you can see he's astonishingly. We have never ever seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP prize, shooting is incredible, but additionally it is a level. And his / her other like reggie miller, Chris mullin, such as dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are almost all fantastic striker, but they will didn't garage so complete, this guy is not any limit. "

Timer and dance, 6 minutesand 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still past due step. Garage again to perform a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition with the body is still increasing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more difficult to block, as well as between ball and floor on an additional 10 degrees Position. NBA players to moment takes 0. 6 seconds usually, the garage from arranging action to dial the particular ball moves, it just takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up for the deficiency of the storage area height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves if your posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Finals past season, Arsenal's

Finals past season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] isn't very ideal, although your data well, but the efficiency just isn't high, and his again pass error, defensive irvine was made key 3 points have become a "black spots" second, apparently, in hope that in this particular to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points within the database and didn't hit two shots, on your contrary, the knight several points would hit a lot of over there. Garage or consentrate on defense, he para which include lebron, Irwin, JR., have been people already, also have got successful prevention.

In transferring, did well in your Treasury, the ball to a teammate are fed adequately, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left within the first quarter, garage dribble on the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and it is necessary to make [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] moves, the ball! This is also the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the beds base again in a 3 details!

It is worth mentioning that the opening, the garage suitable arm was wearing some sort of black gear, it can also be because his right elbow inside game before the old injury carries a relapse, however, with the overall game, he has to remove protective devices. Gear, it seems like, has affected the handle, before he took off once i feel much better.

With against lebron James, the defense is doing very well in his Arsenal, but after he was lebron was a new knocked out, the referee provides blown the garage stopping foul, garage on the soil is various, make action for the referee said lebron elbow.

In breakthrough, garage is usually a difficult moves, many people all the approach up his defense, which include lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, following air and rival crash cases, the hard to help score.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage daily work, and don't neglect, Stephen curry is the actual team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 from the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is averaging 9. 3 assists as the league the first! Let's imagine an image, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched many times, there are always some ball he wasn't in the outside, but the basketball inside, attracted a dual... What will happen after that? There was a man they can tell you the response, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the older state warriors, he made this season 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 season to contrast the storage and ray Allen in '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 of 653 three-point shots, photo 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 shots in his Arsenal, up to 45. 3%; That calendar year, Alan ball attack generate 3 ratio is under a quarter, compared along with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three allows. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand lower the garage outline: he besides completed the sharpshooter qualifications, his teammates for his or her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball breakthrough, stopped for no allows 3-pointer of shots. Furthermore, he also can go assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will also urgent stopped, can create more opportunities to other people, this star, unique! I am just [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, should be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

To be a core point guard,

To be a core point guard, garage as well as other three split the difference is he is the team bring in and organizer. In some other words, he can't be like novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to provide him the ball. We take novak into a comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer assists objects, and to time period, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and hit; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson is no exception, he hit with 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He every one of the 3-pointer this season, there are 105 of 3 isn't sending (272), put simply, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick from the team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because an individual errs, physical strength consumption, to the number of times few, and the hit ratio is just not high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest with alliance, even better compared to lebron James thrown in to more all 3-pointers, along with the shooting is in a league all five this kind of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Taken together, the three points to be able to thrown into space just isn't an easy thing, should have the forty percent three-point shots need to create his own photos, this how tired! The most precious is, no issue when and where, and making moves, garage has a high percentage. It is no wonder that this manager of the a warrior when Bob myers not too long ago told the Associated Push said: "as long since it's garage, to obtain the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

From brought the first golf

From brought the first golf ball, a garage at the actual match: each other outlined a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers shield darren collison (microblogging) the space between two steps at the rear of their closely, Danny granger will be the only defender in tow line. This is the car port superior court intuition and knowning that embodies: his shot choice. He seems to fully grasp the defensive player on the ideas, can predict their next move, then strike before hand. "When other people are usually doing gesture, garage with judgment, and the sport, this is Stephen is the foremost place, in this respect this league may be second to none. Find field space, know where the defense space will occur, it is the key with the art of his photos. Because no matter precisely how good your shots, additional exquisite technology, no space is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote with his article.

Garage meticulously observing the defense, he have reason to be and so cautious. Before this, the warriors have have missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 to help 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle anxiety of garage after only one of 4. For shed himself, this ball is vital: before a season, he hit a record in NBA history with 272 grains of about three points, if again set up three points today, his three points in 2010 hit number will go over 200 mark. So that library might be the sixth in a row has a minimum of two season hit 2 hundred grains of three participants, at the same moment, still can have three points to continuous hit game streak continue to 54 games - will probably be the warriors team historical past record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] related to the shooting, " garage once said within the interview, "but with the greatest especially in perfect give posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete a shot, all series of joint actions will likely be calm and smooth, like waves. It's a superb feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

From brought the first

From brought the first baseball, a garage at your match: each other spelled out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers defend darren collison (microblogging) the distance between two steps at the rear of their closely, Danny granger may be the only defender in tow line. This is the car port superior court intuition and which embodies: his shot variety. He seems to fully grasp the defensive player on the ideas, can predict their particular next move, then strike beforehand. "When other people are usually doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the best place, in this respect your league may be the best. Find field space, know in which the defense space will take place, it is the key with the art of his shots. Because no matter precisely how good your shots, additional exquisite technology, no room is useless. "ESPN's David thorpe, once wrote in his article.

Garage meticulously observing the defense, he also provide reason to be consequently cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots previously, is now 33 to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle tension of garage after only 1 of 4. For storage himself, this ball is very important: before a season, he hit an archive in NBA history using 272 grains of a few points, if again set up three points today, his three points there is much surprise hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has at the least two season hit 2 hundred grains of three participants, at the same period, still can have several points to continuous hit game streak keep 54 games - it will likely be the warriors team record record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the greatest especially in perfect hand posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet on a lawn, his hands to complete an effort, all series of joint actions are going to be calm and smooth, just like waves. It's a fantastic feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

A pair of steals in his

A pair of steals in his Collection, in the first fraction, and the two steals to garage a complete of 106 times inside the playoffs career steals, which in turn transcends the rick Barry, became the steals from the history of the warriors team within the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 8th Chauncey billups, he also only six three factors.

37 points in solely three games, came to life, and this is his in 2010, including playoffs) 8th score 35 + game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the primary world war, there is no doubt which the game can be considered the garage in this series played the most effective game. The first three games, garage is averaging 28. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 allows, shooting 40. 3% along with 35. 3% from 3, compared with the normal season shooting stage, a specific degree of decline, but the game, garage completely ridiculous. The blazers in various players to hound them, but no one can disturb his rhythm. Garage, as it were, in the game again to determine "day day" feeling.

11 three-point collection out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] several goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting in the stands to watch the actual old garage, it also appears to obtain son's playing god are some incredible performance. The lens towards the old garage, he cannot help but shook their head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for his or her own performance with complete confidence. In the third quarter the warriors together with 88-58 big lead the blazers, garage outside your three-point line again, the ball from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly in the basket, the whole pandemonium. Can put the three points in this state, the other bash can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got helpful to my

"I got helpful to my evaluation, " curry were recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I seemed to be too short, don't play college basketball, then for the same reason that I can't play in the NBA. People don't think I can play protect, then said I am not really a pure point guard, until October of not too long ago, I also found which the general manager of funny in my opinion as the league 3rd good shooting guard. I have not yet fully perform their full potential, i really set a higher regular to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you are not him so great shooting in all directions, " warriors coach level Jackson said, "and roll, stop and go empty-handed, capture hand, step back, lower leg, in the face of two double forced to help......, any thought of filming mode, you can see he is astonishingly. We have never ever seen anyone can reach this level, his Steve Nash (microblogging) played a superior level, the two-time MVP award, shooting is incredible, but it is also a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such seeing that dell and I played out together - Ellis, dell : Arsenal, they are just about all fantastic striker, but that they didn't garage so extensive, this guy is absolutely no limit. "

Timer along with dance, 6 minutesin addition to 30 seconds, Davis has been doing everything we can to nearby the garage, but still later step. Garage again to complete a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition on the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as involving the ball and floor for an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to period takes 0. 6 seconds typically, the garage from getting ready action to dial the ball moves, it merely takes 0. 4 seconds. Fast to make up with the deficiency of the shed height, the ball well prevent the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is obviously along with them. His arm still moves if the posture, and of his / her teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

"I got accustomed to my

"I got accustomed to my evaluation, " curry were recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] "people said I has been too short, don't play college basketball, then to the same reason that I am unable to play in the NBA. People don't believe I can play shield, then said I am an excellent pure point guard, until October of last year, I also found which the general manager of funny in my experience as the league third good shooting guard. I've not yet fully perform their full potential, well, i set a higher standard to himself, committed to continuously improve for being more outstanding. "

"We've never met you aren't him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, catch hand, step back, calf, in the face associated with two double forced to......, any thought of shooting mode, you can see he's astonishingly. We have by no means seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but additionally it is a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such while dell and I performed together - Ellis, dell : Arsenal, they are almost all fantastic striker, but these people didn't garage so comprehensive, this guy is simply no limit. "

Timer along with dance, 6 minutesalong with 30 seconds, Davis is doing everything we can to nearby the garage, but still delayed step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it isn't strictly jumper, his toe will be out of your ground, under the condition of the body is still growing, use forefinger and middle finger touch to accomplish the hand. Treasury system slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as between your ball and floor a great additional 10 degrees Point of view. NBA players to moment takes 0. 6 seconds normally, the garage from planning action to dial the ball moves, it simply takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for the deficiency of the shed height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket at the same time, the look of garage is usually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of his or her teammates has begun to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage everyday work, and don't neglect, Stephen curry is the particular team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists inside the regular season, 14 inside the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is actually averaging 9. 3 assists for the reason that league the first! Let's imagine a picture, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched dozens of times, there are always a few ball he wasn't within the outside, but the soccer ball inside, attracted a increase... What will happen and then? There was a man he is able to tell you the reply, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay -- Thompson, from the gold state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third from the league, and that 211 3-pointers, 68 hails from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the garage and ray Allen in '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 shots in his Arsenal, as tall as 45. 3%; That season, Alan ball attack produce 3 ratio is below a quarter, compared together with 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less than the Treasury for three allows. So the outline, the image of your alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not only completed the sharpshooter history, his teammates for the creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball cutting-edge, stopped for no aids 3-pointer of shots. Additionally, he also can pass assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will urgent stopped, can generate more opportunities to others, this star, unique! I am [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court done, the garage

Half-court done, the garage 12 things and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has got the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even his one-on-one hit his points. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, just like the finals last year, since the season of Christmas battles, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors on the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, 2 assists, Owen has scored 17 points within the first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four on the mighty, and only Michael Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Throw three points isn't the

Throw three points isn't the whole garage every day work, and don't ignore, Stephen curry is the actual team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 inside the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] can be averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game in the Treasury, attack launched a multitude of times, there are always many ball he wasn't from the outside, but the soccer ball inside, attracted a double... What will happen next? There was a man he is able to tell you the response, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay -- Thompson, from the golden state warriors, he made this season 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 time of year to contrast the storage and ray Allen throughout '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he is the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 associated with 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen : 272 of 600 images in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack develop 3 ratio is less than a quarter, compared along with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the number 3. 7, less than the Treasury for three helps. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand decrease the garage outline: he besides completed the sharpshooter background, his teammates for his or her creation of free-throw prospects into; He will also look for opportunities concurrently, through the ball discovery, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Additionally, he also can move assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not just can catch vote, will even urgent stopped, can create more opportunities to others, this star, unique! Now i am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are already unable to define Stephen curry, should be in with any "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage within the second

Garage within the second dribbling is toward the start the left side in the body without any slowdown, his footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the center of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action much more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the floor, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the full shooting art played the revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position organized the ball, the index finger as well as middle finger instinct to find gaps in the rubber ball center. His arm gently lifted back, quit his palm the golf ball, but still control concerning his fingers. His right arm into all of the joints is close to be able to 90 degree Angle, on the shoulder to the elbow, from the elbow to the wrist, from wrist to make reference to, as if a eating place waiter in carrying a new tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and energy. And in addition to master hand movements, garage incorporates a precise shot needed an additional factor: enough deep muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, a single player, able to throw a fantastic shooting there is yet one secret to all - year after year, year after year process, until a set of complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist for instance monks meditate boring train, it also helped when he graduated from school, eventually grow into another leading little-known Davidson university NCAA elite last 8.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you consider your own shooting action is correct, " curry claimed, "you can only make use of their daily at working out ground building muscle ram, hit and believe we can. We're so plenty of practice in training, so as to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

After a brought the first

After a brought the first golf ball, a garage at the match: each other laid out a perfect diamond entrance, teammate Steve Blake flew that you follow up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the space between two steps powering their closely, Danny granger could be the only defender in tow line. This is the car port superior court intuition and understanding that embodies: his shot collection. He seems to fully grasp the defensive player in the ideas, can predict his or her next move, then strike ahead of time. "When other people are usually doing gesture, garage throughout judgment, and the activity, this is Stephen is the best place, in this respect the actual league may be an awesome experience. Find field space, know the spot that the defense space will come about, it is the key with the art of his photographs. Because no matter precisely how good your shots, more exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote inside his article.

Garage with great care observing the defense, he likewise have reason to be so cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots before, is now 33 to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle strain of garage after just one of 4. For garage himself, this ball is important: before a season, he hit accurate documentation in NBA history using 272 grains of a few points, if again established three points today, his three points this year hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will become the sixth in a row has no less than two season hit 250 grains of three gamers, at the same time, still can have three points to continuous hit game streak continue to 54 games - it will be the warriors team historical past record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in an interview, "but with the maximum especially in perfect hand posture. When your person is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete an effort, all series of joint actions are going to be calm and smooth, like waves. It's a superb feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage, 26, is one

Storage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] with the largest child, dell - garage in 2002, his dad announced over 07 years of career, finally paid 40. 2% on threes document card. From a very young age, Stephen across the shooting learned how to shoot at the feet of the grasp, when dad refused to adopt him to the hornets teaching, Stephen will be pursed lips, not because can't visit those big-name players, the old you might be, but because he also strive to be with my dad, to rehearse his shot.

At the age of 9, garage is of his very own amateur league teams regarding players, only if the coach has to outside shot collapse at the opponent's zone will be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when I was a defense experts, all start from generally there. "

To go to the original text, once the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook probably the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again simultaneously, she was in high school graduation played point guard, looking at the volleyball after to the campus of Virginia technological, and meet the shed there's father. "If I dribble towards coast, I have to choose to shoot or move, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit photos, but before becoming a striker, he already was a greater control player, people tend to ignore it. After his dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to the mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the start up the left side with the body without any slowdown, their footsteps choiceness and quick, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action a lot more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the soil, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the complete shooting art played a new revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam - Mr Libby said Treasury.

Kitchen counter frames in 6 units and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to uncover gaps in the plastic ball center. His wrist gently lifted back, left his palm the golf ball, but still control between his fingers. His right arm into all of the joints is close in order to 90 degree Angle, on the shoulder to the knee, from the elbow towards wrist, from wrist to refer to, as if a restaurant waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in-front, need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a good foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting will keep perfect posture and energy. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed one more factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch seriously isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - month after month, year after year process, until a set involving complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist including monks meditate boring training, it also helped when he graduated from high school, eventually grow into another leading little-known Davidson school NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you consider your own shooting activity is correct, " curry mentioned, "you can only depend upon their daily at it ground building muscle recollection, hit and believe that people can. We're so many practice in training, so that you can the game, you can count on instinct to react. But if it is not correctly, the game will experience very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

After a brought the first

After a brought the first baseball, a garage at your match: each other spelled out a perfect diamond entry, teammate Steve Blake flew to follow along with up, left the clippers safeguard darren collison (microblogging) the distance between two steps at the rear of their closely, Danny granger could be the only defender in tow. This is the storage area superior court intuition and and the embodies: his shot collection. He seems to comprehend the defensive player on the ideas, can predict their next move, then strike before hand. "When other people are doing gesture, garage in judgment, and the online game, this is Stephen is the greatest place, in this respect this league may be the best. Find field space, know the place that the defense space will come about, it is the key with the art of his photos. Because no matter just how good your shots, far more exquisite technology, no place is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote inside his article.

Garage very carefully observing the defense, he also provide reason to be so cautious. Before this, the warriors have missed 12 goals in 13 shots during the past, is now 33 in order to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle stress of garage after only one of 4. For storage himself, this ball is critical: before a season, he hit an increasing in NBA history together with 272 grains of a few points, if again proven three points today, his three points this season hit number will meet or exceed 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has at the least two season hit 250 grains of three gamers, at the same occasion, still can have about three points to continuous hit game streak keep 54 games - it will likely be the warriors team history record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said in a interview, "but with the highest especially in perfect give posture. When your body's in good rhythm, from standing in the feet on the ground, his hands to complete an attempt, all series of joint actions is going to be calm and smooth, like waves. It's a superb feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

As being a core point guard,

As being a core point guard, garage and also other three split the difference is he is the team attract and organizer. In some other words, he can't be like novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for individuals each a 3-pointer allows objects, and to period, after statistics, novak found shock as to hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and reach; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit throughout 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He all the 3-pointer this season, there are 105 of 3 just isn't sending (272), in other words, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick inside team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because an individual errs, physical strength ingestion, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest in alliance, even better in comparison with lebron James thrown in more all 3-pointers, and also the shooting is in a new league all five this sort of not assists free-throw shooting players from the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Taken together, the three points in order to thrown into space isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots need to create his own photos, this how tired! Probably the most precious is, no make any difference when and where, and making moves, garage has a higher percentage. It is no wonder that the manager of the enthusiast when Bob myers not too long ago told the Associated Push said: "as long as it's garage, to have the ball is reasonable. inch.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage, 26, is one

Garage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in the largest child, dell - garage in 2002, his dad announced over 04 years of career, finally paid 40. 2% on threes document card. From a incredibly young age, Stephen round the shooting learned how to shoot in the feet of the learn, when dad refused to take him to the hornets coaching, Stephen will be pursed mouth area, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also want to be with my dad, to apply his shot.

At age 9, garage is of her own amateur league teams associated with players, only if the coach should outside shot collapse for the opponent's zone will become sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when I was a defense experts, all start from generally there. "

To go time for the original text, in the event the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool basketball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then some sort of 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in high school graduation played point guard, turning to the volleyball after into the campus of Virginia technological, and meet the car port there's father. "If I dribble for the coast, I have to choose to shoot or complete, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit shots, but before becoming a new striker, he already was a greater control player, people tend to ignore it. After his or her dribble shot, is I the most beautiful moments. Thanks to the mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Storage area, 26, is one

Storage area, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] of the largest child, dell -- garage in 2002, his dad announced over 07 years of career, finally paid 40. 2% on threes record card. From a quite young age, Stephen about the shooting learned how to shoot with the feet of the get good at, when dad refused to adopt him to the hornets education, Stephen will be pursed lips, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also want to be with my dad, to apply his shot.

At age 9, garage is of his own amateur league teams regarding players, only if the coach should outside shot collapse in the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when When i was a defense professionals, all start from there. "

To go to the original text, if the garage near the ball in midfield, people tend to overlook probably the most important thing: pool baseball skills. Sonya, thanks to help his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in high school graduation played point guard, turning to the volleyball after to the campus of Virginia technical, and meet the car port there's father. "If I dribble towards the coast, I have to decide on to shoot or cross, it's my limit. "Dell explained, "people started for Stephen impression is all he can beautiful posture hit photos, but before becoming some sort of striker, he already was a better control player, people tend to ignore it. After their dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to the mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court complete, the

Half-court complete, the garage 12 things and 4 rebounds 6 aids, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat within the second half, even their one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, like the finals last year, for the reason that season of Christmas wars, with their strong individual fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] photographs. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four of the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one acquire garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's tactic clearly,

Knight's tactic clearly, today is to cling to garage, will not give him any likelihood, and Kevin durant is always one-on-one with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as face [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize other fear his circumference ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds inside first half, durant have missed shots from outside, this basket three players usually are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed to the basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then this individual points ball durant, who finished scores!

And the 2nd half, knight to defensive strategy seems to be shaken, they don't have an excessive amount double again, help, interestingly, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put your garage was pushed on the ground.

Sure enough, your knight defensive shaken right after scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, at that time he was given the ability to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points within the database is still reach, he this section one bomb within the 14 points.

Today can be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] could be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested almost all of the holiday to battle, he could be still the contribution towards the brilliant stroke, but also pass a 3-pointer through Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off prior to schedule, because the sport had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage, 26, is one

Garage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] from the largest child, dell - garage in 2002, their dad announced over of sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes statement card. From a really young age, Stephen about the shooting learned how to shoot for the feet of the master, when dad refused to take him to the hornets instruction, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you're, but because he also wish to be with my dad, to train his shot.

At the age of 9, garage is of their own amateur league teams involving players, only if the coach needs to outside shot collapse with the opponent's zone will always be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when I was a defense specialists, all start from right now there. "

To go back to the original text, if your garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook one of the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then a new 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in high school graduation played point guard, looking at the volleyball after in the campus of Virginia tech, and meet the car port there's father. "If I dribble on the coast, I have to select to shoot or go, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all the guy can beautiful posture hit pictures, but before becoming a new striker, he already was a greater control player, people often ignore it. After his dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his / her mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

A pair of steals in his

A pair of steals in his System, in the first one fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times inside the playoffs career steals, which usually transcends the rick Barry, became the steals inside history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers from the game, this also let their playoff three-pointers hit number up to 261, match the Robert horry, ninth three points in playoff history list. Distance comes 9th Chauncey billups, he furthermore only six three factors.

37 points in merely three games, came someone's, and this is his this year, including playoffs) 8th score 35 + video game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt the game can be reportedly the garage in this series played the top game. The first a few games, garage is averaging 27. 3 points and several. 7 rebounds, 6 helps, shooting 40. 3% and also 35. 3% from several, compared with the typical season shooting stage, a particular degree of decline, nevertheless the game, garage completely nuts. The blazers in a number of players to hound your ex, but no one could disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to discover "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] several goals, including vast miles of three points. Wearing warriors baseball hat sitting from the stands to watch this old garage, it also appears to get son's playing god are some incredible performance. The lens towards old garage, he can't help but shook their head.

Of course, whatever other people think, garage three points because of their own performance with absolute confidence. In the next quarter the warriors together with 88-58 big lead the blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball clear of the one hand, this individual turned back field, the ball firmly in the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this state, the other gathering can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

From a brought the first

From a brought the first soccer ball, a garage at the particular match: each other outlined a perfect diamond entry, teammate Steve Blake flew to visit up, left the clippers defend darren collison (microblogging) the length between two steps guiding their closely, Danny granger is the only defender in tow. This is the garage superior court intuition and knowing that embodies: his shot selection. He seems to comprehend the defensive player of the ideas, can predict his or her next move, then strike ahead of time. "When other people are generally doing gesture, garage with judgment, and the activity, this is Stephen is the better place, in this respect the league may be first rate. Find field space, know the spot that the defense space will happen, it is the key of the art of his images. Because no matter the way good your shots, additional exquisite technology, no room is useless. "ESPN's Mark thorpe, once wrote inside his article.

Garage meticulously observing the defense, he in addition have reason to be so cautious. Before this, the warriors have overlooked 12 goals in 13 shots in past times, is now 33 to be able to 37 behind the clippers, disturbed because of the right leg muscle pressure of garage after just one of 4. For shed himself, this ball is very important: before a season, he hit a list in NBA history having 272 grains of several points, if again set up three points today, his three points there is much surprise hit number will go over 200 mark. So that library can become the sixth in a row has at the least two season hit 200 grains of three participants, at the same time period, still can have a few points to continuous hit game streak always 54 games - it will likely be the warriors team historical past record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in connection with the shooting, " garage once said within an interview, "but with the best especially in perfect give posture. When your body is in good rhythm, from standing in the feet on the floor, his hands to complete a shot, all series of joint actions are going to be calm and smooth, similar to waves. It's a superb feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Garage beneath second

Garage beneath second dribbling is toward the start up the left side of the body without any slowdown, his footsteps choiceness and quickly, soon arrived at the position you need to go. Unlike most pitcher like the center of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action a lot more concise. Don't waste any wedding ceremony, just jump off the ground, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only essentially the most pure great scorer, he even gave shot two words to make the definition, the total shooting art played the revolutionary role. "The bobcats mind scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his chest slightly next point position held up the ball, the index finger and also middle finger instinct to locate gaps in the plastic ball center. His arm gently lifted back, left his palm the ball, but still control in between his fingers. His right arm into each of the joints is close to be able to 90 degree Angle, on the shoulder to the shoulder, from the elbow to the wrist, from wrist to reference, as if a restaurant waiter in carrying any tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound ahead, need to speed up their action inside the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and power. And in addition to perfect hand movements, garage features a precise shot needed yet another factor: enough deep muscle mass memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any one player, able to throw an excellent shooting there is yet one secret to all - year after year, year after year exercise, until a set involving complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist like monks meditate boring practice, it also helped whenever he graduated from school, eventually grow into some other leading little-known Davidson college or university NCAA elite last 8.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] you approach your own shooting motion is correct, " curry claimed, "you can only depend on their daily at the education ground building muscle storage, hit and believe that individuals can. We're so many practice in training, in order to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will feel very strange. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Shed, 26, is one

Shed, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] of the largest child, dell -- garage in 2002, his or her dad announced over of sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes report card. From a quite young age, Stephen throughout the shooting learned how to shoot with the feet of the grasp, when dad refused for taking him to the hornets education, Stephen will be pursed lips, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also want to be with my dad, to practice his shot.

At age 9, garage is of his or her own amateur league teams associated with players, only if the coach needs to outside shot collapse for the opponent's zone will become sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when When i was a defense experts, all start from presently there. "

To go here we are at the original text, when the garage near the baseball in midfield, people tend to overlook the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks to his mother, then the 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again at the same time, she was in high school graduation played point guard, checking out the volleyball after in the campus of Virginia technological, and meet the car port there's father. "If I dribble towards the coast, I have to choose to shoot or go, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit shots, but before becoming any striker, he already was a greater control player, people usually ignore it. After their dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his or her mother. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Knight's method clearly,

Knight's method clearly, today is to help cling to garage, tend not to give him any opportunity, and Kevin durant is always individually with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as experience [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize the other fear his circumference ability garage easily scored two points.

The last 80 seconds from the first half, durant skipped shots from outside, your basket three players are usually knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed in to the basket from the lengthy position, unexpectedly the offensive rebounds inside knight encirclement! Then he or she points ball durant, who finished scores!

And the other half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, interestingly, JR in 1 upon 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed to the ground.

Sure enough, your knight defensive shaken right after scoring started rising in his Arsenal, outside his 3-pointer by continuous, during those times he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance from the first half. After three points inside the database is still attack, he this section one bomb under the 14 points.

Today is actually June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] is the international children's day, it seems in the "primary school" is probably the holiday today.

Small garage finish I rested the vast majority of holiday to battle, he is still the contribution for the brilliant stroke, but additionally pass a 3-pointer through Kevin durant. The past 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the online game had no suspense.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Following a brought the first

Following a brought the first baseball, a garage at this match: each other laid out a perfect diamond the front, teammate Steve Blake flew to follow up, left the clippers protect darren collison (microblogging) the space between two steps powering their closely, Danny granger would be the only defender in pull. This is the shed superior court intuition and understanding that embodies: his shot choice. He seems to realize the defensive player from the ideas, can predict their next move, then strike beforehand. "When other people usually are doing gesture, garage in judgment, and the sport, this is Stephen is the better place, in this respect your league may be an awesome experience. Find field space, know in which the defense space will happen, it is the key on the art of his photos. Because no matter the way good your shots, additional exquisite technology, no bedroom is useless. "ESPN's Jesse thorpe, once wrote with his article.

Garage thoroughly observing the defense, he in addition have reason to be thus cautious. Before this, the warriors have had missed 12 goals in 13 shots before, is now 33 to 37 behind the clippers, disturbed through the right leg muscle pressure of garage after only one of 4. For car port himself, this ball is very important: before a season, he hit a record in NBA history together with 272 grains of about three points, if again set up three points today, his three points this year hit number will exceed 200 mark. So that library will end up the sixth in a row has at least two season hit two hundred grains of three people, at the same moment, still can have three points to continuous hit game streak still 54 games - it'll be the warriors team heritage record.

"I like everything [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] relevant to the shooting, " garage once said in a interview, "but with the best especially in perfect hand posture. When your is in good rhythm, from standing in the feet in the grass, his hands to complete a go, all series of joint actions is going to be calm and smooth, just like waves. It's a great feeling. ".

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Half-court finished, the

Half-court finished, the garage 12 points and 4 rebounds 6 allows, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even his one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, much like the finals last year, as the season of Christmas competitions, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Whole play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four with the mighty, and only Erika Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to do better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas