Muamaro Kadafio „Žalia knyga“

http://ru.wikipedia.org. autorius Victor Korniyenko        Rugpjūčio 26 d. vienas tinklaraštininkas parašė apie tai, kad prie Libijos ambasados, kuri yra Kazachstano sostinėje Astanoje, šiukšlių konteineryje rado išmestas knygas, kurių pavadinimas “Žalia knyga”. Smalsumas paskatino perskaityti šią knygą.

       Žalia knyga“ – tai Libijos lyderio Muamaro Kadafio programinis teorinis darbas. Ji susideda iš trijų dalių: pirma dalis (pasirodė 1976 metų sausio mėn.) vadinasi „Demokratijos problemos sprendimas (tautos valdžia). Trečios pasaulio teorijos politinis aspektas“; antra dalis (išleista 1978 metų vasario mėn.) – „Ekonominės problemos sprendimas (Socializmas). Trečios pasaulio teorijos ekonominis aspektas“; trečia dalis (išleista 1979 metų birželio mėn.) – „Trečios pasaulio teorijos visuomeninis aspektas“.

       Pirmos dvi dalys, ypač pirmoji turėtų būti įdomios visuomenininkams, besidomintiems Lietuvos politine ir ekonomine situacija, jai neabejingiems ir siūlantiems įvairius politinės bei ekonominės sistemos keitimo variantus. Jos įdomios ir istorine prasme. Tai, ką M.Kadafis suprato ir išdėstė savo darbe daugiau kaip prieš trisdešimt metų, mes tik dabar, po dvidešimties metų praktikos, pradedame suvokti.

       Pirmoje dalyje išdėstytas politinis Trečios pasaulio teorijos aspektas. Joje M.Kadafis sukritikuoja tradicinę demokratinę sistemą ir jos elementus. 

       Parlamentas, kuris yra demokratijos pagrindas, pasak M.Kadafio nėra tautos valdžia ir jos atstovavimas parlamentuose yra apgaulė, o parlamentarizmas – tai ydingas demokratijos problemos sprendimas. Kadangi demokratija – tai tautos valdžia, o ne valdžia tų, kurie ją atstovauja jos vardu, tai parlamentarizmas arba atstovavimas jau pats savaime yra nedemokratiškas. Parlamentas yra įteisintas barjeras, kuris trukdo tautai pačiai įgyvendinti savo valdžią, nušalina mases nuo dalyvavimo politikoje ir monopolizuoja jos valdžią. 

       Patys rinkimų metodai taip pat negali būti laikomi demokratiniais, kadangi išrinktas deputatas atstovauja tūkstančius, šimtus tūkstančių ar net milijonus rinkėjų, todėl jis jokiais organizaciniais ryšiais nėra susijęs su savo rinkėjais, jis atstovauja visą tautą. Deputatas monopolizuoja tautos valdžią ir jos teisę spręsti. Iš esmės parlamentas atstovauja ne tautą, bet rinkimuose laimėjusią partiją ar partijų koaliciją. Tauta politinėms jėgoms reikalinga ir ja pasinaudojama tik kovojant dėl valdžios. Rinkimų sistema yra demagoginė, kadangi ji paremta agitacija, siekiant gauti balsus, ir balsų pirkimu bei klastojimu. Rinkimuose laimi turintys pinigų, neturtingi negali konkuruoti.

       Partijas M.Kadafis laiko šiuolaikine diktatūra, šiuolaikiniu diktatūriniu valdymo įrankiu, kai yra mažos visuomenės dalies valdžia visai visuomenei. Partija nėra demokratinis įrankis, kadangi ją sudaro žmonių grupės, kurių tikslas yra valdžia ir savų interesų įgyvendinimas. Jos gali būti paperkamos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Nors partija tautos atžvilgiu yra mažuma, tačiau ji valdo visą tautą. Tikroje demokratijoje tai yra negalima, kadangi partija turi savo ideologiją, o tauta susideda iš įvairių interesų, pažiūrų ir įsitikinimų. Vadinasi didelės dalies visuomenės interesų valdžioje esanti partija neatstovauja. Partijų skaičius esmės nekeičia. Kuo daugiau partijų, tuo aštresnė tarp jų kova vyksta už valdžią. Dėl šios konkurencinės kovos, kurioje naudojamos bet kokios priemonės, neigiamai veikiamos politinė, socialinė ir ekonominė visuomenės gyvenimo pusės, nukenčia visuomenės interesai. O kovos rezultatas – laimi naujas valdymo įrankis, kuris tapatus ankstesniam, t.y. vienos partijos pralaimėjimas atneša pergalę kitai, o tauta bet kuriuo atveju pralaimi. Arba drakonas mirė, tegyvuoja naujas drakonas. 

       Parlamentas, kurį sudaro laimėjusi partija, yra šios partijos parlamentas, o šio parlamento suformuota vykdomoji valdžia yra partijos valdžia virš tautos. Partija, kuri, kaip manoma, atstovauja visą tautą iš tiesų yra dalies tautos priešas, opozicinės partijos priešas. Opozicija nėra valdančios partijos kontrolės organas, ji tik laukia tinkamo momento, kad galėtų užimti valdančios partijos vietą prie valdžios lovio. Kadangi demokratijoje teisėtas kontrolės organas yra parlamentas, tai reiškia, kad kontrolė yra valdančios partijos rankose, o valdžia yra partijos rankose, kuri vykdo kontrolę.

      M.Kadafis partiją sulygina su klanu. Jo nuomone partijų kova už valdžią niekuo nesiskiria nuo kovos už valdžią tarp genčių ir klanų. Šio tipo kova visuomenei turi tik neigiamą ir griaunantį poveikį.

      Knygos autorius teigia: „Partija atstovauja dalį tautos, kai tuo tarpu TAUTOS SUVERENITETAS NEDALOMAS. Partija valdo tautos vardu, tačiau iš tiesų JOKS ATSTOVAVIMAS TAUTOS VARDU negalimas“.

       M.Kadafis sukritikuoja ir tiesioginės demokratijos institutą – referendumą. Jis teigia, kad referendumas – tai demokratijos falsifikacija. Savo teiginiui pagrįsti jis pateikia argumentą – referendume balsuojantys tegali tik pasakyti „taip“ arba „ne“. Jis mano, kad kiekvienas turi teisę paaiškinti savo pasirinkimą, pagrįsti savo norą, pritarimo arba nepritarimo priežastis. 

       Demokratija bus tik tada, kai bus sukurtas toks valdymas, kuriame bus ne atstovavimas tautos vardu, bet pačios tautos dalyvavimas valdyme. M.Kadafis siūlo sukurti tokią valdymo struktūrą, kur valdo tauta, kontroliuoja tauta ir dingsta apibrėžimas: demokratija – tai tautos vyriausybės kontrolė. Jį pakeičia naujas apibrėžimas: demokratija – tai tautos savikontrolė. Tai yra jis siūlo tiesioginės demokratijos modelį. 

       Hierarchinę valdymo struktūrą sudaro tautos kongresai ir komitetai. Visuomenė susiskirsto į pirminius, žemiausius tautos kongresus. Kiekvienas kongresas renka komitetą. Komitetai formuoja tautos kongresus rajonuose, kurie yra jau ne pirminiai. Toliau, žmonės, susijungę į pirminius tautos kongresus renka administracinius tautos komitetus, kurie yra vietoj valstybės administracijos ir vadovauja visoms ūkio šakoms. Šie komitetai yra atskaitingi pirminiams tautos kongresams, kurie nustato jų politiką ir kontroliuoja vykdymą. Tokiu būdu valdo tauta, kontroliuoja tauta. Kadangi žmonės, sudarantys pirminius kongresus ir komitetus, priklauso skirtingiems visuomenės sluoksniams ir turi skirtingus interesus, jie kūria profsąjungas ir profesionalius susivienijimus. Klausimai, kurie diskutuojami tautos kongresuose ir komitetuose, profsąjungose ir profesionaliuose susivienijimuose, galutinai suformuluojami Visuotiniame tautos kongrese, kuris vyksta vieną kartą per metus, ir į kurį susirenka kongresų, komitetų, sąjungų vadovaujantys organai. Visuotinio tautos kongreso sprendimai perduodami vykdymui tautos kongresams, tautos komitetams, prosąjungoms ir profesionaliems susivienijimams. Ši valdymo sistema efektyviai veikė Libijoje, kol „NATO sukilėliai“ neįsiveržė į šią valstybę.

      Knygos autorius teigia: „Liaudies demokratijos vienintelis įgyvendinimo būdas yra tautos kongresai. Visos kitos valdymo sistemos yra nedemokratinės. Visos šiuo metu pasaulyje egzistuojančios valdymo sistemos yra nedemokratinės, jeigu jos nesilaiko šio valdymo metodo. Tautos kongresai yra galutinis tikslas tautų judėjimo kelyje į demokratiją. Tautos kongresai ir tautos komitetai yra galutinis tautų kovos už demokratiją rezultatas“. 

       Pirmoje knygos dalyje taip pat dar kalbama apie klases, spaudą ir visuomenės įstatymą.

       Antroje knygos dalyje rašoma apie Trečios pasaulio teorijos ekonominį aspektą. Šioje dalyje M.Kadafis kritikuoja samdomo darbo pobūdį, nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas samdomas privačios įmonės, ar valstybės įmonės. Knygos autorius teigia, kad koks bebūtų didelis atlyginimas už darbą, samdomi darbuotojai vistiek yra vergai ir jų darbas nėra našus. Pagal jį teisingas principas yra tada, kai „kas gamina, tas ir vartoja“. Dabar gi darbuotojas gamina, tačiau savo pagaminto produkto negauna, o turi jį atiduoti mainais į darbo užmokestį. 

       1977 metais M.Kadafis, kaip ūkinio gyvenimo vystymosi pagrindą, iškėlė „savivaldos ekonomikoje“ principą. Pagal jį įmonės turi atitekti kolektyviniam valdymui tiems, kurie jose dirba. Vėliau buvo paskelbtas šūkis: „Partneriai, o ne samdomi darbuotojai“. 

      „Naujos socialistinės santvarkos tikslas – sukurti laimingą visuomenę, kuri būtų laiminga dėl savo laisvės, o tai įgyvendinama tik patenkinant žmogaus materialinius ir dvasinius poreikius, esant sąlygai, kad niekas nekliudys patenkinti šiuos poreikius ir jų nekontroliuos“.

       Žmogaus laisvė yra nepilna, jeigu jo poreikius valdo kiti žmonės. Todėl, žmogus visiškai laisvas gali būti tik turėdamas: 1) savo nuosavą, o ne nuomojamą, gyvenamąjį būstą. 1978 metais Libijoje buvo priimtas įstatymas, pagal kurį gyvenamųjų patalpų nuomojimas buvo draudžiams, o buvę nuomininkai tapo nuomojamų butų ir namų savininkais; 2) žemę, kuri nepriklauso niekam, tačiau kiekvienas turi teisę naudotis žeme visą savo ir paveldėtojų gyvenimą, ir kuri naudojama tik savo poreikių patenkinimui, o ne pelno siekimui; 3) transporto priemones, kurios priklauso tik žmogui ir niekas neturi teisės, nei fizinis asmuo, nei įmonės užsiimti transporto priemonių nuomavimu; 4) pragyvenimo lėšas, kurios yra ne darbo užmokestis už pagamintą produkciją, o asmeninė žmogaus nuosavybė, kurią jis pats tvarko ir naudoja savo asmeniniams poreikiams, tai yra jo dalis gamyboje, kurios pagrindiniu elementu jis yra.

       Žmogus turi dirbti pagal savo išgales ir jam turi nieko netrukti, kad galėtų patenkinti savo poreikius. O pagamintas perteklius turi būti nukreiptas visuomenės turto kaupimui. M.Kadafis pabrėžia, kad niekas neturi teisės kaupti pertekliaus, gauti daugiau negu reikia jo asmeniniams poreikiams. Šis perteklius, viršijantis asmeninius žmogaus poreikius, teisėtai priklauso kitiems žmonėms. Kadangi pasaulio ištekliai yra riboti, o taip pat ribotas bet kurios visuomenės turtas, tai vienų žmonių pertekliaus kaupimas, sumažina kitų žmonių poreikių patenkinimo galimybes, t.y. žmogus kaupiantis turtus trukdo kitiems žmonėms patenkinti savo poreikius. Šį teiginį patvirtina Lietuvos pavyzdys, kai vieni žmonės nežino, kur turtus dėti, o kiti žmonės skaičiuoja centus, perka pigiausią maistą, o kartais iki pensijos ar atlyginimo ir maistui nebelieka pinigų. 

       Knygos autorius teikia, kad galutinis etapas bus, kai socialistinė visuomenė pasieks naują stadiją, „kurioje galutinai pranyks pelnas ir pinigai, kai visuomenė taps gaminančia, o gamyba visiškai patenkins materialius visos visuomenės narių poreikius. Šiame galutiniame etape pelnas pranyks savaime, ir reiškia, nustos egzistuoti pinigai“. Pelno pripažinimas – tai eksploatavimo pripažinimas.

       Iki „NATO sukilėliams“ okupuojant Libiją, kiekvienas Libijos gyventojas gaudavo tiek, kad galėtų patenkinti savo fiziologinius poreikius: duona, vanduo ir kiti maisto produktai buvo pigūs, transportas ir benzinas beveik nemokami; visi gyventojai buvo aprūpinti nemokamu gyvenamuoju plotu, turėjo nemokamą mokslą ir gydymą. 

       Trečioje knygos dalyje nagrinėjamas Trečios pasaulio teorijos visuomeninis aspektas. Joje autorius išdėsto savo požiūrį apie visuomenės darinius ir visuomenės gyvenimo puses: šeimą, gentis, naciją, moterų padėtį, juodaodžius žmones, švietimo sistemą, muziką ir meną, sportą. 

       „Žalia knyga“ yra nedidelės apimties, parašyta glaustai, aiškiai išdėstant esminius dalykus, todėl jai perskaityti reikia nedaug laiko. O kas susidomėjo ir nori ją paskaityti, gali rasti internete.

2011-08-28

 

„Žalios knygos“ garso įrašas rusų kalba

 

"Žalia knyga" lietuvių kalba

 

Eurazijos universiteto“ seminaras, 2011-03-01

 

 

 

Susiję:

Tautos teisė rinktis

 

 

Komentarai

canada goose jackets pandora

canada goose jackets
pandora charms
philipp plein outlet
adidas nmd
pandora jewelry
canada goose jackets
canada goose jackets uk
coach outlet
moncler jackets
moncler
ralph lauren outlet
cheap jordans free shipping
asics shoes
canada goose sale
michael kors uk
coach outlet store
mbt shoes
coach outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet online
ugg boots on sale
ralph lauren uk
christian louboutin outlet
fred perry
birkenstock sandals
coach factory outlet
canada goose outlet
birkenstock sandals
canada goose jackets
michael kors outlet
adidas campus
canada goose outlet
nike air max
coach factorty outlet
moncler outlet
fitflops sale
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
canada goose jackets
fred perry polo
coach outlet online
louis vuitton outlet store
adidas outlet
air jordans
birkenstock sandals
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
adidas yeezy boost
jordan retro
coach outlet
ugg outlet
mulberry bags
mcm outlet
canada goose outlet
michael kors outlet online
adidas yeezy
oakley sunglasses
ugg outlet
coach outlet
mlb jerseys
michael kors
vans store
pandora charms
ugg outlet
moncler outlet
jordan shoes
cat boots
canada goose
ralph lauren outlet
canada goose outlet
burberry outlet store
coach outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
pandora charms sale clearance
pandora charms sale clearance
adidas shoes
uggs outlet
coach outlet
ecco shoes for men
oakley sunglasses sale
pandora charms
pandora jewelry outlet
uggs outlet
cheap oakley sunglasses
adidas yeezy
kate spade bags
canada goose
cheap jordans
ferragamo shoes
ferragamo outlet
canada goose outlet
moncler jackets
oakley sunglasses
supreme clothing
adidas originals
cheap jordans
coach factory outlet
adidas yeezy
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
nfl jerseys wholesale
michael kors canada
nike outlet
polo ralph lauren outlet online
nike outlet
burberry outlet canada
michael kors outlet
mbt shoes
fitflops
yeezy 350 boost
kate spade outlet store
supra shoes
canada goose outlet
air jordan shoes
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
pandora charms sale
timberland outlet
michael kors
discount oakley sunglasses
coach canada
uggs canada
louis vuitton outlet online
birkenstock shoes
jordan shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
nmd adidas
pandora charms sale
canada goose jackets
coach outlet
nike air max
nike outlet
fitflops sale clearance
timberland boots
nike outlet
rolex watches
yeezy boost
moncler outlet
pandora charms
canada goose jackets
cheap mlb jerseys
birkenstock
coach factory outlet
pandora
nike shoes
canada goose outlet
pandora charms sale clearance
supreme clothing
burberry
adidas yeezy
canada goose uk
nfl jerseys wholesale
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
jordan shoes
supreme new york
jordan shoes
ray ban sunglasses
uggs
cheap jordan shoes
michael kors canada
coach outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
ugg boots
longchamp outlet online
ugg boots
canada goose outlet
hermes birkin
ralph lauren uk
ugg boots
adidas superstar
pandora jewelry official site
adidas yeezy boost
coach factory outlet
adidas outlet
nike shoes
pandora store
burberry outlet
canada goose sale
nike shoes
canada goose outlet
longchamp uk
coach outlet
fitflops
coach outlet
hermens bags
mbt
birkenstocks
converse outlet store
michael kors handbags
canada goose uk
tory burch outlet
fitflops
philipp plein shirt
jordan retro 11
coach outlet store
ultra boost
adidas yeezy
oakley sunglasses
birkenstock shoes
cheap mlb jerseys
canada goose uk
coach factory outlet
birkenstock
coach canada
ugg australia
uggs canada
yeezy boost
adidas nmd
longchamp handbags
cheap ray bans
ugg outlet
louis vuitton outlet
canadian goose
cheap jordans
gucci outlet
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
nike air max outlet
coach outlet online
kate spade outlet
kate spade outlet
yeezy boost 350
air max 97
coach factorty outlet
ralph lauren
nike zoom
nike air max
ralph lauren outlet
supreme clothing
yeezy boost
pandora outlet
christian louboutin
valentino shoes outlet
jordans
kate spade
red bottoms shoes
michael kors outlet
canada goose
pandora charms
kate spade outlet
ugg boots
north face jackets
kate spade
polo outlet
cheap nike air max
michael kors factory outlet
coach outlet
ugg boots canada
coach factorty outlet
ralph lauren sale clearance
cheap nba jerseys
pandora outlet
cheap jordans for sale
louis vuitton
salvatore ferragamo shoes
converse shoes
hermes bags
pandora outlet
coach outlet
canada goose uk
michael kors handbags
uggs outlet
moncler
air jordans
new balance shoes
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ray ban sunglasses
pandora charms uk
hermes handbags
ugg boots
coach outlet
hermes handbags
adidas outlet
canada goose jackets
ugg boots on sale
moncler uk
skechers shoes
polo ralph lauren
uggs
birkenstock sandals
coach outlet
adidas shoes
jordans
coach factory outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo
coach outlet store
tory burch outlet store
ralph lauren
yeezy boost
adidas superstar
fitflops
michael kors outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
kate spade
puma shoes
canada goose
prada handbags
nba jerseys
red bottom shoes
michael kors outlet
air jordan shoes
air max 2017
ecco shoes
coach outlet
cheap uggs
canada goose sale
uggs
birkenstock outlet
moncler outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
michael kors outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet
harden vol 1
valentino shoes
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
mulberry handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet online
cheap uggs
coach outlet
air max 2018
canada goose outlet
new balance outlet
pandora jewelry
nike outlet store
supra shoes
michael kors handbags
louboutin shoes
mulberry outlet
nmd adidas
nike shoes for men
adidas nmd
pandora charms
ralph lauren outlet
cheap mlb jerseys china
longchamp outlet
ray ban sunglasses discount
ralph lauren uk
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy boost
christian louboutin
vans shoes
coach factory outlet
coach factory outlet
hermes handbags
pandora jewelry
adidas nmd
canada goose uk
ugg ustralia
doudoune moncler
nike store
longchamp outlet
burberry outlet
canada goose outlet
north face outlet
adidas
mcm handbags
kate spade handbags
canada goose
canada goose
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
tory burch outlet online
kate spade handbag
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet online
gucci handbags
moncler jackets
prada outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
red bottoms
ralph lauren outlet
cheap jordans
longchamp handbags
yeezy boost
moncler jackets outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
mulberry uk
columbia sportswear
moncler coats
moncler jackets
hermes outlet
cheap nfl jerseys
moncler jackets
cheap nfl jerseys
coach outlet store online clearances
coach outlet store
ralph lauren outlet
ugg boots
adidas shoes
air max 97
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
pandora charms
timberland boots outlet
replica watches
moncler outlet
ralph lauren
timberland boots
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
nike outlet store
nmd shoes
ugg boots
adidas shoes
air max 2018
coach outlet
reebok shoes
coach factory outlet
coach outlet store
180309yueqin

Čia kažkas panašaus kaip

Čia kažkas panašaus kaip Hitlerio knyga? Diktatoriai ilgai negyvena...

suaugusiu klausimai

Ne, čia labai panašu į

Ne, čia labai panašu į Landsbergio fantazijas.

Man atrodo, kad cia vertimas

Man atrodo, kad cia vertimas i lietuviu kalba nera tikslus, nes niekaip nesusiveda galai su ta valdymo sistema.''pirminiai tautos kongresai isrenka komitetus kurie suformuoja tautos kongresus rajonuose(ne pirminiai kongresai)''.o ka sitie kogresai veikia, tai visiskai neaisku.nes toliau rasoma kad vel ''pirminiai tautos kogresai(kuriu yra daug, kaip suprantu) isrenka administracinius tautos komitetus, kurie viskam vadovauja''.gal cia turetu buti, kad ne pirminiai tautos kogresai, o tautos kogresai rajonuose renka administracinius komitetus, kurie viskam vadovauja? tuomet butu viskas logiskos sekos.ar gal as kazka ne taip supratau?labai jau painiai ta sistema cia aprasyta.kaip suvokiu tai sita sitema veikti gali(teoriskai) tik valstybes viduje, o kaip del uzsienio politikos, prekybos?juk praktijoje pat Muamaras atstovaudavo savo tauta, o ne kazkokie kongresai ir komitetai.juolab kad tie kogresai jo nerinko, o jis pats sake nesas joks vadovas..na pripazinkim, kad nors ir idejos geros, bet jos perdetos, praktikoje ju taipkaip knygoje ir noredamas nepritaikysi

Dėkoju

Dėkoju

O kas tau sakė, kad tai jo

O kas tau sakė, kad tai jo turtai? tai visos Libijos tautos turtai, pats Gadaffis palapinėje gyveno.

viskas supranatama, panašiai

viskas supranatama, panašiai kaip sovietų sąjungoje tik terminai kitokie.Tačiau vis gi kaip paaišknti jo šeimos pasakiškus turtus

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.